intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Nguyễn Châu Hùng Tính

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

0
120
lượt xem
21
download

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Nguyễn Châu Hùng Tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh của Nguyễn Châu Hùng Tính sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về sử dụng excel để xác định giá trị tiền tệ biến đổi theo thời gian; table hai chiều để phân tích kết quả kinh doanh; lập và thẩm định dự án đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Nguyễn Châu Hùng Tính

 1. Tên: Nguyễn Châu Hùng Tính ĐT: 0932634044 Mail: nguyentinhtvu@gmail.com Môn học: TIN HỌC UD TRONG KD Thời lượng: 30tiết (Lớp chia 2 nhóm) Đánh giá: ………. Nội dung:  1. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN  ĐỔI THEO THỜI GIAN  2. TABLE HAI CHIỀU ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KD  3. LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Tài liệu tham khảo   1. ThS. Đinh Thế Hiển ­ “Excel ứng dụng trong quản trị TC”   2. Trần Thanh Phong – “Ứng dụng Excel trong kinh tế”
 2. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Nhắc lại một số công thức  Giá  trị  tương  lai  của  1  số  tiền  đầu  tư  PV0 chính là giá trị PVn  thu được sau n kì  với lãi suất i/kì. Trong một số công thức  sau  đây  chỉ  xét  GTTL  GTHT  theo  phương pháp lãi kép. FVn = PV(1 + i)n Hay         FVn = PV* FVIFi,n 2
 3. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Ví  dụ:  Gửi  vào  ngân  hàng  số  tiền  tiết  kiệm  1.000 đồng với lãi suất 6%/năm và gửi trong  2 năm. Sau 2 năm rút cả vốn lẫn lãi. V2 = 1.000(1 + 6%)2 = 1.123,6 đồng 3
 4. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Giá trị tương lai của 1 chuỗi tiền không đều (Cuối kì)              0               1               2                                     n­ 1             n                          V1                  V2                                                      Vn – 1               Vn   FVAn = V1(1 + i)n ­1 + V2(1 + i)n ­2 +  ……. Vn­1(1 + i) + Vn   4
 5. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Giá trị tương lai của 1 chuỗi tiền không đều (Đầu kì)              0               1               2                                     n­ 1             n           V1                  V2                                                      Vn – 1               Vn   FVAn = V1(1 + i)n  + V2(1 + i)n ­1 +  ……. Vn­1(1 + i)2 + Vn(1 + i)1  5
 6. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Giá trị tương lai của 1 chuỗi tiền đều (Cuối kì) V1 = V2 = …  = Vn­1 = Vn =PMT   FVAn = PMT*(1+i)n­1 + PMT*(1 +i)n­2 + ... + PMT *(1 +i)0 FVAn = PMT * FVIFAi,n 6
 7. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Giá trị tương lai của 1 chuỗi tiền đều (Đầu kì) V1 = V2 = …  = Vn­1 = Vn =PMT   FVAn = PMT*(1+i)n + PMT*(1 +i)n­1 + ... + PMT *(1 +i)1 FVAn = PMT * FVIFAi,n(1+i) 7
 8. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Ví  dụ:  Đầu  năm  gửi  kí  thác  tiết  kiệm  ở  ngân  hàng 1.ooo đồng với lãi suất 6%/năm thì  đến  năm cuối thứ 6 số tiền rút ra là .                                       6 FV = 1.000   (1 + 6%)j  = 1.000 (1 + 6%)1  +                             j=1      1.000(1  +  6%)2  +1.000(1  +  6%)3  +1.000(1  + 6%)4 +1.000(1 + 6%)5 +1.000(1 + 6%)6 8
 9. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Hiện giá của 1 số tiền PV = FVn(1 + i)­n Hay  PV = FVn*PVIFi,n Ví  dụ:  Giá  trị  hiện  tại  của  1  số  tiền  1.123,6 đồng thu được vào cuối năm 2 là  1.000 đồng với lãi suất 6%/năm. Bởi vì: V0 = 1.123,6(1 + 6)­2 = 1.000 9
 10. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Hiện giá của 1 chuỗi tiền không đều PV A = V1        V 2 Vn (1 + i)1  + (1 + i)2 +…+ (1 + i)n 10
 11. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Hiện giá của 1 chuỗi tiền đều  Cuối kì: PVA = PMT/(1+i)1 + PMT/(1 +i)2 + ... + PMT /(1 +i)n  PVA = PMT * PVIFAi,n  Đầu kì PVA= PMT/(1+i)0 + PMT/(1 +i)1 + ... + PMT /(1 +i)n­1 PVA = PMT * PVIFAi,n(1+i) 11
 12. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Xác định yếu tố thời kì                       FVn = PV (1 + i)n n = Ln(FVn /PV)/Ln(1+i) Xác định yếu tố lãi suất  FVn = PV (1 + i)n i = (FVn/PV)1/n ­1 12
 13. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN NPV =NCFn / (1 + i)n  IRR = r1+(r2­r1)  NPV1 /(NPV1 +NPV2 )                        13
 14. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN 1. Giá trị tiền có biến đổi hay không?  Cho ví dụ? 2. Khi  ta  có  tiền  nhàn  rỗi  ta  thường  làm gì? 3. Để  đánh  giá  hiệu  quả  đầu  tư  ta  thường dùng chỉ tiêu nào? 14
 15. Chương 3 SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN 15
 16. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN     Việc  xác  định  giá  trị  tiền  tệ  biến  đổi  theo  thời gian, nếu tính toán bằng tay khá phức tạp  và mất nhiều thời gian.   Excel cung cấp các hàm tài chính và cách sử  dụng rất thuận tiện giúp chúng ta dễ dàng xác  định được giá trị tiền tệ theo thời gian.   Dưới đây là các hàm và các bài toán cụ thể  về giá trị tiền tệ biến đổi theo thời gian  16
 17. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN 3.1  Sử  dung  ̣ hà m  FV  (Future  value)  đê ̉ tí nh  lã i  nhâp vô ̣ ́ n: a. Cú pháp =FV(rate,nper,pmt,pv,type) Rate : là lãi suất mỗi kì. Nper : là tổng số kì gửi. Pmt : là số tiền gửi vào mỗi kì. Pv : là số tiền gửi ban đầu. Type : có 1 trong 2 giá trị 0 và 1. 0 : Trả vào cuối kì. (Mặc định) ; 1 : Trả vào đầu kì. Ghi chú: PMT, PV mang dấu âm, Rate và nper phải cùng đơn vị 17
 18. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN b. Bài toán: Gia s ̉ ử ban muô ̣ ́ n tiế t kiêm tiê ̣ ̀ n cho môt d ̣ ự  á n  đăc ̣ biêt  ̣ xây  ̉ ra  1  năm  sau  đó .  Từ   bây  giờ ,  ban  ̣ gửi 1000 và o trong TKTK  đê kiê ̉ ́ m lã i 6%/năm. Ban  ̣ dự đinh g ̣ ửi 100 và o đầ u mỗ i thá ng trong vò ng 12  thá ng tớ i. Ban sẹ ̃  được số  tiề n bao nhiêu trong tà i  khoan va ̉ ̀ o cuố i thá ng thứ  12. =FV(0.5%,12,-100,-1000,1) $2,301 18
 19. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN Tổ chức trên sheet bảng tính. A B 1 Chỉ tiêu Số tiền 2 Lãi suất (RATE) 0.5% 3 Số kì gửi (NPER) 12 4  Số tiền gửi vào mỗi kì (PMT) ­100 5  Số tiền gửi hiện tại (PV) ­1000 6 Số tiền nhận được sau 12 tháng  =FV(B2,B3,B4,B5,0) FV Kết quả = $2,295.23  19
 20. SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN 3.2  Sử  dụng  hàm  PV  (Present  Value)  để  tính  giá   tri ̣ thu được cá c kì  trong tương lai quy về̀  hiên tai. ̣ ̣ a. Cú pháp =PV(rate,nper,pmt,fv,type) Rate : là lãi suất mỗi kì. Nper : là tổng số kì gửi. Pmt : là số tiền trả vào mỗi kì. Fv : là số tiền thu được sau cùng. Type : có 1 trong 2 giá trị 0 và 1. 0 : Trả vào cuối kì. (Mặc định) 1 : Trả vào đầu kì. Ghi chú: PMT, FV mang dấu âm 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2