intTypePromotion=3

Bài giảng Toán Lớp 7 Tiết 58: Cộng trừ đa thức - Nguyễn Tiến Đường

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Ninh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
83
lượt xem
13
download

Bài giảng Toán Lớp 7 Tiết 58: Cộng trừ đa thức - Nguyễn Tiến Đường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Toán Lớp 7 Tiết 58: Cộng trừ đa thức do Nguyễn Tiến Đường biên soạn cung cấp những kiến thức về quy tắc cộng và trừ đa thức. Bên cạnh đó, bài giảng còn lồng ghép một số trò chơi thú vị nhằm nâng cao tính chủ động trong học tập của các em học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán Lớp 7 Tiết 58: Cộng trừ đa thức - Nguyễn Tiến Đường

  1. Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o CƯKUIN Tr­êng THCS GIANG SƠN To¸n 7   Gi¸o  viªn:    Nguyễn Tiến 
  2.  Thu g än ®a thø c   s au : ( 12xy2  ­ y3 ) + 5y  ( ­  2y3­  ) 6xy2  = 12xy2  ­  ­ y3 ­ 2y3 + 5y  6xy2  = 6xy2 – 3y3 + 5y    
  3. TiÕt 57 : §8. c é ng , trõ  ®a thø c 1. Cé ng  c ¸c  ®a  VÝ dô Cho : A= 3x2y – 4y3z +2 thø c B = xyz + y3z- 5x -7 TÝnh A+B B­íc 1: ViÕt ®a thøc nµy céng ®a thøc k H∙y  t×m   (3x2y -4y3z +2)+(xyz +y3z - 5x - 7) q uy  t¾c   B­íc 2: VËn dông quy t¾c dÊu c é ng  hai ®a  ngoÆc: 2 thø c ? 3x y -4y3z + 2 +xyz +y3z - 5x - 7 B­íc 3: Thu gän c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng 3x2y - 3y3z +xyz -5x -5 VËy A +B =(3x2y- 4y3z+2)+(xyz +y3z - 5x -7) =3x2y - 4y3z +2 +xyz+y3z - 5x -7 =3x2y - 3y3z +xyz - 5x - 5
  4. TiÕt 57 :§8. c é ng , trõ  ®a thø c 1. Cé ng  c ¸c  ®a  Áp dụng Tính tổng thø c t¾c Quy * ViÕt ®a thø c  này c é ng   5x 2 y­7xy 2 ­6x 3 vµ    2y 3 ­ 2x 2 y+7xy 2     ®a thø c  kia. * Mở ng o Æc (quy t¾c  dÊu  (5x 2 y­7xy 2 ­ + (2y 3 ­ ng o Æc ) 6x 3 ) 2x 2 y+7xy 2 ) * Thu g än c ¸c  ®¬n thø c   = 5x 22y­7xy 22­6x 33­ 2y +2y3 +2x ­ 2x22y­ 7xy y+7xy2     ®ång  d¹ng  (nÕu c ã). = 7x 2 y ­ 6x 3 = 3x     + 2y ­ 2y ­ 14xy 3 2
  5. TiÕt 57 :§8. c é ng , trõ  ®a thø c 1. Cé ng  c ¸c  ®a  VÝ dô  :T×m hiÖu: thø c t¾c Quy 4x 2 ­ yz+3  vµ 4x 2 +5y 2 ­3yz+x­2 * ViÕt ®a thø c  này c é ng       ®a thø c  kia. (4x 2 ­yz+3) ­ (4x 2 +5y 2 ­3yz+x­ 2)  * Mở ng o Æc (quy t¾c  dÊu  4x 2 ­ yz+3 ­ 4x 2 ­5y 2 + 3yz ­x+  ng o Æc ) 2  * Thu g än c ¸c  ®¬n thø c   4x 2 ­ 4x 2 ­ yz + 3yz +3 + 2  ­5y 2      ®ång ­x 2. Trõ d¹ng  c ¸c (nÕu c ã). c  ®a thø 2yz + 5 ­ 5y 2 ­  Quy  t¾c VËy x * ViÕt ®a thø c  này trừ ®a  (4x 2 ­yz+3) ­ (4x 2 +5y 2 ­3yz+ x­ thø c       2)     kia.   =4x 2 ­yz+3­ 4x 2 ­5y 2 +3yz ­x+2 * Mở ng o Æc (quy t¾c  dÊu                  ng o Æc ) 2 
  6. TiÕt 57 :§8. c é ng , trõ  ®a thø c 1. Cé ng  c ¸c  ®a  ¸p dông TÝnh hiÖu:  thø c t¾c Quy        6x 2 +9xy ­y 2   vµ  5x 2 ­2xy * ViÕt ®a thø c  này c é ng       ®a thø c  kia. bµi g i¶i * Mở ng o Æc (quy t¾c  dÊu  ng o Æc ) (6x 2 +9xy­y 2 ) ­ (5x 2 ­2xy) * Thu g än c ¸c  ®¬n thø c       ®ång 2. Trõ d¹ng  c ¸c (nÕu c ã). c  ®a thø = 6x 2 + 9xy­ y 2 ­ 5x 2 + 2xy Quy  t¾c = x 2 + 11xy­ y 2 * ViÕt ®a thø c  này trừ ®a  thø c           kia. * Mở ng o Æc (quy t¾c  dÊu  ng o Æc )
  7. TiÕt 57 :§8. c é ng , trõ  ®a thø c 1. Cé ng  c ¸c  ®a  BT 4 (106) :T×m  ®a thø c  M  thø c t¾c b iÕt: Quy a)M+ (5x 2 ­2xy)= 6x 2 +9xy ­y 2 * ViÕt ®a thø c  này c é ng       ®a thø c  kia. M = (6x 2 +9xy­y 2 ) ­ (5x 2 ­2xy)   * Mở ng o Æc (quy t¾c  dÊu  ng o Æc ) =   6x 2 +9xy­ ­ 5x 2 +2xy   * Thu g än c ¸c  ®¬n thø c   y 2                      M =  x 2 +11xy ­y 2       ®ång 2. Trõ d¹ng  c ¸c (nÕu c ã). c  ®a thø Quy  t¾c * ViÕt ®a thø c  này trừ ®a  thø c           kia. * Mở ng o Æc (quy t¾c  dÊu  ng o Æc )
  8. TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 11x2y +2x5 +7xy2 +2 Ế 2 2yz -5y2 -x +5 3 x3 -3x2z +3xz2 C Ò 4 3x2y - 6x3 -2y3 G 5 P Y T x2 -6y -1 G 6 0 Ồ N G 7 2x7y - 5x4 +xz +1 * Ă N 2x5 -x +x3 - 6x3 0 - 5x4 H A Y Ấ P  5) Tính hi ệ 6) Tính :  u :  (1,2x +3,5y+2)-(0,2x 2 (x­y)+(y­z)­(x­z)  2 -2,5y+3)   22  7) Vi4) Tính t 2) Tính hi  3) Tính t 1) Tính t ế t 1 đa thứ ng :  ệ c  u : (-5x ổổng :  ng :  có 4 h ạ ng t (2,4x (5x (4x 2 22 ử y+2x 3  mà h -10x y-7xy -yz+3)5 +3xy 2 -6x 2 ạ ng t z)+(7x - (4x 3 2 ử (2y 2 +5y 2  thú 2 ch )++7)+(-6x z-1,4x 3 -2x 2 2 3 ỉ có bi y+4xy -3yz++3xz y+7xyx-2) )    ế n x )-5)
  9. TiÕt 57 :§8. céng, trõ ®a thøc VÒ nhµ  * Häc  thué c  q uy  t¾c  c é ng , trõ  c ¸c  ®a thø c  * Lµm  b µi tËp  5 (106)  * Xe m  trước bai : Đa thức một biến
  10. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản