intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - Lương Hữu Tuấn

Chia sẻ: Duyen Duyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

89
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Trường điện tĩnh thuộc bài giảng Trường điện từ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm chung, tính chất thế của trường điện tĩnh, phương trình Poisson-Laplace & ĐKB, vật liệu trong trường điện tĩnh, năng lượng trường điện, lực điện, phương pháp tính trường điện tĩnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - Lương Hữu Tuấn

 1. Tröôøng ñieän töø ª Chöông 1 : Khaùi nieäm & phtrình cô baûn cuûa TÑT ª Chöông 2 : Tröôøng ñieän tónh (TÑt) 1
 2. Chöông 2 : Tröôøng ñieän tónh 1. Khaùi nieäm chung 2. Tính chaát theá cuûa tröôøng ñieän tónh 3. Phöông trình Poisson-Laplace & ÑKB 4. Vaät lieäu trong TÑt 5. Naêng löôïng tröôøng ñieän 6. Löïc ñieän 7. Phöông phaùp tính TÑt 2
 3. 1. Khaùi nieäm chung  ª Ñònh nghóa TÑT tónh :  0, J  0 t ª Moâ hình toaùn :   rotE  0, E1t  E2t  0 ( A)  divD   , D1n  D2 n     rotH  0, H1t  H 2t  0 ( B)   divB  0, B1n  B2 n  0  TÑ tónh (A) : E  0, H  0 TT tónh (B): E  0, H  0  P  E  H  0 trong TÑT tónh Khoâng coù söï lan truyeàn naêng löôïng ñieän töø 3
 4. Chöông 2 : Tröôøng ñieän tónh 1. Khaùi nieäm chung 2. Tính chaát theá cuûa tröôøng ñieän tónh 2.1. Coâng cuûa löïc ñieän tónh 2.2. Theá voâ höôùng 2.3. Ví duï 4
 5. 2.1. Coâng cuûa löïc ñieän tónh Coâng tduïng leân ñtích ñieãm treân ñöôøng cong kín luoân baèng 0  C Fdl   C qEdl  ... 0 ... AaB Fdl   AbB Fdl Coâng chæ phuï thuoäc ñieåm ñaàu & ñieåm cuoái maø khoâng phuï thuoäc ñöôøng ñi Keát luaän : TÑ tónh laø moät tröôøng theá 5
 6. 2.2. Theá voâ höôùng Ñònh nghóa : ... E   grad d   grad.dl   Edl    Edl  C Qui öôùc : °heä höõu haïn   0 °heä kyõ thuaät ñaát = 0 B Hieäu theá ñieän :  A   B   Edl A  Heä höõu haïn :  A   Edl A 6
 7. 2.3. Ví duï q q ª moät ñieän tích ñieåm: C:E  2 r  i  4 r 4 r ª heä ñieän tích ñieåm: qk   k 4 rk ª heä ñieän tích phaân boá:  dV  V 4 R dq Toång quaùt:    4 R R: khoaûng caùch töø dq ñeán P 7
 8. Chöông 2 : Tröôøng ñieän tónh 1. Khaùi nieäm chung 2. Tính chaát theá cuûa tröôøng ñieän tónh 3. Phöông trình Poisson-Laplace & ÑKB 3.1. Thieát laäp phöông trình 3.2. Ñieàu kieän bieân ñoái vôùi j 8
 9. 3.1. Thieát laäp phöông trình ª moâi tröôøng coù  = const :   divD ( III )   div( grad ) (ptlh & ñn theá)    .div( grad )   . ( gtvt )      ( Poisson) ª moâi tröôøng khoâng coù ñieän tích töï do   0 ( Laplace) 9
 10. ª Ví duï S   const E ?  ( x) ? C ? Duøng htñ D nhö hình veõ Do ñoái xöùng : D  D( x)ix Do 0  divD  dD dx  D  const o 0 maø U   Edx   D dx   D d  D   Ud d d  E   D ix 0  ( x)   Edx   D x x  1 2   n( D1  D2 )  ix (0  Dix )   D  C  Uq  US 10
 11. OÂn taäp ª tónh :   0, J  0 t ª theá voâ höôùng:  E   grad   gt rotE  0   A   Edl  A     4 R dq ª tính TÑt : divD         (ñoàng nhaát) 11
 12. 3.2. Ñieàu kieän bieân ñoái vôùi j  ... n   En ,    Et ª Ñieàu kieän lieân tuïc cuûa  : ... 1   2  ª Ñieàu kieän bieân ñoái vôùi n : ...  1 n1   2 2 n   ª Ñieàu kieän bieân ñoái vôùi  : ...  1  2  0 ª Ví duï : 1 (0)  U  2 (d )  0 1 ()  2 () 1 ddx   2 ddx   1 2   12
 13. Chöông 2 : Tröôøng ñieän tónh 1. Khaùi nieäm chung 2. Tính chaát theá cuûa tröôøng ñieän tónh 3. Phöông trình Poisson-Laplace & ÑKB 4. Vaät lieäu trong TÑt 4.1. Vaät daãn 4.1.1. Tính chaát 4.1.2. Maøn ñieän 4.1.3. Tuï ñieän 4.2. Ñieän moâi 4.3. Heä thoáng vaät daãn 13
 14. 4.1.1. Tính chaát ª Tröôøng ñieän trong vaät daãn ... E  0 btrong VD ª Maät ñoä ñieän tích töï do trong vaät daãn    0 btrong VD ª Theá ñieän trong vaät daãn ...   const btrong VD ª Tröôøng ñieän treân maët vaät daãn ... E   n treân maët VD 14
 15. 4.1.2. Maøn ñieän maøn ñieän ª Maøn ñieän ñöôïc duøng ñeå chaén nhieãu cuûa tröôøng ngoaøi ª Trong thöïc teá maøn ñieän ñöôïc thay baèng löôùi kim loaïi 15
 16. 4.1.3. Tuï ñieän ª Caûm öùng ñieän toaøn phaàn  S DdS  q (Gauss ñieän)  qA  qB  0 (tc1& tc2) ª Tuï ñieän ª Ñieän dung q q  qA  qB ,U   A   B C U q Heä coâ laäp : C   16
 17. Chöông 2 : Tröôøng ñieän tónh 1. Khaùi nieäm chung 2. Tính chaát theá cuûa tröôøng ñieän tónh 3. Phöông trình Poisson-Laplace & ÑKB 4. Vaät lieäu trong TÑt 4.1. Vaät daãn 4.2. Ñieän moâi 4.3. Phaân boá ñieän tích vaø theá ñieän cuûa HTVD 17
 18. 4.2. Ñieän moâi trong TÑt ª Ñieän tích lieân keát   div( 0 E  P)   lk  div( 0 E ) lk  divP  lk   P1n  P2n ª Ví duï     lk    lk   4  dV  4  dS  4 1 1 1  dV  40  1 dS V r S r 0 V r S r 18
 19. OÂn taäp ª moâ hình theá :      1   2 , 1 n   2 n   ,    1 2 1 2 ª vaät daãn : E  0,   0,   const , E   n C q U ª ñieän moâi : lk  divP  lk   P1n  P2 n 19
 20. 4.3. Phaân boá ñ.tích & theá ñieän cuûa htvd (töï ñoïc) traïng thaùi 1 : q1 ,..., qn , 1 ,..., n traïng thaùi 2 : q1,..., qn , 1,..., n ª Ñònh lyù töông hoã : q1'1  ...  qn' n  q11'  ...  qnn' ª Heä soá theá : k  Bk1q1  ...  Bkn qn ª Heä soá ñieän dung : qk  Ak11  ...  Aknn ª Ñieän dung boä phaän : qk  Ck1uk1  ...  Ckk uk 0  ...  Cknukn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=89

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2