intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - GV. Lý Ngọc Yến Nhi

Chia sẻ: Mhnjmb Mhnjmb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

1.317
lượt xem
322
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ, quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - GV. Lý Ngọc Yến Nhi

 1. Chương VI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
 2. 1. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ 1.1. Quan niệm của HCM về dân chủ 1.2. Dân chủ trong các lĩnh vựa của đời sống 1.3. Thực hành dân chủ 2. QUAN ĐIỂM HCM VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 2.1. Xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân 2.2. Quan điểm của HCM về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước 2.3. Xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 2.4. Xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh hoạt động có hiệu quả
 3. 1. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ 1.1. Quan niệm của HCM về dân chủ - Dân là chủ: đề cập đến vị thế của dân. - Dân làm chủ: đề cập đến năng lực và trách nhiệm của dân.
 4. 1.2. Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội - Dân chủ trong xã hội Việt Nam thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Dân chủ thể hiện trong lĩnh vực chính trị là quan trọng nhất. “ Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ…Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. (Tác phẩm Thưởng thức chính trị - 1953).
 5. 1.3. Thực hành dân chủ Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945) = tuyên bố về dân chủ 1.3.1. Xây dựng và hoàn thiện Được thể hiện và đảm bảo trong các chế độ Hiến Pháp (1946, 1959) dân chủ rộng rãi Dân chủ đối với mọi tầng lớp
 6. 1.3. Thực hành dân chủ Xây dựng Đảng cầm quyền  Dân chủ trong Đảng 1.3.2. Xây dựng các Xây dựng nhà nước tổ chức  Thể chế hóa bản chất dân chủ chính trị của chế độ vững mạnh Xây dựng mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân
 7. I. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân Vấn đề cơ bản của mọi cuộc CMXH là vấn đề chính quyền, còn vấn đề cơ bản của một chính quyền là ở chỗ nó thuộc về ai, phục vụ quyền lợi cho ai Xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực chất là xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân
 8. 1. Nhà nước của dân Hiến pháp năm 1946: Điều 1: “Nước Việt Nam là Điều 32: một nước dân chủ cộng “Những vịêc hoà. Tất cả quyền bính quan hệ đến trong nước là của toàn vận mệnh thể nhân dân Việt Nam, quốc gia sẽ không phân biệt nòi đưa ra nhân giống, gái, trai, giàu dân phán nghèo, giai cấp, tôn giáo” quyết…”
 9. Quy định ấy thực chất là chế độ trưng cầu dân ý – một hình thức dân chủ trực tiếp Nhân dân uỷ quyền cho các đại diện do mình bầu ra; đồng thời có quyền bãi miễn nếu họ tỏ ra không xứng đáng Dân là chủ: có quyền làm những Nhà việc mà pháp luật không cấm và nước có nghĩa vụ tuân theo pháp luật của Nhà nước phải xây dựng thiết chế dân để thực thi quyền dân chủ của dân
 10. Các vị đại diện, do dân cử ra, chỉ là thừa Vậy uỷ quyền của dân, là “công bộc” của dân Nhưng có những “vị đại diện” lại tưởng đó là quyền của mình nên sinh ra lộng quyền, cửa quyền… “Cậy thế mình ở trong “Quên rằng dân ban này ban nọ, rồi bầu ra mình để ngang tàng phóng túng, làm việc cho dân, muốn sao được vậy, coi chứ không phải khinh dư luận, không để cậy thế với nghĩ đến dân” dân”
 11. 2. Nhà nước do dân Do dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình Do dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế Do dân phê bình, xây dựng
 12. 2. Nhà nước do dân Các Dựa vào dân cơ quan Liên hệ với dân nhà Chịu sự kiểm nước soát của dân phải “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”
 13. 3. Nhà nước vì dân Đó là nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, không có đặc quyền, đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính Theo Bác, chỉ có một nhà nước thực sự của dân, do dân tổ chức, xây dựng và kiểm soát thì mới có thể là nhà nước vì dân được Từ Chủ tịch trở xuống đều là công bộc của dân
 14. Vậy nên “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm… Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh…” Tất cả cán bộ ở bất kỳ cấp nào, ngành nào cũng đều vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, chứ không phải là quan cách mạng Để làm người thay mặt dân phải đủ Đức và Tài, phải vừa Hiền lại vừa Minh
 15. II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước 1. Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước - Nhà nước là một bộ phận quan trọng trong kiến trúc thượng tầng, nên nó là thành tố cơ bản nhất của hệ thống chính trị
 16. Do Đảng của GCCN lãnh đạo Bản bằng những chủ trương, đường chất lối, thông qua tổ chức của mình GCCN trong Quốc hội, Chính phủ và của các ngành, các cấp của Nhà Nhà nước nước Ở tính định hướng đưa đất nước ta quá độ đi lên CNXH được biểu Ở nguyên tắc tổ chức cơ bản hiện của nó là nguyên tắc tập trung dân chủ
 17. “Nhà nước ta phát huy dân chủ đến cao độ…thì mới động viên được tất cả lực lựợng của nhân dân đưa CM tiến lên. Đồng thời phải tập trung đến cao độ để thống nhất lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH” Chế độ nào cũng có chuyên chính. Vấn đề là ai chuyên chính với ai?…Như cái hòm đựng của cải thì phải có khoá…Dân chủ là của quý nhất của nhân dân, chuyên chính là cái khoá…Thế thì dân chủ cũng cần phải có chuyên chính để giữ gìn lấy dân chủ
 18. 2. Bản chất GCCN thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc - Nhà nước ta ra đời là kết quả của Biểu cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ với hiện sự hy sinh xương máu của bao thế hệ CM - Nhà nước ta vừa mang bản chất GCCN vừa có tính nhân dân và tính dân tộc vì nó bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm nền tảng
 19. - Nhà nước ta vừa mới ra đời đã phải đảm nhiệm nhiệm vụ lịch sử là tổ chức cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của dân tộc để bảo vệ thành quả cách mạng Nhờ biết phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, trên cơ sở liên minh công nông, do Đảng lãnh đạo mà Nhà nước ta đã đánh thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ, giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tiến lên xây dựng CNXH
 20. III. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 1. Xây dựng một nhà nước hợp pháp, hợp hiến Nhà nước hợp hiến là nhà nước do nhân dân bầu ra => Chỉ 1 ngày sau khi đọc “Tuyên ngôn độc lập”, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Bác đã đề nghị tổ chức tổng tuyển cử để lập Quốc hội, từ đó lập ra Chính phủ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2