intTypePromotion=1

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương IV - Lê Văn Bát

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
121
lượt xem
41
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương IV - Lê Văn Bát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương IV - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung trình bày quan niệm của HCM về vai trò và bản chất của đảng ĐCSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương IV - Lê Văn Bát

 1. ChƯƠNG IV T­ t­ë ng Hå c hÝ minh vÒ §¶ng c éng s ¶n viÖt nam
 2. Bè côc bµi gi¶ng I.Quan niÖm cña HCM VÒ vai trß vµ b¶n chÊt cña ®¶ng  ĐCSVN   II.TƯ TƯỞNG Hå ChÝ Minh VÒ XÂY DỰNG ®¶ng  CỘNG  SẢN VIỆT NAM  TRONG SẠCH VỮNG MẠNH III. KẾT LUẬN
 3. Vị thế của Hồ Chí Minh đối với Đảng ta • Là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam • Là một cán bộ của Quốc tế Cộng sản • Là người sáng lập Đảng ta • Là lãnh tụ của Đảng ta từ trước khi được bầu là Chủ tịch Đảng • Bản thân Người là một nhà tư tưởng lớn
 4. I.Quan niÖm cña Hå ChÝ Minh VÒ vai trß vµ b¶n chÊt cña ®¶ng  1 - VÒ sù ra ® cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam êi a) C¸c h m¹ng tr­íc hÕt c Çn c ã §¶ng Cần có“Cách mệđnh trủa c hếđtảphảcáchcáiạng Cần có“Cách mđnhoc ướmộtếđphảcáchcáiạgì? sự lãnh ệạo trủa c ht t ảng iicó m gì ? sự lãnh ạ c ướmộ ng có m ng chân chính ccủhết phấpi côngảnhân,toànmệnh, chân chính c a giaiphấp côngảng cách tâm Trướ a giai c ả có đ ng cách mtâm Trướcủhết c ải có đ nhân, toàn ệnh, toàn ý phục vụ nnhân dân. Chỉchứcsự lãnh đạo để trong thì vậ n động và tChỉcó c dân chúng, toàn trong thì ụ động và ổ có đểủaý phtụcảvvậnhânvdân. ụtng chứsựdân chúng, ổ lãnh đạo ngoàimộ liênngạcếvtới ậndụtộcmịộáp bứcsáng vô của mthì đảngạc ếới ậdân tng b ịộáp bứcsáng c ột liên ll bi vt v dân ộc m tt cách và vô đ bi n d ngoài ủ nghĩa b cách và ch thì ttạochủ nghĩapMác i--nơi. Đvào đicóukiữn cụ thể ạo n giai cấ Mác Lênin ảng điề v ệngcụ thể Lênin vào ề kiện ả giai cmình thì mớ Đ thể cóu cách cách mọ sủa nước ấp mọi nơi.i cóảng đưa vững mcách cả sủ n nước mình thì thể đ nh cách m ạ ầm cma nh mới thành mới có cũng ưa ư ngườiạcng công cũng như cách cng ệphóng idân tộc công,,ắng lợi và ngườimạng giảệphóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng giải nh mớ thành đến th mi ầm lái có vững thuy n .. xã hộ chủ nghĩađ ếnthành công TËp 12 trtr303) xã hộiichủ nghĩa ềếnmới chcông ((HCM toµn t¹p. đ thành ạy” lái có vững thuyền mới chạy” HCM toµn t¹p. TËp 12 303) Sù cuốn đ® cách mệnh (1927) §¶ng l·nh Tr267-268 yªu cÇu CM cña quÇn chóng ra ườêi vµ viÖc TËp2. TËp2. Tr267-268 ® lµ tõ ¹o Bìa ng
 5. Về lý lu ận: §­a yÕu tè tù g i¸c vµo pho ng trµo c «ng nh©n. Lµ bé tham m­u c hiÕn ®Êu c ña g iai c Êp. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lý luËn c ho pho ng trµo v ô s ản Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách Kinh ng hiÖm c ña c ¸c h m¹ng mệnh thành công thì phải lấy dân chúng (công thÕ g iíi nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền, D©n khæ qu¸ hay lµm b¹o ®é ng , nh­ d©n An Nam ë Trung Kú kh¸ng thuÕ, Hµ Thµnh ®Çu ®é c , Nam Kú ph¸ kh¸m; kh«ng c ã Kinh ng hiÖm c hñ ng hÜa, kh«ng c ã kÕ ho ¹c h, ®Õn nç i thÊt b¹i m·i . VËy c ña c ¸c h c ¸c h mÖnh ph¶i g i¶ng g i¶i lý luËn vµ c hñ ng hÜa m¹ng c ho d©n hiÓu. ViÖt Nam D©n th­ê ng c hia rÏ) ph¸i nµy bän kia, nh­ d©n ta ng ­ê i Nam th× ng hi ng ­ê i Trung , ng ­ê i Trung th× khinh ng ­ê i B¾c , nªn nç i yÕu s ø c ®i, nh­ ®ò a mç i c hiÕc mç i n¬i . VËy nªn s ø c c ¸c h
 6. 1 - VÒ sù ra ® cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam êi a ­ C¸c h m¹ng tr­íc hÕt c Çn c ã §¶ng b -- Đảng ta là sự kếtt hợp chủ nghĩa Mac – Lênin vớii b Đảng ta là sự kế hợp chủ nghĩa Mac – Lênin vớ phong trào công nhân và phong trào yêu nước phong trào công nhân và phong trào yêu nước Là sự khái quát ttừthực tiễn, là sự sáng ttạo Là sự khái quát ừ thực tiễn, là sự sáng ạo của Bác của Bác CN Mac – Lênin là yếu ttốquyếtt địịnh nhất; CN Mac – Lênin là yếu ố quyế đnh nhất; quyếttđịịnhtính khoa học và cách mạng của quyế đ nh tính khoa học và cách mạng của Đảng; Phong trào công nhân là “cố vậ Đảng; Phong trào công nhân là “cốtt vậtt chất” để tiếp thu chủ nghĩa Mac – Lênin.. chất” để tiếp thu chủ nghĩa Mac – Lênin Vì sao Bác thêm yếu ttốphong trào yêu nước Vì sao Bác thêm yếu ố phong trào yêu nước
 7. - Tính đúng đắn của việc thêm yếu tố phong trào yêu nước Phát huy được yếu tố Yêu nước là yếu tố tích cực của phong trường tồn, là truyền trào nông dân lực thống quý, càng mạnh lượng xã hội chiếm mẽ khi bị giặc ngoại 95% dân số xâm. Ở Việt Nam phong trào công nhân và phong trào yêu Phát huy được vai nước không mâu trò của tầng lớp thuẫn mà thống nhất tiểu tư sản trí thức với nhau - Ta thấy sự gắn bó hữu cơ giữa vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh - Là cơ sở xây dựng và thực hiện chiến lược đại đoàn kết
 8. 2 – Vai trß c ña §¶ng Cé ng s ¶n ViÖt Nam • Giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu, làm cho dân giác ngộ. • Sức cách mạng tập trung. • Ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi
 9. a) Lựa chọn con đường CM, xác định chiến lược và sách lược, phương pháp CM đúng. – Chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc – Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn – Xác định phương pháp cách mạng b) Tổ chức đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng - Tổ chức đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng trong nước - Đoàn kết các lực lượng cách mạng quốc tế
 10. a) Lựa chọn con đường CM, xác định chiến lược và sách lược, phương pháp b)CM đúng. đoàn kết, tập hợp lực lượng cách Tổ chức mạng c) Vai trò tiên phong gương mẫu - Tính tiên phong gương mẫu của đảng viên - Khả năng thu hút, tập hợp quần chúng của cán bộ đảng viên - Tính tiên phong của tổ chức Đảng
 11. 3 – Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam Sách lược vắn tắt Ch­¬ng tr×nh tãm tắt Lêi kªu gäi “các cô các chú phải nhận rõ mình là giai cấp công nhân lãnh đạo nông dân”. Bài nói tại hội nghị nông vận và dân vận toàn quốc 1952
 12. 3 – Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam Đảng CSVN mang bản chất giai cấp công nhân Mục tiêu lý VÒ môc ® Ých: §¶ng Lao ® éng ViÖt Nam ® oµn tưởng kÕt vµ l·nh ® toµn d© kh¸ng chiÕn cho ® ¹o n Õn của th¾ng lîi hoµn toµn, tranh l¹i thèng nhÊt vµ ®éc Đảng lËp hoµn toµn; l·nh ® toµn d© thùc hiÖn ¹o n d© chñ míi, x© dùng ® n y iÒu kiÖn ® tiÕn Ó ® chñ nghÜa x· héi. Õn
 13. 3 – Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam Toµn tËp , TËp.3, tr.3 Đảng CSVN mang bản chất giai cấp công nhân Nền tảng tư VÒ lý luËn: Đảng Lao ®éng ViÖt Nam tưởng theo chñ nghÜa M¸c - Lªnin. lý luận của Đảng
 14. 3 – Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam Toµn tËp , TËp.3, tr.3 Đảng CSVN mang bản chất giai cấp công nhân Nguyên tắc tổ VÒ tæ chøc: Đảng Lao ® éng ViÖt Nam chức cơ theo chÕ ® d© chñ tËp trung. é n bản VÒ kû luËt: Đảng ph¶i cã kû luËt s ¾t của ®ång thêi lµ kû luËt tù gi¸c . Đảng VÒ luËt ph¸t triÓn: Đảng dïng lè i tù phª b×nh, phª b×nh...
 15. 3 – Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam “Đảng ta là đảng của giai cấp, đồng “Đảng ta là đảng của giai cấp, đồng thờii cũng là của dân ttộc, không thiên thờ cũng là của dân ộc, không thiên ttư thiên vịị”. (Tậập10 trtr467) ư thiên v ”. (T p 10 467)
 16. Ph ản ¸nh Ph ản ¸nh Tạo Quá Đảng kết nạp vào Mục đích điều trình ra Đảng những người phấn đấu kiện đời và ưu tú trong giai của Đảng đoàn trưởngn bị ĐH 2 Bácp côngộnhân, “Đó là phù u ợp n thiết cấ nói ới H ngh TW: là điề h cầ kế t, Chuẩn bị ĐH 2 Bác nói vvớiHội inghị ịTW: “Đó là điều cần thiết, Chuẩ thànhvì có thnôngớii ttập hợp đượvớtiấttụcả các phần bởii vì có thế m ớ ậtrí thợc được tấ cc các phần bở ế mdân, p h ứ p c m ả toàn ttủ tiên tiến trong công nông trí th ức vào Đ ảdân ử trong công nông th ức vào Đ ảng… cửa tiên tiến và các thành phần tríđích đấu ng… Đảng ta gọiikhác, ttộc hơngvì ta đang c ầa đoàn ướết dễ kêu gọ dân cóc hơn ộ ta đang củ n đoàn k ết dễ kêu dân ộ giác n vì tranh c ần k d i ộng rãi các ạng l ớp” Biên niên dân, 4; tr426) cách m ầng rrộng rãi các ttầngvàlớp” Biên niên titiểểuussửử(Tậậpp4; tr426) ọn nhân (T ng được rèn luyện thử và dân tộc cờ thách trong đấu của tranh cách mạng Đảng
 17. 4 – Quan niệm về Đảng Cộng sản VN cầm quyền “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” Là một tư tưởng có từ rất sớm - Từ 1920 Người đã khẳng định nhân dân phải giành lấy chủ quyền. - Phải xây dựng một Đảng cách mệnh để lãnh đạo nhân dân giành chính quyền (Đường cách mệnh) - Giành độc lập dân tộc (giành được chính quyền) để xây dựng chủ nghĩa xã hội - Lãnh đạo nhân dân giành lấy chính quyền Đảng ta thực sự trở thành đảng cầm quyền Từ 1945 Đảng ta đã là đảng cầm quyền
 18. Quan niệm về Đảng Cộng sản cầm quyền Có công lớn trong việc đề ra học thuyết về Đảng cầm quyền (Nhưng chỉ khoảng 6 năm 1918-1923) 24 năm với cương vị Chủ tịch Nước, là lãnh tụ và là Chủ tịch Đảng ta
 19. 4 – Quan niệm về Đảng cộng sản VN cầm quyền a) Đảng lãnh đ ạo toàn diện NhiÖm vô cña §¶ng khã kh¨n, phøc t¹p, to lín mọi h¬n mặt §¶ng ph¶i quan t© gi¶i quyÕt nh÷ viÖc m ng chi tiÕt cô thÓ nhÊt cña ® sèng x· héi êi đời §ßi hái n¨ng lùc trÝ tuÖ cña §¶ng cao h¬n
 20. 4 – Quan niệm về Đảng cộng sản VN cầm quyền Ng ­ê i ®¸nh g i¸ c ao vai trß c ña d©n ­ D©n lµ quý nhÊt lµ quan träng h¬n hÕt - “ Biết ý kiến của d©n chúng” b) ­ D©n lµ g è c lµ nÒn t¶ng c ña c ác h m ạng - “ Học d©n chúng” ­ D©n lµ chủ mọi quyền hành lực lượng Đảng - “ Nâng cao d©n chúng” đều ở dân cầm - CM là s ự ng hiệp c ủa d©n, d ân c ần Đảng d ẫn đ ường quyền Ng­êi x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña жng dân là ®èi víi d©n chủ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2