intTypePromotion=1

Bài giảng Vật lý đại cương (PGS Đỗ Ngọc Uẩn) - Chương 1 Động học chất điểm

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
243
lượt xem
46
download

Bài giảng Vật lý đại cương (PGS Đỗ Ngọc Uẩn) - Chương 1 Động học chất điểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Động học chất điểm trình bày những nội dung chính như: khái niệm về động học, động lực học, chuyển động và hệ quy chiếu, định nghĩa vận tốc... Bài giảng trình bày khoa học, dễ hiểu giúp sinh viên tiếp thu nhanh bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý đại cương (PGS Đỗ Ngọc Uẩn) - Chương 1 Động học chất điểm

 1. Ch−¬ng I §éng häc chÊt ®iÓm Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c−¬ng T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn ViÖn VËt lý kü thuËt Tr−êng §H B¸ch khoa Hμ néi
 2. §éng häc: N/C c¸c ®Æc tr−ng cña chuyÓn ®éng vμ nh÷ng chuyÓn ®éng kh¸c nhau (kh«ng tÝnh ®Õn lùc t¸c dông) §éng lùc häc: N/C mèi quan hÖ gi÷a chuyÓn ®éng víi t−¬ng t¸c gi÷a c¸c vËt ( cã tÝnh ®Õn lùc t¸c dông) TÜnh häc lμ mét phÇn cña §éng lùc häc N/C tr¹ng th¸i c©n b»ng cña c¸c vËt
 3. 1. Nh÷ng kh¸i niÖm më ®Çu z 1.1 ChuyÓn ®éng vμ hÖ qui chiÕu: Thay ®æi vÞ trÝ so víi vËt kh¸c. 0 y VËt coi lμ ®øng yªn lμm mèc gäi lμ x hÖ qui chiÕu 1.2. ChÊt ®iÓm: VËt nhá so víi kho¶ng c¸ch nghiªn cøu -> Khèi l−îng vËt tËp trung ë khèi t©m. vμ hÖ chÊt ®iÓm: o TËp hîp nhiÒu chÊt ®iÓm = HÖ chÊt ®iÓm x=fx(t) z 1.3. Ph−¬ng tr×nh r r chuyÓn ®éng cña M y=fy(t) r = r (t) chÊt ®iÓm z=fz(t) x y
 4. 1.4. QuÜ ®¹o: §−êng t¹o bëi tËp hîp c¸c vÞ trÝ cña chÊt ®iÓm trong kh«ng gian F/t quÜ ®¹o:Khö tham sè t trong f/t c®: z A M VÝ dô: F/t chuyÓn ®éng: x=a.cos(ωt+ϕ) y=a.sin(ωt+ϕ) y x F/t quÜ ®¹o: x2+y2=a2 1.5. Hoμnh ®é cong: VÞ trÝ chÊt ®iÓm x¸c ®Þnh bëi cung AM=s Qu·ng ®−êng s lμ hμm cña thêi gian s=s(t)
 5. 2. VËn tèc 2.1. §Þnh nghÜa vËn tèc: ( T¹i thêi ®iÓm t chÊt ®iÓm t¹i AM = s t¹i thêi ®iÓm t’= t+Δt -> v>0 ( A M ′ = s ′ = s + Δs Δs v
 6. 2.2. VÐc t¬ vËn tèc trong hÖ to¹ ®é ®Ò c¸c: r r r r z OM = r OM ' = r ' = r + d r M M’ r r r r r r r' MM ' = d r ds = dr r r dr §¹o hμm vect¬ to¹ O y v= x dt ®é theo thêi gian dx vx = dt v= v +v +v 2 x 2 y 2 z r dy v = vy = dt vz = dz dx 2 dy 2 dz 2 dt = ( ) +( ) +( ) dt dt dt
 7. 3. Gia tèc 3.1. §Þnh nghÜa vμ biÓu thøc cña vÐc t¬ gia tèc: r r T¹i M: t , v T¹i M’: t’= t+Δt , v ' r r r r Δv = v ' − v r r r Δv r Δv dv a tb = a = lim Δt→0 = Δt 2 Δt dt dv x d x ax = = 2 dt dt dv y d 2 y a= ax2 + 2 ay + az2 r ay = = 2 a dt dt 2 d x 2 d y 2 d z 2 2 2 dv z d 2 z = ( 2 ) +( 2 ) +( 2 ) az = = 2 dt dt dt dt dt
 8. 3.2 Gia tèc tiÕp tuyÕn vμ gia tèc ph¸p tuyÕn t n r at r r an a ChiÕu vÐc t¬ gia tèc lªn tiÕp tuyÕn vμ ph¸p tuyÕn cña quü ®¹o r r r a = at + an r Gia tèc tiÕp tuyÕn at r gia tèc ph¸p tuyÕn an
 9. Gia tèc tiÕp tuyÕn - Cã ph−¬ng tiÕp tuyÕn víi quÜ ®¹o - Cho thÊy sù thay ®æi gi¸ trÞ cña vËn tèc Δv dv - Cã gi¸ trÞ a t = lim t '→ t = Δt dt - Cã chiÒu tuú theo gi¸ trÞ ©m, d−¬ng cña dv/dt dv 0 dt
 10. Gia tèc ph¸p tuyÕn - Møc ®é thay ®æi ph−¬ng cña vËn tèc - Cã ph−¬ng trïng ph¸p tuyÕn cña quü ®¹o - H−íng vÒ phÝa lâm cña quü ®¹o - Cã gi¸ trÞ 2 v an = R M
 11. r KÕt luËn at r r r r an r a = at + an a 1 ®é cong R cña quÜ 2 dv 2 v 2 ®¹o a= 2 at + 2 an = ( ) +( ) dt R • an=0 -> chuyÓn ®éng th¼ng • at=0 -> chuyÓn ®éng cong ®Òu • a=0 -> chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu
 12. 4. Mét sè d¹ng chuyÓn ®éng c¬ ®Æc biÖt 4.1. ChuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu: r v2-v20=2as a = const a n = 0 M O dv a = at = = const dt v = ∫ adt = at + v 0 2 ds at v= = at + v 0 ⇒ s = ∫ (at + v 0 )dt = + v0t dt 2 4.2. ChuyÓn ®éng trßn M’ T¹i M: t Δθ M T¹i M’: t’=t+Δt => OM quÐt Δθ O Δθ Δ θ dθ 2π 1 ω ω= ω = lim Δt→0 = T= ; ν= = Δt Δt dt ω T 2π
 13. r r r Quan hÖ gi÷a ω vμ v ω ( M M = Δ s = R .Δ θ Δs Δθ Or r lim Δt→0 = lim Δt→0 R. = R.ω R v Δt Δt r r r v = R.ω ⇒ v = ω × R Qui t¾c tam diÖn thuËn HÖ qu¶: v 2 ( Rω) 2 an = = = Rω 2 R R r Gia tèc gãc: T¹i t, ω r r r T¹i M’: t ' = t + Δt, ω' = ω + Δω Δω dω d θ 2 β = lim Δt→0 = = 2 Δt dt dt
 14. r r r r Δω dω r ω β = lim Δt→0 = ω r r Δt dt β r r r O r at r at = β × R Or r R v R r r aM v M Qui t¾c tam diÖn thuËn β t T−¬ng tù nh− trong chuyÓn ®éng th¼ng: ω = βt + ω0 βt 2 θ= + ω0 t 2 ω − ω0 = 2βθ 2 2
 15. 4.3. ChuyÓn ®éng víi gia tèc kh«ng ®æi r a =0 y r a x r v0 ay=-g v 0y hmax dv x αr =0 O v 0x x dt dv y Ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng = −g dt x = v 0 cos α.t v x = v 0 cos α M gt 2 v y = v 0 sin α − gt y = v 0 sin α.t − 2 2 Ph−¬ng tr×nh quÜ ®¹o y = xtgα − gx 2 v 0 cos α 2 2
 16. 4.4. Dao ®éng th¼ng ®iÒu hoμ ph−¬ng tr×nh dao ®éng 0 x x = A. cos( ωt + ϕ) TuÇn hoμn theo thêi gian: x(t)=x(t+nT) 2π T= ω dx v= = − ωA. sin( ωt + ϕ) dt 2 dv d x a= = 2 = − ω A. cos( ωt + ϕ) 2 dt dt
 17. 5.Tæng hîp vËn tèc vμ gia tèc r r r r = r '+ oo' r y r y’ r M d r d r ' d oo' d d O r r' = + = x’ dt dt dt r dt dt ' O’ x r r ⇒ v = v '+ V r z z’ r v' Vt¬ vtèc trong hqc O’ v Vt¬ vtèc trong hqc O r V Vt¬ vtèc O’ ®èi víi O VÐc t¬ vËn tèc cña chÊt ®iÓm ®èi víi hÖ qchiÕu O b»ng tæng hîp vÐc t¬ vtèc cña chÊt ®iÓm ®ã ®èi víi hÖ qc O’ch®éng tÞnh tiÕn ®víi hÖ qc O vμ vt¬ vtèc tÞnh tiÕn cña hÖ qc O’ ®èi víi hÖ qc O
 18. r r r r r dv dv ' d V = + ⇒ a = a '+ A dt dt dt a Vt¬ gia tèc M trong hqc O a’ Vt¬ gia tèc M trong hqc O’ A Vt¬ gia tèc O’ ®èi víi hqc O VÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm ®èi víi mét hÖ qchiÕu O b»ng tæng hîp vÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm ®ã ®èi víi hÖ qc O’chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ®èi víi hÖ qc O vμ vt¬ gia tèc tÞnh tiÕn cña hÖ qc O’ ®èi víi hÖ qc O
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2