intTypePromotion=1

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều ba pha part 1

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
164
lượt xem
35
download

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều ba pha part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGUYÊN TẮC CẤU TẠO Hãy nhắc lại nguyên tắc cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha ! Phần cảm : là rôto, là nam 1 châm điện Phần ứng : stato Ba cuộn dây của phần ứng đặt lệch nhau 1/3 vòng tròn trên stato.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều ba pha part 1

  1. DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU 3 PHA LAØ GÌ ? Laø moät heä thoáng goàm 3 doøng ñieän xoay chieàu coù cuøng bieân ñoä, cuøng taàn soá, nhöng leäch pha nhau 2/3
  2. NGUYEÂN TAÉC CAÁU TAÏO Haõy nhaéc laïi nguyeân taéc caáu taïo cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha ! Phaàn caûm : laø roâto, laø nam 1 chaâm ñieän Phaàn öùng : stato Ba cuoän daây cuûa phaàn öùng ñaët leäch nhau 1/3 N voøng troøn treân stato. S 2 3
  3. Haõy nhaéc laïi nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha ! NGUYEÂN TAÉC HOAÏT ÑOÄNG Maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø : khi töø thoâng qua 3 cuoän daây bieán thieân ñieàu hoøa laøm sinh ra 3 suaát ñieän ñoäng cuõng bieán thieân ñieàu hoøa, vaø 3 doøng ñieän xoay chieàu ôû maïch ngoaøi.
  4. NGUYEÂN TAÉC HOAÏT ÑOÄNG Vaäy laøm caùch naøo cho töø thoâng qua 3 cuoän daây bieán thieân ñieàu ? hoøa Cho nam chaâm quay troøn ñeàu thì töø thoâng qua 3 cuoän ñaây seõ bieán thieân ñieàu hoøa. 1 Vaäy töø thoâng qua 3 cuoän daây bieán N thieân leäch S pha nhau 2 3 nhö theá naøo ?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2