Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 - TS. Phạm Minh Hải

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
21
lượt xem
6
download

Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 - TS. Phạm Minh Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 Cân bằng máy cung cấp cho người học các kiến thức: Cân bằng vật quay mỏng, cân bằng vật quay dày, nguyên lý máy cân bằng động kiểu khung, nguyên tắc cân bằng vật quay dày, kỹ thuật cân bằng tĩnh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 - TS. Phạm Minh Hải

9/20/2017<br /> <br /> Cân bằng máy là gì?<br /> Nhận xét:<br /> - Phản lực khớp động do: ngoại lực và lực quán<br /> tính (-> phản lực động phụ)<br /> - Phản lực động phụ:<br /> • biến thiên có chu kỳ<br /> • khi vận tốc của máy lớn, có thể rất lớn so với<br /> thành phần lực do ngoại lực gây ra<br /> <br /> Bài giảng Nguyên lý máy<br /> Bài 4. Cân bằng máy<br /> TS. Phạm Minh Hải<br /> Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy và Robot<br /> Email: hai.phamminh1@hust.edu.vn<br /> Google site : tsphamminhhaibkhn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Cân bằng máy là gì?<br /> <br /> Cân bằng máy là gì?<br /> <br /> • Phản lực động phụ là một trong những nguyên<br /> nhân gây ra rung động cho máy và nền móng<br /> Tác hại của rung động:<br /> - Biên độ rung lớn (đặc biệt khi cộng hưởng)<br /> - Tăng ma-sát trong khớp động<br /> - Tăng nguy cơ phá hủy do hiện tượng mỏi của<br /> vật liệu<br /> - Rung động truyền qua nền móng tới các thiết<br /> bị, công trình, con người ở ‘xung quanh’<br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2 lớp bài tính cân bằng máy:<br /> a) Cân bằng vật quay: triệt tiêu (giảm) lực quán<br /> tính của các khâu<br /> b) Cân bằng cơ cấu nhiều khâu: giảm phản lực<br /> động phụ từ máy truyền xuống nền móng<br /> Phương pháp:<br /> - Phân bố lại khối lượng trên các khâu<br /> - Thay đổi khối lượng các khâu<br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 9/20/2017<br /> <br /> Cân bằng vật quay<br /> <br /> Cân bằng vật quay<br /> <br /> 1. Cân bằng vật quay mỏng (VQM)<br /> <br /> a) Điều kiện cân bằng của VQM<br /> Khi VQM quay với vận tốc góc ω, ࡼ௤௜ = ݉௜ ߱ଶ ࢘௜<br /> <br /> Giả thiết: không có biến dạng (vật quay cứng)<br /> Phân loại vật quay:<br /> a) Vật quay mỏng là vật quay có khối lượng<br /> phân bố trên cùng một mặt phẳng vuông góc<br /> với trục quay<br /> b) Vật quay dày là vật quay có khối lượng phân<br /> bố trên nhiều mặt phẳng khác nhau vuông<br /> góc với trục quay<br /> <br /> ࡼ௤ଶ<br /> <br /> ࡼ௤ଵ<br /> <br /> ݉ଵ<br /> <br /> ࢘ଵ<br /> <br /> ࢘ଶ<br /> ࢘௡<br /> <br /> ࢘௜<br /> <br /> ݉௜<br /> <br /> ࡼ௤௜<br /> <br /> ω<br /> <br /> ݉௡<br /> ࡼ௤௡<br /> <br /> • VQM cân bằng khi {ࡼ௤௜ } là một hệ lực cân bằng<br /> • N/x: {ࡼ௤௜ } là hệ lực phẳng và đồng quy, nên: {ࡼ௤௜ }<br /> 5<br /> <br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> ࡼ௤<br /> <br /> ݉ଶ<br /> <br /> Đ/k cân bằng VQM : ࡼ௤ = 0<br /> <br /> ࡼ௤ = ∑௡ ࡼ௤௜<br /> ௜ୀଵ<br /> 6<br /> <br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> Cân bằng vật quay<br /> <br /> Cân bằng vật quay<br /> <br /> 1. Cân bằng vật quay mỏng (VQM)<br /> <br /> 1. Cân bằng vật quay mỏng (VQM)<br /> <br /> b) Nguyên tắc cân bằng VQM<br /> <br /> c) Phương pháp cân bằng tĩnh VQM<br /> <br /> Để cân bằng VQM, cần và chỉ cần tạo ra một lực quán tính<br /> ࡼ௖௕ để triệt tiêu ࡼ௤<br /> ࡼ௤ଶ<br /> ࡼ௤<br /> ࡼ௤ଵ<br /> <br /> ݉ଵ<br /> <br /> ࢘ଵ<br /> <br /> ࡼ௖௕<br /> <br /> ݉ଶ<br /> <br /> ࢘ଶ<br /> <br /> ࢘௡<br /> <br /> ࢘௜<br /> <br /> ݉௜<br /> <br /> ࡼ௤௜<br /> <br /> ω<br /> <br /> ݉௡<br /> ࡼ௤௡<br /> <br /> ࡼ௤ + ࡼ௖௕ = 0 trong đó ࡼ௖௕ = ߱ଶ ݉௖௕ ࢘௖௕<br /> <br /> Nguyên tắc cân bằng VQM: cần và chỉ cần 1 khối lượng cân bằng (đối<br /> 7<br /> Nguyên<br /> trọng) lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> ࡼ௤ଶ<br /> ࡼ௤ଵ<br /> <br /> Đặt<br /> <br /> ࢘ଵ<br /> <br /> ௡<br /> <br /> 1<br /> ࢘ௌ = ෍ ݉௜ ࢘௜ ,<br /> ݉<br /> ௜ୀଵ<br /> <br /> m = ∑௡ ݉௜<br /> ௜ୀଵ<br /> <br /> ݉ଶ<br /> <br /> ݉ଵ<br /> <br /> ࢘ଶ<br /> ࢘௡<br /> <br /> ௡<br /> <br /> ௡<br /> <br /> ௜ୀଵ<br /> <br /> ࢘௜<br /> <br /> ݉௜<br /> <br /> ࡼ௤௜<br /> ω<br /> <br /> ݉௡<br /> ࡼ௤௡<br /> <br /> ௜ୀଵ<br /> <br /> ࡼ௤ = ෍ ࡼ௤௜ = ߱ଶ ෍ ݉௜ ࢘௜ = ߱ଶ ݉࢘ௌ<br /> <br /> Để ࡼ௤ = 0, phải có ࢘ௌ =0<br /> trọng tâm VQM phải nằm trên trục quay<br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 9/20/2017<br /> <br /> Cân bằng vật quay<br /> <br /> Cân bằng vật quay<br /> <br /> 1. Cân bằng vật quay mỏng (VQM)<br /> <br /> 2. Cân bằng vật quay dày (VQD)<br /> a) Điều kiện cân bằng VQD<br /> <br /> d) Kỹ thuật cân bằng tĩnh<br /> -<br /> <br /> Phương pháp dò trực tiếp<br /> Phương pháp đối trọng thử<br /> Phương pháp hiệu số mô-men<br /> …<br /> <br /> ࡼ௤ଶ<br /> <br /> ࡼ௤ଵ<br /> ݉ଵ<br /> <br /> ࢘ଵ<br /> <br /> Trọng tâm<br /> <br /> • trên mặt phẳng thứ i có:<br /> ݉௜ , ࢘௜ (i=1..n)<br /> • ࡼ௤௜ = ݉௜ ߱ଶ ࢘௜<br /> <br /> ݉ଶ<br /> <br /> ࢘ଶ<br /> <br /> ω<br /> ࢘௡<br /> <br /> ݉௡<br /> ࡼ௤௡<br /> <br /> • VQD cân bằng khi {ࡼ௤௜ } là một hệ lực cân bằng<br /> Trạng thái cân bằng<br /> phiếm định<br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> • N/x: {ࡼ௤௜ } là hệ lực không gian, sẽ là 1 hệ lực cân bằng khi<br /> ∑௡ ࡼ௤௜ = 0 và ∑௡ ࡹ(ࡼ௤௜ ) = 0<br /> ௜ୀଵ<br /> ௜ୀଵ<br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> Cân bằng vật quay<br /> <br /> Cân bằng vật quay<br /> <br /> 2. Cân bằng vật quay dày (VQD)<br /> <br /> 10<br /> <br /> 2. Cân bằng vật quay dày (VQD)<br /> <br /> b) Nguyên tắc cân bằng VQD<br /> (I)<br /> ࡼூ<br /> ௤ଵ<br /> <br /> ࡼூ<br /> ௤ଶ<br /> <br /> ࡼ௤ଵ<br /> <br /> {ࡼ௤௜ }<br /> <br /> ቊ<br /> <br /> ࢞ଶ<br /> <br /> ࢘௡<br /> <br /> ࢞௡<br /> <br /> {ࡼூ } phẳng, đồng quy<br /> ௤௜<br /> <br /> {ࡼூூ } phẳng, đồng quy<br /> ௤௜<br /> <br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> ࡼூூ<br /> ௤ଵ<br /> <br /> ࢘ଶ<br /> <br /> ࢘ଵ<br /> <br /> ࢞ଵ<br /> <br /> (II)<br /> <br /> ݉ଶ<br /> <br /> ݉ଵ<br /> <br /> ࡼூ<br /> ௤௡<br /> <br /> c) Nguyên lý máy cân bằng động kiểu khung<br /> <br /> ࡼ௤ଶ<br /> <br /> ݉௡<br /> <br /> ࡼூூ<br /> ௤ଶ<br /> ࡼூூ<br /> ௤௡<br /> <br /> (I)<br /> <br /> (II)<br /> <br /> ω<br /> <br /> A ∼ ࡼூூ<br /> ௤<br /> <br /> ࡼ௤௡<br /> <br /> 0<br /> <br /> L<br /> <br /> k<br /> Nguyên tắc c/b VQD: cần và chỉ cần<br /> 2 đối trọng đặt trong 2 mặt phẳng<br /> khác nhau vuông góc với trục quay<br /> 11<br /> <br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> c<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9/20/2017<br /> <br /> 1. Cân bằng vật quay<br /> <br /> 1.2 Cân bằng vật quay dày (VQD)<br /> A1<br /> <br /> d) Phương pháp 3 lần thử<br /> <br /> A2<br /> <br /> Vật quay mỏng hay Vật quay dày?<br /> <br /> - Lần 1: ω, Ao<br /> Ao ∼ ࡼூூ<br /> ௤<br /> <br /> 2Ao<br /> rt<br /> <br /> - Lần 2: ω, mtrt , A1<br /> At ∼ ࡼ௤௧<br /> <br /> A1<br /> At<br /> <br /> mt<br /> <br /> A2<br /> α<br /> <br /> D<br /> <br /> Ao<br /> <br /> A1 = Ao + At<br /> <br /> -rt<br /> <br /> - Lần 3: ω, -mtrt , A2<br /> A2 = Ao - At<br /> <br /> mt<br /> <br /> ݉௢ ‫ݎ‬௢ = ݉௧ ‫ݎ‬௧<br /> <br /> ‫ܣ‬௢<br /> ‫ܣ‬௧<br /> <br /> A1 + A2 = 2Ao<br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> 13<br /> <br /> L<br /> <br /> - Kích thước: L/D<br /> - Tốc độ quay khi làm việc: nlàm việc<br /> - Mức độ rung động cho phép của máy (mức độ quan trọng)<br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> 14<br /> <br /> Máy cân bằng<br /> <br /> Nguyên lý máy – Bài 4: Cân bằng máy<br /> <br /> 15<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản