intTypePromotion=3

Bài giảng X quang tim mạch, X quang can thiệp - TS. Phạm Minh Thông

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
70
lượt xem
15
download

Bài giảng X quang tim mạch, X quang can thiệp - TS. Phạm Minh Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng X quang tim mạch, X quang can thiệp do TS. Phạm Minh Thông biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Các phương pháp thăm khám tim, giải phẫu X quang tim, một số bệnh tim mắc phải, hẹp van động mạch chủ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng X quang tim mạch, X quang can thiệp - TS. Phạm Minh Thông

 1. X quang tim mach X quang can thiệp Ts phạm minh thông 1
 2. Radiologie Echographie TDM IRM Angio convetionnelle Radiologie Radiologie Neuroradiologie ORL Radiologie Radiologie Radiologie Radiologie Radiologie vas Digestive urinaire osseuse pulmonaire et intervention 2
 3. Các phương pháp thăm khám tim • Chiếu Xquang • Bốn phương pháp chụp cổ điển: thẳng, nghiêng, OAD và OAG. • Chụp phim động: biểu đồ di động bờ tim • Chụp buồng tim: -Chụp tim toàn thể qua đường tĩnh mạch -Chụp tim phải chọn lọc - Chụp tim trái chọn lọc 3
 4. Các phương pháp thăm khám tim • Siêu âm tim • Chụp cắt lớp vi tính • Tạo ảnh bằng cộng hưởng từ 4
 5. Giải phÉu XQ tim Thiết đồ CT sơ đồ hoá 4 tư thế chụp 5
 6. Tư thế chụp thẳng Các buồng tim ở tư thế thẳng A. Buồng tim phải. B. Buồng tim trái, C. Các bờ tim 6
 7. Tư thế nghiêng trái A. Các buồng tim P: 1.NP; 2.TP; 3.ĐMP; 4.TMCT B. Các buồng T: 1.Quai ĐMC; 2.NT; 3.TT C. Các cung tim: 1.ĐMC; 2.ĐMP; 3.TP; 4.NT; 5.TT 7
 8. Tư thứ chếch trước phải( OAD) A.Buồng tim P: 1.TMCT; 2.ĐMP; 3.NP; 4.TP; B. Buồng tim T: 1.Quai ĐMC; 2.NT; 3. TT C. Cung tim: 1.TMCT; 2. NP; 3.Quai ĐMC. 4.ĐMP; 5. TT 8
 9. Tư thế chếch trước trái( OAG) A. Buồng tim P: 1.TMCT; 2.ĐMP; 3.NP; 4.TP B. Buồng tim T: 1.Quai ĐMC; 2. NT; 3. TT C. Các cung: 1 và 3:Cung ĐMC; 2. NP; 4. TT 9
 10. Các đường kính của tim Đường kính ngang của tim D= d + d’ không quá 1/2 lồng ngực 10
 11. Các biến thể của hình tim bình thường a. Tim thẳng đứng với người lồng ngực dài b. Tim nằm ngang với lồng ngực ngắn c. Tim người có tuổi 11
 12. Triệu chøng häc X quang Thẳng : cung dưới kéo dai, mỏm dưới cơ hoanh OAG : Phần dưới bờ sau day, mất khoảng sang sau tim. Đay la hinh ảnh day thất trai. 12
 13. TriÖu chøng häc X quang OAD: NT låi ®o¹n 2/3 trªn cung sau díi chÌn Ðp thùc qu¶n Th¼ng: Bãng NT trong NP, ®Èy ch¹c ba khÝ PQ; TiÓu nhÜ låi phÇn díi cung gi÷a Ph× ®¹i nhÜ tr¸i 13
 14. TriÖu chøng häc X quang Chñ yÕu trªn phim th¼ng + nghiªng Th¼ng: Cung díi T dµi, mám tim n©ng cao Nghiªng: gi¶m kho¶ng s¸ng sau x¬ng øc OAG: cung díi bê tríc låi nhiÒu Ph× ®¹i thÊt ph¶i 14
 15. TriÖu chøng häc X quang ThÊy râ t thÕ th¼ng vµ chÕch ph¶i Th¼ng: §êng viÒn cung díi P lÊn phæi P ChÕch OAD: låi cung P t¨ng lªn lÊp ®Çy phÇn d- íi kho¶ng s¸ng sau tim H×nh ph× ®¹i nhÜ ph¶i 15
 16. TriÖu chøng häc X quang Phång ®éng m¹ch chñ .Hay ë §MC lªn , quai §MC .H×nh réng ra vïng cuèng m¹ch .ChiÕu thÊy ®Ëp . H×nh v«i ho¸ .CT, IRM... 16
 17. TriÖu chøng häc X quang Gi·n ®éng m¹ch phæi .Cung gi÷a tr¸i næi .Rèn phæi nh¶y trªn mµn h×nh .Chôp m¹ch theo ®êng tÜnh m¹ch 17
 18. TriÖu chøng häc X quang Tim to toµn bé .Tim to c¶ ph¶i vµ tr¸i, §K ngang t¨ng, Ýt cö ®éng .Suy tim cã ph©n bè l¹i tíi m¸u phæi, phï nÒ TC kÏ. . Trµn dÞch MT: tim to chiÒu ngang, h×nh tam gi¸c ®èi xøng, kh«ng thay ®æi tíi m¸u phæi. 18
 19. TriÖu chøng häc X quang Tim to toµn bé b. Trµn dÞch mµng tim b. Suy tim 19
 20. Triệu chứng học X quang Các vôi hoá của tim .Vôi hoá van hai lá: nằm trên van với các nốt nhỏ không đều, có thể tạo hình vòng cung. OAD, OAG .Vôi hoá van ĐMC: gộp lại hình Xúp lơ, cao hơn trước hơn. CĐ nhảy theo trục thẳng đứng xuống nhanh lên chậm. . Vôi hoá cơ tim : sau hoại tử cơ tim .Vôi hoá màng tim: đường mảnh, dải dài, thành vỏ cứng .Vôi hoá ĐMC 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản