intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xây dựng chiến lược Marketing nhằm thu hút du khách tại khu du lịch sinh thái Gáo Giồng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp - ThS. Trần Đình Lý

Chia sẻ: Đinh Tường Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

116
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Bài giảng Xây dựng chiến lược Marketing nhằm thu hút du khách tại khu du lịch sinh thái Gáo Giồng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp - ThS. Trần Đình Lý" để nắm bắt được một số nội dung chính về: Tiềm năng du lịch sinh thái Gáo Giồng, kết quả hoạt động kinh doanh, và tình hình đón khách qua các năm. Với các bạn đang học chuyên ngành du lịch thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng chiến lược Marketing nhằm thu hút du khách tại khu du lịch sinh thái Gáo Giồng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp - ThS. Trần Đình Lý

 1. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM THU HÚT DU KHÁCH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI GÁO GIỒNG HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ðỒNG THÁP GVHD: ThS. TRẦN ðÌNH LÝ SVTH : NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI
 2. Hoạt ñộng du lịch ñang ñược phát triển một ðỀ cách mạnh mẽ trên thế giới Ấ N ẶTV Ngành du lịch sinh thái ở Việt Nam ñang ð mở ra nhiều triển vọng to lớn ðồng Tháp là tỉnh có tiềm năng nhiều mặt về phát triển du lịch. Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng Trong bối cảnh hiện nay, vấn ñề thu hút du khách tại khu du lịch sinh thái Gáo Giồng cần ñược ñặc biệt quan tâm.
 3. Ứ U - ðánh giá tiềm năng của du lịch Gáo Giồng. N C HIÊ U NG - Thực trạng chiến lược thu hút du khách tại C TIÊ khu du lịch thời gian qua. M Ụ - Phân tích các ñánh giá, cảm nhận của du khách trong và ngoài nước về du lịch Gáo Giồng. - Phân tích ma trận SWOT ñể tìm hiểu những ưu, nhược ñiểm bên trong hoạt ñộng kinh doanh du lịch và các mối ñe dọa bên ngoài tác ñộng lên hoạt ñộng của khu du lịch. - ðề xuất các giải pháp góp phần vào việc xây dựng chiến lược marketing thu hút du khách.
 4. Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng nằm trong A N U khu vực rừng tràm thuộc ấp 6, xã Gáo Giồng, GQ TỔN huyện Cao Lãnh, tỉnh ðồng Tháp, ñược thành lập và ñi vào hoạt ñộng vào tháng 7 năm 2003. Diện tích rừng tràm là 1.657 ha , trong ñó sân chim rộng 40 ha với trên 15 loài chim sinh sống, là ñiều kiện thiên nhiên ưu ñãi cho du lịch phát triển.
 5. Ị C H DỊCH VỤ CÂU CÁ D UL V Ụ DỊC H DỊCH VỤ ĂN UỐNG CÁC DỊCH VỤ XUỒNG DỊCH VỤ ðÀN CA TÀI TỬ CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 6. Marketing là tiến trình qua ñó các UẬ N LÝ L cá nhân và các nhóm có thể ñạt ñược nhu CƠ SỞ cầu và mong muốn bằng việc sáng tạo và trao ñổi sản phẩm và giá trị giữa các bên. Marketing ñóng vai trò rất quan trọng trong ngành du lịch
 7. CỨU IÊ N H P NG HÁ THU THẬP SỐ LIỆU GP ƠN PH Ư THỐNG KÊ MÔ TẢ PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT NGHIÊN CỨU TẠI BÀN
 8. O LU ẬN NỘI DUNG À THẢ T Q U ẢV KẾ TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI GÁO GIỒNG Không gian khu du lịch ñược bố trí gần như một “ðồng Tháp Mười thu nhỏ” Khu du lịch này có chủ trương thu hút khách tham quan mà vẫn giữ ñược chủ trương ban ñầu: bảo tồn và tăng giá trị một di sản ñặc biệt. Việc triển khai khu du lịch này ñến quan ñiểm du lịch sinh thái lâu bền là ñiều thiết yếu.
 9. KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch % Tăng Lượt khách 24.551 26.220 1.669 6,8 Doanh thu 1.559.094.500 2.147.435.200 588.340.700 37,74 Lợi nhuận 271.158.420 325.056.000 53.897.580 19,88 Nhận xét: Tuy lợi nhuận cuối năm mang lại còn khiêm tốn nhưng con số này sẽ ñược cải thiện dần theo thời gian hoạt ñộng của công ty bởi vì hiệu quả của du lịch không thể thấy tức thời mà phải có thời gian hoạt ñộng lâu dài.
 10. TÌNH HÌNH ðÓN KHÁCH QUA CÁC NĂM Biểu ðồ Thể Hiện Lượng Khách ðến Với Gáo Giồng Trong Những Năm Qua 30000 26220 24551 25000 20000 15679 lượng khách 15000 13037 10000 5000 0 2005 2006 2007 2008 năm Nhận xét: Lượng khách ñến Gáo Giồng ñều gia tăng qua các năm từ năm 2005 ñến năm 2008, ñây là dấu hiệu ñáng mừng cho những người làm du lịch nơi ñây
 11. ðÁNH GIÁ CẢM NHẬN CỦA DU KHÁCH VỀ GÁO GIỒNG Biểu ðồ Thể Hiện Hoạt ðộng Của Du Khách Khi ðến Với Gáo Giồng 140 Qua biểu ñồ 117 120 cho thấy ña 102 100 89 89 số du khách 85 ñến ñây ñều ý kiến 80 thích các hoạt 60 44 ñộng của các 40 24 dịch vụ du 20 9 11 lịch ở ñây như: ăn uống, 0 ác ñi xuồng, câu cá Kh cá,… u Câ Sinh hoạt ðây cũng là những thế mạnh chủ yếu của khu du lịch nhằm thu hút du khách. Cần tập trung phát huy tối ña các thế mạnh này.
 12. Bên cạnh ñó, cần phải tiếp thu những ñóng góp của du khách về những mặt cần làm tốt hơn nơi ñây, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách ñến với Gáo Giồng. Biểu ðồ Thể Hiện Sự ðánh Giá Của Du Khách Về Những Mặt Cần Làm Tốt Hơn Tại Gáo Giồng. 120 97 100 80 Ý kiến 60 46 39 40 24 20 7 0 Dịch vụ du Giao thông Ẩm thực Cơ sở hạ Khác lịch tầng Nhận Xét ðây là những cơ sở ñể xây dựng chiến lược marketing thu hút du khách tại Gáo Giồng.
 13. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING THU HÚT DU KHÁCH TẠI GÁO GIỒNG Phân tích ma trận SWOT ñánh giá du lịch Gáo Giồng ðIỂM MẠNH (STRENGTHS) ðIỂM YẾU (WEAKNESSES) 1.Vị trí ñịa lý,ñiều kiện tự nhiên thuận 1. Tài nguyên rừng chưa thu hút ñược lợi. nhiều ñầu tư. 2. Mang một tiềm năng du lịch lớn. 2. Dịch vụ du lịch chưa phong phú. 3. Sự chỉ ñạo sâu sát của Ban lãnh ñạo. 3. ðường giao thông ñến với khu du lịch 4. Tinh thần trách nhiệm của công nhân còn khó khăn. viên 4. Vấn ñề môi trường chưa ñược quản lý 5. Có sự phối hợp chặt chẽ của các ñơn vị tốt. khác. 5. Du khách chưa biết khu du lịch một 6. Thái ñộ mến khách của người dân cách rộng rãi. ðồng Tháp. 6. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên 7. Tình hình an ninh, xã hội ở Gáo Giồng chưa ñược quản lý tốt. ñược quản lý tốt. 7. ðội ngũ nhân viên còn gặp khó khăn trong công tác ñào tạo chuyên môn.
 14. CƠ HỘI ( OPPORTUNITIES) ðE DỌA (THREATS) 1.Việt Nam ñang trong thời kỳ hội 1. Sự ô nhiễm môi trường sẽ ñe dọa dần nhập quốc tế. cảnh quan thiên nhiên. 2. Dòng chảy du lịch thế giới trên thế giới có xu hướng về Châu Á. 2. Nạn cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào 3. Nền chính trị xã hội Việt Nam thuộc hàng ổn ñịnh, thu hút ñược các nhà ñầu 3. Các quốc gia trong khu vực ñang tư. thực hiện chiến dịch quảng bá du lịch, là ñối thủ của du lịch Việt 4. Sự quan tâm của Chính phủ ñối với Nam. sự phát triển du lịch sinh thái 4. Với sự quảng bá mạnh mẽ của các khu du lịch sinh thái của các tỉnh 5. Du lịch sinh thái ñang ñược du thành lân cận, trong ñịa phương. khách yêu thích ,mở ra cơ hội mới cho khu du lịch sinh thái Gáo Giồng. 5. Số lượng du khách quay lại Việt Nam lần hai rất thấp.
 15. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT DU KHÁCH TẠI GÁO GIỒNG O1, O5 & W3, W4: Việt Nam & W ñang trong thời kỳ hội nhập và C O L Ư Ợ du lịch sinh thái ñang ñược yêu IẾ N thích nhưng tài nguyên rừng H Ợ PC I H còn chưa thu hút ñầu tư, giao PHỐ thông dẫn vào khu du lịch chưa ñược mở rộng Giải pháp 1: ñầu tư phát triển, mở rộng quy mô tại khu du lịch ñể ñáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng
 16. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT DU KHÁCH TẠI GÁO GIỒNG Cần ñầu tư cho những nghiên cứu chuyên ñề về thị trường du lịch sinh thái Gáo Giồng ñể xác ñịnh nhu cầu của khách tham quan Có ñầu tư thỏa ñáng cho công tác xúc tiến quảng bá làng du lịch sinh thái, góp phần tạo thị trường ñối với loại hình du lịch hấp dẫn này Về nguồn nhân lực Về cơ sở hạ tầng Về công tác xã hội
 17. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT DU KHÁCH TẠI GÁO GIỒNG S1, S6 & W5 : Gáo Giồng với những tặng phẩm thiên nhiên mang những bản sắc riêng, thái ñộ thân thiện của người dân ñịa phương nhưng du khách chưa biết ñến Gáo Giồng một cách rộng khắp Giải pháp2: xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Gáo Giồng thật hợp lý Logo Khu Du Lịch Sinh Thái Gáo Giồng Xây dựng một chiến lược tiếp thị thích hợp trên nền tảng các công cụ marketing hiệu quả nhằm thông tin rộng khắp hình ảnh du lịch Gáo Giồng ñến với du khách.
 18. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT DU KHÁCH TẠI GÁO GIỒNG Vận dụng marketing- mix vào việc tiếp thị và quảng bá thương hiệu du lịch sinh thái Gáo Giồng CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC VỀ GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ CỔ ðỘNG Các công cụ marketing này sẽ có tác dụng hỗ trợ và nâng ñỡ cùng làm nên một thương hiệu du lịch Gáo Giồng vững mạnh
 19. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT DU KHÁCH TẠI GÁO GIỒNG S2, S4 & W2: Gáo Giồng mang một tiềm năng phát triển, cộng với sự nhiệt tình của từng cán bộ, công nhân viên nhưng dịch vụ du lịch Gáo Giồng chưa ñáp ứng hết nhu cầu của du khách. Giải pháp 3: cải thiện chất lượng phục vụ của những dịch vụ du lịch nơi ñây nhằm thu hút du khách ñến với Gáo Giồng Dịch vụ câu cá Về trang thiết bị sử dụng trong câu cá Về sự hướng dẫn của nhân viên về khu vực câu và số cá câu ñược Ngoài ra còn một giải pháp khác ñể thu hút du khách sử dụng dịch vụ câu cá là sự cải tiến trong hình thức câu
 20. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT DU KHÁCH TẠI GÁO GIỒNG Dịch vụ ăn uống Về thực ñơn: cần bổ sung một số món ăn ñặc sản cho thực ñơn của nhà hàng thêm phong phú Về thời gian của qui trình thực hiện các món ăn Về sự phục vụ, khẩu vị, khung cảnh phòng ăn Dịch vụ xuồng ðảm bảo các hướng dẫn an toàn trước khi sử dụng dịch vụ ñể quy trình bơi xuồng Nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường của du khách Cần bổ sung một số loài ñộng vật của rừng tràm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=116

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2