Bài giảng Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện - BS. Đỗ Quốc Huy

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
778
lượt xem
560
download

Bài giảng Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện - BS. Đỗ Quốc Huy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương: - Ngưng tuần hoàn - hô hấp = Ngưng tim. - Là cấp cứu có thể xảy ra bất kì nơi nào: đường phố, bệnh viện, công trường, bãi biển, gia đình... - Xử trí cấp cứu = Hồi sinh Tim - Phổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử trí cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp tại bệnh viện - BS. Đỗ Quốc Huy

 1. Xöû trí Caáp cöùu ngöng tuaàn hoaøn hoâ haáp taïi beänh vieän nh Baùc Só Ñoã Quoác Huy Khoa Hoài Söùc Tích Cöïc Beänh Vieän Nhaân Daân 115 nh Hoài sinh tim - phoåi
 2. Ñaïi cöông ☯ Ngöng tuaàn hoaøn - hoâ haáp = Ngöng tim. ☯ Laø caáp cöùu coù theå xaûy ra baát kì nôi naøo: ñöôøng ng phoá, beänh vieän, coâng tröôøng, baõi bieån, gia ñình… nh ng ☯ Xöû trí caáp cöùu = Hoài sinh Tim - Phoåi: Phaân loaïi tuøy theo phöông tieän vaø trình ñoä ngöôøi CC: HSTP cô baûn: Basic Life Support - BLS. HSTP cao caáp: Advanced Cardiac Life Support - ACLS. Nhaèm muïc ñích: Cung caáp tuaàn hoaøn vaø hoâ haáp nhaân taïo. Phuïc hoài tuaàn hoaøn vaø hoâ haáp töï nhieân coù hieäu quûa. Hoài sinh tim - phoåi
 3. bieän phaùp vaø toå chöùc hoài sinh tim phoåi ☯ Bieän phaùp: Tuaàn hoaøn: EÙp tim ngoaøi, Soác ñieän, duøng thuoác… ng Hoâ haáp: TKCH (mieäng-mieäng; boùng-mask; boùng-NKQ) . ng ng ng ng ☯ Toå chöùc thöïc hieän: Baát kyø Bs, Ñd, NVCH... cuõng thaønh thaïo veà kyõ thuaät. nh Ñöôïc toå chöùc phaân coâng hôïp lyù: töøng vò trí cuï theå. ng Caøng sôùm caøng toát: chæ coù 3 - 4 phuùt ñeå haønh ñoäng. ng ng nh ng Hoài sinh tim - phoåi
 4. Nguyeân nhaân ☯ Noäi khoa hay ngoaïi khoa: Noäi khoa: beänh tim; phaûn xaï; quaù lieàu thuoác; TBTHN; tai nh naïn (ñieän giaät, ngoä ñoäc…); SHHC (thöôøng gaëp). ng Ngoaïi khoa: maát maùu (moå,veát thöông); C/Thöông;... ,ve ☯ Coù theå phuïc hoài ñöôïc hay khoâng: Coù theå: ↓ V tuaàn hoaøn; Ngoä ñoäc; ↓ oxy maùu; Cheøn eùp tim caáp; Traøn khí MP aùp löïc; RL chuyeån hoaù; Nhoài maùu cô tim; ↓ thaân nhieät; thuyeân taéc phoåi... Khoâng theå: Cancer, beänh giai ñoaïn cuoái, tai naïn quùa nh naëng, ñaõ tieân löôïng töø tröôùc… ng ng Hoài sinh tim - phoåi
 5. Sinh Beänh hoïc nh ☯ Hoaït ñoäng cuûa naõo phuï thuoäc: ng Cung löôïng tim → töôùi maùu. ng Cung caáp oxy vaø glucose ☯ Ngöng tuaàn hoaøn sau 8 - 10 giaây seõ maát yù thöùc. ☯ Cung löôïng maùu naõo: BT 75 ml/100g chaát xaùm ng Khi < 25ml/100g → EEG coøn soùng chaäm ng Khi < 15ml/100g → EEG ñaúng ñieän ng ☯ Toån thöông naõo seõ khoâng hoài phuïc sau 3 - 4 phuùt ngöng tuaàn hoaøn maëc duø tim coù theå coøn tieáp tuïc ñaäp sau 2- 3 giô øtrong tình traïng thieáu oxy. trong ng Hoài sinh tim - phoåi
 6. Phaân loaïi ngöøng tuaàn hoaøn theo cô cheá ng ☯ Ngöøng tim (voâ taâm thu): ñaúng ñieän treân ECG. ng ng ☯ Rung thaát: thöôøng gaëp nhaát (75 - 95%). ng Soùng Lôùn: môùi ngöøng, chöa thieáu oxy tôùi haïn… ng ng Soùng Nhoû: thieáu oxy naëng, coù toån thöông tim töø tröôùc, ng ng rung thaát keùo daøi treân 2 phuùt. ☯ Tim khoâng hieäu quaû: Maát maùu caáp Roái loaïn nhòp tim Phaân li ñieän cô Hoài sinh tim - phoåi
 7. chaån ñoaùn ngöøng tuaàn hoaøn hoâ haáp ng 1 - Maát yù thöùc ñoät ngoät. 2 - Ngöøng thôû ñoät ngoät. ng 3 - Maát maïch beïn, maïch caûnh. ch ch nh Caùc daáu hieäu khaùc: Da nhôït nhaït neáu maát maùu caáp. Da tím ngaét neáu coù suy hoâ haáp, ngaït thôû. Maùu ngöng chaûy khi ñang moå. Hoài sinh tim - phoåi
 8. Xöû trí ngöng tuaàn hoaøn hoâ haáp ☯ Ba yeáu toá ñaûm baûo thaønh coâng: nh Kíp caáp cöùu thaønh thaïo veà kyõ thuaät. nh Toå chöùc daây chuyeàn caáp cöùu toát. Can thieäp sôùm, kòp thôøi (chæ coù 3 - 4 phuùt ñeå haønh ñoäng). nh ng ☯ Phaùc ñoà caáp cöùu ngöng tuaàn hoaøn hoâ haáp Theo höôùng daãn Hoài Sinh Tim Phoåi cuûa AHA 2000 ng ☯ Toå chöùc Kíp caáp cöùu: Phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho caùc thaønh vieân. nh Hoài sinh tim - phoåi
 9. Hoài sinh tim - phoåi
 10. A - Airway B - Breathing C - Circulation D - Defibrillation Quy Trình A-B-C-D Hoài Sinh Tim Phoåi Cô Baûn Hoài sinh tim - phoåi
 11. Phaùc ñoà Hoài sinh tim - phoåi taïi beänh vieän nh Hoài sinh tim - phoåi
 12. Nghi ngôø ngöøng tim - phaûn öùng thích hôïp ☯ Maát yù thöùc vaø/hoaëc ngöng thôû ñoät ngoät ? /hoa ☯ Ñaùnh giaù ñaùp öùng: nh ng Goïi hoaëc lay nheï → khoâng traû lôøi ? Sôø maïch caûnh - beïn → khoâng thaáy ñaäp naûy ? c h nh ☯ Baùo ñoäng heä thoáng caáp cöùu ng ng Goïi lôùn moïi ngöôøi trong kíp tröïc hoaëc Goïi phone ☯ Goïi maùy phaù rung Hoài sinh tim - phoåi
 13. Quy trình ABCD thöù nhaát - cô baûn ☯ A - airway: ñöôøng thôû ng Ñaùnh giaù löu thoâng→ laøm thoâng vaø kieåm soaùt ñöôøng thôû … nh ng ☯ B - breathing: nhòp thôû Thoåi 2 nhòp thôû chaäm hoaëc boùp boùng qua Mask ng ☯ C - circulation: tuaàn hoaøn Sôø maïch caûnh - beïn → eùp tim: 3-5cm; 100l/p; 15ET/2TN c h nh ☯D - defibrillation: tìm rung thaát → phaù rung 03 laàn (200j; 300j; 360j) Hoài sinh tim - phoåi
 14. Quy trình ABCD thöù hai - ca0 caáp ☯ A - airway: ñaët NKQ ☯ B - breathing: boùp boùng hay thôû maùy vôùi oxy 100% ng ☯ C - circulation: ñaët ñöôøng truyeàn TM → duøng thuoác… ng ng ☯ D - differential diagnosis: tìm vaø θ nhöõng ng/nhaân coù theå hoài phuïc ñöôïc* Hoài sinh tim - phoåi
 15. A - kieåm soaùt ñöôøng thôû ng ☯ Ñaùnh giaù löu thoâng: nh quan saùt, thoåi duøng tay, … ng ☯ Laøm thoâng: Naâng caèm, keùo löôõi; Moùc huùt boû dò vaät… ☯ Ñaët ñöôøng thôû nhaân taïo ng Canul, Mask: thanh quaûn? Maët? NKQ: muõi hay mieäng? ng Kim luoàn maøng giaùp nhaãn... ng Hoài sinh tim - phoåi
 16. B - Thoâng khí cô hoïc - nhaân taïo ☯ Thöïc hieän qua: Mieäng - mieäng: tröïc tieáp hay giaùn tieáp... ng ng Boùng - Mask: hieäu quûa khaù toát, kyõ thuaät ñôn giaûn ng Boùng - NKQ. ng Maùy thôû - NKQ. ☯ Coá gaéng taêng noàng ñoä Oxy trong khí thoåi vaøo BN (toát ng ng nhaát FiO2 =100%) ☯ Taàn soá 12 - 15 laàn/phuùt. n/phu ☯ Phoái hôïp vôùi eùp tim neáu chöa coù ñöôøng thôû nhaân taïo ng chaéc chaén. Hoài sinh tim - phoåi
 17. Hoài sinh tim - phoåi
 18. C - tuaàn hoaøn nhaân taïo ☯ EÙp tim ngoaøi loàng ngöïc: ng Bieân ñoä: 3,8 - 5 cm. Phoái hôïp 15/2 vôùi TKCH (thoåi, boùp boùng: chöa coù NKQ) ng Taàn soá: 100 laàn / phuùt neáu ñaõ coù NKQ. Traùnh thao taùc chöa chuaån: baøn tay, khôùp khuyûu… nh ☯ Ñöôøng duøng thuoác: ng ng Toát nhaát laø TMTT neáu coù saün nhöng khoâng neân coá gaéng ng baèng moïi giaù (thôøi gian, caûn trôû eùp tim, TKCH). ng TMNV: caøng lôùn vaø coù sôùm caøng toát. ng ng Noäi khí quaûn: khaù hieäu quûa nhöng caàn taêng lieàu>2laàn. n. Tröïc tieáp vaøo tim: neân traùnh vì coù theå toån thöông ÑMV nh Hoài sinh tim - phoåi
 19. Hoài sinh tim - phoåi
 20. Duøng thuoác trong hoài sinh tim phoåi ng ☯ Adrenalin 1mg: TM 1mg/laàn, laäp laïi moãi 3 -5 phuùt. Coù theå↑ 3 - 5mg/laàn n, Bôm NKQ: lieàu >2 laàn IV, pha loaõng vaø boùp boùng 2 laàn ng ☯ Atropin 1mg: TM 1mg/laàn, laäp laïi moãi 3 -5 phuùt, toång lieàu < 3mg. n, ng Coù theå bôm qua NKQ. ☯ NaHCO3: 1mEq/kg; chæ duøng khi: ng Bieát chaéc coù ↑ K+ hoaëc nhieãm toan CH tröôùc ñoù. HS Tim - Phoåi > 15 phuùt maø chöa hieäu quûa. ☯ CaCl2: chæ duøng khi:↑K+; ↓Ca++; ↑Mg++; ngoä ñoäc (-) Ca++… ng coù theå gaây toån thöông TB khoâng hoài phuïc Hoài sinh tim - phoåi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản