Bài hát hoa biển - Anh Thy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
224
lượt xem
57
download

Bài hát hoa biển - Anh Thy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hoa biển - anh thy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hoa biển - Anh Thy (lời bài hát có nốt)

  1. Hoa bieån. Anh Thy ## C «. « «. « « « w « Œ Œ & « « _ « « « l« «« « l “{ ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « «« « ====================== l l« ˆ « « l « . «= _ « « ˙ « « « ˆ « _ ˆ « _ ˆ « Ngaøy xöa em anh hay hôøn doãi Giaän anh khi ## ...em £ khi xöa yeâu maøu traéng Taïi em suy « « « « « « «« « « « « « « « «« « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ «« ˆ « ˆ « « « & « . « « « l w l « « « . _ l _. « « « « l _ « ˆ _ _ l w = « « « ˆ « « ˆˆ « ˆ « « ˆ « =========================l ˆ ˆˆ ˆ j « «« « « « j j « « _ ˆ « anh chöa kòp tôùi Cho anh nhieàu lôøi cho anh boài hoài Em cuoái maët laøm ngô tö beân bôø vaéng Neân ñeâm vöôït truøng anh mong tìm gaëp hoa traéng veà taëng em ## « 1. £ « « « « l « « « « « l « « « _ _ « « « _ _ _ « « _ _ l _ Œ Œ _” « «. « l « ========================= & ˆ ˆ ˆ « «. ˆ « « « « « « « « ˆ « j « ˆ j « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « _ ˆ ˆ « « ˆ w « « « _ _{ « « « « ˆ ˆ « « Khoâng nghe keå chuyeän bao nhieâu chuyeän tình ñeïp nhaát treân traàn ñôøi Taïi... £ Cho anh thì thaàm em ôi Tình... «« « « ## 2. « « « « « l « »» « « »»» »J » « »»» »»» « « « « « œ « ˆ l l œ . œ »œ »»»œ « l œ œ « « «=l « ˆ « ˆ « « « « __ w l« ˆ » « « ˆ ˆ ˆ «_ « « « « « ˆ « ========================= & _ˆ « « ˆ ˆ « ˆ »» » ˆ « ˆ « « ...mình traéng nhö Hoa Ñaïi Döông Truøng khôi noåi gioù leânh ñeânh trieàn soùng thaáy lung linh röøng ## « « « « « « « « «« « «« « « «« « « œ «« ˆ «« «ˆ w l ˆ « « « « « « l ˆ ˆ « ˆ « « l ˆ ˆ « ˆ « l w l « « »»» =l « « « « « « « «. « « « « « « « « « « & « « ˆ ˆ « « ˆ « «ˆ « « ˆ « « ˆ«ˆ ========================= ˆ ˆ ˆ j « ˆ «« ˆ « «« « ˆ hoa Maøu hoa thaät traéng OÂi hoa nôû thaém ngaát ngaây loøng theâm Vöôït bao haûi ## œ . œ »œ »œ « œ « « « « »»» »J » » « »»» « « « « w « « « «« « « « « « « « »» » » ˆ l « ˆ « « ˆ l « ˆ « « ˆ ========================= l & « « «« « « « ˆ « « l ˆ « « « « « ˆ l ˆ. « « « « « « « ˆ« « « « « ˆ ˆ ˆ j ˆˆ ˆ ˆ = « lyù chöa nghe vöøa yù laéc lö con taøu ñi Chæ thaáy boït nöôùc tan theo ngoïn ## « œ « « « « «Œ Œ ˆ » « ˆ « ˆ l w l « Œ Œ « l l «. « l «. « « « l w « »» « « « « « « « « ˆ « ˆ « _ ˙ ˆ _ « ========================= l & « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « l« = ˆ _ « « « « « ˆ « « « _ ˆ « £ soùng daùng hoa kia mòt muøng Bieån khôi khoâng mang hoa maøu traéng Taøu ## «. « l «. « « « l w & « « « «« « ========================= ˙ ˆ ˆ ˆˆ ˆ « « « «« «j « « « . « l « « « « « l « « « « «=l « « « l ˆ ˆ ˆ _ _. « « « « _ « ˆ _ _ « « « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ _ j j ˆ « « « « « ˆ « anh xa xoâi chöa tìm beán Neân em coøn hôøn neân em coøn buoàn sao chöa thaáy anh ## « « « & w l « « « . _ “ { _. « « « _ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ «« « « « « « « « ˆˆ ˆ »»» « « « « « « « l œ « « ˆ « l w l « « «. = ˆ « « « « ˆ « « _ « « « _” ========================= j ˆ « « « j « « _ ˆ « ˆ ˆ ˆ «{ « « « «j ˆ « sang Em ôi giaän hôøn xin nhö hoa soùng tan trong ñaïi döông Em ôi giaän...
Đồng bộ tài khoản