Bài hát một mình - Thanh Tùng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
402
lượt xem
87
download

Bài hát một mình - Thanh Tùng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một mình - thanh tùng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một mình - Thanh Tùng (lời bài hát có nốt)

  1. Moät mình. U « « Thanh Tuøng b C œ. »»» œ « J « »»» ˙ « « « « « ˆ « ˙ « ˆ « j « œ. »»» œ « »J « »» ˙ = « l « ====================== l & j ˆ « l Gioù nhôù gì ngaån ngô ngoaøi hieân Möa nhôù gì U « « ‰ « « « « « & b « « « « j « « « ˙ « l « ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « «. « «. « l « « « « « l « j « ========================= ˆ « « j « « « ˆ ˆ j = ˆ ˆ « « j ˆ « _ ˆ « j _ ˆ « « thì thaàm ngoaøi hieân Bao ñeâm toâi ñaõ moät mình nhôù em Ñeâm U b « « ˙ « « « « ˆ « j ˆ « « « l «. »J »J « « « »J « « ‰ œ “{ œ « « « œ « »» »» ˆ ˆ ˆ »» =========================l & « « j j j « ˆ « œ »J »» = « « _ ˙ « j _ ˆ « nay toâi laïi moät mình Nhôù em voäi vaøng trong naéng tröa AÙo ...em coøn laïi toâi vôùi toâi Laù b œ « « « «. »J « »» ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j j « « « « j ˆ « « « « « « l ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « j j j j « « « « « « ˆ _ =========================l & « «= ˆ j « j j _ « ˆ « phôi trôøi ñoå côn möa Baâng khuaâng khi con ñang coøn nhoû Tan khoâ muøa naøy laïi rôi Thöông em meânh moâng chaân trôøi laï Bô b « « « « « «. « « « « « « j ˆ « ˆ ˆ « « ˆ j j « « ˆ « « ˆ »» l œ « « « œ « »J œ »J « « « »J « j j j »» ˆ ˆ ˆ »» ˆ « « « « »J œ»» = =========================l & ca boá coù ñoùn ñöa Nhôù em gioït moà hoâi toùc mai Gioù vô choán xa xoâi Vaéng em ñôøi coøn ai vôùi ai Ngaát b œ « « « «. »J « « « « j j j »» ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « l « « « « « « « j ˆ « « « « « « « j « « « « ˆ j j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ _ =========================l & « «= « _ ˆ ˆ j « « söông moøn caû haivai Ñoâi chaân cheânh veânh con ñöôøng nhoû Nghieâng ngaây men röôïu say Ñeâm ñeâm lieâu xieâu con ñöôøng nhoû Coâ... b « « « « « « « »J œ»» ” « « « « j j ˆ ˆ ˆ. « « « « « « ˆ « « l w 1. 2. Fine ========================= & ˆ « { ˙ « « _ « ˆ j « =” j _ ˆ « nghieâng boùng em gaày Vaéng... ...ñôn cuøng vôùi toâi veà.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản