Bài hát quê hương - Giáp Văn Thạch (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
580
lượt xem
133
download

Bài hát quê hương - Giáp Văn Thạch (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát quê hương - giáp văn thạch (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát quê hương - Giáp Văn Thạch (lời bài hát có nốt)

  1. Queâ höông. Thô : Ñoã Trung Quaân £ nhaïc : Giaùp vaên Thaïch « « « « « ‰ « 2 « « « « « « « « « « ˆ « « « &4 ˆ j « “ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ k k l « « « « « ˆ ====================== l « « « « ˆ ˆ « = ˆ j « Queâ höông laø chuøm kheá ngoït cho « « «« « « « «« « l « ‰ « l ˆ « « « « « l « ‰ « « l ˆ ˆ «« ˆ « j «ˆ j « j « ˆ « « « ˆ j « « « « « « « « ˆ « « « « j j « « ˆ ˆ ˆ « ========================= & ˆ ˆ « _ « « « « ˆ « ˆ « _ ˆ « con treøo haùi moãi ngaøy Queâ höông laø ñöôøng ñi hoïc Con « « « «« œ ‰ «« « « « ‰ « « « « « l « « « « « « « »»» j l « ˆ ˆ ««l ˆ « j j « «ˆ ˆ « j « «« «ˆ «« ˆ & _ « ˆ ˆ =========================l j « « ˆ « j « j ˆ « j ˆ « ˆ £ veà rôïp böôùm vaøng bay Queâ höông laø con dieàu bieác Tuoåi « « « »J »J »J » » » « œ œ œ »œ œ œ ˆ ‰ « »» »» »» » » » l « ˆ l « « « « l « « ˆ ‰ « ˆ l « j « « « « j « « « ˆ j j j « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ========================= & » « « « ˆ ˆ « « ˆ «« £ thô con thaû treân ñoàng Queâ höông laø con ñoø nhoû EÂm £ « œ « »J « « « « ‰ #œ « »J »»» « « « #œ « « ˆ « « « ˆ ˆ « & « #ˆ »» ˆ l ˙ « «j « j « =========================l j ˆ « « l ˆ « »» “ { £ « £ « ñeàm khua nöôùc ven soâng Queâ höông laø caàu tre « « « « « #ˆ ‰ « « œ œ . œ « »J »J »K « « « « « « « « & « ˆ ˆ « « « »» »» »» j j ˆ l ˆ « « ========================= l »»» »J l œ #ˆ « « l œ ‰ œ »» »»» « « ˆ « « ˆ « «£ « ‰ U nhoû Meï veà noùn laù nghieâng che Queâ höông laø ñeâm traêng « ˆ « « « « « « œ l œ « »œ »»œ l « ‰ œ l »J »œ »»»œ « œ l »J »J « »» « »J »»œ » « »J « ˆ « & ˆ »» »» ˆ ========================= « ˆ « »» j ˆ »» « toû Hoa cau ruïng traéng ngoaøi theàm Queâ höông moãi ngöôøi chæ £ »J « ‰ œ « « « ˆ « «« « « « « «« « « «« œ ‰ « « »»» « « « « « « « ˆ ˆ « « « »» « ˆ j l ˆ « ˆ «ˆ l jˆ =========================l & ˆ « « ˆ ˆ « « “{ œ « « « »»» ˆ moät Nhö laø chæ moät Meï thoâi Queâ höông neáu ai khoâng « « « « « « « « ‰ œ œ œ »œ »œ œ 1. ‰ « « 2. « ««« « « ˆ ˆ »J l »J »J »» »» »» « « »J l ˆ « «” « ˆ «{ ˆ ˙ « Œ « & «« »» »» ========================= ˆ « ˆ »» « « l ˆ « ” nhôù Seõ khoâng lôùn noãi thaønh ngöôøi Queâ... ...ngöôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản