Bài tập hóa tổng hợp

Chia sẻ: TRAN THI PHUONG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
481
lượt xem
267
download

Bài tập hóa tổng hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập hóa tổng hợp theo chương trình chuẩn và nâng cao lớp 12 năm học 2008-2009 (Học kỳ II) giúp học sinh củng cố nâng cao kiến thức hóa học chuẩn bị tôt cho kỳ thi săp tới. Chúc các bạn thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập hóa tổng hợp

 1. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) BÀI TẬP TỔNG HỢP Câu 1:Cho 2 gam hỗn hống của Na (Na tan trong Hg) tác dụng với H 2O thu được dd kiềm, để trung hòa dd kiềm cần 50 ml HCl 0,4M. % khối lượng Na trong hỗn hống là: a 30% b 23% c 13% d 32% Câu:2 Hoà tan hoàn toàn 3 gam hợp kim Cu - Ag trong dung dịch HNO3 đặc, người ta thu được 1,568 lit khí màu nâu đỏ duy nhất (đktc). Thành phần % khối lượng của Cu và Ag lần lượt là: a 63; 37 b 36; 64 c 40; 60 d 64; 36 Câu 3/ Chọn câu trả lời sai: a Trong 1 chu kỳ bán kính nguyên tử của kim loại nhỏ hơn của phi kim b Trong tự nhiên số lượng kim loại nhiều hơn phi kim c Trong 1 chu kỳ, độ âm điện của kim loại nhỏ hơn của phi kim d Trong 1 PNC tính kim loại tăng dần từ trên xuống dưới Câu 4/ Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe, MgO, người ta cần dùng 5.6 lit CO(đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là: a 26 gam b 22 gam c 24 gam d 28 gam Câu 5/ Cho 5,6 gam Fe tác dụng với 400 ml dung dịch HNO3 1M ta thu được dung dịch X và khí NO. Khối lượng muối có trong dung dịch X là: a 24,2 gam b 26,44 gam c 21,6 gam d 14,84 gam Câu 6/ Hoà tan 7,2 gam Mg trong axit H2SO4 đặc, nóng thì thể tích khí H2S (đktc) thu được là: a 2,24 lit b 4,48 lit c 6,72 lit. d 1.68 lit Câu 7/ Nung một mẫu gang có khối lượng 10 gam trong khí O2 dư thấy sinh ra 0.448 lit CO2(đktc). % khối lượng của C trong mẫu gang là: a 4.8% b 2.4% c 3.6% d 2.2% Câu 8/ Khi ñieän phaân 1 lit dung dòch NaCl (d = 1,2) trong quaù trình ñieän phaân chæ thu ñöôïc moät chaát khí duy nhaát ôû ñieän cöïc. Sau khi ñieän phaân keát thuùc coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 125g chaát raén .Nhieät phaân chaát raén thaáy khoái löôïng giaûm ñi 8g .Hieäu suaát cuûa quaù trình ñieän phaân laø: a 20,3% b 56,8% c 46,8% d 62,2% Câu 9/ Moät maõnh kim loa ï i X ñöôïc chia thaønh 2 phaàn baèng nhau .Phaàn I taùc duïng vôùi Cl 2 thu ñöôïc muoái B . Phaàn I I taùc duïng vôùi HCl thu ñöôïc muoái C .Cho kim loa ï i taùc duïng vôùi dung dòch B ta la ï i a Al b Zn c Fe d Cr Câu 10/ Cho 1,53g hoãn hôïp Mg,Cu,Zu vaøo dung dòch HCl dö thu döôïc 448ml khí (ñktc ) .Coâ caïn hoãn hôïp sau phaûn öùng thu ñöôïc khoái löô ïng a 2.95 b 3.9 c 1.88 d 2.24 Câu 11/ Cho caùc dung dòch : 1. Dung dòch HCl 2. Dung dòch KNO3 3. Dung dòch HCl+KNO 3 4. Dung dòch Fe2(SO4) 3 . Dung dòch coù theå hoaø tan boät Cu laø: a 2,3,4 b Taát caû c 3,4 d 1, 2, 3 Câu 12/ Những tính chất vật lý chung của kim loại như tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính ánh kim được xác định bởi yếu tố nào sau đây? a Khối lượng nguyên tử b Các ion dương kim loại c Mạng tinh thể kim loại d Các electron tự do Câu 13/ Khi clo hoá 30 gam bột Cu và Fe cần 14 lit khí clo (đktc). Thành phần % khối lượng của Cu trong hỗn hợp đầu là: a 53,3% b 44,5% c 46,6% d 55,6% t rang 1
 2. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) Câu 14/ Cho dung dòch coù chöùa caùc ion sau: Na+ , K+ , Cu2+ , Cl- , SO42- , NO3- caùc ion khoâng bò ñieän phaân ôû traïng thaùi dung dòch : a Na+ , K+ , Cl- , SO42- b K+ , Cu2+ , Cl- , NO3- + 2+ - 2- c Na , Cu , Cl , SO4 d Na+ , K+ , SO42- , NO3- Câu 15/ Cho 10,8 gam Al tác dụng với 9,6 gam lưu huỳnh. Sau phản ứng thu được chất rắn X. Cho chất rắn X tan hoàn toàn trong 400 ml dung dịch axit HCl. Khối lượng muối thu được là: a 53.40 gam b 50,05 gam c 45,05 gam d Kết quả khác Câu 16/ Coù 200ml dung dòch CuSO (dung dòch A) d = 1,25 .Ñieän phaân dung 4 dòch A sau moät thôøi gian khoái löôïng cuûa dung dòch giaûm 8g.Maët khaùc ñeå laøm keát tuûa heát löôïng CuSO coøn laï i caàn 1,12 l i t H S 4 2 ñktc . Noàng ñoä % vaø noàng ñoä M cuûa dung dòch CuSO tröôùc ñieän 4 a 96 vaø 0,75 b 50 vaø 0,5 c 20 vaø 0,2 d 30 vaø 0,55 Câu 17/ Bột Ag có lẫn tạp chất là bột Cu và bột Fe. Dùng hoá chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất: a Dung dịch AgNO3 b Dung dịch FeCl3 c Dung dịch FeCl2 d Dung dịch CuCl2 Câu 18/ Thoåi moät luoàng CO dö ñi qua oáng söù ñöïng Fe3O vaø CuO nung 4 noùng ñeán phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc2,32g hoãn hôïp kim loaï i .Khí thoaùt ra ñöôïc haáp thuï vaøo nöôùc voâi trong dö thu 5g keát Khoái löôïng hoãn hôïp oxit kim loaï i ban ñaàu laø: a 3,12 b 3.92 c 3.22 d 4.22 Câu 19/ Cho 9,6 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: a 2,16 gam b 32,4 gam c 11,12 gam d 12,64 gam Câu 20/ Cho caùc dung dòch coù chöùa caùc ion sau: A1: Cu2+ , Ag+ , NO3- A2: Na+ , SO42- , NO3- A3 : Na+ , K+ , Cl- , OH- A4 : Ba2+ , K+ , NO3- A5 : Cu2+ , Zn2+ , SO4-2 A6 : Na+ , K+ , Br- , Cl- Laàn löôït ñieän phaân caùc dung dòch treân vôùi ñieän cöïc trô, t rong khoaûng thôøi gian t. Sau khi ñieän phaân dung dòch naøo coù pH < 7 : a A1 , A5 b A3 , A4, A6 c A1 , A2 d A5 , A2 Câu 21/ Suïc khí Clo vaøo dung dòch NaBr vaø NaI ñeán khi phaûn öùng hoaøn toaøn thu ñöôïc 1,17g NaCl . Soá mol hoãn hôïp NaBr vaø NaI coù a 0.1 b 0.25 c 0,02 d 0.15 Câu 22/ Troän 5,4g Al vôùi 4,8g Fe2O roài nung noùng ñeå thöïc hieän phaûn 3 öùng nhieät nhoâm .Sau phaûn öùng thu ñöôïc mg chaát raén .Giaù trò cuûa a 2.24 b 10.2 c 4.02 d 9.8 Câu 23/ Cho m gam Mg tác dụng với HNO3 loãng, dư thì thu được 4,48 lit khí không màu hoá nâu trong không khí (đktc). Giá trị của m là: a 7,2 gam b Kết quả khác c 2.4 gam d 4,8 gam Câu 24/ Ion Na+ bị khử khi: a Điện phân dung dịch Na2SO4 b Điện phân dung dịch NaCl c Điện phân nóng chảy NaCl d Điện phân dung dịch NaOH Câu 25/ Dung dịch chất có pH nhỏ hơn 7 là: a CH3COONa b NaCl c Na2CO3 d AlCl3 Câu 26/ Moät taám kim loaï i baèng vaøng coù phuû moät lôùp saét treân beà maët.Ñeå röûa saïch lôùp saét ñoù coù theå duøng chaát naøo sau: a Dung dòch CuSO4 dö b Dung dòch FeCl3 dö c Dung dòch ZnSO4 dö d Dung dòch FeSO4 dö trang 2
 3. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) Câu 27/ Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, ZnO cần dùng 3.36 lit CO, sau phản ứng cho toàn bộ kim loại tác dụng với HCl dư thể tích khí H2 thu được (đo ở cùng điều kiện) là a 3.36 lit b 2.24 lit c Kết quả khác d 6.72 lit Câu 28/ Hoaø tan 3,28g hoãn hôïp muoái CuCl 2 vaø Cu(NO) 2 vaøo nöôùc ñöôïc3 dung dòch A.Nhuùng vaøo dung dòch moät thanh Mg vaø khuaáy ñeàu ñeán khi maøu xanh cuûa dung dòch bieán maát .Laáy thanh Mg ra caân laï i thaáy khoái löôïng taêng theâm 0,8g .Coâ caïn dung dòch thu ñöôïc thu ñöôïc m a 2,43 b 1.43 c 1.15 d 2.13 Câu 29/ Khi hoà tan 6 gam hợp kim Cu - Fe - Al vào dung dịch HCl dư thì thu được 3,024 lit H2 (đktc) và 1,29 gam chất rắn không tan. Thành phần % khối lượng Cu, Fe, Al trong hợp kim lần lượt là: a 56%; 22.5%; 21.5% b 21.5%; 56,0%; 22.5% c 31%; 42%; 27% d 21.5%; 46.0%; 32.5% Câu 30/ Ñeå hoaø tan hoãn hôïp goàm Zn,ZnO ngöôøi ta phaûi duøng heát 100,8ml dung dòch HCl 36,5% (d = 1,19) ,phaûn öùng thu ñöôïc 0,4 mol khí . Khoái löôïng hoãn hôïp ñaõ ñem phaûn öùng laø: a 42,2 b 40,1 c 25,3 d 221,1 Câu 31/ Hoaø tan 106g hoãn hôïp KOH vaø NaOH vaøo nöôùc ñöôïc 1 l i t dung dòch A.Ñeå trung hoaø dung dòch A caàn 1 l i t dung dòch HNO 2M . Noàng 3 ñoä KOH vaø NaOH trong dung dòch A laø M : a 1,2 vaø 0,8 b 1,5 vaø 0,5 c 1,5 vaø 3 d 1 vaø 1 Câu 32/ Khi điện phân nóng chảy 15,8 gam một hợp chất X ta thu được ở anot 22,4 lit khí hiđrô (đktc). CTPT hợp chất X là: a NaH b LiH c CaH2 d MgH2 Câu 33/ Cho 28 gam bột Fe tác dụng với 600 ml AgNO 3 2M phản ứng xong chu được chất rắn có khối lượng là: a 54.0 gam b 129.6 gam c 56 gam d 108 gam Câu 34/ Cho 2,06 gam hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu tác dụng với dd HNO3 loãng dư thu được 0,896 lit NO duy nhất (đktc). Khối lượng muối nỉtat thu được là: a 4.54 gam b 7.44 gam c 9.54 gam d 9.50 gam Câu 35/ Đốt cháy 5,4 gam Al trong bình chứa lưu huỳnh (phản ứng vừa đủ). Cho sản phẩm thu được vào 500 ml dung dịch HCl (phản ứng vừa đủ) thì nồng độ mol/l của axit HCl đã dùng là: a 1M b 1,5M c Kết quả khác d 1,2M Câu 36/ Mọt loại đồng thau có chứa 59,63% Cu, 40.37% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể hóa học giữa Cu và Zn. Công thức hóa học của hợp chất là: a Cu2Zn b Cu2Zn3 c CuZn2 d Cu3Zn2 Câu 37/ Cho 19,2 gam 1 kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thì thu được 4,48 lit NO (đktc). Vậy kim loại M là: a Zn b Cu c Mg d Fe Câu 38/ Khi cho luồng khí hiđrô dư đi qua ống nghiệm chứa Al 2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm: a Al, MgO, Fe, Cu b Al2O3, MgO, Fe, Cu c Al2O3, MgO, FeO, Cu d Al, MgO, Fe, CuO Câu 39/ Đốt natri trong bình chứa khí clo, sau phản ứng thu được 11,7 gam muối NaCl. Thể tích khí clo cần dùng (đktc) là: a Kết quả khác b 2,24 lit c 4,48 lit d 6,72 lit Câu 40/ Cho 1 luồng H2 qua ống sứ đựng 0,8 gam CuO được chất rắn có khối lượng 0,672 gam. Phần trăm CuO bị khử là: a Kết quả khác b 60% c 75% d 80% trang 3
 4. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) Câu 41: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (g) A. 4,81. B. 5,81 C. 6,81. D. 3,81. Câu42: Vàng bị hòa tan trong dung dịch nào sau đây? A. hỗn hợp 1 thể tích HNO3 đặc và 3 thể tích HCl đặc B. HNO3 C. 3 thể tích HNO3 đặc và 1 thể tích HCl đặc D. H2SO4 đặc, nóng. Câu 43: Nhiệt phân hoàn toàn 7,2 gam Fe(NO3)2 trong bình kín, sau phản ứng thu được m gam chất rắn. X là A. FeO. B. hỗn hợp FeO và Fe2O3. C. Fe3O4. D. Fe2O3. Câu44: Các chất trong dãy nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử? A. CrO3, FeO, CrCl3, Cu2O B. Fe2O3, Cu2O, CrO, FeCl2 C. Fe2O3, Cu2O, Cr2O3, FeCl2 D. Fe3O4, Cu2O, CrO, FeCl2 Câu 45: Ở nhiệt độ thường, kim loại crom có cấu trúc mạng tinh thể là A. lập phương tâm diện. B. lập phương. C. lập phương tâm khối. D. lục phương. Câu 46: Ngâm một đinh sắt vào 200 ml dung dịch CuSO 4 1M, sau một thời gian thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam. Khối lượng đồng tạo ra là: A. 6,9 gam B. 6,4 gam C. 9,6 gam D. 8,4 g Câu 47: Với sự có mặt của oxi trong không khí, đồng bị tan trong dung dịch H2SO4 theo phản ứng sau: A. Cu + H2SO4  CuSO4 + H2. → B. 2Cu + 2H2SO4 +O2  2CuSO4 + 2H2O → C. Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O. D. 3Cu + 4H2SO4 + O2  3CuSO4 + SO2 + 4H2O → → Câu 48: Điện phân 500 ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng. Để trung hòa dung dịch sau điện phân cần 800 ml dung dịch NaOH 1M. Thời gian điện phân là (giây) (biết khi điện phân người ta dùng dòng điện cường độ 20 A) A. 4013. B. 3728. C. 3918. D. 3860. Câu 49: Khử hoàn toàn 6,64 g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng CO dư. Dẫn hỗn hợp khí thu được sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 8 g kết tủa. Khối lượng sắt thu được là (g) A. 4,4. B. 3,12. C. 5,36. D. 5,63. Câu 50: Kim loại sắt có cấu trúc mạng tinh thể A. lập phương tâm diện. B. lập phương tâm khối. C. lục phương. D. lập phương tâm khối hoặc lập phương tâm diện. Câu 51: Câu nào sai trong các câu sau? A. Crom có tính khử yếu hơn sắt. B. Cr2O3 và Cr(OH)3 có tính lưỡng tính. C. Cu2O vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. D. CuSO4 khan có thể dùng để phát hiện nước có lẫn trong xăng hoặc dầu hỏa. Câu 52: Hòa tan hoàn toàn 8,32 g Cu vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 4,928 lit hỗn hợp NO và NO2 (đktc). Khối lượng của 1 lit hỗn hợp 2 khí này là (g) A. 1.98 B. 1,89 C. 1,78 D. 1,87 Câu 53: Crom có nhiều ứng dụng trong công nghiệp vì crom tạo được A. hợp kim có khả năng chống gỉ. B. hợp kim nhẹ và có độ cứng cao. C. hợp kim có độ cứng cao. D. hơp kim có độ cứng cao và có khả năng chống gỉ. Câu 54: Cho các chất Al, Fe, Cu, khí clo, dung dịch NaOH, dung dịch HNO 3 loãng. Chất nào tác dụng được với dung dịch chứa ion Fe2+ là A. Al, dung dịch NaOH. B. Al, dung dịch NaOH, khí clo. C. Al, dung dịch HNO3, khí clo. D. Al, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3, khí clo. trang 4
 5. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) Câu 55: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, FeO, ZnO và Al2O3 nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là A. Cu, FeO, ZnO, Al2O3. B. Cu, Fe, ZnO, Al2O3. C. Cu, Fe, ZnO, Al2O3. D. Cu, Fe, Zn, Al. Câu 56: Cho 13,5 gam hỗn hợp A gồm Fe và Zn vào 200 ml dung dịch Z chứa CuCl2 và FeCl3. Phản ứng xong thu được chất rắn B nguyên chất và dung dịch C. Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa D và dung dịch E. Sục CO2 đến dư vào dung dịch E, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 8,1 g chất rắn. Thành phần %(m) của Fe và Zn trong A lần lượt là (%) A. 50,85; 49,15. B. 30,85; 69,15. C. 51,85; 48,15. D. 49,85; 50,15. Câu 57: Cho hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe + 0,15 mol Fe 2O3 + 0,1 mol Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn C. Tính m (g) A. 70. B. 72. C. 65. D. 75. Câu 58: Để loại CuSO4 lẫn trong dung dịch FeSO4, cần dùng thêm chất nào sau đây? A. Al B. Fe C. Zn D. Ni Câu 59: Hêmatit là một trong những quặng quan trọng của sắt. Thành phần chính quan trọng của quặng là A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. FeCO3. Câu 60: Cho các chất Fe, Cu, KCl, KI, H2S. Sắt(III) oxit oxi hóa được các chất A. Fe, Cu, KCl, KI. B. Fe, Cu. C. Fe, Cu, KI, H2S. D. Fe, Cu, KI. Câu 61: Các hợp kim đồng có nhiều trong công nghiệp và đời sống là : Cu – Zn (1), Cu – Ni (2), Cu – Sn (3), Cu – Au (4),.. Đồng thau được dùng để chế tạo chi tiết máy là : A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 62: Hòa tan 32 g CuSO4 vào 200 g dung dịch HCl 3,285 % thu được dung dịch X. Lấy 1/3 lượng dung dịch X đem điện phân với điện cực trơ có màng ngăn với cường độ dòng điện I=1,34 A trong 2 giờ. Biết hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot và thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot lần lượt là A. 1,18 g và 1,172 lit. B. 3,2 g và 1,12 lit. C. 1,30 g và 1,821 lit. D. 2,01 g và 2,105 lit. Câu 63: Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO4 a M. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam, a có giá trị là A. 0,15. B. 0,05 . C. 0,0625. D. 0,5. Câu 64: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là A. Fe, Al, Cr B. Fe, Al, Ag C. Fe, Al, Cu D. Fe, Zn, Cr Câu 65: Khi đốt nóng crom(VI) oxit trên 200 thì tạo thành oxi và một oxit của cromcó màu xanh. Oxit đó oC là A. CrO. B. CrO2. C. Cr2O5. D. Cr2O3. Câu 66: Hòa tan hoàn toàn 17,4 g hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lit khí H2 (đktc). Mắt khác nếu cho 8,7 g hỗn hợp đó tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 3,36 lit khí H2 (đktc). Còn nếu cho 34,8 g hỗn hợp đó tác dụng với dung dịch CuSO 4 dư, lọc lấy chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 thì thu được bao nhiêu lit khi NO (đktc). (sản phẩm không tạo ra NH4+). A. 4,48 (lit). B. 3,36 (lit). C. 8,96 (lit). D. 17,92 (lit). Câu 67: Hòa tan hoàn toàn 10 g hỗn hợp muối khan FeSO 4 và Fe2(SO4)3 thu được dung dịch A. Cho A phản ứng hoàn toàn với 1,58 g KMnO4 trong môi trường H2SO4. Thành phần % (m) của FeSO4 và Fe2(SO4)3 lần lượt là A. 76% ; 24%. B. 50%; 50%. C. 60%; 40%. D. 55%; 45%. Câu 68: Cho 3,6 g hỗn hợp CuS và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 896 ml khí (đktc). Khối lượng muối khan thu được là (g) trang 5
 6. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) A. 5,61. B. 5,16. C. 4,61. D. 4,16. Câu 69: Nhiệt phân hoàn toàn 7,2 gam Fe(NO3)2 trong bình kín, sau phản ứng thu được m gam chất rắn. m có giá trị là: A. 2,88. B. 3,09. C. 3,2. D. không xác định được. Câu 70: Kim loại khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng cho thể tích khí NO2 lớn hơn cả là A. Ag B. Cu C. Zn. D. Fe Câu 71: Từ quặng pirit đồng CuFeS2, malachit Cu(OH)2.CuCO3, chancozit Cu2S người ta điều chế được đồng thô có độ tinh khiết 97 – 98%. Các phản ứng chuyển hóa quặng đồng thành đồng là : A. CuFeS2  CuS  CuO  Cu. → → → B. CuFeS2  CuO  Cu. → → C. CuFeS2  Cu2S  Cu2O  Cu. → → → D. CuFeS2  Cu2S  CuO  Cu. → → → Câu 72: Trong các phản ứng nào sau đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử? Câu 73: Cho đồng tác dụng với từng dung dịch sau : HCl (1), HNO 3 (2), AgNO3 (3), Fe(NO3)2 (4), Fe(NO3)3 (5), Na2S (6). Đồng phản ứng được với A. 2, 3, 5, 6. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 3. D. 2, 3. Câu 74: Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HCl dư thì được 2,24 lit khí (ở đktc). Khối lượng muối khan trong dung dịch là (gam) A. 11,5. B. 11,3. C. 7,85. D. 7,75. Câu 75: Từ quặng pirit đồng CuFeS2, malachit Cu(OH)2.CuCO3, chancozit Cu2S người ta điều chế được đồng thô có độ tinh khiết 97 – 98%. Để thu được đồng tinh khiết 99,99% từ đồng thô, người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch CuSO4 với A. điện cực dương (anot) bằng đồng thô, điện cực âm (catot) bằng lá đồng tinh khiết. B. điện cực dương (anot) bằng đồng thô, điện cực âm (catot) bằng than chì. C. điện cực dương (anot) bằng đồng thô, điện cực âm (catot) bằng đồng thô. D. điện cực dương (anot) bằng than chì, điện cực âm (catot) bằng đồng thô. Câu 76: Đặc điểm nào sau đây không phài là của gang xám? A. Gang xám kém cứng và kém dòn hơn gang trắng. B. Gang xám nóng chảy khi hóa rắn thì tăng thể tích. C. Gang xám dùng đúc các bộ phận của máy. D. Gang xám chứa nhiều xementit. Câu 77: Crom(II) oxit là oxit A. có tính bazơ. B. có tính khử. C. có tính oxi hóa. D. vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa và vừa có tính bazơ. Câu 78: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Gang là hợp kim của sắt với cacbon (2 – 5%). B. Gang xám chứa ít cacbon hơn gang trắng. C. Thép là hợp kim của sắt với cacbon ( 2 - 4%). D. Để luyện được những loại thép chất lượng cao, người ta dùng phương pháp lò điện. Câu 79: Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình (NH 4)2Cr2O7  Cr2O3 + N2 + → 4H2O. Khi phân hủy 48 g muối này thấy còn 30 gam gồm chất rắn và tạp chất không bị biến đổi. Phần trăm tạp chất trong muối là (%) A. 8,5. B. 6,5. C. 7,5. D. 5,5. Câu 80: Trong công nghiệp crom được điều chế bằng phương pháp A. nhiệt luyện. B. thủy luyện. C. điện phân dung dịch. D. điện phân nóng chảy. Câu 81: Trong các hợp chất, crom có số oxi hóa phổ biến là A. +2, +3, +7. B. +2, +4, +6. C. +2, +3, +6. D. +2, +3, +5, +7. trang 6
 7. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) Câu 82: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 10g trong dung dịch H2SO4. Sau khi thu được 448 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng kim loại giảm 11,2%. Kim loại đã dùng là A. Zn B. Cu C. Fe D. Al Câu 83: Phản ứng tạo xỉ trong lò cao là A. CaCO3  CaO + CO2. → B. CaO + SiO2  CaSiO3. → C. CaO + CO2  CaCO3. → D. CaSiO3  CaO + SiO2. → Câu 84: Thổi một luồng khí CO2 dư qua hỗn hợp Fe2O3 và CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được 3,04 g chất rắn. Khí thoát ra sục vào bình nước vôi trong dư thấy có5g kết tủa. Khối lượng hỗn hợp ban đầu là (g) A. 3,48. B. 3,84. C. 3,82. D. 3,28. Câu 85: Hòa tan a gam crom trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng thu được dung dịch X và 3,36 lit khí (dktc). Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư trong không khí đến khối lượng không đổi. Lọc, đem nung đến khối lượng không đổi thì lượng chất rắn thu được là (gam) A. 7,6. B. 11,4. C. 15 D. 10,2. Câu 86: Cho dãy biến đổi sau + HCl +Cl + NaOHdu Br 3 / NaOH → Cr  X  Y  Z  T → 2 → → X, Y, Z, T là A. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO7. B. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO4. C. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO4. D. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO7. Câu 87: Cho 10,8 g hỗn hợp Cr và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lit khí H2(đktc). Tổng khối lượng muối khan thu được là (g) A. 18,7. B. 17,7. C. 19,7. D. 16,7. Câu 88: Cho các chất Al, Fe, Cu, khí clo, dung dịch NaOH, dung dịch HNO 3 loãng. Chất nào tác dụng được với dung dịch chứa ion Fe3+ là A. Al, Cu, dung dịch NaOH, khí clo. B. Al, dung dịch NaOH. C. Al, Fe, Cu, dung dịch NaOH. D. Al, Cu, dung dịch NaOH, khí clo. Câu 89: Cho 0,1 mol FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 dư thu được kết tủa X. Đem nung kết tủa ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng m gam. Giá trị của m là (g) A. 7,0. B. 8,0. C. 9,0. D. 10,0. Câu 90: Hòa tan hoàn toàn 2,56 gam đồng vào dung dịch HNO 3 đặc. Sục khí thu được vào dung dịch NaOH dư. Khối lượng muối của natri thu được là (g) A. 6,16. B. 6,18.l C. 7,16. D. 7,18. Câu 91: Đồng là kim loại thuộc nhóm IB. So với kim loại nhóm IA cùng chu kỳ thì A. liên kết trong đơn chất đồng kém bền hơn. B. ion đồng có điện tích nhỏ hơn. C. đồng có bán kính nguyên tử nhỏ hơn. D. kim loại đồng có cấu tạo kiểu lập phương tâm khối, đặc chắc. Câu 92: Khối lượng đồng thu được ở catot sau 1 giờ điện phân dung dịch CuSO 4 với cường độ dòng điện 2 ampe là (g) A. 2,8. B. 3,0. C. 2,4. D. 2,6. Câu 93: Các hợp kim đồng có nhiều trong công nghiệp và đời sống là : Cu – Zn (1), Cu – Ni (2), Cu – Sn (3), Cu – Au (4),.. Đồng bạch dùng để đúc tiền là : A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 94: Từ 1 tấn quặng sắt cromit (có thể viết tắt FeCrO4) người ta điều chế được 216 kg hợp kim ferocrom (hợp kim Fe-Cr) có chứa 65% Cr. Giả sử hiệu suất của quá trình là 90%. Thành phần %(m) của tạp chất trong quặng là trang 7
 8. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) A. 33,6%. B. 27,2%. C. 30,2% D. 66,4%. Câu 95: Nung hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe3O4 trong điều kiện không có không khí (giả sứ chỉ xảy ra phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim loại). Hỗn hợp sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lit khí H2 (đktc); còn nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 26,88 lit khí H2 (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần % (m) của Al và Fe3O4 trong hỗn hợp đầu là A. 18,20%; 81,80%. B. 22,15%; 77,85%. C. 19,30%; 80,70%. D. 27,95%; 72,05%. Câu 96: Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử là A. Zn, Cr, Ni, Fe, Cu, Ag, Au B. Zn, Fe, Cr, Ni, Cu, Ag, Au C. Fe, Zn, Ni, Cr, Cu, Ag, Au D. Zn, Cr, Fe, Ni, Cu, Ag, Au. Câu 97: Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hóa tăng dần là: A. Ni2+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Fe3+, Au3+ B. Fe2+, Ni2+, Cu2+, Fe3+, Ag+, Au3+ C. Ni2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+, Au3+ D. Fe2+, Ni2+, Cu2+, Ag+, Fe3+, Au3+ Câu 98: Tổng hệ số ( các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng giữa FeSO4 với dung dịch KMnO4 trong H2SO4 là A. 36 B. 34 C. 35 D. 33 Câu 99: Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng đồng bị bao phủ bởi lớp gỉ màu xanh. Lớp gỉ đồng là A. (CuOH)2CO3. B. CuCO3. C. Cu2O. D. CuO. Câu 100: Hòa tan hoàn toàn y gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra khí SO2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hoàn toàn cũng y gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 đặc nóng thì thu được lượng khí SO2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO2 ở thí nghiệm trên. Công thức của oxit sắt là A. FeO. B. Fe2O3 C. Fe3O4. D. FeCO3. Câu 101: Muối sắt được dùng làm chất diệt sâu bọ có hại cho thực vật là A. FeCl3. B. FeCl2. C. FeSO4. D. (NH4)2.Fe2(SO4)3.24H2O. Câu 102: Hòa tan 9,02 g hỗn hợp A gồm Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch B. Sục từ từ CO2 vào B tới dư thì thì thu được 3,68 g kết tủa. thành phần %(m) của Cr(NO 3)3 trong A là A. 91,6%. B. 63,9%. C. 47%. D. 53%. Câu 103: Trong lò cao, sắt oxit có thể bị khử theo 3 phản ứng 3Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2 → (1) Fe3O4 + CO  3FeO → + CO2 (2) FeO + CO  Fe → + CO2 (3) Ở nhiệt độ khoãng 700-800 , thì có thể xảy ra phản ứng oC A. (1). B. (2). C. (3). D. cả (1), (2) và (3) Câu 104: Đốt cháy sắt trong không khí, thì phản ứng xảy ra là A. 3Fe + 2O2  Fe3O4. → B. 4Fe + 3O2  2Fe2O3. → C. 2Fe + O2  2FeO. → D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4. Câu 105: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra quá trình gì? A. Sự oxi hóa ion Na+. B. Sự khử ion Na+. C. Sự oxi hóa phân tử nước. D. Sự khử phân tử nước. Câu 106: Đốt cháy hoàn toàn m gam Na trong bình chứa 2,24 lit oxi (đktc), sau phản ứng thu được oxit X, hòa tan hết X trong 87,6 gam nước thì thu được dung dịch có nồng độ % là bao nhiêu? A. 17,6% B. 12,4% C. 16% D. Kết quả khác. Câu 107: Những đặc điểm nào sau đây là chung cho các kim loại kiềm? A. Bán kính nguyên tử. B. Điện tích hạt nhân của nguyên tử. trang 8
 9. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) C. Số lớp electron. D. Số electron ngoài cùng của nguyên tử. Câu 108: Hòa tan m gam Na kim loại vào nước thu được ddịch X. Trung hòa ddịch X cần 100 ml ddịch H2SO4 1M. Giá trị của m là A. 6,9 gam B. 2,3 gam C. 9,2 gam D. 4,6 gam Câu 109: Sục 4,48 lit khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 12 gam NaOH. Khối lượng muối thu được là A. 12,6 gam B. 9,5 gam C. 19 gam D. Kết quả khác. Câu 110: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. NaCl B. NH4Cl. C. Na2CO3. D. NaOH Câu 112: Cho các phát biểu sau: 1/ KLK là kim loại có tính khử mạnh nhất trong tất cả các kim loại. 2/ Một số KLK nhẹ hơn nước. 3/ Tất cả các KLK đều phản ứng mạnh với nước. 4/ KLK có nhiệt độ nóng chảy thấp. Các phát biểu đúng là: A. Chỉ có 1, 2. B. Chỉ có 1, 3,4. C. Chỉ có 1, 2, 3. D. Chỉ có 2, 3. Câu 113: Để bảo quản các kim loại kiềm cần phải làm gì? A. Ngâm chúng trong dầu hỏa. B. Ngâm chúng vào nước. C. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất. D. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín. Câu 114: Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm A thì ở catot thu được 3,12 gam kim loại và ở anot thu được 896 ml khí (đktc). Kim loại kiềm A là A. Li B. Na C. Rb. D. K Câu 115: Phản ứng đặc trưng nhất của kim loại kiềm là phản ứng nào sau đây? A. KLK tác dụng với dung dịch muối. B. KLK tác dụng với oxi. C. KLK tác dụng với nước. D. KLK tác dụng với dung dịch axit. Câu 116: Những đặc điểm nào sau đây không phải là chung cho các kim loại kiềm? A. Số lớp electron. B. Số electron ngoài cùng của nguyên tử. C. Cấu tạo đơn chất kim loại. D. Số oxi hóa của nguyên tố trong hợp chất. Câu 117: Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lit khí (đktc) ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot. Công thức hóa học của muối đem điện phân là A. LiCl B. KCl C. NaCl D. RbCl. Câu 118: Trộn 200 ml ddịch H2SO4 0,05M với 200 ml ddịch NaOH 0,06M. pH của ddịch tạo thành là bao nhiêu? A. 1,9 B. 2,4 C. 2,7 D. 1,6 Câu 119: Phát biểu nào sau đâu không đúng? A. KLK gồm Li, Na, K, Ra, Cs và Fr. B. KLK thuộc nhóm IA của BTH. C. Các KLK đều có cấu hình electron hóa trị là ns1. D. Trong hợp chất, KLK có mức oxi hóa +1. Câu 200: Sục 4,48 lit khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 4 gam NaOH. Khối lượng muối thu được là A. 12,6 gam B. 4,2 gam C. 8,4 gam D. Kết quả khác. Câu 201: Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì oxit của nó có công thức là gì? A. MO B. M2O3. C. M2O D. MO2. Câu 202: Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương? A. Ion K+ bị khử. B. Ion Br − bị khử. C. Ion Br − bị oxi hóa. D. Ion K+ bị oxi hóa. Câu 203: Để điều chế kim loại Na từ tinh thể NaCl ta dùng phương pháp nào sau đây? A. Dùng CO khử ion Na+ trong dd NaCl. B. Điện phân dung dịch NaCl. C. Dùng kim loại K đẩy Na khỏi dd NaCl. D. Điện phân nóng chảy NaCl. Câu 204: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Na B. Li C. K D. Rb. Câu 205: Quá trình nào sau đây, ion Na không bị khử? + A. Điện phân NaOH nóng chảy. B. Điện phân ddịch NaCl trong nước. C. Điện phân NaCl nóng chảy. D. Điện phân Na2O nóng chảy. Câu 206: Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,3 gam hỗn hợp muối clorua. Số gam NaOH trong hỗn hợp đầu là: A. 4,48 gam. B. 1,6 gam C. 3,2 gam D. Kết quả khác. trang 9
 10. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) Câu 207: Hiện tượng nào đã xảy ra khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4? A. Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh. B. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu xanh. C. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ. D. Bề mặt kim loại có màu đỏ. Câu 208: Hòa tan hết 4,6 gam Na vào 96,2 gam nước thì nồng độ % của dung dịch thu được là bao nhiêu? A. 8,0% B. 4,0% C. 5,8% D. Kết quả khác. Câu 209: Cho x mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2x mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH là bao nhiêu? A. 7 D. Không xác định. Câu 300:Có dung dịch NaCl trong nước. Quá trình nào sau đây biểu diễn sự điều chế kim loại Na từ ddịch trên? A. Nung nóng ddịch để NaCl phân hủy. B. Điện phân dung dịch. C. Dùng kim loại K đẩy Na ra khỏi dung dịch. D. Cô cạn ddịch và điện phân NaCl nóng chảy. Câu 301: Những nguyên tố trong nhóm IA của BTH được sắp xếp theo trình tự tăng dần của đại lượng nào sau đây? A. Bán kính nguyên tử. B. Nguyên tử khối. C. Điện tích hạt nhân của nguyên tử. D. Số oxi hóa. Câu 302: Cho 17 gam hỗn hợp 2 KLK thuộc 2 chu kỳ liên tiếp nhau trong BTH tác dụng hết với nước thì thu được 6,72 lit khí hiđrô (đktc). Hai kim loại đó là: A. Li và Na B. Na và K C. K và Rb D. Rb và Cs. Câu 303: Tính chất hóa học chung của các kim loại kiềm là? A. Tính oxi hóa yếu. B. Tính khử mạnh. C. Tính khử yếu. D. Tính oxi hóa mạnh. Câu 304: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml ddịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành là: A. 2,4 B. 2,7 C. 1,6 D. 1,9 Câu 305: Quá trình nào sau đây, ion Na bị khử? + A. Ddịch NaOH tác dụng với ddịch HCl. B. Ddịch NaCl tác dụng với ddịch AgNO3. C. Ddịch Na2CO3 tác dụng với ddịch HCl. D. Điện phân NaCl nóng chảy. Câu 306: Dẫn 5,6 lit khí CO2 (đktc) vào dd NaOH 0,5M. Thể tích dd NaOH cần để thu được muối trung hòa (V1) và muối axit (V2) lần lượt là A. 2 lit và 1,5 lit B. 0,5 lit và 1 lit C. 2 lit và 3,5 lit D. 1 lit và 0,5 lit Câu 307: Cho 24,2 gam hhợp 2 muối cacbonat trung hòa của 2 KLK ở 2 chu kỳ liên tiếp tan hoàn toàn trong dd HCl dư thu được 4,48 lit CO2 (đktc). Hai kim loại đó là A. K và Cs B. Li và Na C. Na và K D. Kết quả khác. Câu 308: Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm A thì ở catot thu được 6,24 gam kim loại và ở anot thu được 1,792 lit khí (đktc). Kim loại kiềm A là A. K B. Rb. C. Li D. Na Câu 309: Sục 4,48 lit khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 6 gam NaOH. Khối lượng muối thu được là A. 8,4 gam B. 4,2 gam C. 12,6 gam D. Kết quả khác. Câu 400: Để có được NaOH, có thể chọn PP nào trong các PP sau: 1/ Điện phân dung dịch NaCl. 2/ Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn xốp. 3/ Thêm một lượng vừa đủ Ba(OH)2 vào dung dịch Na2CO3. 4/ Nhiệt phân Na2CO3  Na2O + CO2 và sau đó cho Na2O tác dụng với nước. A. Chỉ có 2,3 B. Chỉ có 1,4 C. Chỉ có 2 D. Chỉ có 1 Câu 401: Xác định kim loại M biết rằng M cho ra ion M có cấu hình electron Ar. + A. Na B. Cu C. K D. Cr Câu 402: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. NaHCO3. B. NH4Cl. C. NaOH D. Na2CO3. Câu 403: Cho 1,15 g một kim loại kiềm X tan hết vào nước. Để trung hòa dd thu được cần 50 gam dd HCl 3,65%. X là kim loại nào sau đây? A. Rb B. K C. Na D. Li Câu 404: Đốt cháy hoàn toàn m gam Na trong bình chứa 8,96 lit oxi (đktc), sau phản ứng thu được oxit X, hòa tan hết X trong 175,2 gam nước thì thu được dung dịch có nồng độ % là bao nhiêu? A. 24,8% B. 32% C. 28,5% D. Kết quả khác. trang1 0
 11. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) Bµi 405. §èt ch¸y hÕt 4,04 gam mét hçn hîp bét kim lo¹ i gåm Al, Fe, Cu th× thu ® 5,96 gam hçn hîp 3 «xit . Hoµ tan hÕt hçn hîp 3 «xit b»ng dung îc dÞch HCl 2M th× ph¶I dïng bao nhiªu lÝt? A. 0,5 lÝt B. 0,7 lÝt C. 0,12 lÝt D. 1 lÝt Bµi 406. Khö hÕt m gam Fe3O b»ng khÝ CO thu ® hçn hîp A gåm Fe vµ FeO. 4 îc A tan võa ®ñ trong 0,3 lÝt dung dÞch H SO 1M cho ra 4,48 lÝt khÝ (®ktc). 2 4 TÝnh m vµ thÓ tÝch khÝ CO ? A. 23,2 gam ; 2,24 lÝt B. 2,32 gam ; 6,72 lÝt C. 23,2 gam ; 4,48 lÝt D. 23,2 gam; 6,72lÝt Bµi 407. Cho m gam bét Fe vµo dung dÞch HNO lÊy d, ta ® hçn hîp gåm 2 3 îc khÝ NO vµ NO cã thÓ tÝch 8,96 lÝt (®ktc) vµ tØ khèi ®èi víi O b»ng 2 2 1,3125 . X¸c ®Þnh % NO vµ NO theo thÓ tÝch trong hçn hîp X vµ khèi l îng 2 m cña Fe ®· dïng ? A. NO: 25%; NO 75%; 1,12 gam 2 B. NO : 25% ; NO : 75%; 11,2 gam 2 C. NO: 35% ; NO : 65% ; 11,2 gam 2 D. NO : 45% ; NO : 55% ; 1,12 gam 2 Bµi 408. hoµ tan hoµn toµn 23,8 gam muèi cacbonat cña kim lo¹ i ho¸ trÞ I vµ muèi cacbonat cña kim lo¹ i ho¸ trÞ I I vµo dung dÞch HCl th× thu ® îc 0,2 mol khÝ . Khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng th× thu ® bao nhiªu gam îc muèi khan ? A. 18 gam B. 24 gam C. 26 gam D. 32 gam Bµi 409. Hoµ tan 3,28 gam hçn hîp muèi CuCl2 vµ Cu(NO) 2 vµo níc ® dung 3 îc dÞch A. Nhóng thanh Mg vµo dung dÞch A cho ®Õn khi mÊt hÕt mµu xanh cña dung dÞch , lÊy thanh Mg ra c©n l¹ i thÊy t¨ng thªm 0,8 gam, c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ® m gam muèi khan. TÝnh m ? îc A. 1,28 gam B. 2,48 gam C. 3,1 gam D. 0,48 gam Bµi 500. Hoµ tan 3,28 gam hçn hîp muèi MgCl2 vµ Cu(NO) 2 vµo níc ® dung 3 îc dÞch A. Nhóng vµo dung dÞch A mét thanh Fe, sau mét kho¶ng thêi gian lÊy thanh s¾t ra c©n l¹ i thÊy t¨ng thªm 0,8 gam. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng th× thu ® m gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña m lµ ? îc A. 4,24 gam B. 2,48 gam C. 4,13 gam D. 1,49 gam Bµi 501. Cho 3 kim lo¹ i Al, Fe, Cu vµo 2 lÝt dung dÞch HNO ph¶n øng võa 3 ®ñ thu ® 1,792 lÝt khÝ X (®ktc) gåm N vµ NO cã tØ khèi so ví i He b»ng îc 2 2 9,25. Nång ®é mol HNO trong dung dÞch ®Çu lµ. 3 A. 0,28M B. 1,4 M C. 1,7M D. 1,2M Bµi 502. Cho hçn hîp NaCl vµ NaBr t¸c dông víi dung dÞch AgNO d, thu ® 3 îc kÕt tña ®óng b»ng khèi l îng AgNO ®· ph¶n øng. TÝnh % theo khèi l îng NaCl 3 trong hçn hîp ®Çu. A. 27,83% B. 33,2% C. 43,23% D. 31,3% Bµi 503. Cho dung Þch AgNO d t¸c dông ví i dung dÞch hçn hîp cã hoµ tan 3 12,5 gam 2 muèi KCl vµ KBr thu ® 20,78 gam hçn hîp AgCl vµ AgBr. H·y îc x¸c ®Þnh sè mol hçn hîp ®Çu. A. 0,13 mol B. 0,15 mol C. 0,12 mol D. 0,14 mol Bµi 504. Trén 100ml dung dÞch A gåm ( KHCO 1M vµ K2CO 1M) vµo 100ml dung 3 3 dÞch B gåm ( NaHCO 1M vµ Na CO 1M ) thu ® dung dÞch C. Nhá tõ tõ 100ml 3 2 3 îc dung dÞch D gåm ( H SO 1M vµ HCl 1M) vµo dung dÞch C thu ® V lÝt khÝ 2 4 îc trang1 1
 12. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) CO (®ktc) vµ dung dÞch E. Cho dung dÞch Ba(OH)2 tí i d vµo dung dÞch E thu 2 ® m gam kÕt tña. m vµ V cã gi¸ trÞ thuéc ph¬ng ¸n nµo sau ® îc ©y A. 34 gam ; 2,24 lÝt B. 4,3 gam ; 1,12 lÝt C. 82,4 gam ; 2,24 lÝt D. 3,4 gam ; 5,6 lÝt Bµi 505. Hçn hîp chÊt r¾n X gåm ( Fe, Fe2O , Fe3O , FeO) víi sè mol mçi 3 4 chÊt lµ 0,1 mol, hoµ tan hÕt vµo dung dÞch Y gåm ( HCl vµ H SO lo·ng d ) 2 4 thu ® dung dÞch Z. Nhá tõ tõ dung dÞch Cu(NO) 2 1M vµo dung dÞch Z cho îc 3 tí i khi ngõng tho¸t ra khÝ NO. ThÓ tÝch dung dÞch Cu(NO) 2 cÇn dïng vµ3 thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë ®ktc thuéc ph¬ng ¸n nµo? A. 25 ml vµ 1,12 lÝt B. 0,5 lÝt vµ 22,4 lÝt C. 50ml vµ 2,24 lÝt D. 50ml vµ 1,12 lÝt Bµi 506. Cho 8,3 gam hçn hîp Al, Fe (n Al= nFe) vµo 100ml dung dÞch Y gåm Cu(NO) 2 vµ AgNO sau khi ph¶n øng kÕt thóc thu ® chÊt r¾n A gåm 3 kim 3 3 îc lo¹ i . Hoµ tan chÊt r¾n A vµo dung dÞch HCl thÊy cã 1,12 lÝt khÝ tho¸t ra ë ®ktc vµ cßn l¹ i 28 gam chÊt r¾n kh«ng tan B. Nång ®é mol cña Cu(NO) 2 vµ 3 AgNO trong dung dÞch Y lµ. 3 A. 2M vµ 1 M B. 1M vµ 2M C. 0,2M vµ 0,1M D. KÕt qu¶ kh¸c Bµi 507. Hoµ tan 15 gam hçn hîp X gåm 2 kim lo¹ i Al vµ Mg vµo dung dÞch Y gåm HNO vµ H SO ® thu ® 0,1 mol mçi khÝ SO , NO, NO, N O. % khèi l îng 3 2 4 Æc îc 2 2 2 Al vµ Mg trong hçn hîp X lÇn l ît lµ A. 63% vµ 37% B. 36% vµ 64% C. 50% vµ 50% D. 46% vµ 54% Bµi 508. Cho 11,8 gam hçn hîp Al, Cu ph¶n øng ví i dung dÞch hçn hîp HNO 3 vµ H SO d thu ® 13,44 lÝt hçn hîp khÝ SO vµ NO cã tØ khèi so víi H 2 4 îc 2 2 2 b»ng 26. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng ® khèi l îng muèi lµ : îc A. 55,8 gam B. 50 gam C. 61,2 gam D. 56 gam Bµi 509. Nung 8,4 gam Fe trong kh«ng khÝ, sau ph¶n øng thu ® m gam chÊt îc r¾n X gåm Fe, Fe2O , Fe3O , FeO. Hoµ tan m gam hçn hîp X vµo dung dÞch HNO 3 4 3 d thu ® 2,24 lÝt khÝ NO (®ktc) lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ cña m îc 2 lµ : A. 11,2 gam B. 10,2 gam C. 7,2 gam D. 6,9 gam Bµi 600. Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp X gåm FeO, Fe2O , Fe3O b»ng HNO ® 3 4 3 Æc nãng thu ® 4,48 lÝt khÝ NO (®ktc) c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ® îc 2 - îc 145,2 gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 35,7 gam B. 46,4 gam C. 15,8 gam D. 77,7 gam Bµi 601. Hoµ tan 49,6 gam hçn hîp Fe, FeO, Fe2O , Fe3O b»ng H SO ® nãng 3 4 2 4 Æc thu ® dung dÞch Y vµ 8,96 lÝt khÝ SO (®ktc). TÝnh khèi l îng muèi trong îc 2 dung dÞch Y A. 160 gam B. 140 gam C. 120 gam D. 100 gam Bµi 602. Nung m gam Fe trong O , thu ® 3 gam hçn hîp X. Hoµ tan hÕt 3 2 îc gam hçn hîp X b»ng dung dÞch HNO d tho¸t ra 0,56 lÝt khÝ NO (®ktc) lµ 3 s¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 2,52 gam B. 2,22 gam C. 2,62 gam D. 2,32 gam Bµi 603. Thæi mét luång khÝ CO qua m gam Fe2O nung nãng thu ® 6,72 gam 3 îc hçn hîp X gåm 4 chÊt r¾n lµ Fe, FeO, Fe2O , Fe3O . Cho X t¸c dông ví i dung 3 4 dÞch HNO d thu ® 0,16 mol NO . TÝnh gi¸ trÞ cña m 3 îc 2 A. 8 gam B. 7 gam C. 6 gam D. 16 gam trang1 2
 13. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) Bµi 604. Cho tõ tõ 200ml dung dÞch HCl 1M vµo 100ml dung dÞch Na2CO 1,5 M 3 thu ® V lÝt khÝ CO (®ktc). Hái V cã gi¸ trÞ nµo ? îc 2 A. 2,24 lÝt B. Gi¸ trÞ kh¸c C. 1,12 lÝt D. 1,68 lÝt Bµi 605. §iÖn ph©n 100 ml dung dÞch hçn hîp CuSO 0,75M vµ Fe2(SO4) 3 0,3M 4 trong b×nh ®iÖn ph©n ví i ®iÖn cùc tr¬, I=5A trong 48 phót 15 gi©y th× dõng ®iÖn ph©n. Dung dÞch sau ®iÖn ph©n gåm nh÷ng chÊt nµo : A. CuSO, H SO vµ Fe2(SO4) 3 4 2 4 B. Fe2(SO4) 3 vµ H SO 2 4 C. FeSO vµ H SO 4 2 4 D. CuSO, FeSO vµ H SO 4 4 2 4 Bµi 606. Hoµ tan 35 gam hçn hîp Na CO vµ K2CO b»ng dung dÞch HCl d, khÝ 2 3 3 tho¸t ra hÊp thô hoµn toµn trong b×nh chøa 200ml dung dÞch Ba(OH)2 1M. T¹o m gam kÕt tña . TÝnh m A. 39,4
 14. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) A. 0,08mol hoÆc 0,16 mol B. 0,26 mol C. 0,16 mol D. 0,18 mol hoÆc 0,26 mol KI M LO I KI ỀM, KIỀM THỔ, NHÔM AÏ 1. Kim loaïi kieàm coù theå ñöôïc ñieàu cheá trong coâng nghieäp theo caùch naøo sau ñaây: A. Nhieät luyeän B. thuyû luyeän C.ñieän phaân noùng chaûy D. ñieän phaân dung dòch 2. Caùc kim loaïi kieàm coù nhieät ñoä noùng chaûy, nhieät ñoä soâi, ñoä cöùng thaáp vì: A. Do caáu taïo maïng tinh theå laäp phöông taâm khoái, töông ñoái roãng. B. Do caùc kim loaïi kieàm coù baùn kính nguyeân töû lôùn nhaát trong chu kyø, caùc nguyeân töû lieân keát vôùi nhau baèng löïc lieân keát yeáu C. Do caáu taïo maïng tinh theå laäp phöông taâm dieän, töông ñoái roãng. D.A,B ñuùng. 3. Ñeå baûo quaûn Na trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta duøng caùch naøo sau ñaây? A. Ngaâm trong nöôùc C. Ngaâm trong röôïu B. Ngaâm trong daàu hoaû D. Baûo quaûn trong khí amoniac 4. Kim loaïi kieàm coù tính khöû maïnh nhaát trong soá caùc kim loaïi vì : A. Naêng löôïng caàn duøng ñeå phaù vôõ maïng löôùi tinh theå laäp phöông taâm khoái cuûa caùc kim loaïi kieàm töông ñoái nhoû B. Kim loaïi kieàm laø nhöõng nguyeân toá coù baùn kính nguyeân töû töông ñoái lôùn , do ñoù naêng löôïng caàn thieát ñeå taùch electron hoaù trò töông ñoái nhoû C. A,B ñeàu ñuùng D. A ñuùng B sai 5. Caùc kim loaïi kieàm coù kieåu maïng tinh theå: A. Laäp phöông taâm khoái C. Laäp phöông taâm dieän B. Luïc phöông chaët khoái D. Caû ba kieåu treân 6. Cho sô ñoà chuyeån hoaù sau: Cl2 → A → B → C → A → Cl2. Caùc chaát A,B,C laø: A. NaCl, Na2CO3 vaø Na2CO3 C. KCl, KOH va ø Ka2CO3 B. CaCl2, Ca(OH)2 vaø CaCO3 D. caû ba caâu A,B,C ñeàu ñuùng 7. X,Y,Z laø caùc hôïp chaát voâ cô cuûa moät kim loaïi, khi ñoát noùng ôû nhieät ñoä cao cho ngoïn löûa maøu vaøng: X + Y → Z + H2O Y→ Z + H2O + E E + X → Y hoaëc Z (E laø hôïp chaát cuûa cacbon) X,Y,Z,E laàn löôït laø nhöõng chaát naøo sau ñaây: A. NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 C. NaOH, NaHCO3, CO2 , Na2CO3 B. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 D. NaOH, Na2CO3 , CO2, NaHCO3 8. Cho 2,24 lít khí CO2 (ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 150ml dd NaOH 1M. Khoái löôïng muoái thu ñöôïc laø: A. 4,2g B. 5,3g C.8,4g D. 9,5g trang14
 15. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) 9. Tieán haønh ñieän phaân noùng chaûy muoái clorua cuûa moät kim loaïi maïnh. ÔÛ anot thu ñöôïc 3,36l khí Cl2(ñktc) vaø ôû catot thu ñöôïc 11,7g kim loaïi.         a.Kim loaïi coù trong muoái laø               Na     A. B. K C.Ca D. Ba b. Chæ ra ñieàu phaùt bieåu ñuùng khi noùi veà kim loaïi tìm ñöôïc ôû treân: A . nguyeân töû coù 2 electon ôû lôùp ngoaøi cuøng. B. Nguyeân töû coù tính khöû maïnh hôn Al nhöng yeáu hôn Na C. Coù theå ñieàu cheá baèng caùch ñieän phaân noùng chaûy hidroxit D. Ñaùp aùn B,C ñuùng. 10. Troän 100ml dung dòch H2SO4 0,1M vôùi 150ml dung dòch NaOH 0,2M. Dung dòch taïo thaønh coù pH laø: A. 13,6 B. 12,6 C.13,0 D. 12,8 11. Ñem ñieän phaân 200ml dd NaCl 2M (d = 1,1 g/ml) vôùi ñieän cöïc trô coù maøng ngaên xoáp. Khi ôû anot thoaùt ra 2,24l khí ôû ñktc thì ngöng ñieän phaân. Cho bieát noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung dòch NaCl sau ñieän phaân : A. 8% B. 10% C.5,5% D. Ñaùp aùn khaùc 12. Thaønh phaàn chính cuûa quaëng Ñoâloâmít laø: A. CaCO3.MgCO3B. FeO.FeCO3 C.CaCO3.CaSiO3 D. Taát caû ñeàu sai 13. Phöông phaùp naøo coù theå daäp taét ngoïn löûa khi ñaùm chaùy coù chöùa magieâ kim loaïi ? A. Phun CO2 B. Thoåi gioù C.Phuû caùt D. Phun nöôùc 14. Cho Na kim loaïi tan heát vaøo dd chöùa 2 muoái AlCl3 vaø CuCl2 ñöôïc keát tuûa A. Nung A ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc chaát raén B. Cho moät luoàng khí H2 qua B nung noùng thu ñöôïc chaát raén E goàm coù 2 chaát. Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa E laø: A. Al vaø Cu B.CuO vaø Al C.Al2O3 vaø Cu D. Al2O3 vaø CuO 15 . Trong moät coác nöôùc chöùa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl- vaø d mol HCO-3 . Bieåu thöùc lieân heä giöõa a,b,c,d laø: A. a+b = c+d B. 3a+3b = c+d C.2a+2b-c+d = 0 D. 2a+2b-c-d = 0 16. Trong moät coác nöôùc chöùa a mol Ca2+, b mol Mg2+ vaø d mol HCO-3 . Neáu chæ duøng nöôùc voâi trong noàng ñoä p mol/l ñeå laøm giaûm ñoä cöùng trang15
 16. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) trong coác, thì ngöôøi ta thaáy khi cho V lít nöôùc voâi trong vaøo, ñoä cöùng bình laø beù nhaát. Bieåu thöùc lieân heä giöõa a,b,p laø: A. V= (b+a)/p B. V= (2a+b)/p C.V= (3a+2b)/2p D. V= (2b+a)/p 17. Coù 4 dung dòch trong suoát, moãi dung chæ chöùa moät loaïi cation vaø moät loaïi anion. Caùc loaïi ion trong caû 4 dung dòch goàm Ba2+, Mg2+,Pb2+, Na+, Cl-,CO32-, NO3-. Ñoù laø 4 dung dòch gì? A . BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 C . BaCl2, PbSO4, MgCl2, Na2CO3 B . BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2 D . Mg(NO3 )2, BaCl2, Na2CO3, PbSO4 18. Moät maãu nöôùc cöùng vónh cöûu coù 0,03mol Ca2+, 0,13 mol Mg2+, 0,12mol Cl vaø a mol SO42_. giaù trò cuûa a A. 0,12 mol B. 0,15 mol C.0,04mol D. 0,05 mol 19. Cho dd X chöùa caùc ion sau : Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Muoán taùch ñöôïc nhieàu cation ra khoûi dd X maø khoâng ñöa ion laï vaøo dung dòch , ta coù theå cho dd X taùc duïng vôùi caùc chaát naøo trong caùc chaát sau : A . Dung dòch K2CO3 vöøa ñuû C . Dung dòch Na2SO4 vöøa ñuû B . dung dòch NaOH vöøa ñuû D . dung dòch Na2CO3 vöøa ñuû 20 . Dung dòch A coù chöùa 5 ion : Mg2+, Ca2+, Ba2+ vaø 0,1 mol Cl- vaø 0,2 mol NO3-. Theâm daàn V lít dung dòch K2CO3 1M vaøo dung dòch A ñeán khi ñöôïc löôïng keát tuûa lôùn nhaát. V coù giaù trò laø A. 150ml B. 300ml C.200ml D. 250ml 21. Hoaø tan maãu hôïp kim Ba-Na vaøo nöôùc ñöôïc dung dòch A vaø coù 13,44 lít khí H2 bay ra(ñktc). Caàn duøng bao nhieâu ml dung dòch HCl 1M ñeå trung hoaø hoaøn toaøn 1/10 dung dòch A? A. 750ml B.600ml C.40ml D. 120ml 22. Hoaø tan hoãn hôïp Ba vaø K theo tyû leä soá mol 2:1 vaøo H 2O dö thu ñöôïc dung dòch A vaø 2,24 lít khí ôû ñktc. Cho 1,344 lít khí CO2 ôû ñktc haáp thuï heát vaøo dung dòch A. Khoái löôïng keát tuûa taïo thaønh laø: A. 15,67 gam B.11,82 gam C.9 85gam D. Ñaùp aùn khaùc 23 . Coù theå loaïi tröø ñoä cöùng cuûa nöôùc vì: A. Nöôùc soâi ôû 100oC B . Khi ñun soâi ñaõ laøm taêng ñoä tan cuûa caùc chaát keát tuûa C. Khi ñun soâi caùc chaát khí bay ra. D. Cation Mg2+ vaø Ca2+ keát tuûa döôùi daïng hôïp chaát khoâng tan. 24 . Cho 112ml khí CO2 (ñktc) bò haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 200ml dung dòch Ca(OH)2 ta thu 0,1g keát tuûa. Noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch nöôùc voâi laø : A. 0,05M B. 0,005M C.0,002M D. 0,015M trang16
 17. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) 25 . Theå tích dung dòch NaOH 2M toái thieåu ñeå haáp thu heát 5,6l khí SO2(ñktc) laø: A. 250ml B. 125ml C.500ml D. 275ml 26 . Trong moät bình kín dung tích 15l, chöùa ñaày dd Ca(OH) 2 0,01M. Daãn vaøo bình moät soá mol CO2 coù giaù trò 0,12mol≤ nco2 ≤ 0.26 mol thì khoái löôïng m gam raén thu ñöôïc seõ coù giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát laø: A . 12 gam≤ m ≤ 15 gam C. 0,12 gam≤ m ≤ 0,24 gam B . 4 gam≤ m ≤ 12 gam D. 4 gam ≤ m ≤ 15 gam 27 . Cho 4.48l CO2(ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 40l dung dòch Ca(OH)2 ta thu ñöôïc 12 gam keát tuûa. Vaäy noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch Ca(OH) 2 laø : A. 0,0175M B.0,004M C.0,006M D. Ñaùp aùn khaùc 28 . Cho V lít khíCO2 ôû ñktc, haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 2 lít dung dòch Ba(OH)2 0,015M ta thaáy coù 1,97g BaCO3 keát tuûa. Theå tích V coù giaù trò naøo trong soá caùc giaù trò sau ñaây: A. 0,224lít B.1,12lít C.0,224lít hoaëc 1,12lít D. Ñaùp aùn khaùc 29 . Cho V lít khí CO2 (ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn vaøo dung dòch A (ñöôïc pha cheá khi cho 11,2 gam CaO vaøo nöôùc) thì thu ñöôïc 2,5g keát tuûa. Theå tích V coù giaù trò naøo trong soá caùc giaù trò sau ? A . 0,56l hoaëc 1,12lB . 0,672l hoaëc 0,224 l C. 0,56l hoaëc 8,4 l D . Ñaùp aùn khaùc. 30. Cho 2,688 lít CO2 (ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 200ml dung dòch NaOH 0,1M vaø Ca(OH)2 0,1 M. Toång soá löôïng caùc muoái thu ñöôïc laø: A. 1,26gam B.0,2 gam C.1,06 gam D. Ñaùp aùn khaùc 31. hoãn hôïp X goàm 2 kim loaïi kieàm vaø 1 kim loaïi kieàm thoå tan hoaøn toaøn vaøo trong nöôùc, taïo ra dung dòch C vaø giaûi phoùng 0,06 mol H2. Theå tích dung dòch H2SO4 2M caàn thieát ñeå trung hoaø dung dòch C laø: A. 120ml B.30ml C.1,2lít D. 0,24lít 32. Caâu phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng: A. Nhoâm coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch axit vaø dung dòch bazô. B. Nhoâm coù khaû naêng taùc duïng ñöôïc vôùi nöôùc ôû ñieàu kieän thöôøng. C. Vaät laøm baèng nhoâm coù khaû naêng taùc duïng ñöôïc vôùi nöôùc ôû nhieät ñoä cao . D. Ngöôøi ta coù theå duøng thuøng baèng nhoâm ñeå chuyeân chôû dd HNO3 ñaëc nguoäi vaø H2SO4 ñaëc nguoäi . trang17
 18. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) 33. Caâu phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà tính chaát hoaù hoïc cuûa nhoâm: A . Nhoâm laø kim loaïi nheï, maøu traéng baïc vaø coù nhieät ñoä noùng chaûy khoâng cao laém. B . Nhoâm raát deûo coù theå daùt thaønh töøng laù nhoâm raát moûng. C. Nhoâm coù caáu taïo maïng laäp phöông taâm dieän, maät ñoä electon töï do töông ñoái lôùn neân khaû naêng daãn ñieän toát. D . Nhoâm coù khaû naêng daãn ñieän toát hôn Cu nhöng keùm hôn ñoàng. 34 . Criolit Na3AlF6 ñöôïc theâm vaøo Al2O3 noùng chaûy ñeå saûn xuaát nhoâm vì lyù do gì sau ñaây? A . Laøm giaûm nhieät ñoä noùng chaûy cuûa Al2O3 cho pheùp ñieän phaân ôû to thaáp nhaèm tieát kieïâm naêng löôïng B . Laøm taêng ñoä daãn ñieän Al2O3 noùng chaûy C. Taïo moät lôùp ngaên caùch ñeå baûo veä nhoâm noùng chaûy khoûi bò oxi hoaù. D. Caû A,B,C ñeàu ñuùng. 35 . Nhoâm coù caáu truùc maïng tinh theå : A . Laäp phöông taâm khoái C. Luïc phöông chaët khít B . Laäp phöông taâm maët (taâm dieän ) D . Caáu truùc tinh theå kieåu kim cöông 36 Hoaø tan heát hoãn hôïp cuøng moät löôïng Na vaø Al laàn löôït trong H2O, dung dòch NaOH, dung dòch HCl ñöôïc laàn löôïc V1, V2, V3 lít khí H2 ôû cuøng ñieàu kieän . Ñieàu naøo sau laø ñuùng: A. V1 = V2 khaùc V3 B. V2 = V3 khaùc V1 C   V1 khaùc V2 khaùc V3 . D.  V1=V2=V3 37. Ñeå thu ñöôïc keát tuûa Al(OH)3 ngöôøi ta duøng caùch naøo sau ñaây: A . Cho töø töø dd NaOH vaøo dd AlCl3. B . cho nhanh dd NaOH vaøo dd AlCl3 C . Cho dd NH3 dö vaøo dd AlCl3. D . Ñaùp aùn A vaø C. 38 . Coù Bao nhieâu loaïi khí thu ñöôïc khi cho caùc hoaù chaát raén hay dung dòch sau ñaây phaûn öùng vôùi nhau: Al, FeS, HCl, NaOH, (NH4)2CO3? A. 2 B.3 C.4 D.5 39 Hieän töôïng quan saùt ñöôïc khi cho töø töø dung dòch NaOH vaøo dung dòch Al2(SO4)3 cho tôùi dö: A .Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa tan ngay. B. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi vaø sau ñoù keát tuûa tan ra cho ñeán heát, dung dòch trôû neân trong suoát. C. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi. D . Xuaát hieän keát tuûa keo maøu traéng, keát tuûa tan ra cho ñeán heát sau ñoù laïi xuaát hieän keát tuûa. trang18
 19. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) 40. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc khi cho töø töø dung dòch NH3 vaøo dung dòch Al(NO3)3 cho tôùi dö: A .Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa tan ngay. B. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi vaø sau ñoù keát tuûa tan ra cho ñeán heát, dung dòch trôû neân trong suoát. C. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi. D. Xuaát hieän keát tuûa keo maøu traéng, keát tuûa tan ra cho ñeán heát sau ñoù laïi xuaát hieän keát tuûa 41 . Hieän töôïng quan saùt ñöôïc khi cho töø töø dung dòch AlCl3 vaøo dung dòch NaOH cho tôùi dö: A .Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa tan ngay, sau ñoù laïi xuaát hieän keát tuûa. B . Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi vaø sau ñoù keát tuûa tan ra cho ñeán heát, dung dòch trôû neân trong suoát. C. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi. D. Xuaát hieän keát tuûa keo maøu traéng, keát tuûa tan ra cho ñeán heát sau ñoù laïi xuaát hieän keát tuûa 42 . Neáu cho 104,4g Al tan hoaøn toaøn trong dung dòch NaOH dö thì theå tích H2 giaûi phoùng ñktc laø: A. 3,36lít B.14,56lít C.13,44lít D. keát quaû khaùc 43. Troän 5,4g Al vôùi 4,8g Fe2O3 roài nung noùng ñeå thöïc hieâïn phaûn öùng nhieät nhoâm. Sau phaûn öùng ngöôøi ta thu ñöôïc m gam hoãn hôïp raén. Giaù trò cuûa m laø: A. 2,24g B.4,08g C.10,2g D. 0,224g 44 . Al(OH)3 laø hidroxit löôõng tính, phaûn öùng naøo sau ñaây chöùng minh ñöôïc tính chaát ñoù ? (1) Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O (2) Al2(SO4)3 + 6NH3+ 6H2O → 2Al(OH)3 +3(NH4)2SO4 (3) 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O (4) NaAlO2+ HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl (5) Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O A. 1,2 B.1,2,4 C.1,5 D. 1,3,5 45.  Roùt 100ml dd NaOH vaøo 200ml dd AlCl3 0,2M. Laáy keát tuûa saáy khoâ roài nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi, thu ñöôïc 1,53g chaát raén. Noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch NaOH coù theå laø: A. 1M hay 1,3M B.0,9M hay 1,3M C.0,9M hay 1,1M D. Caû A,B,C ñeàu sai 46 . Cho n mol Ba vaøo 100ml dd AlCl3 1M. Khi phaûn öùng keát thuùc thu ñöôïc 4,68g keát tuûa. Giaù trò cuûa n laø: trang19
 20. Chương trình chuẩn và nâng cao Lớp 12                                                Năm học 2008-2009 ( Học Kỳ II) A. 0,09 B.0,17 C.0,32 D. A,B ñeàu ñuùng 47. Moät dd chöùa a mol NaOH taùc duïng vôùi dd chöùa b mol AlCl 3. Ñieàu kieän ñeå thu ñöôïc keát tuûa sau pöù laø: A. a > 4b B.  = 4b a C.  = 3b a D. 0 < a < 4b 48 . dd chöùa a mol NaAlO2 td vôùi dd chöùa b mol HCl. Ñieàu kieän ñeå sau pöù ñöôïc löôïng keát tuûa lôùn nhaát laø: A. a=b B.0 < b < 4a C.b < 4a D. a= 2b 49. Cho NaOH vaøo dung dòch 2 muoái AlCl3 vaø ZnCl3 thu ñöôïc keát tuûa A. Nung A ñöôïc chaát raén B. Cho H2 dö ñi qua B nung noùng ñöôïc chaát raén C. Raén C goàm: A. Al vaø Fe B.Zn C.Al2O3 vaø Fe D. B hoaëc C ñeàu ñuùng 50 . Cho dd NH3 ñeán dö vaøo dd chöùa 2 muoái AlCl3 vaø ZnCl3 thu ñöôïc keát tuûa A. Nung A ñöôïc chaát raén B. Cho luoàng H2 dö ñi qua B nung noùng seõ thu ñöôïc chaát raén: A. Al vaø Zn B.Zn C.Al2O3 vaø Fe D. B hoaëc C ñeàu ñuùng 51. Cho 31,2 g hoãn hôïp goàm boät Al vaø Al2O3 taùc duïng vôùi NaOH dö, thu ñöôïc 13,44 lít H2 (ñktc). Bieát raèng ngöôøi ta ñaõ duøng dö 10ml so vôùi theå tích caàn duøng, theå tích dung dòch NaOH 4M taát caû laø: A. 200ml B.100ml C.110ml D. 210ml 52. Cho 43,2g muoái Al2(SO4)3 td vöøa ñuû vôùi 250ml dd xuùt thu ñöôïc 7,8 g keát tuûa. CM cuûa dd xuùt coù theå laø: A. 1,2M B.2,8M C.caû A,B ñeàu ñuùng D. caû A,B ñeàu sai 53. Cho moät maãu Ba kim loaïi dö vaøo dung dòch Al2(SO4)3. hieän töôïng naøo sau ñaây ñuùng nhaát. A. Al bò ñaåy ra khoûi muoái. B. Coù khí thoaùt ra vì Ba tan trong nöôùc. C. Coù khí thoaùt ra ñoàng thôøi coù keát tuûa maøu traéng xuaát hieän . D. Coù khí thoaùt ra ñoàng thôøi coù keát tuûa vaø hieän töôïng tan daàn keát tuûa cho ñeán heát. 54 Moät dd A coù chöùa NaOH vaø 0,3mol NaAlO 2. Cho mol HCl vaøo thu ñöôïc 15,6 g keát tuûa . Tính khoái löôïng NaOH trong dd A. A. 32g B.16g C.32g hoaëc 16g D. Ñaùp aùn khaùc 55. Cho caùc maãu hoaù chaát : dd NaAlO2 , dd AlCl3, dd Na2CO3, dd NH3, khí CO2, dd NaOH, dd HCl. Hoûi coù bao nhieâu caëp chaát ñeå coù phaûn öùng töøng ñoâi moät : A. 8 B.9 C.10 D. Ñaùp aùn khaùc 59. Cho caùc maãu hoaù chaát : dd NaAlO2, dd AlCl3, dd Na2CO3, dd NH3, khí CO2, ddNaOH, dd HCl. Hoûi coù bao nhieâu caëp chaát ñeå coù phaûn öùng ñöôïc trang20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản