intTypePromotion=1

Bài tập lập trình hướng đối tượng C++

Chia sẻ: Tran Xuan Thuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

11
3.764
lượt xem
815
download

Bài tập lập trình hướng đối tượng C++

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng lớp cơ sở HOCSINH có các thông tin: Họ tên, Lớp, Điểm toán, lý, hoá và các phương thức nhập, xuất dữ liệu, tính điểm trung bình. Viết chương trình chính thực hiện nhập vào một danh sách n học sinh, sau đó hiển thị danh sách những học sinh có điểm trung bình =5 .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lập trình hướng đối tượng C++

 1. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++   BỘ CÔNG THƯƠNG Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Phúc Yên -------------- --------------  BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ Họ Tên: Trần Xuân Thức LỚP: CCK02TH2 Khoa Công Nghệ Thông Tin Phúc Yên – 2009 Trần Xuân Thức - CCK02TH2 1 Trường: CĐCN Phúc Yên
 2. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ BÀI TẬP C++ Bài 1:Xây dựng lớp cơ sở HOCSINH có các thông tin: Họ tên, Lớp, Điểm toán, lý, hoá và các phương thức nhập, xuất dữ liệu, tính điểm trung bình. Viết chương trình chính thực hiện nhập vào một danh sách n học sinh, sau đó hiển thị danh sách những học sinh có điểm trung bình >=5 . #include #include #include class hocsinh { char hoten[25]; int lop; float dtoan,dly,dhoa,tb; public: void nhap() { cout
 3. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ } for(i=0;i
 4. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ float khoiluong; public: void nhap() { thucpham::nhap(); coutkhoiluong; } void xuat() { thucpham::xuat(); cout
 5. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ char tuadesach[100],tacgia[100]; int soluongsach; public: void nhap() { cout
 6. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ } }; class nhansu:public date { int cmnd; public: char ten[25]; void nhap() { cout
 7. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ class ps { int tu,mau; public: friend ostream & operator(istream&,ps&); ps operator + (ps); ps operator - (ps); }; ostream & operator
 8. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ { cout
 9. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ void nhap() { cout
 10. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ istream & operator>>(istream& is,vecto &u) { coutu.x; coutu.y; return is; } vecto vecto::operator +(vecto v) { vecto w; w.x=x+v.x; w.y=y+v.y; return w; } vecto vecto::operator -(vecto h) { vecto t; t.x=this->x-h.x; t.y=this->y-h.y; return t; } void main() { vecto a,b,c,d; clrscr(); cin>>a;coutb;cout
 11. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ { cout
 12. Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ { cout
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2