intTypePromotion=1

Bài tập Thanh toán quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
226
lượt xem
41
download

Bài tập Thanh toán quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của các bài tập này nhằm giúp người học củng cố và hệ thống lại kiến thức học phần Thanh toán quốc tế. Hy vọng tài liệu này sẽ góp phần giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như áp dụng vào thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Thanh toán quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM

  1. BAØI TAÄP THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ Baøi 1: Cho baûng tyû giaù döôùi ñaây Tyû giaù Mua Baùn USD/SGD 1,3215 1,3246 GBP/USD 1,8421 1,8426 USD/EUR 1,2815 1,2818 AUD/USD 0,7481 0,7486 USD/JPY 106,68 106,73 USD/CHF 1,4567 1,4572  Xaùc ñònh tyû giaù cheùo: GBP/SGD, EUR/SGD, AUD/SGD, JPY/SGD, CHF/SGD, GBP/AUD, AUD/GBP, EUR/JPY, AUD/JPY, AUD/EUR, CHF/JPY, AUD/CHF, GBP/CHF, EUR/CHF. Baøi 2 Giaû söû khoâng coù chi phí giao dòch, xeùt xem coù theå thöïc hieän nghieäp vuï kinh doanh cheânh leäch giaù döïa vaøo baûng yeát giaù döôùi ñaây hay khoâng? Moâ taû cuï theå giao dòch dieãn ra neáu coù theå kinh doanh cheânh leäch giaù.  Taïi Newyork GBP/USD = 1,8990/15  Taïi Toronto USD/CAD = 1,5020/40  Taïi London GBP/CAD = 2,8470/90 a. Kinh doanh 1 trieäu GBP? b. Kinh doanh 1 trieäu CAD? Baøi 3 Taïi thôøi ñieåm G ta coù thoâng tin treân caùc thò tröôøng hoái ñoaùi quoác teá nhö sau: Paris: EUR/JPY = 123.25 - 123.50 Zurich EUR/CHF = 1.3550 - 1.3560 Singapore EUR/SGD = 1.3850 - 1.3855 Tokyo CHF/JPY = 89.15 - 89.30 SGD/JPY = 81.80 - 81.90 Baïn haõy thöïc hieän nghieäp vuï Arbitrage baèng soá voán 100 trieäu EUR treân ba thò tröôøng hoái ñoaùi sao cho lôïi nhuaän thu ñöôïc lôùn nhaát? Baøi 4 Coâng ty Gilimex xuaát khaåu loâ haøng quaàn aùo trò giaù 100.000 GBP vaø nhaäp khaåu loâ haøng nguyeân vaät lieäu trò giaù 758.000 EUR theo ñieàu kieän traû ngay. Ñoàng thôøi soá dö treân taøi khoaûn coù 500.000 AUD, 565.000 JPY, 1
  2. 24.500 USD vaø 500 trieäu noäi teä. Do nhu caàu caàn noäi teä ñeå thanh toaùn hôïp ñoàng trong nöôùc neân coâng ty chuyeån heát ngoaïi teä ñang coù sang noäi teä. Hoûi coâng ty coøn soá dö bao nhieâu treân taøi khoaûn noäi teä. Bieát raèng: GBP/USD = 1,7347/52 EUR/USD = 1,1688/91 USD/JPY = 117,45-50 AUD/USD = 0,7302/06 USD/VND = 15988/90 Baøi 5 Coâng ty Trisanco coù caùc hôïp ñoàng nhaäp khaåu trò giaù 100.000 GBP thanh toaùn theo ñieàu kieän traû chaäm 3 thaùng vaø hôïp ñoàng xuaát khaåu 450.000 SGD thanh toaùn theo ñieàu kieän traû chaäm 65 ngaøy. Ñeå haïn cheá ruûi ro, ngaøy 7/6/05 coâng ty kyù hôïp ñoàng kyø haïn 3 thaùng. Coâng ty döï ñònh duøng soá tieàn töø hôïp ñoàng xuaát khaåu ñeå thanh toaùn vôùi ngaân haøng, soá coøn laïi coâng ty ñoåi sang VND. Nhöng trong thôøi gian chöa ñeán haïn thanh toaùn cuûa hôïp ñoàng nhaäp khaåu, coâng ty ñaõ göûi soá SGD treân ôû ngaân haøng. Hoûi soá VND coøn laïi cuûa coâng ty laø bao nhieâu? Bieát raèng : Tyû giaù treân thò tröôøng vaøo ngaøy 7/6/05 Tyû giaù treân thò tröôøng vaøo ngaøy 7/9/05 GBP/USD = 1,7330/35 GBP/USD = 1,7347/52 USD/SGD = 1,7235/48 USD/SGD = 1,7232/38 USD/VND = 15880/82 USD/VND = 15888/90 Laõi suaát Tieàn göûi Cho vay GBP 3% 3,5% SGD 4% 4,5% Baøi 6 Moät khaùch haøng coù yeâu caàu vay 220.000 CHF thôøi haïn 3 thaùng cuûa NHA. NHA quyeát ñònh baùn ra moät löôïng USD töông öùng theo tyû giaù coâng boá USD/CHF = 1,5240/60 ñeå coù CHF cho vay, ñoàng thôøi ngaân haøng giao dòch treân thò tröôøng kyù hôïp ñoàng mua kyø haïn 3 thaùng löôïng USD noùi treân ñeå ñeà phoøng USD taêng giaù. Bieát raèng: Laõi suaát treân thò tröôøng cuûa: USD 4% - 4,35% CHF 5,5% - 6,5%. Tính keát quaû kinh doanh cuûa ngaân haøng A. Baøi 7 Coâng ty Donaco nhaäp khaåu loâ haøng trò giaù 450.000 AUD ñieàu kieän traû chaäm 5 thaùng. Ñeå phoøng ngöøa ruûi ro, ngaøy 01/01/04 coâng ty ñeán ngaân haøng ABC kyù hôïp ñoàng kyø haïn. Trong ngaân quyõ hieän giôø khoâng coù AUD, ngaân haøng ñaõ mua giao ngay soá AUD noùi treân töø ngaân haøng HUB. Trong thôøi gian hôïp ñoàng kyø haïn chöa ñaùo haïn, ngaân haøng ABC cho moät khaùch haøng xin vay trong thôøi gian 3 thaùng. Sau ñoù, ngaân haøng ABC ñaõ ñem göûi soá AUD treân ôû moät ngaân haøng khaùc. Tính lôïi nhuaän cuûa ngaân haøng ABC? Bieát raèng: AUD/USD = 0, 7293/97 Laõi suaát Tieàn göûi Cho vay AUD 4% 4,5% USD 3,45% 4,55% 2
  3. Baøi 8 Coâng ty E mua moät hôïp ñoàng quyeàn choïn mua trò giaù 55.000 EUR, tyû giaù thöïc hieän laø EUR/USD laø 1,1675, chi phí mua quyeàn choïn mua laø 0,005 USD/EUR. Haõy phaân tích giaù trò quyeàn choïn mua theo möùc bieán ñoäng cuûa tyû giaù giao ngay treân thò tröôøng? Tyû giaù EUR/USD 1.167 1.1675 1.169 1.171 1.1725 1.173 1.1735 Phí mua quyeàn choïn mua Ñ/k USD khi thöïc hieän quyeàn choïn mua Ñ/k USD khi baùn EUR treân thò tröôøng giao ngay Laõi (+)/Loã (-) Baøi 9 Coâng ty G mua moät hôïp ñoàng quyeàn choïn baùn trò giaù 55.000 EUR, tyû giaù thöïc hieän laø 1,1725 USD/EUR, chi phí mua quyeàn choïn baùn laø 0,005USD/EUR. Haõy phaân tích giaù trò quyeàn choïn baùn theo möùc bieán ñoäng cuûa tyû giaù giao ngay treân thò tröôøng? Tyû giaù 1.167 1.1675 1.169 1.171 1.1725 1.173 1.1735 Phí mua quyeàn choïn mua Ñ/k USD khi thöïc hieän quyeàn choïn baùn Ñ/k USD khi mua EUR treân thò tröôøng giao ngay Laõi (+)/Loã (-) Baøi 10 1. Phaân tích aûnh höôûng cuûa ruûi ro tyû giaù Tyû giaù USD/VND hieän taïi laø 15.980 nhöng theo döï baùo cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi naêm 2006 tyû giaù coù theå gia taêng khoaûng 5%. Döïa vaøo döï baùo naøy haõy phaân tích ruûi ro tyû giaù khi anh chò laø: a. Ñaïi dieän cho nhaø nhaäp khaåu Vieät Nam ñang coù loâ haøng nhaäp maùy moùc traû chaäm trò giaù 500.000 USD. b. Ñaïi dieän cho nhaø xuaát khaåu Vieät Nam ñang coù loâ haøng vaûi xuaát khaåu trò giaù 250.000 USD vôùi ñieàu kieän nhaän tieàn chaäm. 2. Phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù baèng hôïp ñoàng coù kyø haïn Coù moät soá thoâng tin veà tyû giaù vaø laõi suaát nhö sau: USD/VND 15980 15990 USD 4,55%/naêm 5,55%/naêm VND 0,7%/thaùng 0,9%/thaùng a. Ñaïi dieän cho nhaø nhaäp khaåu Vieät Nam coù moät hôïp ñoàng trò giaù 500.000 vaø 3 thaùng nöõa seõ ñeán haïn thanh toaùn? b. Ñaïi dieän cho nhaø xuaát khaåu Vieät Nam coù moät hôïp ñoàng trò giaù 250.000USD vaø 6 thaùng nöõa seõ ñeán haïn thanh toaùn? 3. Phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù baèng hôïp ñoàng quyeàn choïn 3
  4. a. Ñaïi dieän cho nhaø nhaäp khaåu Vieät Nam coù moät hôïp ñoàng trò giaù 500.000 vaø 3 thaùng nöõa seõ ñeán haïn thanh toaùn? b. Ñaïi dieän cho nhaø xuaát khaåu Vieät Nam coù moät hôïp ñoàng trò giaù 250.000USD vaø 6 thaùng nöõa seõ ñeán haïn thanh toaùn? 4. Söû duïng thò tröôøng tieàn teä ñeå phoøng ngöøa tuûi ro tyû giaù a. Söû duïng döõ kieän cho ôû phaàn 2, ñeà ra giaûi phaùp söû duïng thò tröôøng tieàn teä ñeå phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù khi anh chò ñaïi dieän cho ngöôøi xuaát khaåu? b. Söû duïng döõ kieän cho ôû phaàn 2, ñeà ra giaûi phaùp söû duïng thò tröôøng tieàn teä ñeå phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù khi anh chò ñaïi dieän cho ngöôøi nhaäp khaåu? Baøi 11 Coâng ty Savimex vöøa hoaøn thaønh giao loâ haøng xuaát khaåu trò giaù 48.285USD theo hôïp ñoàng traû ngay soá 21/2004HDXK kyù ngaøy 02/9/2004 cho nhaø nhaäp khaåu laø coâng ty ST&Tran Co. coù truï sôû ôû 26 Greenfield Street, Bankstown NSW 2200 Australia. Ñòa ñieåm giao haøng laø caûng Saøi Goøn vaø thanh toaùn qua Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn Ñoâng AÙ. Söû duïng maãu hoái phieáu, döïa vaøo thoâng tin ñaõ cho vaø thoâng tin töï cho neáu caàn ñeå kyù phaùt moät hoái phieáu ñoøi tieàn ngöôøi nhaäp khaåu? Baøi 12 Coâng ty Gilimex vöøa hoaøn thaønh giao loâ haøng xuaát khaåu trò giaù 48.285USD theo LC (traû chaäm 90 ngaøy sau ngaøy giao haøng) soá 212004TD1245 môûù ngaøy 02/9/2004 cho nhaø nhaäp khaåu laø coâng ty Unilever Co. ôû 26 Orchard road, Singapore. Ngaøy 2/10 coâng ty tieán haønh giao haøng ôû caûng Caàn thô vaø thanh toaùn qua Ngaân haøng Thöông maïi AÙ Chaâu. Söû duïng maãu hoái phieáu, döïa vaøo thoâng tin ñaõ cho vaø thoâng tin töï cho neáu caàn ñeå kyù phaùt moät hoái phieáu ñoøi tieàn ngöôøi nhaäp khaåu? Baøi 13 Ngaøy 11/7/2005, Coâng ty TDS nhaän ñöôïc moät L/C coù noäi dung nhö sau: SENDER: WOORI BANK SEOUL KOREA RECEIVER: CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HOCHIMINH CITY BRANCH Number telex: 095250031205 Test: usd 202,260.30 MT700 ISSUE OF DOCUMENTARY CREDIT 40A: FORM OF DOCUMENTARY CREDIT: IRREVOCABLE 20: DOCUMENTARY CREDIT NUMBER: 00690LCC0300007 31C: DATE OF ISSUE: 050709 31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY: 050825 IN KOREA 50: APPLICANT: TAINAN SPINNING CORP. 1533 ON CHEON 3 DONG RAE-GU BUSAN, KOREA. 59: BENEFICIARY: TDS COMPANY LTD. 149 TOHIENTHANH ST. DISTRICT 10. HCMCITY VN. 32B: CURRENCY CODE, AMOUNT: USD 202,260.30 41D: AVAILABLE WITH: ANY BANK BY NEGOTIATION 42C: DRAFT AT: FOR 100PCT OF INVOICE VALUE (90 DAYS AFTER BILL OF EXCHANGE DATE) 42A: DRAWEE: WOORI BANK SEOUL KOREA 44C: LATEST DATE OF SHIPMENT: 050725 4
  5. -----------(trích moät soá ñieàu khoaûn cuûa L/C) ……………………………… Sau khi kieåm tra, coâng ty tieán haøng giao haøng theo ñuùng quy ñònh cuûa L/C. Sau ñoù, coâng ty xuaát trình boä chöùng töø vaøo ngaân haøng CHINATRUST COMMERCIAL BANK yeâu caàu thanh toaùn. Döïa vaøo noäi dung cuûa L/C, caùc anh chò haõy kyù phaùt hoái phieáu. (caùc döõ kieän khaùc, anh chò töï theâm vaøo). No………………. BILL OF EXCHANGE For …………. ………….., Date ………… At ........... sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of ……………………………………………………………………………………….. the sum of ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Drawn under …………………………………………………………………………………………………………………………………. To………………………………………. Authorized signature No……… BILL OF EXCHANGE ----2005 For At …………………. sight of this FIRST Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of ………………………………………………………….. the sum of………………………………………… …………………………………………………………………………………….. Value received as per our invoice (s) No(s) ………………………………………….. Dated ……………………………………… Drawn under ………………………………… Confirmed / irrevocable / without recourse L/C No …………………………… Dated / wired …………………………………… To ………………………… Authorized signature ………………………………… 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2