Bài tập trắc nghiệm về sắt (Luyện thi ĐH 2010)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
186
lượt xem
57
download

Bài tập trắc nghiệm về sắt (Luyện thi ĐH 2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm về sắt (luyện thi đh 2010)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm về sắt (Luyện thi ĐH 2010)

  1. BÀI T P TR C NGHI M V S T (Luy n thi Đ i h c 2010) ( 33 câu tr c nghi m - đ y đ phương pháp ) H và tên thành viên : .............................................................. L p : ........................................ HƯ NG D N GI I BÀI T P V S T : 1/ Các phương pháp dùng trong gi i toán : - B o toàn kh i lư ng - B o toàn nguyên t - B o toàn electron - Phương pháp quy đ i - Phương pháp ion - electron ( electron bi n đ i ) - Dùng công th c tính nhanh 2/Phương pháp tìm CTPT c a oxit s t : tìm t l s mol c a Fe ( nguyên t ) và O ( nguyên t ) t d ki n bài cho 3/M t vài cách gi i nhanh : - Khi đ bài cho h n h p 2 oxit c a s t , nhưng không nêu rõ là oxit s t gì , thì ta có th quy đ i h n h p trên v FeO và Fe2O3 - cách này không làm s mol Fe và O trong h n h p thay đ i... - N u g p bài toán oxi hóa 2 l n : Fe ( m gam ) b oxi hóa thành h n h p ( Fe , oxit s t ) ( m1 gam ) r i cho ti p vào dung d ch acid có tính oxi hóa t o s n ph m kh thì ta nên dùng công th c : ( ne là s mol electron cho ho c nh n ) mFe = 0,7 m1 + 5,6 ne Câu 1 : Oxi hóa ch m m gam Fe ngoài không khí sau m t th i gian thu đư c 12 gam h n h p X ( Fe , FeO , Fe2O3 ,Fe3O4 ). Đ hòa tan h t X , c n v a đ 300 ml dung d ch HCl 1M , đ ng th i gi i phóng 0,672 lít khí ( đktc ). Tính m ? A.10,08 B.8,96 C.9,84 D.10,64 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam h n h p FeO , Fe2O3 và Fe3O4 c n v a đ V ml dung d ch HCl 1M , thu đư c dung d ch X. Cho t t dung d ch NaOH dư vào dung d ch X thu đư c k t t a Y. Nung Y trong không khí đ n kh i lư ng không đ i thu đư c 3 gam ch t r n. Tính V ? A.87,5 B.125 C.62,5 D.175 Câu 3 : Tr n b t Al v i b t Fe2O3 ( t l mol 1 : 1 ) thu đư c m gam h n h p X. Th c hi n ph n ng nhi t nhôm h n h p X trong đi u ki n không có không khí sau m t th i gian thu đư c h n h p r n Y. Hòa tan h t Y b ng acid nitric loãng dư , th y gi i phóng 0,448 lít khí NO ( đktc – s n ph m kh duy nh t ). m =? A.7,48 B.11,22 C.5,61 D.3,74 Câu 4: Hòa tan h t 7,68 gam h n h p FeO , Fe2O3 và Fe3O4 c n v a đ 260 ml dung d ch HCl 1M. Dung d ch thu đư c cho tác d ng v i dd NaOH dư r i l c k t t a nung trong không khí đ n kh i lư ng không đ i thu đư c m gam r n.. tính m ? A.20 B.8 C.16 D.12 Câu 5: X là h n h p g m Fe và 2 oxit c a s t. Hòa tan h t 15,12 gam X trong dung d ch HCl dư , sau ph n ng thu đư c 16,51 gam mu i Fe (II) và m gam mu i Fe (III ) . M t khác , khi cho 15,12 gam X ph n ng hoàn toàn v i dung d ch acid nitric loãng dư thì gi i phóng 1,568 lít NO ( s n ph m kh duy nh t - đktc ). Thành ph n % v kh i lư ng c a Fe trong X là ? A.11,11% B.29,63% C.14,81% D.33,33% Câu 6 :Hòa tan h t m gam h n h p X g m Cu và 2 oxit s t c n v a đ 500ml dung d ch HCl 1,2M. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c 38,74 gam h n h p hai mu i khan . m nh n giá tr ? A.22,24 B.20,72 C.23,36 D.27,04 Câu 7: Hòa tan h t a gam h n h p 2 oxit s t b ng dung d ch HCl dư sau ph n ng thu đư c dung d ch ch a 9,75 gam FeCl3 và 8,89 gam FeCl2 . a nh n giá tr nào ? A.10,08 B.10,16 C.9,68 D.9,84 Câu 8 : Hòa tan h t 4 gam h n h p A g m Fe và 1 oxit s t trong dung d ch acid HCl dư thu đư c dung d ch X. S c khí Cl2 cho đ n dư vào X thu đư c dung d ch Y ch a 9,75 gam mu i tan. N u cho 4 gam A tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng dư thì thu đư c V lít NO ( s n ph m kh duy nh t - đktc)/ V= ? nishiwodebao381@yahoo.com Trang 1/6 – Bài t p TN v Fe
  2. A.0,896 B.0,747 C.1,120 D.0,672 Câu 9: Hòa tan h t a gam h n h p X g m Fe và m t oxit s t trong b gam dung d ch H2SO4 9,8% ( lư ng v a đ ), sau ph n ng thu đư c dung d ch ch a 51,76 gam h n h p hai mu i khan. M t khác n u hòa tan h t a gam X b ng dung d ch H2SO4 đ c nóng thì thu đư c duy nh t 58 gam mu i Fe (III). Xác đ nh b ? A.370 B.220 C.500 D.420 Câu 10 : Hòa tan h t m gam h n h p A g m Cu và 1 oxit s t b ng 320 ml dung d ch HCl 1M ( v a đ ). Dung d ch thu đư c sau ph n ng ch ch a hai mu i là FeCl2 ( có kh i lư ng 15,24 gam ) và CuCl2. Xác đ nh công th c c a oxit s t và giá tr m ? A. Fe3O4 và 14,40 gam B. Fe2O3 và 11,84 gam C. Fe3O4 và 11,84 gam D. Fe2O3 và 14,40 gam Câu 11: Hòa tan h t m gam h n h p Y( g m Cu và 2 oxit c a s t ) b ng 260 ml dung d ch HCl 1M - lư ng v a đ , thu đư c dung d ch Z ch a 2 mu i v i t ng kh i lư ng là 16,67 gam. Xác đ nh m ? A.11,60 B.9,26 C.11,34 D.9,52 Câu 12 :Y là m t h n h p g m s t và 2 oxit c a nó. Chia Y làm hai ph n b ng nhau : Ph n 1 : Đem hòa tan h t trong dung d ch HCl dư thu đư c dung d ch Z ch a a gam FeCl2 và 13 gam FeCl3 Ph n 2 : Cho tác d ng h t v i 875 ml dung d ch HNO3 0,8M ( v a đ ) thu đư c 1,568 lít khí NO ( đktc - s n ph m kh duy nh t ). Tính a. ? A.10,16 B.16,51 C.11,43 D.15,24 Câu 13 : Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam h n h p X g m MgO, FeO và Fe2O3 ph i dùng v a h t 520 ml dung d ch HCl 1M. M t khác , khi l y 0,27 mol h n h p X đ t nóng trong ng s không có không khí r i th i m t lu ng H2 dư đi qua đ ph n ng x y ra hoàn toàn thì thu đư c m gam ch t r n và 4,86 gam nư c. Xác đ nh m? A.16,56 B.20,88 C.25,06 D.16,02 Câu 14: H n h p A g m CuSO4 , FeSO4 và Fe2(SO4)3 , trong đó % kh i lư ng c a S là 22% . L y 50 gam h n h p A hoà tan vào trong nư c. Thêm dung d ch NaOH dư , l y k t t a thu đư c đem nung ngoài không khí đ n kh i lư ng không đ i . Lư ng oxit sinh ra đem kh hoàn toàn b ng CO thì lư ng Fe và Cu thu đư c b ng : A.17 gam B.18 gam C.19 gam D.20 gam Câu 15 : A là h n h p các mu i Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. Trong đó N chi m 16,03% v kh i lư ng. Cho dung d ch KOH dư vào dung d ch ch a 65,5 gam mu i A . L c k t t a thu đư c đem nung trong không khí đ n kh i lư ng không đ i thu đư c bao nhiêu gam oxit ? A.27 B.34 C.25 D.31 Câu 16: Hòa tan h t m t h n h p X g m 0,02 mol Fe : 0,04 mol Fe3O4 và 0,03 mol CuO b ng dung d ch HCl dư.Cho t t dung d ch NH3 đ n dư vào dung d ch sau ph n ng, l c k t t a đem nung trong không khí đ n kh i lư ng không đ i thu đư c a gam ch t r n. a nh n giá tr ? A.12,8 B.11,2 C.10,4 D.13,6 Câu 17.Hòa tan h n h p g m s t và 1 oxit c a s t c n v a đ 0,1 mol H2SO4 đ c ; thoát ra 0,224 lít SO2 ( đktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c bao nhiêu gam mu i khan ? A.8 B.12 C.16 D.20 Câu 18: Cho m gam Fe tan v a đ trong dung d ch h n h p HCl và FeCl3 thu đư c dung d ch X ch ch a m t mu i duy nh t và 5,6 lít H2 ( đktc ). Cô c n dung d ch X thu đư c 85,09 gam mu i khan. m nh n giá tr nào ? A.14 B.20,16 C.21,84 D.23,52 Câu 19: Cho dung d ch acid nitric loãng vào m t c c th y tinh có đ ng 5,6 gam Fe và 9,6 gam Cu. Khu y đ u đ ph n ng x y ra hoàn toàn ; có 3,136 lít NO thoát ra ( đktc ) và còn l i m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m b ng : A.2,56 B.1,92 C.4,48 D.5,76 Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam m t oxit s t vào dung d ch HNO3 dư thu đư c 1,456 lít h n h p NO và NO2 ( đktc - ngoài ra không còn s n ph m kh nào khác ). Sau ph n ng kh i lư ng dung d ch tăng lên 2,49 gam so v i ban đ u. Công th c c a oxit s t và s mol HNO3 ph n ng là : A.FeO và 0,74 mol B.Fe3O4 và 0,29 mol C.FeO và 0,29 mol D.Fe3O4 và 0,75 mol Câu 21: Hòa tan 10 gam h n h p g m Fe và FexOy b ng HCl thu đư c 1,12 lít H2 ( đktc ). Cũng lư ng h n h p này n u hòa tan h t b ng dung d ch HNO3 đ c nóng thu đư c 5,6 lít NO2 ( đktc ). Xác đ nh FexOy ? A.FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 D.Không xác đ nh đư c Câu 22: Cho m gam h n h p X g m Al ,Fe3O4 , FeO, Fe2O3 tác d ng v i dung d ch HCl dư thu đư c dung d ch Y, trong đó kh i lư ng c a FeCl2 là 31,75 gam và 8,064 lít H2 ( đktc ).Cô c n dung d ch Y thu đư c 151,54 gam ch t r n khan. N u cho m gam h n h p X tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng dư thu đư c dung d ch Z và khí NO ( s n ph m kh duy nh t ). Cô c n dung d ch Z thu đư c bao nhiêu gam mu i khan ? A.242,3 B.268,4 C.189,6 D.254,9 nishiwodebao381@yahoo.com Trang 2/6 – Bài t p TN v Fe
  3. Câu 23: Nung 23,2 gam h n h p X ( FeCO3 và FexOy ) t i ph n ng hoàn toàn thu đư c khí A và 22,4 gam Fe2O3 duy nh t. Cho khí A h p th hoàn toàn vào dung d ch Ba(OH)2 dư thu đư c 7,88 gam k t t a. M t khác , đ hòa tan h t 23,2 gam X c n v a đ V ml dung d ch HCl 2M. CT FexOy và giá tr c a V là : A.FeO và 200 B.Fe3O4 và 250 C.FeO và 250 D.Fe3O4 và 360 Câu 24: Hòa tan hoàn toàn m t h n h p g m FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ( trong đó t l kh i lư ng c a FeO và Fe2O3 b ng 9:20 ) b ng dung d ch HCl , thu đư c 16,25 gam FeCl3. Kh i lư ng mu i FeCl2 thu đư c sau ph n ng b ng : A.5,08 gam B.6,35 gam C.7,62 gam D.12,7 gam Câu 25: Cho l n lư t 23,2 gam Fe3O4 và 8,4 gam Fe vào dung d ch HCl 1M. Th tích dung d ch HCl t i thi u đ hòa tan các ch t r n trên là : A.0,9 lít B.1,1 lít C.0,8 lít D.1,5 lít Câu 26: Cho lu ng khí CO đi qua m t lư ng qu ng hematit ( ch a Fe2O3 ) thì thu đư c 300,8 gam h n h p các ch t r n X và thoát ra h n h p khí Y. Cho h p th toàn b khí Y b ng dung d ch NaOH dư th y kh i lư ng bình NaOH tăng thêm 52,8 gam. Đem ch t r n X hòa tan trong dung d ch HNO3 dư thu đư c 387,2 gam mu i. Thành ph n % kh i lư ng c a Fe2O3 trong qu ng là : A.80% B.60% C.50% D.40% Câu 27: Cho 0,24 mol FeO và 0,03 mol Fe3O4 vào dung d ch HNO3 loãng , k t thúc ph n ng thu đư c dung d ch X và 3,36 gam kim lo i dư. Kh i lư ng mu i có trong dung d ch X là : A.48,6 gam B.58,08 gam C.56,97 gam D.65,34 gam Câu 28: Đem nhhi t phân hoàn toàn a mol Fe(NO3)2 thu đư c h n h p khí X có t kh i so v i H2 b ng T1. Nhi t phân hoàn toàn a mol Fe(NO3)3 thu đư c h n h p khí Y có t kh i so v i H2 b ng T2. Bi u th c nào dư i đây là đúng : A.T1 = 0,972T2 B.T1 = T2 C.T2 = 0,972T1 D.T2 = 1,08T1 Câu 29: H n h p A g m s t và 2 oxit c a nó. Cho m gam A tác d ng v i dung d ch H2SO4 đ c nóng dư đ n ph n ng hoàn toàn thu đư c dung d ch Y và thoát ra 2,24 lít SO2 ( đktc ). Cho dung d ch NaOH dư vào Y thu đư c k t t a Z. Nung Z t i kh i lư ng không đ i thì th y kh i lư ng gi m 7,02 gam. Giá tr c a m gam là : A.11,2 B.19,2 C.14,4 D.16,0 Câu 30: Hòa tan hoàn toàn a gam h n h p X g m Fe , FeS , FeS2 và S vào dung d ch HNO3 loãng dư , gi i phóng 8,064 lít NO ( là s n ph m kh duy nh t đtkc ) và dung d ch Y. Cho dung d ch Ba(OH)2 dư vào dung d ch Y thu đư c k t t a Z. Hòa tan h t lư ng k t t a Z b ng dung d ch HCl dư , sau ph n ng còn l i 30,29 gam ch t r n không tan . Giá tr c a a gam là : A.7,92 B.9,76 C.8,64 D.9,52 Câu 31:Hòa tan h t m gam h n h p g m x mol FeO , x mol Fe2O3 và y mol Fe3O4 b ng dung d ch HNO3 đ c nóng thu đư c 6,72 lít NO2 ( đktc ). Giá tr c a m gam là : A.46,4 B.48,0 C.35,7 D.69.6 Câu 32: Hòa tan h t 7,52 gam h n h p A g m Cu và 1 oxit c a s t b ng dung d ch HNO3 loãng dư , sau ph n ng gi i phóng 0,1493 lít NO ( đktc - là s n ph m kh duy nh t ) và còn l i 0,96 gam kim lo i không tan. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c 16,44 gam ch t r n khan. Công th c c a oxit s t là : A.FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 D.FeOvà Fe2O3 Câu 33: Th i h n h p khí CO và H2 đi qua a gam h n h p g m CuO và Fe3O4 có t l mol 1:2 , sau ph n ng thu đư c b gam ch t r n A. Hòa tan hoàn toàn b gam A b ng dung d ch HNO3 loãng dư , thu đư c dung d ch X ( không ch a ion Fe2+ ). Cô c n dung d ch X thu đư c 41 gam mu i khan. a gam nh n giá tr nào ? A.9,8 B.10,6 C.12,8 D.13,6 Đáp án bài t p TN v s t : 1A - 2A - 3D - 4B - 5C - 6A - 7D - 8B - 9A - 10C - 11D - 12B - 13A - 14A - 15C - 16B - 17B - 18C - 19A 20C - 21A - 22A - 23D - 24B - 25A - 26D - 27A - 28C - 29B - 30B - 31D - 32C - 33D ĐÁP ÁN CHI TI T : Câu 1: nkhí = nH2 = 0,672/22,4= 0,03 mol . Ta có : nH+(HCl)= nH+(hoà tan oxit ) + nH+(khí ) => 0,3 = nH+(hoà tan oxit ) + 2.0,03 => nH+(hoà tan oxit ) = 0,24 mol nO(oxit) = ½ nH+(hoà tan oxit ) = 0,12 mol => m = mX – mO(oxit) = 12 – 0,12.16 = 10,08 gam Câu 2: Quy đ i h n h p thành 2,8 gam ( FeO : x mol và Fe2O3 : y mol ) -------> 3 gam Fe2O3 Thi t l p h : 72x + 160y = 2,8 v à x + 2y = 3.2/160 ( BTNT Fe trong Fe2O3 ) = > x = 0,025 mol v à y = 6,25.10-3 mol FeO + 2HCl à FeCl2 + H2O Fe2O3 + 6HCl à 2FeCl3 + 3 H2O nishiwodebao381@yahoo.com Trang 3/6 – Bài t p TN v Fe
  4. 0,025 0,05 6,25.10-3 0,0375 => T ng s mol HCl p/ = 0,0875 mol => V = 0,0875 l = 87,5 ml Cách kh ác : ( Cách gi i c a b n Huỳnh Anh Tú )Quy đ i thành 2,8 gam ( Fe : x mol và O : y mol ) Sơ đ h p th c : 2Fe à Fe2O3 Ta c ó : nFe = 2nFe2O3 = 2.3/160 = 0,0375 mol => nO (oxit) = ( 2,8 – 0,0375.56 ) / 16 = 0,04375 mol => nHCl p/u = 2 nO (oxit) = 0,0875 mol =>V = 87,5 ml Câu 3: Ph n ng nhi t nhôm không hoàn toàn nên ta không th xác đ nh đư c rõ s n ph m Y g m nh ng ch t nào. Ta quy đ i h n h p Y thành X ( theo nguyên BTKL ) Ta có : Al à Al3+ +3e N+5 +3e à NO => m = 0,02( 27 + 160) = 3,74 gam 0,02 ß 0,06 0,06 ß 0,02 Câu 4: Ta có : nCl- = 0,26 mol => nO2- (oxit ) = ½ nCl- = 0,13 mol ( BT ĐT ) => mFe = 7,68 – 0,13.16 = 5,6 gam Sơ đ h p th c : 2Fe à Fe2O3 => mFe2O3 = 160.5,6/112 = 8 gam. Câu 5: Quy đ i 15,12 gam X thành : Fe ; FeO v à Fe2O3 ( x mol ) ( y mol ) Hoà tan vào dd HCl ta có pt : x + y = 16,51/127 = 0,13 mol. Cho X vào HNO3 dư : Fe à Fe3+ + 3e N+5 + 3e à NO x 3x 0,21 ß 0,07 3+ FeO à Fe + 1e y y => B o toàn electron: 3x + y = 0,21 Gi i h = > x = 0,04 mol v à y = 0,09 mol = > % mFe = 0,04.56/15,12 . 100% = 14,81% Câu 6: 2 mu i khan đây là CuCl2 và FeCl2 . Ta có : nO2- (oxit ) = ½ nCl- = ½.0,6 = 0,3 mol ( BT ĐT ) BTKL : mCu & Fe = mmuoi – mCl- = 38,74 – 0,6.35,5 = 17,44 gam ð mX = mCu & Fe + mO2- (oxit ) = 17,44 +0,3.16 = 22,24 gam Câu 7: Quy đ i thành a gam FeO v à Fe2O3 Sơ đ h p th c : Fe2O3 à 2FeCl3 ( 0,06 mol ) và FeO à FeCl2 ( 0,07 mol ) => a = 0,03.160 + 0,07.72 = 9,84 gam Câu 8: nFe = nFeCl3 = 0,06 mol => nO (oxit ) = ( 4 – 0,06.56)/16 = 0,04 mol Quy đ i 4 gam A thành Fe và O. Cho tác d ng v i HNO3 : Fe à Fe3+ + 3e O + 2e à O2- 0,06 à 0,18 0,08 ß 0,04 N+5 + 3e à NO => V = 0,1/3.22,4 = 0,747 lit 0,1 à 0,1/3 Câu 9: 51,76 gam g m 2 mu i F eSO4 : x mol và Fe2(SO4)3 : y mol. L p h : 152x + 400y = 51,76 và x + 2y = 58.2/400 (BTNT Fe trong Fe2(SO4)3 ) => x = 0,13 mol và y = 0,08 mol => S mol H2SO4 p/ = x +3y = 0,37 mol => mdung dich = ( 0,37.98.100) / 9,8 gam = 370 gam = b Câu 10: nFe = nFeCl2 = 0,12 mol và nO (oxit ) = ½ nH+ = 0,16 mol => nFe : nO = 0,12 : 0,16 = 3:4 => Fe3O4 BTNT Cl: nHCl = 2nFeCl2 + 2nCuCl2 => 0,32 = 2.0,12 + 2nCuCl2 => nCuCl2 = 0,04 mol = nCu ð m = mCu + mFe + mO = 0,04.64 + 0,12.56 + 0,16.16 = 11,84 gam Câu 11: nCl- = 0,26 mol => mCu&Fe = mmuoi - mCl- = 16,67 – 0,26.35,5 = 7,44 gam nO2- (oxit ) = ½ nCl- = 0,13 mol => mY = mCu&Fe + mO2- (oxit ) = 7,44 +0,13.16 = 9,52 gam Câu 12: Ph n II : BTNT N : nNO3- ( muoi ) = nHNO3 p/u – nNO = 0,875.0,8 – 1,568/22,4 = 0,63 mol Fe à Fe(NO3)3 à 3NO3- Ph n I : BTNT Fe : nFe = nFeCl2 + nFeCl3 0,21 ß 0,63 => nFeCl2 = 0,21 – 13/162,5 = 0,13 mol => a = 0,13.127 = 16,51 gam nishiwodebao381@yahoo.com Trang 4/6 – Bài t p TN v Fe
  5. Câu 13: 13,92 gam X ( MgO x mol ; FeO y mol và Fe2O3 z mol ). Ta có : nO (oxit ) = ½ nH+ = ½ .0,52 = 0,26 mol => x + y +3z = 0,26 ( 1 ) và 40x + 72y + 160z = 13,92 ( 2 ) Trong 0,27 mol X s mol MgO , FeO và Fe2O3 l n lư t là kx , ky và kz mol => kx + ky + kz = 0,27 ( 3 ) Và : nH2O = nH2 = nO(FeO) + nO(Fe2O3) = ky +3kz = 0,27 ( 4 ). Bi n đ i ( 3 ) & ( 4 ) => x = 2z ( 5 ) Gi i ( 1) , (2) và ( 5) => x = 0,08 mol ; y = 0,06 mol và z = 0,04 mol => k = 0,27/0,18 = 1,5 BTKL : m = 1,5.13,92 – 0,27.16 = 16,56 gam Câu 14: mS = 50.22/100 = 11 gam => nSO4 (2-) = nS = 11/32 = 0,34375 mol (BTNT S ) ð mCu&Fe = mmuoi – mSO4(2-) = 50 – 96.0,34375 = 17 gam Câu 15: mN = 65,5.16,03/100 = 10,5 gam => nNO3- = nN = 10,5/14 = 0,75 mol ( BTNT N ) Sơ đ : 2NO3 – ( mu i ) < = > O2- (oxit ) 2 mol NO3 – t o 1 mol O2- kh i lư ng gi m 2.62 – 16 = 108 gam 0,75 mol NO3 – t o 0,375 mol O2- kh i lư ng gi m 108.0,375 = 40,5 gam => moxit = mmuoi - mgiam = 65,5 – 40,5 = 25 gam Câu 16: Cu2+ t o ph c trong dd amoniac dư => ch t r n sau cùng là Fe2O3 . BTNT Fe : ∑nFe = nFe + 3nFe3O4 = 0,02 + 0,04.3 = 0,14 mol => nFe2O3 = ½ ∑nFe = 0,07 mol => a = 0,07.160 = 11,2 gam Câu 17: BTNT S : nH2SO4 p/u = nSO4 (2-) muoi + nSO2 => nSO4 (2-) muoi = 0,1 – 0,01 = 0,09 mol Fe2(SO4)3 à 3SO42- => mmuoi = 0,03.400 = 12 gam 0,03 ß 0,09 Câu 18: C ách 1 : Vi t PTHH : ∑nFeCl2 = 0,67 mol Fe + 2HCl à FeCl2 + H2 (1) Fe + 2FeCl3 à 3FeCl2 ( 2 ) 0,25ß 0,25 ß 0,25 0,14 ß ( 0,67 – 0,25 = 0,42 ) => ∑nFe = 0,25 + 0,14 = 0,39 mol => m = 0,39.56 = 21,84 gam Cách 2: B o toàn electron Fe à Fe2+ + 2e 2H+ + 2e à H2 x x à 2x 0,5 ß 0,25 Fe3+ + 1e à Fe2+ 0,67 - x ß 0,67 - x => B o toàn electron: 2x = 0,5 + 0,67 – x => x = 0,39 mol => m = 21,84 gam Câu 19: Sau ph n ng , Cu còn dư ( Fe à Fe2+ ) Fe à Fe2+ + 2e N+5 + 3e à NO 0,1 → 0,2 0,42 ← 0,14 2+ Cu à Cu + 2e 0,11← 0,22 => m = 9,6 – 0,11.64 = 2,56 gam Câu 20: mkhí = 5,4 – 2,49 = 2,91 gam ( NO x mol và NO2 y mol ). L p h : x + y = 1,456/22,4 = 0,065 mol và 30x + 46y = 2,91 => x = 5.10-3 mol và y = 0,06 mol Quy đ i oxit s t thành Fe ( a mol ) và O ( b mol ) .Ta có : 56a + 16b = 5,4 Fe à Fe3+ + 3e O + 2e à O2- N+5 + 3e à NO N+5 + 1e à NO2 -3 a → 3a b →2b 0,015 ← 5.10 0,06 ← 0,06 B o toàn e: 3a – 2b = 0,06 + 0,015. Gi i h 2 pt trên : a = b = 0,075 mol = > FeO BTNT N : nHNO3 p/u = nNO3- muoi + nNO + nNO2 = 3nFeO + nNO + nNO2 = 0,29 mol Câu 21: nFe = nH2 = 0,05 mol ( Fe đơn ch t - không ph i Fe trong oxit ). Cho vào HNO3 , quy đ i 10 gam ( Fe a mol v à O b mol ). => 56a + 16b = 10. B o toàn electron : Fe à Fe3+ + 3e O + 2e à O2- N+5 + 1e à NO2 => 3a – 2b = 0,25 a → 3a b →2b 0,25 ← 0,25 Gi i h => a = 0,15 mol = ∑nFe và b = 0,1 mol = nO(oxit) => nFe(oxit) = ∑nFe - nFe = 0,15 – 0,05 = 0,1 mol => FeO nishiwodebao381@yahoo.com Trang 5/6 – Bài t p TN v Fe
  6. Câu 22: nAl = 2/3 nH2 = 0,24 mol = nAl(NO3)3 = > mAlCl3 = 0,24.133,5 = 32,04 gam => mFeCl3 = mr n han – mFeCl2 – mAlCl3 = 151,54 – 31,75 – 32,04 = 87,75 gam => nFeCl3 = 0,54 mol Cho h n h p vào HNO3 loãng dư t o 2 mu i Fe(NO3)3 và Al(NO3)3 . BTNT Al và Fe ta có : nAl(NO3)3 = nAl = 0,24 mol và nFe(NO3)3 = nFeCl2 + nFeCl3 = 31,75/127 + 0,54 = 0,79 mol => mmu i = 0,24.213 + 0,79.242 = 242,3 gam Câu 23: nFeCO3 = nCO2 = nBaCO3 = 7,88/197 = 0,04 mol. BTNT Fe : ∑nFe = 2nFe2O3 = 0,28 mol => nFe(oxit) = 0,28 – 0,04 = 0,24 mol => moxit = mX – mFeCO3 = 23,2 – 0,04.16 = 18,56 gam => nO (oxit ) = ( 18,56 – 0,24.56 ) / 16 = 0,32 mol => Fe3O4 . BTĐT : nHCl = nH+ = 2nCO3(2-) + 2 nO (oxit ) = 2.0,04 + 2.0,32 = 0,72 mol => V = 0,72/2 = 0,36 lit = 36O ml Câu 24: mFeO / mFe2O3 = 9/20 => nFeO = nFe2O3 => nFeCl2 = ½ nFeCl3 = 0,05 mol => mFeCl2 = 0,05.127 = 6,35 gam Câu 25: PTHH: Fe3O4 + 8HCl à FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O Fe + 2FeCl3 à 3FeCl2 Fe + 2HCl à FeCl2 + H2 0,1 → 0,8 → 0,2 0,1 ← 0,2 0,05 → 0,1 => nHCl = 0,8 + 0,1 = 0,9 mol => V = 0,9 lit Câu 26: mtăng = mCO2 = 52,8 gam => nO ( b kh ) = nCO2 = 1,2 mol => Kh i lư ng c a qu ng = mX + mO = 300,8 +1,2.16 = 320 gam .BTNT Fe : nFe2O3 = ½ nFe(NO3)3 = 0,8 mol => % mFe2O3 = 0,8.160/320.100% = 40% Câu 27: BTNT Fe : nFeO + 3nFe3O4 = nFe(NO3)2 + nFe dư => nFe(NO3)2 = 0,27.180 = 48,6 gam Câu 28: Fe(NO3)2 à Fe2O3 + 4NO2 + ½ O2 2Fe(NO3)3 à Fe2O3 + 6NO2 + 3/2 O2 a 2a 0,25a a 3a 0,75a T1 = ( 46.2a + 32.0,25a ) / ( 2a + 0,25a ) = 400/9 T2 = ( 46.3a + 32.0,75a ) / ( 3a + 0,75a ) = 43,2 => T2 / T1 = 0,972 = > T2 = 0,972T1 Câu 29: Fe(OH)3 à ½ Fe2O3 => nFe2O3 = 7,02/ ( 107 – 80 ) = 0,26 mol = nFe 107 80 => mFe = 0,7mA + 5,6ne = 0,7mA + 5,6.2nSO2 => mA = 19,2 gam Câu 30: mr n = mBaSO4 = 30,29 gam => nS(X) = nBaSO4 = 0,13 mol. Quy đ i h n h p thành Fe và S Fe à Fe3+ + 3e S à S+6 + 6e N+5 + 3e à NO 0,1 ← 0,3 0,13 → 0,78 1,08 ← 0,36 => a = mFe + mS = 9,76 gam Câu 31: FeO và Fe2O3 có cùng s mol => quy đ i thành FeO4 .Nh m : nFe3O4 = nNO2 = 0,3 mol => m = 0,3.232 = 69,6 gam Câu 32: Còn l i kim lo i Cu không tan => ion Fe t n t i trong dung d ch sau ph n ng là Fe2+. Quy đ i h n h p A thành Cu, Fe v à O Cu à Cu2+ + 2e Fe à Fe2+ + 2e O + 2e à O2- N+5 + 3e à NO x 2x y 2y z 2z 0,02 B o toàn e : 2x + 2y – 2z = 0,02 .Ta có : 64x + 56y +16z = 7,52 – 0,96 và 188x + 180y = 16,44 (ch t r n khan ) Gi i h ta đư c : x = 0,03 ; y = 0,06 v à z = 0,08 => nFe : nO = y : z = ¾ => Fe3O4 Câu 33: CuO à Cu(NO3)2 Fe3O4 à 3Fe(NO3)3 x 2x 2x 6x Ta có : mmuoi = 188x + 6x.242 = 41 = > x = 0,025 mol => a = 80.0,025 + 23.0,05 = 13,6 gam Bài vi t này đư c dành t ng cho nh ng ngư i b n thân c a Thiên S . Chúc các b n có m t kì thi ĐH s p t i đ t k t qu t t nh t.. Đây là nh ng bài vi t do mình biên so n và sưu t p t nhi u ngu n khác nhau trên Net.. Dù đã chăm chút r t kĩ lư ng nhưng cũng không th tránh kh i sai sót , r t mong nh n đư c nhi u ý ki n đóng góp trao đ i , t các b n. Xin chân thành cám ơn s c ng tác c a hai b n : Huỳnh Anh Tú 12A/2 và Nguy n Văn H o 11A/2 trong quá trình th c hi n bài vi t này. M i chi ti t xin liên h : Lê Thanh Phong - l p 12A/1 - THPT Phú Bài - Hương Th y - T.T.Hu Đ a ch : Phù Nam I - Th y Châu - Hương Th y - T.T.Hu Đi n tho i : 01695788623 - Blog : http://nuocmatthiensu.uni.cc/ nishiwodebao381@yahoo.com Trang 6/6 – Bài t p TN v Fe
Đồng bộ tài khoản