Bài tập về ankan

Chia sẻ: 7h 7h | Ngày: | Loại File: RTF | Số trang:4

0
1.434
lượt xem
272
download

Bài tập về ankan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài tập ankan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về ankan

  1. BAØI TAÄP VEÀ ANKAN o Na − O − C − CH 2 − C − O − Na + 2 NaOH  CH 4 + 2 Na2CO3 t → P P 1. O O o + CaO ,t CH 3COOH + 2 NaOH  CH 4 + Na2CO3 + H 2O → 2. Al4C3 + 12 H 2O  3CH 4 + 4 Al ( OH ) 3 → 3. Al4C3 + 12 HCl  3CH 4 + 4 AlCl3 → Al4C3 + 6 H 2 SO4  3CH 4 + 2 Al2 ( SO4 ) 3 → o C3 H 8  CH 4 + C2 H 6 Cracking ,t → 4. o C + 2 H 2  CH 4 300 C → 5. CO2 + 4 H 2  CH 4 + 2 H 2O vikhuan → 6. o CO + 3H 2  CH 4 + H 2O Ni ,250 C → 7. o CH 3COONa + NaOH  CH 4 + Na2CO3 CaO ,t → 8. o 2CH 4  C2 H 2 + 3H 2 1500 C làm lanh nhanh → 9. C2 H 2 + H 2O  CH 3CHO HgSO4 80o C → 10.
  2. CH 3CHO + H 2  C2 H 5OH Ni to → 11. 2C2 H 5OH  C4 H 6 + 2 H 2O + H 2 ↑ Al2O3 450o C → 12. C4 H 6 + 2 H 2  C4 H 10 Ni to → 13. C4 H10  C3 H 6 + CH 4 Cracking → 14. CH 3 − CH = CH 2 + HOH  CH 3 − CH − CH 3 → | 15. OH 2CH 3COONa + 2 H 2O → C2 H 6 + 2CO2 + NaOH + H 2 ↑ dpdd có vách ngan 16. 17. C2 H 6 + Cl2 → C2 H 5Cl + HCl ánh sáng C2 H 5Cl + 2 Na + ClC2 H 5  C4 H10 + 2 NaCl → 18. C4 H10  C3 H 6 + CH 4 Cracking → 19. CH 4 + O2  HCHO + H 2O Các oxit cua nito 600o C → 20. HCHO + 2 Ag 2O  CO2 + H 2O + 4 Ag ↓ NH 3 → 21. o C3 H 7 Cl + NaOH loãng  C3 H 7OH + NaCl t → 22. o C3 H 7OH + CuO  CH 3 − CH 2 − CHO + Cu + H 2O t → 23. 1 Mn 2+ CH 3 − CH 2 − CHO + O2  CH 3 − CH 2 − COOH → 24. 2 CH 3 − CH 2 − CH 2OH  CH 3 − CH = CH 2 + H 2O H SO ( d ) 2 180 C 4 o → 25.
  3. CH 3 − CH 2 = CH 2 + HCl  CH 3 − CH − CH 3 → | 26. Cl o CH 3 − CH − CH 3 + NaOH loãng  CH 3 − CH − CH 3 + NaCl t → | | 27. Cl OH o CH 3 − CH − CH 3 + CuO  CH 3 − C − CH 3 + Cu + H 2O t → | P 28. OH O C5 H12  C3 H16 + C2 H 6 Cracking → 29.     xt ,t o nCH 3 − CH = CH 2  →  − CH − CH 2 −   |   CH  30.  3 n 31.     CH 3 − CH − CH 2 − CH 3 →  CH 2 = C − CH = CH 2  + 2 H 2 Dehidro |  |  CH 3  CH 3   n 32.
  4.     xt ,t o nCH 2 = C − CH = CH 2   −CH 2 − C = CH − CH 2 −  p → |  |  CH 3  CH 3   n CH 3 − CH − CH 2 − CH 3 → CH 3 − C = CH − CH 3 + H 2 Dehidro | | 33. CH 3 CH 3  CH 3   |  nCH 3 − C = CH   − C − CH −  xt ,t o → | | p  | |  CH 3 CH 3  CH 3 CH 3  34.   n
Đồng bộ tài khoản