BÀI TẬP VỀ NHÓM HALOGEN

Chia sẻ: Nguyễn Bá Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.105
lượt xem
220
download

BÀI TẬP VỀ NHÓM HALOGEN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập về nhóm halogen', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ NHÓM HALOGEN

  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM HALOGEN to 1. 2 HCl H 2 Cl2 Hoặc 2HCl O3 Cl2 O2 H 2O Hoặc 4 HCl Na2O2 2 NaCl Cl2 2 H 2O Hoặc 4 HCl PbO2 PbCl2 Cl2 2 H 2O 2. Cl2 H2 2 HCl 3. 2 KMnO4 16 HCl 5Cl 2 2KCl 2MnCl 2 8H 2O 4. K 2Cr2O7 14 HCl 3Cl2 2CrCl3 2 KCl 7 H 2 O 400o C 5. 4 HCl O2 2Cl2 2 H 2O 6. MnO2 4 HCl MnCl 2 Cl 2 2H 2O Hoặc 4 KCl 2 H 2 SO4 MnO2 2K 2 SO4 MnCl 2 Cl 2 2H 2O to 7. 2 Fe 3Cl2 2 FeCl3 8. 2 FeCl3 Fe 3FeCl2 Hoặc 2 FeCl3 Cu CuCl 2 2FeCl 2 9. 2 FeCl2 Cl2 2FeCl3 10. Cl2 2 KOH KCl KClO H 2O to 11. 3KClO 2 KCl KClO3 t o , MnO2 12. 2 KClO3 2 KCl 3O2 to 13. 3Cl2 6 KOH dd 5 KCl KClO3 3H 2O
  2. diên phân Hoặc KCl 3H 2O có xúc tác KClO3 3H 2 dpnc 14. CaCl2 Ca Cl2 dpdd Hoặc CaCl2 2H 2O H2 Ca OH 2 Cl2 to 15. Ca ClO 2 CaCl2 O2 16. Cl2 2Ca OH 2 CaCl2 Ca ClO 2 2 H2 O dpnc 17. 2 KCl 2K Cl2 dpdd Hoặc 2 KCl 2 H 2O có màng ngan 2 KOH H 2 Cl2 18. Cl2 2 NaBr 2 NaCl Br2 19. Br2 2 NaI 2 NaBr I2 to 20. 2 Fe 3Cl2 2 FeCl3 21. 2 FeCl3 3Ba OH 2 3 BaCl2 2 Fe OH 3 22. BaCl2 Na2 SO4 BaSO 4 2 NaCl dpnc 23. 2 NaCl 2 Na Cl2 dpdd Hoặc 2 NaCl 2 H 2 O có màng ngan 2 NaOH H 2 Cl2 to 24. 3Cl2 6 KOH dd 5KCl KClO3 3H 2O to 25. 2 KClO3 MnO2 2 KCl 3O2 26. Cl2 2 KI 2 KCl I 2 27. H2 I2 2HI 28. 2 HI Cl2 2 HCl I2 29. HCl KOH KCl H2 O
  3. dpnc 30. 2 KCl 2K Cl2 dpdd Hoặc 2 KCl H 2O có màng ngan 2 KOH H 2 Cl2 31. 4Cl2 H2S 4 H 2O H 2 SO4 8HCl
Đồng bộ tài khoản