Bài tập về vi điều khiển 8051

Chia sẻ: Nguyen Van Hoan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

1
635
lượt xem
292
download

Bài tập về vi điều khiển 8051

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài tập vi điều khiển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về vi điều khiển 8051

 1. Bài Tập Bài 2 • Bài 1 : #include void delay(long n) { long i; for(i=0;i
 2. Bài Tập Bài 2 • Bài 2: void main() { int a,b,j; while(1) { P1=0xff; a =0xfe; b =0x01; for(j=0;j
 3. Bài Tập Bài 2 • Bài 3: void main(void) { led1 = tat; // ban dau led tat; while(1) { if (( start==0)&& ( stop==1)) { led1=bat;} if (( start==1)&& ( stop==0)) { led1=tat;} } }
 4. Bài 3: LED_7_SEG • Dương chung • Âm chung
 5. Bài 3: LED_7_SEG 7 6 4 2 1 10 9 5 A B C D E F G DP 7 6 4 2 1 10 9 5 D 13A Anot chung D 12A C a to t c h u n g 8 3 8 3
 6. Bài 3: LED_7_SEG
 7. Bài 3: LED_7_SEG •Nguyên ly :
 8. Bài 3: LED_7_SEG
 9. Bài 3: LED_7_SEG C¸c  P1. P1. P1. P1. P1. P1. P1. P1.0 Sè n¹p hex sè  7 6 5 4 3 2 1 a hi dp g f e d c b Ón  th Þ  0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 0 1 0 1 0 7 1 1 1 1 1 0 0 0
 10. Bài 3: LED_7_SEG C¸c  P1. P1. P1. P1. P1. P1. P1. P1.0 Sè n¹p hex sè  7 6 5 4 3 2 1 a hiÓ dp g f e d c b n  thÞ  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0xc0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0xf9 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0xa4 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0xb0 4 1 0 1 1 1 0 0 1 0x99 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0x92 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0x82 7 1 1 1 1 1 0 0 0 0xf8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0x80 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0x90
 11. Bài 3: LED_7_SEG Start Khai bao ban dau Delay() Convert() Display() main()
 12. Bài 3: LED_7_SEG #include unsigned char code maled7[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; #define led1 P0_0 #define led2 P0_1 #define led3 P0_2 #define led4 P0_3 int i,j,k,l,a=0;
 13. Bài 3: LED_7_SEG void delay(long n) { long i; for(i=0;i
 14. Bài 3: LED_7_SEG void convert(int x) { i = x % 10; x = x / 10; j = x % 10; x = x / 10; k = x % 10; l = x / 10; }
 15. Bài 3: LED_7_SEG void display(int x) { convert(x); P0=0x00;led1=1; P1 = maled7[i]; delay(100); P0=0x00;led2=1; P1 = maled7[j]; delay(100); P0=0x00;led3=1; P1 = maled7[k]; delay(100); P0=0x00;led4=1; P1 = maled7[l]; delay(100); }
 16. Bài 3: LED_7_SEG void main() { while(1) { display(1234); } }
Đồng bộ tài khoản