Bài tập vi điều khiển 8051

Chia sẻ: Nguyen Van Hoan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
571
lượt xem
235
download

Bài tập vi điều khiển 8051

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài tập vi điều khiển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập vi điều khiển 8051

 1. Bài Tập Bài 3
 2. Bài 4: LCD
 3. Bài 4: LCD VC C 5V R 1 10K LCD16x02 1 C 6 J1 5V LC D 104 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 16 15 14 13 12 11 10 U 1 40 EN Rw RS 1 39 2 P 1 .0 P 0 .0 /A D 0 38 VC C 3 P 1 .1 P 0 .1 /A D 1 37 5V 4 P 1 .2 P 0 .2 /A D 2 36 5 P 1 .3 P 0 .3 /A D 3 35 6 P 1 .4 P 0 .4 /A D 4 34 + C 3 7 P 1 .5 P 0 .5 /A D 5 33 C A P A C IT O R P O L 8 P 1 .6 P 0 .6 /A D 6 32 9 P 1 .7 P 0 .7 /A D 7 31 10 R ST E A /V P P 30 R 2 11 P 3 .0 /R XD A L E /P R O G 29 P 3 .1 /T X D PSEN 5K 12 28 D 7 R 3 13 P 3 .2 /IN T 0 P 2 .7 /A 1 5 27 D 6 10K 14 P 3 .3 /IN T 1 P 2 .6 /A 1 4 26 D 5 15 P 3 .4 /T 0 P 2 .5 /A 1 3 25 D 4 16 P 3 .5 /T 1 P 2 .4 /A 1 2 24 D 3 17 P 3 .6 /W R P 2 .3 /A 1 1 23 D 2 18 P 3 .7 /R D P 2 .2 /A 1 0 22 D 1 19 XTA L2 P 2 .1 /A 9 21 D 0 XTA L1 P 2 .0 /A 8 GN D Y 1 12M hz A T89C 51 20 C 2 C 1 33p 33p Rw RS EN
 4. Bài 4: LCD #include #include #define LCDdata P2 sbit BF=P2^7; sbit RS=P3^7; sbit RW=P3^6; sbit EN=P3^5;
 5. Bài 4: LCD void wait(void) { LCDdata=0xff; while(BF){EN=0;delay(100);EN=1;delay(100);} RW=0; }
 6. Bài 4: LCD void LCDwrite(unsigned char c) { EN=1; RS=1; RW=1; wait(); LCDdata=c; EN=0; }
 7. Bài 4: LCD void LCDcontrol(unsigned char x) { EN=1; RS=0; RW=1; wait(); LCDdata=x; EN=0; }
 8. Bài 4: LCD void LCDinit(void) { LCDcontrol(0x30); LCDcontrol(0x30); LCDcontrol(0x30); LCDcontrol(0x38);//2 dong ma tran 5x7 LCDcontrol(0x0c);//bat con tro LCDcontrol(0x06); //tang con tro sang fai LCDcontrol(0x01); //xoa man hinh }
 9. Bài 4: LCD void LCDputs(unsigned char *s,unsigned char row) { int len; if(row==1)LCDcontrol(0x80); else LCDcontrol(0xc0); len=strlen(s); while(len!=-1) { LCDwrite(*s);delay(5000); len--; s++ ; } }
 10. Bài 4: LCD void LCDwritei(int d) { int i,j,k,l; i=d%10; d=d/10; j=d%10; d=d/10; k=d%10; l=d/10; LCDwrite(l); LCDwrite(k); LCDwrite(j); LCDwrite(i); }
 11. void main(void) { // char x; // P2=0x00; LCDinit(); LCDputs(“DKS_Group",1); LCDputs(“BKHN",2); delay(30000); while(1) { } }
 12. Bài 3: LED_7_SEG void display(int x) { convert(x); P0=0x00;led1=1; P1 = maled7[i]; delay(100); P0=0x00;led2=1; P1 = maled7[j]; delay(100); P0=0x00;led3=1; P1 = maled7[k]; delay(100); P0=0x00;led4=1; P1 = maled7[l]; delay(100); }
 13. Bài 3: LED_7_SEG void main() { while(1) { display(1234); } }
Đồng bộ tài khoản