intTypePromotion=1

Bài thuyết trình Nghề kỹ sư xây dựng trong giai đoạn hội nhập

Chia sẻ: Phan Trọng Lễ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
2
lượt xem
0
download

Bài thuyết trình Nghề kỹ sư xây dựng trong giai đoạn hội nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Nghề kỹ sư xây dựng trong giai đoạn hội nhập" trình bày công trình xây dựng có những đặc điểm; những tồn tại trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng; hệ thống quản lý nhà nước các cấp còn những bất cập; xây dựng không phép, sai phép – sự tồn tại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Nghề kỹ sư xây dựng trong giai đoạn hội nhập

 1. NGHEÀ KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG TRONG GIAI ÑOAÏN HOÄI NHAÄP www.chinhphu.vn Ngöôøi soaïn : PGS. TS. NGUYEÃN VAÊN HIEÄP www.moc.gov.vn PHOÙ GIAÙM ÑOÁC SXD TP. HCM www.mpi.gov.vn nvhiep89@hcm.vnn.vn www.monre.gov.vn nvhiep89@yahoo.com www.mof.gov.vn 0903706108 - 39325923 www.molisa.gov.vn www.moit.gov.vn www.agroviet.gov.vn www.tcxdvn.xaydung.gov.vn www.hochiminhcity.gov.vn www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn 11 - 2010 1
 2. I- COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG COÙ NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM: − TÍNH ÑÒNH TRÖÔÙC, VÌ COÂNG TRÌNH CHÖA THAØNH HIEÄN THÖÏC, CHÆ COÙ TREÂN BAÛN VEÕ, CÑT ÑAÕ PHAÛI ÑÒNH GIAÙ, CHOÏN THAÀU − TÍNH ÑÔN CHIEÁC (KHOÂNG SX HAØNG LOAÏT; CUØNG MAÃU, CL VAÃN DEÃ KHAÙC NHAU) − TÍNH HIEÄP ÑOÀNG (PHOÁI HÔÏP NHIEÀU NGAØNH, CHUYEÂN NGAØNH) − TÍNH AN TOAØN: NHIEÀU NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG; SÖÏ COÁ COÙ THEÅ GAÂY THAÛM HOÏA − TÍNH QUY MOÂ (ÑÔN GIAÛN, PHÖÙC TAÏP, COMPLEX): TÍNH TOÅ HÔÏP (NHIEÀU COÂNG NAÊNG) − TÍNH HOAØN CHÆNH; KHOÂNG CHO PHEÙP COÙ THÖÙ PHAÅM, PHEÁ PHAÅM; KHOÙ KIEÅM TRA ÑÖÔÏC CHAÁT LÖÔÏNG CHÍNH XAÙC KHI ÑAÕ THI COÂNG XONG. − TÍNH COÁ ÑÒNH: KHOÙ DI DÔØI − TÍNH ÑAËC THUØ: CHI PHÍ XD HÌNH THAØNH VAØ CHÍNH XAÙC HOÙA DAÀN THEO TÖØNG BÖÔÙC TK-TC − CHÒU AÛNH HÖÔÛNG CUÛA THÔØI TIEÁT − GIAÙ TRÒ ÑAÀU TÖ LÔÙN • PHAÛI “LAØM ÑUÙNG – LAØM TOÁT NGAY TÖØ ÑAÀU” (DO RIGHT, DO WELL AT THE START) CAÙC KHAÂU, TRONG TIEÁN TRÌNH ÑT-XD; • PHAÛI COÙ QUY TRÌNH QUAÛN LYÙ KHOA HOÏC, KHAÛ THI, CH/CHEÕ, NHAÈM Ñ/BAÛO THÖÏC HIEÄN CT ÑAÏT YEÂU CAÀU, ÑUÙNG THÔØI HAÏN, ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG VÔÙI GIAÙ CHAÁP NHAÄN ÑÖÔÏC. • XHH CAÙC NOÄI DUNG CUÛA TOAØN BOÄ QUAÙ TRÌNH ÑTXD. 2
 3. II- NHÖÕNG TOÀN TAÏI TRONG LÓNH VÖÏC QUAÛN LYÙ ÑT–XD VAØ QLCPÑTXD: • HAØNG NAÊM, VOÁN NG/SAÙCH VAÃN COØN ÑAÀU TÖ NHIEÀU, DAØN TRAÕI, XHH CHÖA CAO, CHÖA ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ THÖÔØNG XUYEÂN VAØ NHANH CHOÙNG ÑAÅY MAÏNH XHH. • ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH SÖÛ DUÏNG VOÁN NS, THÖÔØNG CL TRUNG BÌNH VAØ YEÁU, KEÙO DAØI TIEÁN ÑOÄ: YÙ THÖÙC TRAÙCH NHIEÄM TRÖÔÙC COÄNG ÑOÀNG COØN KEÙM; CAÛ NEÅ. THAÁT THOAÙT VAØ LAÕNG PHÍ COÙ GIAÛM, NHÖNG CHÖA NHIEÀU • CÔ CHEÁ THÖÔÛNG, PHAÏT; BOÀI THÖÔØNG THIEÄT HAÏI, BOÀI THÖÔØNG GPMB: ÑANG TIEÁN ÑEÁN SOØNG PHAÚNG (NÑ 84/2007/NÑ-CP; NÑ 23/2009/NÑ-CP, NÑ 69/2009/NÑ-CP) • VAI TROØ KSÑG CHÖA ÑÖÔÏC XEM TROÏNG, CHAÁT LÖÔÏNG CHÖA CAO • CHI PHÍ VAÃN COØN THAÁP, CHÖA TÍNH ÑEÁN ÑAÀY ÑUÛ, CHÖA THEO KÒP GIAÙ XD, TÖ VAÁN CUÛA KHU VÖÏC, THOÂNG LEÄ QUOÁC TEÁ (LAO ÑOÄNG REÛ ?) • CHEÂNH LEÄCH LÖÔNG TÖ VAÁN TRONG NÖÔÙC, NÖÔÙC NGOAØI COØN QUAÙ CAO, BAÁT HÔÏP LYÙ • NHÖÕNG RUÛI RO VAØ NHIEÀU CHI PHÍ ÔÛ HIEÄN TRÖÔØNG, “ÑAÅY” NHAØ THAÀU CHÒU • CÑT (HAY TVQLDA) VAØ TVGS CHÖA LAØM HEÁT TRAÙCH NHIEÄM TRONG PHOØNG TRAÙNH THAÁT THOAÙT, LAÕNG PHÍ VOÁN NS, MOÄT SOÁ KHAÙC CHÖA ÑUÛ NAÊNG LÖÏC, CHÖA TAÄN TAÂM • THANH TOAÙN CHAÄM, QUYEÁT TOAÙN KEÙO QUAÙ DAØI: QUAN LIEÂU (ÑOÅI: NÑ 99/2007/NÑ-CP) • VI PHAÏM HÑ ÔÛ TAÁT CAÛ CAÙC BEÂN, ÑAËC BIEÄT LAØ VOÁN NS: KHOÂNG TOÂN TROÏNG NHAU (ÑOÅI: MAÃU CAÙC HÑ). • CÑT CHÖA THUEÂ GS; CHÖA YÙ THÖÙC VEÀ TÖ VAÁN QLCL, QLDA CHO COÂNG TRÌNH ÑAÀU TÖ; NGAÏI TOÁN KEÙM, ÑAËC BIEÄT ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH VOÁN NGOAØI NS • CTXD XAÛY RA SÖÏ COÁ KHI XAÂY CHEN COØN NHIEÀU: BIEÄN PHAÙP THI COÂNG • MUA BH TRONG HOAÏT ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG CHÖA THEO THOÂNG LEÄ KHU VÖÏC VAØ QUOÁC TEÁ • NGÖÔØI COÂNG NHAÂN XD CHÖA ÑÖÔÏC BAÛO HOÄ, BHIEÅM ÑAÀY ÑUÛ 3
 4. III- HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC CAÙC CAÁP COØN BAÁT CAÄP: • TRÌNH TÖÏ ÑT - XD COØN PHÖÙC TAÏP, NHIEÀU TAÀNG NAÁC, CHAÄM CCHC • COØN NHIEÀU QUY ÑÒNH CHÖA HOÄI NHAÄP, CHÖA PHUØ HÔÏP THOÂNG LEÄ KHU VÖÏC VAØ QUOÁC TEÁ • CHÖA ÑAÅY MAÏNH XAÕ HOÄI HOÙA; CAÙCH QL COØN NAËNG BAO CAÁP, QUAÙ NHIEÀU DA SÖÛ DUÏNG VOÁN NS HAØNG NAÊM • LUAÄT PHAÙP BAN HAØNH CHAÄM, VIEÁT KHOÂNG CHUYEÂN NGHIEÄP, CHÖA ÑAÀY ÑUÛ, LAÏI HAY THAY ÑOÅI, BOÅ SUNG, KHIEÁM KHUYEÁT, THAÄM CHÍ COØN MAÂU THUAÃN NHAU (PHAÀN II) VAØ CHÖA HOÄI NHAÄP ÑAÀY ÑUÛ. QH ÑANG DÖÏ KIEÁN CHUYEÅN SANG GIAO TOÅ CHÖÙC CHUYEÂN MOÂN SOAÏN THAÛO VBPL • NGUOÀN NHAÂN LÖÏC: - ÑAØO TAÏO KHOÂNG ÑAÀY ÑUÛ, KHOÂNG BAØI BAÛN - TAÙI ÑAØO TAÏO CHÖA ÑÖÔÏC COI TROÏNG - NAÊNG LÖÏC CHUYEÂN MOÂN CHÖA ÑAÙP ÖÙNG YEÂU CAÀU THÖÏC TEÁ – THIEÁU THÖÏC TIEÃN - THIEÁU HIEÅU BIEÁT LUAÄT PHAÙP VAØ ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ NGHIEÄP CHÖA CAO - LAÕNH ÑAÏO CAÙC CHUÛ THEÅ COØN CHÖA CAÄP NHAÄT KIEÁN THÖÙC - LÖÔNG THAÁP ! - CHÖA ÑAÅY MAÏNH THI TUYEÅN CAÙN BOÄ – COÂNG CHÖÙC. • XÖÛ PHAÏT CHÖA COÙ TÍNH RAÊN ÑE; VAÃN COØN VAÄN ÑOÄNG LAØ CHÍNH (DAÂN TRÍ !) • VAÊN HOÙA CÖ DAÂN ÑOÂ THÒ COØN THAÁP. 4
 5. ÑOÂ THÒ LOÄN XOÄN, NGOÅN NGANG (TP.HCM) 5
 6. KEÏT XE NOÄI THÒ 6
 7. IV- XAÂY DÖÏNG KHOÂNG PHEÙP, SAI PHEÙP - SÖÏ TOÀN TAÏI: VI PHAÏM XAÂY DÖÏNG KHOÂNG THEÅ XAÛY RA TRONG 1 NGAØY, 1 TUAÀN, 1 THAÙNG MAØ THÖÔØNG LAØ NHIEÀU THAÙNG, CAÀN PHAÛI QUAÛN LYÙ HIEÄU QUAÛ, COÙ TRAÙCH NHIEÄM: • QUY HOAÏCH CHI TIEÁT 1/2000 CHAÄM ÑÖÔÏC PHUÛ KÍN NEÂN LUÙNG TUÙNG KHI CAÁP PHEÙP; • HAØ NOÄI VAØ TPHCM THÍ ÑIEÅM TT CHUYEÂN NGAØNH XD CAÁP Q, H, P, X: NGUOÀN NHAÂN LÖÏC ! • CAÀN COÙ SÖÏ PHOÁI HÔÏP, NGAÊN CHAËN QUYEÁT LIEÄT, HIEÄU QUAÛ TÖØ CHÍNH QUYEÀN ÑÒA PHÖÔNG Q, H – NGAY TÖØ ÑAÀU; VÌ XAÂY DÖÏNG KHOÂNG PHEÙP THÖÔØNG DAÃN ÑEÁN HAÏ TAÀNG KT, XH KHOÂNG ÑAÙP ÖÙNG. • CÔ CHEÁ CÖÔÕNG CHEÁ, KHI XAÛY RA VI PHAÏM, COØN CHAÄM, L/TUÙNG, NEÅ NANG; • BAÛN VEÕ GPXD COØN QUY ÑÒNH QUAÙ CHI TIEÁT - TRAÙCH NHIEÄM TV CHÖA ROÕ RAØNG; • LÖÏC LÖÔÏNG TTÑT, TT CHUYEÂN NGAØNH XD CHÖA ÑUÛ CHUYEÂN MOÂN, NGHIEÄP VUÏ, KINH NGHIEÄM VAØ ÍT BÒ XÖÛ LYÙ TRAÙCH NHIEÄM KHI THÖÏC HIEÄN KHOÂNG TROØN, KHI LÖÔNG COØN THAÁP. • GIAO HEÁT TRAÙCH NHIEÄM CHO THANH TRA P, X: CHÖA KHAÛ THI VÌ NAÊNG LÖÏC HAÏN CHEÁ; • YÙ THÖÙC CHAÁP HAØNH TRAÄT TÖÏ KYÛ CÖÔNG TRONG ÑOÂ THÒ ÑOÂNG DAÂN COØN THAÁP (DAÂN TRÍ). TRONG KHI NHU CAÀU ÔÛ NGAØY CAØNG CAO. NGÖÔØI DAÂN CAÛ ÑÔØI XD NHAØ 1 LAÀN, DEÃ THAY ÑOÅI, YÙ TÖÔÛNG, DAÃN ÑEÁN SAI PHEÙP; • GIAÙ BÑS QUAÙ CAO, SINH “NHU CAÀU” TAÊNG HIEÄU QUAÛ SDÑ, DEÃ DAÃN ÑEÁN SAI PHAÏM; • TOÁC ÑOÄ ÑOÂ THÒ HOÙA QUAÙ NHANH, DAÂN SOÁ TAÊNG NHANH, HAÏ TAÀNG KHOÂNG ÑAÙP ÖÙNG • CAÙC QUY CHUAÅN ÑAÕ LAÏC HAÄU, CHAÄM ÑÖÔÏC THAY ÑOÅI; • ÑAÕ COÙ NÑ 23/2009/NÑ-CP VAØ TT 24/2009/TT-BXD XÖÛ PHAÏT NAËNG HÔN TRONG VI PHAÏM XAÂY DÖÏNG, VAÁN ÑEÀ COØN LAÏI LAØ HIEÄU QUAÛ THÖÏC THI PHAÙP LUAÄT. 7
 8. NHAØ SIEÂU MOÛNG TAÏI HAØ NOÄI 8
 9. NHAØ SIEÂU MOÛNG TAÏI HAØ NOÄI 9
 10. NHAØ SIEÂU CAO TREÂN ÑAÏI LOÄ ÑOÂNG TAÂY 10
 11. V- QUY ÑÒNH VEÀ CAÁP CCHN: TIEÁP CAÄN DAÀN THOÂNG LEÄ KHU VÖÏC. • PHAÂN BIEÄT CCHN ÑEÅ XAÙC ÑÒNH NAÊNG LÖÏC HAØNH NGHEÀ CUÛA CAÙ NHAÂN VAØ NAÊNG LÖÏC HÑOÄNG CUÛA TOÅ CHÖÙC (GOÀM NAÊNG LÖÏC CAÙ NHAÂN, KINH NGHIEÄM HOAÏT ÑOÄNG, KHAÛ NAÊNG TAØI CHÍNH, LÖÏC LÖÔÏNG LAO ÑOÄNG, THIEÁT BÒ...) - CCHN PHAÂN HAÏNG CHO CAÙ NHAÂN (NGOAÏI TRÖØ CCHN CUÛA KSÑG). CAÙ NHAÂN LAÃN TOÅ CHÖÙC TÖ VAÁN, TOÅ CHÖÙC THI COÂNG XAÂY DÖÏNG TÖÏ PHAÂN HAÏNG (2 HAÏNG), THEO QUÙA TRÌNH VAØ SOÁ LÖÔÏNG, CAÁP CT ÑAÕ THÖÏC HIEÄN. HAÏNG CUÛA TOÅ CHÖÙC COÙ THEÅ THAY ÑOÅI THEO THÔØI GIAN • CHI TIEÁT PHAÂN HAÏNG CAÙ NHAÂN, TOÅ CHÖÙC QUY ÑÒNH CUÏ THEÅ THEO NÑ 12/2009/NÑ-CP, NÑ 37/2009/NÑ-CP • CÑT PHAÛI KIEÅM TRA ÑEÅ GIAO VIEÄC, HÔÏP ÑOÀNG THEO NAÊNG LÖÏC HAØNH NGHEÀ (TÖÏ KHAI) • KHUYEÁN KHÍCH THUEÂ TÖ VAÁN NÖÔÙC NGOAØI (QH, QLDA GS, TK) • TÖØ NGAØY 10/8/2009 CCHN DO SXD CAÁP THOÁNG NHAÁT, SAU KHI HÑTV THOÂNG QUA. HOÄI ÑOÀNG COÙ ÑAÏI DIEÄN CUÛA HNN, LAÄP TAÏI TÖØNG ÑÒA PHÖÔNG. THÔØI HAÏN GIAÙ TRÒ CCHN LAØ 5 NAÊM, PHAÏM VI HOAÏT ÑOÄNG LAØ CAÛ NÖÔÙC – TIEÁN ÑEÁN ÑEÅ CAÙC HNN CAÁP • TÖØ NGAØY 01/1/2009 CCHN COÙ 7 LOAÏI CCHN: QH, KS, TK VAØ GIAÙM SAÙT. KSÑG; ÑG, MGBÑS – CHO CAÛ NGÖÔØI VAØ TOÅ CHÖÙC NÖÔÙC NGOAØI, CHO CAÛ KT3, NEÁU ÑUÛ KNGHIEÄM 5 NAÊM (TÖØ NGAØY COÙ BAÈNG TOÁT NGHIEÄP ÑÖÔÏC XAÙC NHAÄN). • QUAÛN LYÙ SGD BÑS CHÆ ÑAÊNG KYÙ, COÙ CCBDNV, KHOÂNG CAÀN CCHN. • CCHN CAÀN CHÖÙNG CHÆ BDNV: GS, KSÑG, MGBÑS, ÑGBÑS, QLSGDBÑS. • TVÑTHAÀU, LAÄP DA ÑAÀU TÖ, QLDA: CHÖA CAÀN CCHN (TRÖÔÙC MAÉT TÖ VAÁN ÑAÁU THAÀU: CHÆ CAÀN CHÖÙNG CHÆ KHOAÙ HOÏC NGAÉN NGAØY; QLDA TÖØ 01/1/2010 PHAÛI COÙ CCBDNV; QLSGDBÑS: CHÆ CAÀN CCBDNV). • KS KHOÂNG ÑÖÔÏC HAØNH NGHEÀ QH; KSXD KHOÂNG ÑÖÔÏC HAØNH NGHEÀ KHAÛO SAÙT • KTS KHOÂNG ÑÖÔÏC HAØNH NGHEÀ KHAÛO SAÙT (ÑÒA HÌNH, ÑÒA CHAÁT) 11
 12. • CCHN CHO KTS (XANH DA TRÔØI); KS (NAÂU), GS (ÑOÛ, HOÀNG – CHO CÑ, TC) • CCHN ÑAÕ ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG: KSÑG • COÙ KINH NGHIEÄM ÔÛ NHIEÀU NHOÙM NGHEÀ, ÑÖÔÏC CAÁP NHIEÀU CCHN KHAÙC NHAU • PHAÂN BIEÄT, CHUÛ TRÌ TÖØNG CHUYEÂN NGAØNH TRONG THIEÁT KEÁ (QUY HOAÏCH, LAÄP DA, TK KIEÁN TRUÙC, KEÁT CAÁU, ME, CTN...) PHAÛI COÙ CCHN, SO VÔÙI NHÖÕNG NGÖÔØI THAM GIA TK PHUÏ KHAÙC, KHOÂNG CAÀN CCHN • CNÑA: KTS HAY KS ÑEÀU ÑÖÔÏC. • GIAÙM SAÙT VIEÂN PHAÛI COÙ CCHNGS • COÂNG CHÖÙC HCNN KHOÂNG ÑÖÔÏC CAÁP CCHN, (TRÖØ TRÖÔØNG HÔÏP KSÑG) • PHAÛI COÙ CCBDNV – NHÖNG LAÏI CHÖA TOÅ CHÖÙC ÑAØO TAÏO NGHIEÄP VUÏ RIEÂNG CHO CAÙC CHUYEÂN NGAØNH (Ñ, ÑT, VT, XLCTHAÛI....) MÔÙI CHÆ COÙ LÔÙP XD, CÑ, TL RIEÂNG VAØ CHO NGÖÔØI NÖÔÙC NGOAØI. • KHOÂNG CAÀN XEM XEÙT HOÄ KHAÅU THÖÔØNG TRUÙ KHI CAÁP CCHN • COÙ THEÅ HAØNH NGHEÀ CAÙ NHAÂN: (HOAÏT ÑOÄNG BÒ GIÔÙI HAÏN CAÁP IV); VAÃN PHAÛI ÑKKD • CAO ÑAÚNG, TRUNG CAÁP XD: ÑÖÔÏC CAÁP CCHN, COÂNG TRÌNH CAÁP IV (THAÁP NHAÁT) • TRUNG CAÁP XAÂY DÖÏNG KHOÂNG ÑÖÔÏC HAØNH NGHEÀ KSÑG • SAU KHI TOÁT NGHIEÄP TC, CÑ, LAÏI TOÁT NGHIEÄP ÑH, THAÂM NIEÂN TÍNH TÖØ KHI COÙ BAÈNG CÑ, TC, NEÁU COÙ HAØNH NGHEÀ TRONG THÔØI GIANÑOÙ (MINH CHÖÙNG ÑÖÔÏC) • HEÄ CHÍNH QUY, TAÏI CHÖÙC, CHUYEÂN TU LAØ NHÖ NHAU • CCHN CHO KTS: ≥ 5 NAÊM KINH NGHIEÄM THÔØI GIAN THIEÁT KEÁ ≥ 5 COÂNG TRÌNH HAY 5 ÑAQH ÑÖÔÏC DUYEÄT • CCHN CHO KYÕ SÖ: ≥ 5 NAÊM KINH NGHIEÄM THIEÁT KEÁ HAY KHAÛO SAÙT ≥ 5 COÂNG TRÌNH • CCHN CHO GIAÙM SAÙT: ≥ 3 NAÊM KINH NGHIEÄM THIEÁT KEÁ, TC HAY ÍT NHAÁT 5 COÂNG TRÌNH 12
 13. • CAÁP CHO NGÖÔØI NÖÔÙC NGOAØI ÑUÛ ÑKIEÄN, DUØ HOÏ ÑAÕ KHOÂNG COÙ CCHN ÔÛ NÖÔÙC HOÏ; HIEÄU LÖÏC VAÃN LAØ 5 NAÊM, DUØ VISA COÙ THÔØI HAÏN NGAÉN HÔN • Ñ/V KSXD, CÑ, THUÛY LÔÏI, CCHN KHI CAÁP KHOÂNG NHAÁT THIEÁT C/C VAØO CHUYEÂN NGAØNH ÑÖÔÏC ÑAØO TAÏO, MAØ CHUÛ YEÁU LAØ THÔØI GIAN, KINH NGHIEÄM THÖÏC TEÁ ÑAÕ THAM GIA CAÙC HÑXD • THAÏC SÓ, TIEÁN SÓ: CHÆ LAØ HOÏC VÒ. QUAN TROÏNG LAØ CHUYEÂN NGAØNH ÑTAÏO VAØ K/NGHIEÄM THÖÏC TEÁ. MUOÁN HAØNH NGHEÀ, VAÃN PHAÛI COÙ CCHN VAØ NAÊNG LÖÏC HAØNH NGHEÀ ! • CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO ÑH, TREÂN ÑH COØN TOÅNG QUAÙT, TRONG KHI NGHEÀ NGHIEÄP THÌ CUÏ THEÅ, DO ÑOÙ PHAÛI QUA CHÖÔNG TRÌNH BDNV. • PHAÂN BIEÄT HOÏC HAØM (ÑÖÔÏC BÌNH BAÀU) VAØ HOÏC VÒ (VAÊN BAÈNG) VÔÙI CCHN. • CAÙC NÖÔÙC: PE (Professional Engineer), PA (Professional Architect), PMP (Project Management Professional) PHAÛI THI, ÑÖÔÏC CAÁP COÙ THÔØI HAÏN THEO NHIEÀU CHUYEÂN MOÂN VAØ DO NHÖÕNG HNN THÖÏC HIEÄN, QLYÙ, HÖÔÙNG DAÃN, BAÛO HOÄ VAØ XÖÛ LYÙ – CHAÁP NHAÄN SÖÛ DUÏNG CCHN NÖÔÙC NGOAØI CAÁP TAÏI VN COÙ PA, PE, MÔÙI ÑÖÔÏC CHUÛ TRÌ, CN ÑA; COÙ CON DAÁU RIEÂNG DO HNN CAÁP, NGÖÔØI ÑÖÔÏC CAÁP SEÕ GIÖÕ DAÁU ÑEÅ SÖÛ DUÏNG • WEBSITE: www.pels.ca.gov (CA) www.bca.co.gov (CA) www.fbpe.org (FL) www.dopt.utah.gov (UT) • COÙ “TAÙI ÑAØO TAÏO”; COÙ THU HOÀI CCHN (CHÖA ROÕ RAØNG ÔÛ VN) • VAÁN ÑEÀ BAÈNG GIAÛ, COÙ COÂNG CHÖÙNG VAØ 1 CAÙ NHAÂN XIN CAÙC CCHN ÔÛ NHÖÕNG ÑÒA PHÖÔNG KHAÙC NHAU ? • ÑIEÀU KIEÄN CHI TIEÁT 13
 14. VI- QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN MOÄT DAÑTXD HIEÄN HAØNH (VOÁN NSNN) XAÙC ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC - CHUÛ TRÖÔNG CHUÛ ÑAÀU TÖ Chuaån bò PHEÂ DUYEÄT Thöïc hieän NGHIEÄM THU Keát thuùc - QH 1/2000 ñaàu tö ñaàu tö ñaàu tö - Ñaáu thaàu DA, ñaáu thaàu choïn NÑT - Laøm thuû tuïc vay, ghi voán (NS) - Baøn giao, ñöa coâng trình Ghi voán (NS) - Khaûo saùt (chi tieát) ñòa hính, ñòa chaát vaøo söû duïng Chaáp thuaän ñaàu tö (DANÔ) - Laäp vaø trình duyeät PA ÑBGT - Hoaøn coâng coâng trình - Laäp vaø trình duyeät PATÑC - Khaûo saùt (sô boä), ñieàu tra XHH - Vaän haønh, chaïy thöû - Boài thöôøng GPMB, taùi ñònh cö - Thi tuyeån QH, KT hay ñaáu thaàu TV - Thu hoài, giao, thueâ ñaát, chuyeån MÑSDÑ - Saûn xuaát thöû - Laäp nhieäm vuï QH - Xin pheùp xaây döïng (laäp TKCS) - Kieåm toaùn - Quy hoaïch chi tieát (1/500) - Ñaáu thaàu, laäp thieát keá, döï toaùn (QS) - Quyeát toaùn, taát toaùn - BCÑT; ÑTM - Thaûm tra TK-DT (QS) - Traû laõi vay - Döï aùn khaû thi (DA ÑT) vaø TKCS - Tthaãm ñònh vaø duyeät TK-DT - Chuyeån giao coâng ngheä - BC KT-KTXDCT (toân giaùo, nhoû) - Ñaáu thaàu xaây laép – thieát bò - Ñieàu chænh döï aùn (neáu coù) - Gíam saùt xaây laép – thieát bò - Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö (GPÑT) - Caáp GCNQSHCT - Thoâng baùo khôûi coâng XD - Coù yù kieán veà TKCS - Xaây laép coâng trình - Caáp GCNQSHNÔ vaø QSDÑÔ - Thaåm ñònh DA, BCÑT - Laép ñaët thieát bò - Giaùm ñònh ñaàu tö - Pheâ duyeät DA, BCKTKT - Mua caùc loaïi baûo hieåm - Ñieàu chænh QH - Ñoùng thueá xaây döïng - Ñieàu chænh DA, BCKTKT - Nghieäm thu töøng phaàn, töøng haïng muïc - GIaùm ñònh ñaàu tö - Thanh toaùn töøng phaàn - Nghieäm thu toaøn phaàn - Ñieàu chænh thieát keá- DT-TDT - Ñieàu chænh döï aùn (neáu coù) - Trình coâng taùc phaùt sinh - Caáp GCNSPH VCLCTXD - Gíam ñònh ñaàu tö HÑXD PHAÛI ÑÖÔÏC GIAO CHO NHÖÕNG TOÅ CHÖÙC VAØ CAÙ NHAÂN ÑUÛ NAÊNG LÖÏC ÑEÅ THÖÏC HIEÄN GÑÑTÖ HAY GS ÑEÅ ÑAÙNH GIAÙ ÑAÀU TÖ: NHIEÄM VUÏ CUÛA BOÄ, SÔÛ KEÁ HOAÏCH ÑAÀU TÖ 14
 15. VII- QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN MOÄT DAÑTXD HIEÄN HAØNH (VOÁN NGOAØI NS): XAÙC ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC - CHUÛ TRÖÔNG CHUÛ ÑAÀU TÖ Chuaån bò PHEÂ DUYEÄT Thöïc hieän NGHIEÄM THU Keát thuùc - QH 1/2000 ñaàu tö ñaàu tö ñaàu tö - Khaûo saùt (sô boä) - Khaûo saùt ñòa hình, ñòa chaát - Baøn giao, ñöa coâng trình - Chaáp thuaän ñaàu tö (DANÔ) - Thu hoài, thueâ ñaát vaøo söû duïng - Thi tuyeån QH, KT hay ñaáu thaàu TV - Ñaáu thaàu laäp thieát keá, döï toaùn (QS) - Hoaøn coâng coâng trình - Thaûm tra TK-DT (QS) - QHCT hay QHTMB (1/500) - Kieåm toaùn - Thaãm ñònh vaø duyeät TK-DT - Coù yù kieán veà TKCS - Ñaáu thaàu xaây laép – thieát bò - Quyeát toaùn, taát toaùn - Laäp döï aùn (CÑT töï duyeät) - Gíam saùt xaây laép – thieát bò - Traû laõi vay - Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö (ÑTNN) - Thoâng baùo khôûi coâng XD - Ñieàu chænh döï aùn (neáu coù) - Xaùc ñònh toång möùc ñaàu tö - Xaây laép coâng trình - Caáp GCN QSDÑÔ vaø QSH - Minh chöùng taøi chính (DANÔ) - Laép ñaët thieát bò caên hoä - Mua caùc loaïi baûo hieåm - Ñoùng thueá xaây döïng - Nghieäm thu töøng phaàn, töøng haïng muïc - Thanh toaùn töøng phaàn - Nghieäm thu toaøn phaàn - Ñieàu chænh thieát keá- DT-TDT - Ñieàu chænh döï aùn (neáu coù) - Caáp GCNSPH VCLCTXD 15
 16. VIII- QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN MOÄT DA NHAØ ÔÛ HIEÄN HAØNH (VOÁN NSNN) XAÙC ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC - CHUÛ TRÖÔNG CHUÛ ÑAÀU TÖ Chuaån bò PHEÂ DUYEÄT Thöïc hieän NGHIEÄM THU Keát thuùc - QH 1/2000 ñaàu tö ñaàu tö ñaàu tö - Ñaáu thaàu DA, ñaáu thaàu choïn NÑT - Laøm thuû tuïc vay, ghi voán (NS) - Baøn giao, ñöa coâng trình Ghi voán (NS) - Khaûo saùt (chi tieát) ñòa hính, ñòa chaát vaøo söû duïng - Khaûo saùt (sô boä), ñieàu tra XHH - Laäp vaø trình duyeät PA ÑBGT - Hoaøn coâng coâng trình, löu tröõ - Laäp vaø trình duyeät PATÑC - Thi tuyeån QH, KT hay ñaáu thaàu TV - Kieåm toaùn - Boài thöôøng GPMB, taùi ñònh cö - Laäp nhieäm vuï QH - Thu hoài, giao, thueâ ñaát, chuyeån MÑSDÑ - Quyeát toaùn, taát toaùn - Quy hoaïch chi tieát (1/500) - Ñaáu thaàu, laäp thieát keá, döï toaùn (QS) - Traû laõi vay - BCÑT; ÑTM - Thaûm tra TK-DT (QS) - Ñieàu chænh döï aùn (neáu coù) - CTDA (khi khoâng ñaáu thaàu) - Tthaãm ñònh vaø duyeät TK-DT - Caáp GCNQSHNÔ vaø QSDÑÔ - Coù yù kieán TKCS - Ñaáu thaàu xaây laép – thieát bò - Giaùm ñònh ñaàu tö - Döï aùn khaû thi (DA ÑT) - Gíam saùt xaây laép – thieát bò - Thoâng baùo khôûi coâng XD - Thaåm ñònh DA, pheâ duyeät DA - Xaây laép coâng trình - Ñieàu chænh QH - Laép ñaët thieát bò - Ñieàu chænh DA - Mua caùc loaïi baûo hieåm - GIaùm ñònh ñaàu tö - Ñoùng thueá xaây döïng - Nghieäm thu töøng phaàn, töøng haïng muïc - Thanh toaùn töøng phaàn - Nghieäm thu toaøn phaàn - Ñieàu chænh thieát keá- DT-TDT - Ñieàu chænh döï aùn (neáu coù) - Trình coâng taùc phaùt sinh - Caáp GCNSPH VCLCTXD - Gíam ñònh ñaàu tö HÑXD PHAÛI ÑÖÔÏC GIAO CHO NHÖÕNG TOÅ CHÖÙC VAØ CAÙ NHAÂN ÑUÛ NAÊNG LÖÏC ÑEÅ THÖÏC HIEÄN GÑÑTÖ HAY GS ÑEÅ ÑAÙNH GIAÙ ÑAÀU TÖ: NHIEÄM VUÏ CUÛA BOÄ, SÔÛ KEÁ HOAÏCH ÑAÀU TÖ 16
 17. IX- QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN MOÄT DA NHAØ ÔÛ HIEÄN HAØNH (VOÁN NGOAØI NS): CHUÛ ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC Chuaån bò PHEÂ DUYEÄT Thöïc hieän NGHIEÄM THU Keát thuùc ñaàu tö ñaàu tö ñaàu tö - Ñaáu thaàu DA, ñaáu giaù, CÑthaàu - Khaûo saùt ñòa hình, ñòa chaát - Baøn giao, ñöa coâng trình - Khaûo saùt (sô boä) - Thu hoài, thueâ ñaát vaøo söû duïng - Thi tuyeån QH, KT hay ñaáu thaàu TV - Xin GPXD - Hoaøn coâng coâng trình, löu tröõ - Ñaáu thaàu laäp thieát keá, döï toaùn (QS) - Quy hoaïch TMB (1/500) - Kieåm toaùn - Thaûm tra TK-DT (QS) - Xin “CTÑT” - Thaãm ñònh vaø duyeät TK-DT - Traû laõi vay - “Coù yù kieán” veà TKCS - Ñaáu thaàu xaây laép – thieát bò - Ñieàu chænh döï aùn (neáu coù) - Laäp döï aùn (neáu caàn) - Gíam saùt xaây laép – thieát bò - Caáp GCN QSDÑÔ vaø QSH caên hoä - Xaùc ñònh toång möùc ñaàu tö - Thoâng baùo khôûi coâng XD - Ñieàu chænh DA (CTÑT laïi) - Xaây laép coâng trình - Laép ñaët thieát bò - Mua caùc loaïi baûo hieåm - Ñoùng thueá xaây döïng - Nghieäm thu töøng phaàn, töøng haïng muïc - Thanh toaùn töøng phaàn - Nghieäm thu toaøn phaàn - Ñieàu chænh thieát keá- DT-TDT - Ñieàu chænh döï aùn (neáu coù) - Caáp GCNSPH VCLCTXD DA NHAØ ÔÛ CAÁP II: CÑT CAÁP I ÑAÕ LAØM CAÙC THUÛ TUÏC – CHÆ XIN CHUYEÅN NHÖÔÏNG DA 17
 18. X- KHAÙI NIEÄM VEÀ NGHEÀ TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG : X.1. SOÁ LÖÔÏNG ÑAÕ ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH (XD – TVXD) TAÏI TP. HOÀ CHÍ MINH – SOÁ LIEÄU ÑEÁN T10/2010 LAØ 45.000 DOANH NGHIEÄP, KHOAÛNG 1000 NHAØ TVXD) X.2. CAÙC LOAÏI HÌNH TÖ VAÁN: NHIEÀU LOAÏI HÌNH, VN CHÖA TIEÁP CAÄN • ÑAÙNH GIAÙ TRÖÕ LÖÔÏNG • CUNG CAÁP THOÂNG TIN PHUÏC VUÏ ÑAÀU TÖ, ÑIEÀU TRA NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG • XAÙC NHAÄN THOÂNG TIN • ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH, THÒ TRÖÔØNG, ÑAÀU TÖ CHÖÙNG KHOAÙN (GIAÙN TIEÁP). • ÑAÀU TÖ BAÁT ÑOÄNG SAÛN • KHAI THAÙC BAÁT ÑOÄNG SAÛN  MOÂI GIÔÙI, ÑÒNH GIAÙ, QUAÛN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG SAØN GIAO DÒCH BÑS  QUY HOAÏCH (COÙ CCHN, ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG)  LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ (ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG)  ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG (ÑTM) – KHOÂNG CAÀN CCHN (!)  KHAÛO SAÙT (ÑÒA CHAÁT, ÑO ÑAÏC) (COÙ CCHN, ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG)  THIEÁT KEÁ (P, A, S, M & E) VAØ DÖÏ TOAÙN (QS) (COÙ CCHN, ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG)  THAÅM ÑÒNH (DÖÏ AÙN, THIEÁT KEÁ, DÖÏ TOAÙN); THAÅM ÑÒNH GIAÙ, KS ÑÒNH GIAÙ.  ÑAÁU THAÀU (COÙ CCBDNV)  GIAÙM SAÙT (COÙ CHÖÙNG CHÆ BOÀI DÖÔÕNG, CCHN, ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG)  QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN (ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG)  KIEÅM ÑÒNH CHAÁT LÖÔÏNG; ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG COØN LAÏI; CAÁP GCN SÖÏ PHUØ HÔÏP; ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ COÁ (KHOÂNG CAÀN CCHN !); QLCL CHO NHAØ THAÀU.  ÑÒNH BEÄNH COÂNG TRÌNH, XAÙC LAÄP QUY CHEÁ BAÛO TRÌ  PHAÙP LUAÄT VAØ HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ.... 18
 19. X.3. YEÂU CAÀU VEÀ PHAÂN HAÏNG DN VAØ CAÙ NHAÂN HAØNH NGHEÀ GS: • PHAÂN BIEÄT NAÊNG LÖÏC HAØNH NGHEÀ CUÛA CAÙ NHAÂN VAØ NAÊNG LÖÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TOÅ CHÖÙC • GIAO VIEÄC PHAÛI THEO NAÊNG LÖÏC CUÛA CAÛ CAÙ NHAÂN LAÃN TOÅ CHÖÙC GIAÙM SAÙT. • PHAÂN HAÏNG THEO KINH NGHIEÄM, LOAÏI HÌNH HOAÏT ÑOÄNG, SOÁ LÖÔÏNG NHAÂN SÖÏ ÑANG COÙ (NGHÒ ÑÒNH 08/2005; NÑ 12/2009, THOÂNG TÖ 27/2009) – NHIEÀU DN, KIEÅM TRA CHAÉC CHAÉN KHOÂNG ÑAÏT !. • CAÙ NHAÂN HAØNH NGHEÀ ÑOÄC LAÄP: PHAÛI COÙ CHÖÙNG CHÆ HAØNH NGHEÀ, ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH; CHÆ GIAÙM SAÙT HAY THIEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH CAÁP IV VAØ NHAØ ÔÛ RIEÂNG LEÛ. • CAÙ NHAÂN HAØNH NGHEÀ KHAÛO SAÙT: CHÆ ÑÖÔÏC LAÄP NHIEÄM VUÏ; KHAÛO SAÙT; THAÅM ÑÒNH KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT THOÂI. • GS KHAÛO SAÙT, PHAÛI GIAÙM SAÙT CAÛ COÂNG VIEÄC TRONG PTN VAØ KHOÂNG CAÀN CCHN. • KHOÂNG ÑÖÔÏC CHO THUEÂ, MÖÔÏN HAY TAÅY XOAÙ CCHN. • LÖÏC LÖÔÏNG GIUÙP VIEÄC CHO GS ÔÛ COÂNG TRÖÔØNG: KHOÂNG CAÀN CCHN. 19
 20. X.4. THÖÏC TRAÏNG ÑOÄI NGUÕ TÖ VAÁN: • THUEÂ PHAÙP NHAÂN – CHÖA TAÏO UY TÍN CAO. • TOÅ CHÖÙC LOÛNG LEÛO (RAÁT ÍT ÑÔN VÒ COÙ HEÄ THOÁNG QLCL) – CHUÛ YEÁU LAØ DN VÖØA VAØ NHOÛ. • TÌM VIEÄC CHUÛ YEÁU DO QUEN BIEÁT; COÙ VIEÄC, MÔÙI TÌM NGÖÔØI; • “CHUYEÂN” NHIEÀU LÓNH VÖÏC; NHÖNG KHOÂNG CHUYEÂN NGHIEÄP; SÖÛ DUÏNG LAÏI “TAÙC PHAÅM” • KHOÂNG THAÏO LUAÄT PHAÙP QUOÁC GIA, QUOÁC TEÁ. • CHÖA MUA BH SAÛN PHAÅM. MUA KHOÂNG PHUØ HÔÏP THOÂNG LEÄ KHU VÖÏC, QT • MOÄT CAÙ NHAÂN “OÂM” NHIEÀU DÖÏ AÙN – NHAÄN KEÁT QUAÛ MAØ KHOÂNG KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC. • VOÁN ÍT  YEÁU NGOAÏI NGÖÕ  TRANG BÒ KEÙM; KHOÂNG LAØM CHUÛ PHAÀN MEÀM  CAÙ NHAÂN GIAÙM SAÙT CHÖA THAÁY TAÀM QUAN TROÏNG, ÑAËC BIEÄT LAØ COÂNG TAÙC AN TOAØN, BIEÄN PHAÙP THI COÂNG  CAÙ NHAÂN GS CHÖA THOÂNG HIEÅU HEÁT QC, TC; CLVL HOAØN THIEÄN  CAÙ NHAÂN GS CHÖA THOÂNG HIEÅU HEÁT COÂNG NGHEÄ XD, LAÉP ÑAËT HIEÄN ÑAÏI • CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC CHÖA CAO; TREÅ TIEÁN ÑOÄ TÖ VAÁN THÖÔØNG XUYEÂN. • THIEÁT KEÁ DÖ, QUAÙ AN TOAØN HAY NGUY HIEÅM – THIEÁU TRAÙCH NHIEÄM. • VAÁN ÑEÀ LÖÔNG TAÂM NGHEÀ NGHIEÄP VAØ VAI TROØ CUÛA HNN: COØN YEÁU. • KHEÙP KÍN (BAÏN BEØ), CAÛ NEÅ, THOÛA HIEÄP ?! • THU HOÀI CCHN COØN NÖÔNG NHEÏ, QUAÙ ÍT. • THIEÁU ÑAØO TAÏO BAØI BAÛN VEÀ QLDA, QLAT 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2