intTypePromotion=1

Bài thuyết trình Thị trường tài chính: Cổ phiếu và thị trường cổ phiếu

Chia sẻ: Trung đức | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:22

0
140
lượt xem
24
download

Bài thuyết trình Thị trường tài chính: Cổ phiếu và thị trường cổ phiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Thị trường tài chính: Cổ phiếu và thị trường cổ phiếu trình bày về khái niệm, đặc điểm, phân loại của cổ phiếu và quyền lợi của cổ đông khi nắm giữ cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường, cổ phiếu không kỳ hạn và cổ phiếu không hoàn vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Thị trường tài chính: Cổ phiếu và thị trường cổ phiếu

 1. Bài thuyết trình Môn Thị Trường Tài Chính Đề Tài: CỔ PHIẾU VÀ THỊ TRƯỜNG  CỔ PHIẾU    Nhóm   Tiết 1,2,3 thứ 2
 2. CỔ PHIẾU
 3. KHÁI NIỆM • Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà  đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ  phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát  hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở  hữu một hoặc một số cổ phần của công ty  đó. • Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông  và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát  hành
 4. ĐẶC ĐIỂM • Cổ đông là chủ sở hữu, không phải là  chủ nợ ( tỷ lệ sở hữu phụ thuộc vào tỷ  lệ cổ phiếu được nắm giữ). • Thu nhập từ cổ phiếu không cố định do  cổ tức và giá cổ phiếu biến động mạnh. • Cổ phiếu không có thời hạn. • Cổ đông được chia tài sản cuối cùng khi  công ty phá sản hoặc giải thể.
 5. CÁC DẠNG CỔ PHIẾU
 6. CÁC DẠNG CỔ PHIẾU
 7. CỔ PHIẾU THƯỜNG Khái niệm: Cổ phiếu thường (Cổ phiếu phổ  thông) là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của  cổ đông đối với công ty và xác nhận cho phép cổ  đông được hưởng các quyền lợi thông thường  trong công ty. Là loại cổ phiếu có thu nhập phụ thuộc vào hoạt  động kinh doanh của công ty. Người sở hữu cổ  phiếu phổ thông được tham gia họp Đại hội  đồng cổ đông và được bỏ phiếu quyết định  những vấn đề quan trọng nhất của công ty, được 
 8. CỔ PHIẾU THƯỜNG Người nắm giữ cổ phiếu thường là cổ đông  thường và là đồng sở hữu của công ty cổ phần. Cổ  phiếu thường có những đặc điểm chủ yếu sau: Cổ phiếu của công ty không có thời hạn hoàn  trả, vì đây không phải là khoản nợ đối với công  ty. Cổ đông được chia phần giá trị tài sản còn lại  khi thanh lý công ty sau khi công ty đã thanh toán  các khoản nợ và thanh toán cho các cổ đông ưu  đãi.
 9. CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG  Người góp vốn vào công ty không được quyền trực tiếp rút vốn ra  khỏi công ty, nhưng được quyền chuyển nhượng sở hữu cổ phần  dưới hình thức bán lại cổ phiếu hay dưới hình thức quà tặng hay  để lại cho người thừa kế. Chính điều này đã tạo ra tính thanh  khoản cho cổ phiếu công ty, đồng thời cũng hấp dẫn nhà đầu tư.  Được quyền ưu tiên mua cổ phiếu khi công ty phát hành cổ phiếu  mới để tăng vốn.  Được quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường theo luật  định.  Các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng là hình thức đầu tư vốn  cổ phần như cổ phiếu thông thường nhưng quyền hạn và trách  nhiệm hạn chế như: lợi tức cố định; không có quyền bầu cử, ứng  cử...v.v.
 10. CỔ PHIẾU THƯỜNG  Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thông thường có  quyền hạn và trách nhiệm đối với công ty  như: •  Được chia cổ tức theo kết quả kinh doanh; • Được quyền bầu cử, ứng cử vào bộ máy  quản trị và kiểm soát công ty; • Và phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ hoặc  phá sản tương ứng với phần vốn góp của  mình.
 11. CÁC HÌNH THỨC GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU THƯỜNG  • Mệnh giá của cổ phiếu thường: Mệnh giá hay còn  gọi là giá trị danh nghĩa là giá trị mà công ty cổ phần  ấn định cho một cổ phiếu và được ghi trên cổ  phiếu. • Giá trị sổ sách: của cổ phiếu thường là giá trị của  cổ phiếu được xác định dựa trên cơ sở số liệu sổ  sách kế toán của công ty • Giá trị thị trường: là giá trị thị trường hiện tại của  cổ phiếu thường, được thể hiện trong giao dịch  cuối cùng đã được ghi nhận
 12. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI Khái niệm : • Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận  quyền sở hữu trong một công ty, đồng  thời cho phép người nắm giữ loại cổ  phiếu này được hưởng một số quyền lợi  ưu tiên hơn so với cổ đông phổ thông.  Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được gọi  là cổ đông ưu đãi của công ty.
 13. QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ  CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI
 14. CÁC LOẠI CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI • Cổ phiếu ưu đãi tích lũy: là loại cổ phiếu ưu đãi có tính  chất đảm bảo thanh toán cổ tức. Khi công ty gặp khó  khăn, không thanh toán được hoặc chỉ thanh toán một  phần cổ tức, thì số chưa thanh toán đó được tích lũy hay  cộng dồn và công ty phải trả số cổ tức này trước khi  công bố trả cổ tức cho cổ đông thường. Hầu hết cổ  phiếu ưu đãi của các công ty là loại cổ phiếu ưu đãi tích  lũy và không tham dự. •  Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy: là loại cổ phiếu ưu đãi  mà khi công ty gặp khó khăn không trả được cổ tức trong  năm tài chính, thì cổ đông ưu đãi đó cũng mất quyền  nhận số cổ tức trong năm đó.
 15. CÁC LOẠI CỔ PHIẾU  ƯU ĐÃI • Cổ phiếu chưa phát hành:là loại cổ  phiếu mà công ty chưa bao giờ bán ra  cho các nhà đầu tư trên thị trường. • Cổ phiếu ưu đãi tham dự: là loại cổ  phiếu ưu đãi mà cổ đông nắm giữ  chúng, ngoài việc hưởng cổ tức ưu đãi  theo quy định còn được hưởng thêm  phần lợi tức phụ trội theo quy định khi 
 16. CÁC LOẠI CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI • Cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại: là loại cổ phiếu ưu  đãi mà công ty có quyền thu hồi lại. Công ty phát hành  có quyền yêu cầu mua lại cổ phiếu này vào bất cứ lúc  nào, khi công ty có khả năng tài chính. Giá mua lại  được xác định từ thời điểm phát hành, giá này thường  tính bằng mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi cộng thêm  phần có tính chất đền bù cho các nhà đầu tư khi công  ty mua lại loại cổ phiếu ưu đãi này. •  Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi: là loại cổ phiếu  ưu đãi cho phép người mua có quyền chuyển đổi cổ  phiếu ưu đãi này sang các loại chứng khoán khác.
 17. • Cổ phiếu là chứng nhận góp vốn của các cổ đông vào công  ty cổ phần. Chỉ có chiều góp vào, không thể hiện thời hạn  hoàn vốn; không có kỳ hạn. (Khi công ty phá sản hoặc giải  thể, thì sẽ không còn tồn tại cổ phiếu). • Cổ tức không ổn định và phụ thuộc vào kết quả SXKD  của doanh nghiệp • Cổ tức cổ phiếu thường tùy thuộc vào kết quả kinh doanh  của doanh nghiệp, và vì kết quả kinh doanh không ổn định  nên cổ tức cũng không thể cố định. Khi doanh nghiệp làm  ăn phát đạt thì cổ đông được hưởng lợi nhuận nhiều hơn  so với các loại chứng khoán khác có lãi suất cố định.  ĐẶC ĐIỂM CỦA CỔ PHIẾU KHÔNG  KỲ HẠN VÀ KHÔNG HOÀN VỐN
 18. • Ngược lại, khi làm ăn khó khăn hoặc thua lỗ, cổ  tức có thể rất thấp hoặc không có cổ tức. • Khi phá sản, cổ đông là người cuối cùng nhận  được giá trị còn lại của tài sản thanh lý Giá cổ  phiếu biến động rất mạnh • Giá biến động nhiều nhất là trên thị trường thứ  cấp, do giá chịu sự tác động của nhiều nhân tố, và  nhân tố quan trọng đó là kết quả kinh doanh của  công ty. ĐẶC ĐIỂM CỦA CỔ PHIẾU KHÔNG  KỲ HẠN VÀ KHÔNG HOÀN VỐN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2