intTypePromotion=1

Bài thuyết trình: Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thành Tuyên, Tuyên Quang

Chia sẻ: Nguyễn Hải Hà | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
77
lượt xem
6
download

Bài thuyết trình: Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thành Tuyên, Tuyên Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thành Tuyên,... là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thành Tuyên, Tuyên Quang". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thành Tuyên, Tuyên Quang

  1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM ĐẨY  MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA  CÔNG TY TNHH THÀNH TUYÊN TUYÊN QUANG
  2. Bố CụC LUậN VĂN GồM 3  CHƯƠNG:  Chương  1.  Tổng  quan  về  hoạt  động  tiêu  thụ  sản  phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường  Chương 2.  Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công  ty TNHH Thành Tuyên  Chương  3.  Một  số  giải  pháp  nhằm  đẩy  mạnh  tiêu  thụ sản phẩm của công ty TNHH Thành Tuyên
  3. I. THựC TRạNG HOạT ĐộNG KINH  DOANH VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THụ SảN  PHẩM CủA CÔNG TY Bảng 1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn giai đoạn 2011 ­       (Đvt: trđ) 2013  CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/ 2011 2013/ 2012 Số tiền Tỷ  Số  Tỉ  Số tiền  Tỉ  Tuyệt  Tươn Tuyệt  Tương  trọng tiền  trọng trọng đối g  đối đối(%) đối(% ) I. TÀI SẢN 6925 100 7731 100 8473 100 806 11,64 742 9,6 1. Tài sản ngắn hạn 5891 85,07 6203 80,24 7170 84,62 312 5,3 967 15,59 2. Tài sản dài hạn 1034 14,93 1528 19,76 1303 15,38 494 47,78 ­225 ­17,27 II. NGUỒN VỐN 6925 100 7731 100 8473 100 806 11,64 742 9,6 1. Nợ phải trả 3513 50,73 4247 54,93 4956 58,49 734 20,89 709 16,69 2.Vốn chủ sở hữu 3412 49,27 3484 45,07 3517 41,51 72 2,1 33 0,95
  4. Bảng 2. Kết quả HĐ KD giai đoạn 2011 ­ 2013  (Đvt: trđ) CHỈ TIÊU Năm  Năm  Năm  2012/ 2011 2013/ 2012 2011 2012 2013 Tuyệt đối  Tương  Tuyệt đối Tương  đối đối 1. Doanh thu BH & CCDV 4368 5043 5531 675 15,45 488 9,68 3. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 402 427 485 25 6,22 58 16,58 4. Lợi nhuận trước thuế 402 427 485 25 6,22 58 16,58 5. Lợi nhuận sau thuế 301,5 320,25 363,75 18,75 6,22 43,5 13,58
  5. Bảng 3. Tình hình tiêu thụ theo sản  phẩm tại công ty (Đvt:trđ) CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/ 2011 2013/ 2012 Số  Tỷ  Số  Tỷ  Số  Tỷ  Tuyệt  Tương  Tuyệt  Tương  lượng trọng  lượng trọng  lượng trọng  đối đối đối đối (%) (%) (%) 1. Tivi Sony 100 17,54 102 15,84 106 14,36 2 2 3 2,94 2. Điều hòa Panasonic  98 17,19 130 20,19 183 24,8 32 32,65 53 40,77 9000BTU 3. Điều hòa Panasonic  84 17,74 95 14,75 176 23,85 11 13,1 81 85,26 12000BTU 4. Tủ lạnh Hitachi 129 22,63 134 20,81 103 13,96 5 3,88 ­31 ­23,13 5. Máy giặt Sanyo 118 20,7 123 19,1 95 12,87 5 4,24 ­28 ­22,76 6. Sản phẩm khác 41 7,19 60 9,31 75 10,16 19 46,34 15 25 Tổng sản phẩm 570 100 644 100 738 100 74 12,98 94 14,6
  6. Bảng 4.  Chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình tiêu  thụ của công ty CHỈ TIÊU Đơn vị Năm  Năm  Năm  2012/ 2011 2013/ 2012 2011 2012 2013 Tuyệt đối  Tương  Tuyệt đối Tương  đối đối 1. Hệ số khả năng thanh  0,75 0,58 0,67 ­0,17 ­22,7 0,09 15,5 toán nợ ngắn hạn nhanh 2. Tỷ suất sinh lời của tài  % 4,14 4,22 4,51 0,08 1,93 0,29 6,87 sản (ROA) 3. Tỷ suất sinh lời vốn  % 5,59 6,21 6,64 0,62 11,1 0,43 6,92 kinh doanh (ROI) 4. Tỷ suất sinh lời vốn chủ  % 9,19 9,36 10,03 0,17 1,85 0,67 7,16 sở hữu (ROE)
  7. II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY    A.NHữNG KếT QUả ĐạT ĐƯợC  1.Công ty có tốc độ phát triển liên tục trong các năm trở lại đây,  doanh thu và sản lượng tiêu thụ năm sau cao hơn năm trước. 2.Cơ cấu tổ chức phù hợp, mô hình tổ chức biên chế các bộ  phận kiện toàn, thu gọn đầu mối quản lý, giảm khâu trung  gian. 3.Mặt hàng của công ty luôn đảm bảo về chất lượng tạo sự uy  tín đến khách hàng và đối tác. 4.Công ty có nguồn tài chính tương đối ổn định. Tỷ trọng VCSH  của công ty 3 năm đều ≈ 50%. 5.Tích cực đa dạng hóa sản phẩm để mang đến cho khách hàng  sự lựa chọn tối ưu.
  8. B.NHữNG TồN TạI VÀ NGUYÊN NHÂN 1.Việc nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường và khả năng  tiếp cận khách hàng chưa tốt, gây khó khăn công tác tiêu  thụ. 2.Công ty chưa có kế hoạch tìm hiểu đối thủ cạnh tranh và  đối sách chiến thuật, chiến lược cạnh tranh. 3.Phương thức bán hàng chưa thực sự năng động. 4.Chưa mở rộng quan hệ với bạn hàng nước ngoài. 5.Hàng tồn kho của công ty còn tồn đọng khá nhiều
  9. III. GIảI PHÁP NHằM ĐẩY MạNH TIÊU  THụ SảN PHẩM CủA CÔNG TY TNHH  THÀNH TUYÊN 1.Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường. 2.Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa  mặt hàng kinh doanh. 3.Xây dựng mức giá và phương thức thanh toán hợp lý,  linh hoạt. 4.Có các công tác hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm  (VD: tham gia hội trợ triển lãm, xúc tiến bán hàng...) 5.Hoàn thiện hệ thống kho tàng và công tác bảo quản  hàng hóa.
  10. EM XIN CảM ƠN THầY CÔ CÙNG  MọI NGƯờI ĐàCHÚ Ý LắNG  NGHE !
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2