intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tiểu luận: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

Chia sẻ: Đăng Quốc Cường | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

120
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tiểu luận "Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường" gồm các nội dung chính như: Tiêu chuẩn trong quản lý môi trường, quy chuẩn trong quản lý môi trường, so sánh sự khác biệt giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tiểu luận: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

 1. MÔN: CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI TIỂU LUẬN: TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN  TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG GVHD: TRẦN .T. BÍCH PHƯỢNG NHÓM 8 Họ và tên MSSV Phần trăm tham gia  (%) Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 0550020295 20 Huỳnh Thanh Nhã 0550020273 20 Đặng Quốc Cường 0550020256 20 Võ Thị Thùy 0550020289 20 Vũ Thị Hằng Dung 0550020259 20
 2. NỘI DUNG: I. TIÊU CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG     1.Khái niệm chung về tiêu chuẩn.     2.Phân loại.      3.Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.     4.Một số ví dụ về tiêu chuẩn trong quản lý môi trường. II.QUY CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.     1.Khái niệm quy chuẩn .     2.Các quy chuẩn môi trường Việt Nam.     3.Một số ví dụ về quy chuẩn trong quản lý môi trường. III. SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIÊU CHUẨN VÀ  QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG. IV.Ý NGHĨA CỦA TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN TRONG QUẢN  LÝ MÔI TRƯỜNG.
 3. I. TIÊU CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.  1. Khái niệm chung về tiêu chuẩn. ­   Tiêu chuẩn môi trường là các giới hạn cho phép của các thông  số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng chất  gây ô nhiễm trong chất thải, được cơ quan có thẩm quyền qui  định, làm căn cứ và bảo vệ môi trường.   ­    Theo Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam:"Tiêu chuẩn môi  trường  là  những  chuẩn  mức,  giới  hạn  cho  phép,  được  quy  định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường". (kiểm tra, kiểm  soát môi trường, xử lý các vi phạm môi trường và đánh giá tác  động môi trường…)
 4. 2. Phân loại tiêu chuẩn trong quản lý môi trường. Gồm có 4 loại:  2.1 Tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh gồm:    + Nhóm tiêu chuẩn môi trường đối với đất       phục vụ cho các mục đích về sản xuất      nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản      và mục đích khác;    + Nhóm tiêu chuẩn môi trường đối với      nước mặt và nước dưới đất phục vụ      các mục đích về cung cấp nước uống,     sinh hoạt, công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản,    tưới tiêu nông nghiệp và mục đích khỏe;       
 5. + Nhóm tiêu chuẩn môi trường đối với    nước biển ven bờ phục vụ các mục    đích về nuôi trồng thuỷ sản, vui chơi,    giải trí và mục đích khác;  + Nhóm tiêu chuẩn môi trường đối với    không khí ở vùng đô thị, vùng dân cư    nông thôn; + Nhóm tiêu chuẩn về âm thanh,    ánh sáng, bức xạ trong khu vực dân cư,    nơi công cộng.
 6. 2.2 Tiêu chuẩn về chất thải gồm:  + Nhóm tiêu chuẩn về nước thải công nghiệp,    dịch vụ, nước thải từ chăn nuôi, nuôi trồng    thủy sản, nước thải sinh hoạt và hoạt động    khác;   + Nhóm tiêu chuẩn về khí thải công nghiệp;    khí thải từ các thiết bị dùng để xử lý, tiêu huỷ    chất thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế và    từ hình thức xử lý khỏe đối với chất thải; 
 7. + Nhóm tiêu chuẩn về khí thải đối với     phương tiện giao thông, máy móc,     thiết bị chuyên dụng;  + Nhóm tiêu chuẩn về chất thải    nguy hại; + Nhóm tiêu chuẩn về tiếng ồn, độ rung     đối với phương tiện giao thông,     cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,    hoạt động xây dựng.
 8.  2.3 Tiêu chuẩn có liên quan đến    sức khỏe được xây dựng trên cơ sở    đánh giá rủi ro nhằm xác định ngưỡng    an toàn mà con người có thể    chấp nhận được. 2.4 Tiêu chuẩn liên quan tới công nghệ.  
 9. 3. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ­ Tiêu chuẩn môi trường có quan hệ mật thiết với sự phát triển  bền vững của mỗi quốc gia. Hệ thống tiêu chuẩn môi trường  là một công trình khoa học liên ngành, nó phản ánh trình độ  khoa học, công nghệ, tổ chức quản lý và tiềm lực kinh tế ­ xã  hội có tính đến dự báo phát triển.
 10. ­ Cơ cấu của hệ thống tiêu chuẩn môi trường bao gồm các  nhóm chính sau:  + Tiêu chuẩn nước, bao gồm nước mặt nội địa, nước ngầm, nước        biển và ven biển, nước thải v.v... +Tiêu chuẩn không khí, bao gồm khói bụi, khí thải (các chất thải)  v.v...
 11. +Tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ đất canh tác, sử dụng phân  bón trong sản xuất nông nghiệp. +Tiêu chuẩn về bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ. +Tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ các nguồn gen, động thực vật,  đa dạng sinh học.
 12. +Tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, các di  tích lịch sử, văn hoá. +Tiêu chuẩn liên quan đến môi trường do các hoạt động khai thác  khoáng sản trong lòng đất, ngoài biển v.v...
 13. 4. Một số ví dụ về tiêu chuẩn trong quản lý môi trường. a. Các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh có hiệu  lực pháp lý hiện hành ­ Nhóm tiêu chuẩn về chất lượng nước:    +TCVN 6773:2000 Chất lượng nước dùng cho thuỷ lợi;    +TCVN 6774:2000 Chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thuỷ  sinh;    +TCVN 7382:2004 Chất lượng nước ­ Nước thải bệnh viện – Tiêu  chuẩn thải.    
 14. ­ Nhóm tiêu chuẩn về môi trường không khí  +TCVN 5508:2009 Không khí vùng làm việc. Yêu cầu về điều kiện  vi khí hậu và phương pháp đo;  +TCVN 5509:2009 Không khí vùng làm việc. Silic dioxit trong bụi  hô hấp. Giới hạn tiếp xúc tối đa;
 15. b. Các tiêu chuẩn về chất thải có hiệu lực pháp lý hiện hành ­ Nhóm tiêu chuẩn về chất thải rắn:  +TCVN 6696:2009 Chất thải rắn. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Yêu  cầu chung về bảo vệ môi trường;  +TCVN 6705:2009 Chất thải rắn thông thường.  ­ Nhóm tiêu chuẩn về chất thải nguy hại:  +TCVN 6706:2009 Chất thải nguy hại.  +TCVN 6707:2009 Chất thải nguy hại. Dấu hiệu cảnh báo;
 16. II. QUY CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 1. Khái niệm quy chuẩn         ­  Quy chuẩn môi trường là văn bản pháp quy kỹ thuật quy định  về mức giới hạn, yêu cầu tối thiểu, các ngưỡng, các mục bắt  buộc phải tuân thủ để đảm bảo sức khỏe con người, bảo vệ  môi trường. Do cơ quan có thẩm quyền ban hành dưới văn bản  để bắt buộc áp dụng.
 17. 2. Các quy chuẩn môi trường Việt Nam. ­ Việt Nam có các quy chuẩn môi trường cơ bản như sau: + Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước bao gồm: nước mặt,  nước ngầm, nước biển ven bờ, nước thải công nghiêp chế biến  thủy sản,nước thải công nghiệp giấy và bột giấy,nước thải công  nghiệp dệt may, nước thải sinh hoạt…..
 18. + Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí + Quy chuẩn quốc gia về chất lượng đất. + Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn độ rung.
 19. 4. Một số ví dụ về quy chuẩn trong quản lý môi  trường. ­ Đến hết  27/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển đổi,  ban hành được 72 QCKT quốc gia về môi trường,trong đó gồm có  một số QCVN như sau: +QCVN 01­MT:2015/BTNMT  – QCKT quốc gia về nước thải sơ  chế cao su thiên nhiên (thay thế QCVN 01:2008/BTNMT từ ngày  01/06/2015) +QCVN 02:2012/BTNMT  – QCKT quốc gia về lò đốt chất thải rắn  y tế (thay thế QCVN 02:2010/BTNMT) +QCVN 03­MT:2015/BTNMT– QCKT quốc gia về kim loại nặng  trong đất;
 20. +QCVN 05:2013/BTNMT – QCKT quốc gia về chất lượng không  khí xung quanh. +QCVN 06:2009/BTNMT – QCKT quốc gia về một số chất độc  hại trong không khí xung quanh. +QCVN 07:2009/BTNMT – QCKT quốc gia về ngưỡng chất thải  nguy hại. + QCVN 08­MT:2015/BTNMT – QCKT quốc gia về chất lượng  nước mặt (thay thế QCVN 08:2008/BTNMT)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2