Bài tuần 6: Thân

Chia sẻ: Nguyen Van Thang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
85
lượt xem
25
download

Bài tuần 6: Thân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểu đơn trụ (monopodial): chồi ngọn chiếm ưu thế suốt đời sống của cây, phát triển "vô hạn", chồi nách chỉ tạo nhánh. Kiểu cộng trụ (sympodial): chồi ngọn phát triển hữu hạn, sẽ tiêu giảm hay thoái hóa sau một thời gian hoạt động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tuần 6: Thân

 1. 9/22/2009 BAØI TUAÀN 6 THAÂN 1
 2. 9/22/2009 COÄNG TRUÏ ÑÔN PHAÂN LÖÔÕNG PHAÂN ÑÔN TRUÏ vs. COÄNG TRUÏ Kieåu ñôn truï (monopodial): choài ngoïn chieám öu theá suoát ñôøi soáng cuûa caây, phaùt trieån “voâ haïn”, choài naùch chæ taïo nhaùnh. Kieåu coäng truï (sympodial): choài ngoïn phaùt trieån höõu haïn, seõ tieâu giaûm hay thoaùi hoaù sau moät thôøi gian hoaït ñoäng. Caùc choài naùch keá caän beân döôùi seõ phaùt trieån thay theá choài ngoïn. Coäng truï ñôn phaân: 1 choài naùch thay theá. Coäng truï löôõng phaân: 2 choài naùch thay theá. 2
 3. 9/22/2009 CÔ CAÁU GIAÛI PHAÃU THAÂN 1/ Caùc thuyeát veà sinh moâ ngoïn thaân 2/ Caáu taïo sô laäp thaân a/ Song töû dieäp-Khoaû töû (Dicotyledons-Gymnosperms) b/ Ñôn töû dieäp (Monocotyledons) c/ Khuyeát thöïc vaät - Quyeån baù (Selaginella) - Psilotum - Thaïch tuøng (Lycopodium) - Moäc taëc (Equisetum) Sinh moâ ngoïn thaân Thuyeát teá baøo ngoïn ñaøi thöïc vaät, ñaøi tieãn, quyeån baù, moäc taëc vaø vaøi döông xæ tieán boä 3
 4. 9/22/2009 Sinh moâ ngoïn thaân Thuyeát sinh moâ Hanstein 3 taàng teá baøo: Taàng sinh voû taïo vuøng voû Taàng sinh truï taïo moâ daãn truyeàn Taàng sinh tuyû taïo vuøng tuyû Sinh moâ ngoïn thaân Thuyeát AÙo-theå (Tunica-Corpus) Sinh moâ ngoïn thaân Thuyeát VPS Plantefol & Buvat 4
 5. 9/22/2009 Thaân sô laäp Song töû dieäp-Khoaû töû 5
 6. 9/22/2009 Thaân sô laäp Ñôn töû dieäp 4 kieåu boù libe moäc ôû Thaân ÑTD 1 2 3 4 Moäc li taâm Chu vi hoaøn toaøn Chu vi thuûy khuyeát Chu vi chöõ V Palmea Cyperaceae Liliaceae Agavaceae Orchidaceae Poaceae Dioscoreaceae TIEÁN HOÙA TRUÏ 6
 7. 9/22/2009 Thaân sô laäp Khuyeát thöïc vaät Ñôn truï Thaân sô laäp Khuyeát thöïc vaät Psilotum: Tinh truï Thaân sô laäp Khuyeát thöïc vaät Thaïch tuøng: phieán truï 7
 8. 9/22/2009 Thaân sô laäp Khuyeát thöïc vaät QUAÛN TRUÏ ÑÔN: DÖÔNG XÆ Thaân sô laäp Khuyeát thöïc vaät Thaân sô laäp Khuyeát thöïc vaät QUAÛN TRUÏ KEÙP: RAU BÔÏ 8
 9. 9/22/2009 Thaân sô laäp Khuyeát thöïc vaät PHAÂN QUAÛN TRUÏ KEÙP Thaân sô laäp Song töû dieäp-Khoaû töû Thaân sô laäp Ñôn töû dieäp 9
 10. 9/22/2009 CAÁU TAÏO THÖÙ CAÁP CUÛA THAÂN Khuyeát thöïc vaät: Isoetes, Botrychium Song töû dieäp & Khoûa töû: 1/ Vuøng phaân sinh libe moäc: hieän dieän giöõa boù libe moäc, hoaït ñoäng taïo moâ daãn truyeàn haäu laäp (II), libe II ôû ngoaøi vaø moäc II ôû trong. 2/ Taàng bì sinh: Moâ che chôû thöù caáp, sube ôû ngoaøi vaø nhu bì ôû trong. Ñôn töû dieäp: caáu taïo thöù caáp rieâng. CAÁU TAÏO THÖÙ CAÁP CUÛA THAÂN STD & KHOÛA TÖÛ 10
 11. 9/22/2009 GOÃ SÔÙM – GOÃ MUOÄN BÌ KHOÅNG THAÂN (Stem) 1) Cô caáu baát thöôøng ôû Thaân 2) Caáu taïo thöù caáp ôû Thaân Ñôn töû dieäp 3) Thích öùng cuûa Thaân 11
 12. 9/22/2009 Cô caáu baát thöôøng ôû Thaân a) Vò trí baát thöôøng cuûa boù libe-moäc: Veát laù trong vuøng voû: Mua Veát laù trong vuøng tuûy: Laù loát b) Libe quanh tuûy vaø trong tuûy: Mua c) Töôïng taàng libe-moäc thaëng dö: Boâng giaáy d) Hoaït ñoäng baát thöôøng cuûa töôïng taàng cho thaân deïp vaø libe keït: + Kieåu Combretum phi chaâu (Combretum) + Kieåu Maõ tieàn (Strychnos) Veát laù vuøng voû Veát laù vuøng tuûy 12
 13. 9/22/2009 Libe quanh tuûy vaø trong tuûy Töôïng taàng libe-moäc thaëng dö Hoaït ñoäng baát thöôøng cuûa töôïng taàng cho thaân deïp vaø libe keït Kieåu Maõ tieàn (Strychnos) 13
 14. 9/22/2009 Caáu taïo “haäu laäp” ôû Ñôn töû dieäp 1) Teá baøo nhu moâ to ra giuùp cô quan taêng ñöôøng kính: Cau buïng 2) Boù libe-moäc cuûa laù di chuyeån vaøo trong thaân, giuùp taêng soá boù, thaân taêng ñöôøng kính: Döøa. 3) Do töôïng taàng: Phaát duõ, huyeát duõ (Agavaceae) Phaát duõ THÍCH ÖÙNG CUÛA THAÂN 1) Daãn truyeàn 2) Ñoàng hoùa 3) Döï tröõ 14
 15. 9/22/2009 Daãn truyeàn Nhieäm vuï chính cuûa Thaân laø daãn truyeàn (khoái löôïng quan troïng cuûa moâ daãn truyeàn). Thaân noái lieàn giöõa reã (cô quan haáp thu) vaø laù (cô quan ñoàng hoùa). Daây leo: maïch moäc vaø oáng saøng raát to ñeå daãn truyeàn ñöôïc xa. Ñoàng hoùa Laù nhoû, tieâu giaûm. Thaân thay nhieäm vuï ñoàng hoùa. Thaân deïp, taêng dieän tích haáp thu aùnh saùng. Döï tröõ 15
Đồng bộ tài khoản