intTypePromotion=1

Bảng cân đối tài khoản

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

2
2.928
lượt xem
265
download

Bảng cân đối tài khoản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng cân đối tài khoản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối tài khoản

  1. Cty :……. Maõ Soá Thueá : BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN (*) NAÊM :…………………………… Ñôn vò tính :…….. SOÁ DÖ CUOÁI KYØ SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH SOÁHIEÄU TEÂN TAØI KHOAÛN TK NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ 2 1 3 4 5 6 7 8
  2. COÄNG: 3 4 5 6 7 8
  3. CAÙC TAØI KHOAÛN NGOAØI BAÛNG TOÅNG KEÁT TAØI SAÛN Laäp ngaøy ……..thaùng…….naêm……. NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC ( Kyù , hoï teân ) ( Kyù , hoï teân ) ( Kyù ghi roõ hoï teân ñoùng daáu )
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2