intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng cân đối tài khoản

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

3.285
lượt xem
266
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng cân đối tài khoản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối tài khoản

  1. Cty :……. Maõ Soá Thueá : BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN (*) NAÊM :…………………………… Ñôn vò tính :…….. SOÁ DÖ CUOÁI KYØ SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH SOÁHIEÄU TEÂN TAØI KHOAÛN TK NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ 2 1 3 4 5 6 7 8
  2. COÄNG: 3 4 5 6 7 8
  3. CAÙC TAØI KHOAÛN NGOAØI BAÛNG TOÅNG KEÁT TAØI SAÛN Laäp ngaøy ……..thaùng…….naêm……. NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC ( Kyù , hoï teân ) ( Kyù , hoï teân ) ( Kyù ghi roõ hoï teân ñoùng daáu )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=3285

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2