intTypePromotion=3

Bảng cân đối tài khoản

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

2
2.637
lượt xem
265
download

Bảng cân đối tài khoản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối tài khoản

  1. Cty :……. Maõ Soá Thueá : BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN (*) NAÊM :…………………………… Ñôn vò tính :…….. SOÁ DÖ CUOÁI KYØ SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH SOÁHIEÄU TEÂN TAØI KHOAÛN TK NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ 2 1 3 4 5 6 7 8
  2. COÄNG: 3 4 5 6 7 8
  3. CAÙC TAØI KHOAÛN NGOAØI BAÛNG TOÅNG KEÁT TAØI SAÛN Laäp ngaøy ……..thaùng…….naêm……. NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC ( Kyù , hoï teân ) ( Kyù , hoï teân ) ( Kyù ghi roõ hoï teân ñoùng daáu )
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản