intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng cân đối số phát sinh

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

2.916
lượt xem
428
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng cân đối số phát sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối số phát sinh

  1. BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH Thaùng 08 naêm 2002 Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù 2,168,867,321 2,168,867,321 3,114,849,242 3,114,849,242 2,258,875,790 2,258,875,790 COÄNG Tieàn maët* 111 19,966,000 627,336,000 408,097,000 239,205,000 Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 43,766,565 155,969,957 199,000,000 736,522 Phaûi thu khaùch haøng 131 639,517,537 160,906,550 315,557,000 484,867,087 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 0 21,300,109 21,300,109 0 2,900,000 3,600,000 Taïm öùng 141 4,200,000 3,500,000 Chi phí traû tröôùc 142 34,399,824 6,879,965 27,519,860 102,859,931 110,921,665 NVL 152 105,326,884 97,265,149 CP SXKD DD 154 82,170,347 178,643,294 255,614,337 5,199,304 Thaønh phaåm 155 60,656,154 255,614,337 214,190,177 102,080,314 Haøng göûi ñi baùn 157 512,308,722 214,190,177 161,882,102 564,616,797 TSCÑ 211 646,929,241 646,929,241 Khaáu hao TSCÑ 214 0 88,642,071 7,701,539 96,343,610 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 23,393,000 73,200,000 23,393,000 73,200,000 Vay ngaén haïn* 311 0 50,000,000 50,000,000 Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 0 96,292,000 96,292,000 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 0 219,340 18,655,570 18,655,570 219,340 Phaûi traû CNV 334 0 72,034,000 71,815,000 72,916,000 73,135,000 Vay daøi haïn 341 0 200,000,000 200,000,000 Nguoàn voán KD 411 0 1,338,576,333 1,338,576,333 421 Lôïi Nhuaän chöa PP 0 323,103,577 81,205,930 404,309,507 Doanh thu 511 0 0 380,399,000 380,399,000 0 Chieát khaáu haøng baùn 521 0 0 4,396,237 4,396,237 0 Haøng baùn bò traû laïi 531 0 0 514,000 514,000 0 Giaûm gia haøng baùn 532 0 0 6,032,763 6,032,763 0 Chi phí NVL TT 621 0 0 97,265,149 97,265,149 0 CP Nhaân coâng TT 622 0 0 22,916,145 22,916,145 0
  2. Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Chi phí SXC 627 0 0 58,462,000 58,462,000 0 Giaù voán haøng baùn 632 0 0 161,368,102 161,368,102 0 CP baùn haøng 641 0 0 72,116,854 72,116,854 0 CP quaûn lyù DN 642 0 0 47,265,114 47,265,114 0 Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0 0 0 0 Thu nhaäp baát thuôøng 721 0 0 0 0 Chi phí töø hoaït ñoäng taøi chính* 811 0 0 7,500,000 7,500,000 0 0 Chi phí baát thöôøng 821 0 0 0 0 Xaùc ñònh keát quaû KD 911 0 0 369,456,000 369,456,000 0 Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2002 Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=2916

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2