Bằng chứng địa lí sinh học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

2
624
lượt xem
166
download

Bằng chứng địa lí sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm hệ động, thực vật của từng vùng không những phù thuộc vào điều kiện địa lí, sinh thái của vùng đó mà còn phụ thuộc vùng đó đã tách khỏi các vùng địa lí....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bằng chứng địa lí sinh học

  1. Bμi 32: B»ng chøng ®Þa lÝ sinh häc Bïi ThÞ NguyÖt Nga Tr−êng THPT §an Ph−îng
  2. I. §Æc ®iÓm cña hÖ ®éng, thùc vËt ë mét sè vïng lôc ®Þa. 1. HÖ ®éng, thùc vËt ë vïng Cæ B¾c vμ vïng T©n B¾c • Vïng Cæ B¾c (Ch©u ¢u, Ch©u ¸) vμ vïng T©n B¾c (B¾c MÜ) cã mét sè loμi tiªu biÓu gièng nhau: - §éng vËt: C¸o tr¾ng, tuÇn léc, gÊu x¸m, chã sãi, chån tr¾ng, bß rõng - Thùc vËt: Såi, dÎ, liÔu, mao l−¬ng, cÈm ch−íng, rau muèng, cóc, hoa mâm chã • Ngoμi ra cã mét sè loμi riªng cho mçi vïng: - Vïng Cæ B¾c: l¹c ®μ 2 b−íu, ngùa hoang, gμ l«i. - Vïng T©n B¾c: gÊu chuét, gμ l«i ®ång cá Qu¸ tr×nh tr«i d¹t lôc ®Þa lμ nguyªn nh©n g©y ra sù gièng vμ kh¸c nhau gi÷a 2 vïng.
  3. 2. HÖ ®éng thùc vËt vïng lôc ®Þa óc •HÖ ®éng thùc vËt ë ®©y kh¸c biÖt râ rÖt so víi c¸c vïng l©n cËn: cã nhiÒu loµi thó bËc thÊp nh− thó má vÞt, nhÝm má vÞt, thó cã tói. •HÖ thùc vËt: sè loµi ®Æc h÷u chiÕm tíi 75 % (b¹ch ®µn, keo) •Lôc ®Þa óc ®· t¸ch rêi lôc ®Þa Ch©u ¸ vµo cuèi §¹i Trung sinh, vµo thêi ®iÓm ®ã ch−a cã thó cã nhau, nªn ®Õn nay chØ cã Lôc ®Þa óc míi cã thó cã tói. •§Æc ®iÓm hÖ ®éng, thùc vËt cña tõng vïng kh«ng nh÷ng phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ, sinh th¸i cña vïng ®ã mμ cßn phô thuéc vïng ®ã ®· t¸ch khái c¸c vïng ®Þa lÝ kh¸c vμo thêi k× nμo trong qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ cña sinh giíi.
  4. II. HÖ ®éng thùc vËt trªn c¸c ®¶o Cã hai lo¹i ®¶o: §¶o lôc ®Þa: lµ 1 phÇn cña lôc ®Þa bÞ t¸ch ra vµ c¸ch li víi ®Êt liÒn bëi 1 eo biÓn ®¶o ®¹i d−¬ng: ®−îc h×nh thµnh do 1 vïng ®¸y biÓn bÞ n©ng cao vµ ch−a tõng cã liªn hÖ trùc tiÕp víi lôc ®Þa. 1.§¶o lôc ®Þa Lóc ®Çu ®¶o lôc ®Þa cã hÖ ®éng thùc vËt gÇn gièng c¸c vïng l©n cËn c¶u lôc ®Þa. VÒ sau, do sù c¸ch li ®Þa lý nªn hÖ ®éng thùc vËt ph¸t triÓn theo 1 h−íng kh¸c, t¹o nªn c¸c loµi ®Æc h÷u. VD: SGK. 2. ®¶o ®¹i d−¬ng Lóc ®Çu trªn ®¶o ch−a cã sinh vËt VÒ sau cã mét sè loµi di c− ®Õn tõ c¸c vïng l©n cËn: chim, d¬I, s©u bä, kh«ng cã l−ìng c− vµ thó lín. DÇn dÇn h×nh thµnh c¸c loµi ®Þa ph−¬ng VD: SGK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản