Bảng lương sản phẩm

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
366
lượt xem
89
download

Bảng lương sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng lương sản phẩm

  1. BAÛNG LÖÔNG SAÛN PHAÅM CHUYEÀN THAÙNG NAÊM LÖÔNG CHÍNH LÖÔNG TAÊNG CA LÖÔNG CHUÛ NHAÄT HS LÖÔNG TOÅNG TAÏM TOÅNG LÖÔNG N.COÂNG TOÅNG SP N.COÂNG TOÅNG SP LÖÔNG STT MAÕ SOÁ HOÏ TEÂN BAÄC LEÃ C.CAÀN KHAÙC LÖÔNG ÖÙNG BHYT BHXH THÖÏC LAÕNH N.COÂNG ÑIEÅM ÑIEÅM SP CHÍNH GT.ÑIEÅM CHÍNH T.CA ÑIEÅM ÑIEÅM CHÍNH GT.ÑIEÅM LÖÔNG T.CA C.NHAÄT ÑIEÅM ÑIEÅM C.NHAÄT GT.ÑIEÅM C.NHAÄT 23=7+13 22 +19+..+22 1 2 3 =1*2 4=TTL( 3) 5 6=5/4 7=1*2*6 8 9=1*8 10=TTL(9) 11 12=11/10 13=1*8*12 14 15=1*14 16=TTL(15) 17 18=17/16 19=1*14*18 20 21 24 25 26 23-24-25-26 Ngöôøi nhaän Ngöôøi laäp Tröôûng phoøng Keá toaùn Toång Giaùm ñoác duy
  2. CNV-KYÙ NHAÄN yeät

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản