intTypePromotion=3

Báo cáo " Bình luận về Luật đất đai năm 2003 dưới khía cạnh chính sách pháp luật"

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
3
download

Báo cáo " Bình luận về Luật đất đai năm 2003 dưới khía cạnh chính sách pháp luật"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bình luận về Luật đất đai năm 2003 dưới khía cạnh chính sách pháp luật Tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội và đoàn thể quần chúng Các tổ chức xã hội và đoàn thể quần chúng ở Việt Nam như Mặt trận tổ quốc Việt Nam với các thành viên là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Bình luận về Luật đất đai năm 2003 dưới khía cạnh chính sách pháp luật"

  1. ®Æc san vÒ luËt ®Êt ®ai n¨m 2003 TS. Ph¹m Duy NghÜa * 1. Xây d ng tiêu chí bình lu n và - Tiêu chí v tính d báo cho tương lai, ánh giá Lu t t ai tính n nh, minh b ch, có th tiên li u và Trong s nh ng bình lu n v Lu t t d oán trư c ư c cho ngư i thi hành ai, có l ây là l n u tiên m t cơ s ào pháp lu t; t o và nghiên c u lu t h c tìm cách ánh giá - Nh ng tiêu chí khác tuỳ theo cách o lu t này dư i các tiêu chí kinh t và ánh giá. pháp lí. Bài vi t này góp m t ti ng nói Trong các tiêu chí ó, bài vi t này tôi nh m: 1) Xác nh các tiêu chí ánh giá và ch l a ch n vi c ánh giá và bình lu n bình lu n m t o lu t; 2) Ch rõ ch c năng Lu t t ai trên tiêu chí chính sách pháp tr ng y u nh t c a pháp lu t t ai; 3) T ng lu t. Vì pháp lu t nư c ta th ch hoá bư c nh n th c v vai trò c a công quy n ư ng l i c a ng, các ngh quy t c a i v i qu n lí t ai; 4) Góp ph n ch ra ng là tinh th n lu t pháp; mu n ánh giá m i quan h gi a pháp lu t t ai và các Lu t t ai c n d a vào các nh hư ng lu t chuyên ngành có liên quan; 5) Góp ph n chính tr , c bi t ư c th hi n qua Ngh ưa ra nh ng bình lu n khách quan v s quy t H i ngh l n th 7 Ban ch p hành thành công và nh ng i m chưa t yêu c u trung ương ng khoá IX v “Ti p t c i c a Lu t t ai. m i chính sách, pháp lu t t ai trong Mu n bình lu n và ánh giá m t d lu t th i kì y m nh công nghi p hoá, hi n i ph i có nh ng tiêu chí xác nh. Theo tôi, có hoá t nư c”. V i th , m i s a i th sơ lư c ưa ra các tiêu chí dư i ây: pháp lu t t ai ph i: 1) H p hi n; 2) - Tiêu chí v chính sách (chính tr pháp lu t); Mang tính k th a và ti p t c t o i u ki n - Tiêu chí v tính quy ph m (c u trúc t ai tr thành hàng hoá; 3) Tương d lu t, logic hình th c và n i dung, quan thích v i quá trình c i cách l p pháp và h gi a quy nh và ch tài, tính nh t quán hành chính ang di n ra. gi a lu t chung và chuyên bi t...); Nói cách khác, m t trong các bài toán - Tiêu chí v tính kh thi (tương thích mà các chính tr gia nư c ta t ra cho v i các i u ki n/th ch xã h i hi n có, kh năng tri n khai th c hi n, nh ng xung * Gi ng viên Khoa lu t t l i ích và l c c n th c thi lu t pháp...); i h c qu c gia Hà N i T¹p chÝ luËt häc 25
  2. ®Æc san vÒ luËt ®Êt ®ai n¨m 2003 ngư i làm lu t là: 1) T o i u ki n cho t quy n tài s n tư; ngư i làm lu t hoàn toàn ai tr thành hàng hoá, v n góp hay tư có th tăng quy n cho ngư i s d ng t b n, khuy n khích s phát tri n c a th và gi m thi u ho c lo i tr quy n can thi p trư ng nhà t mà không thay i hình c a Nhà nư c vào nh ng tài s n tư ó. Tư th c s h u toàn dân v t ai; 2) T o i n, ôi khi ư c s d ng hoàn toàn vì i u ki n cho công quy n i u ti t m t m c ích công. cách có hi u qu th trư ng nhà t ang T chính sách “khoán h ”, cho t i cách ng m di n ra v i nh ng tác ng áng k thi t k các quy n c a ngư i s d ng t, i v i n n kinh t qu c gia. t g n vài th p k nay, Nhà nư c Vi t Nam 2. Minh b ch hoá quy n tài s n - th c ra ã t ng bư c tái công khai th a ch c năng tr ng y u c a lu t i n s n nh n quy n s d ng t như m t tài s n tư. M t n i dung tr ng y u nh t c a Lu t Tuỳ theo lo i t, quy n c a ngư i s d ng t ai chính là quy ch v i n s n, quy tăng lên ng nghĩa v i kh năng can thi p nh quy n l i và nghĩa v c a nh ng c a Nhà nư c gi m xu ng; vi c trưng d ng ngư i ch p h u quy n s d ng t - m t t vào các m c ích công c ng, thu h i quy n tài s n c bi t. Lu t i n s n càng t nông nghi p chuy n m c ích s rõ ràng, làm cho quy n c a ngư i s d ng d ng ã di n ra không th d dàng theo ý t ngày càng tr nên minh b ch, lo i tr Nhà nư c; ngư i ta d dàng nh n th y n i ư c s ch ng chéo, nh m l n là góp ph n v t v c a ch u tư trong vi c gi i phóng làm gi m chi phí giao d ch, gi m r i ro mà m t b ng cho các d án. Nói cách khác, khu ch trương kinh doanh. ây chính là khái ni m “s h u toàn dân”, trên th c t , tinh th n c t y u c a pháp lu t i n s n ã ã không ngăn c n quy n tài s n tư v t, có truy n th ng nư c ta t Qu c tri u b i v y vi c tranh lu n v ch thuy t này hình lu t (1460), có l c n ư c nh n m nh có l là công vi c c a các nhà hàn lâm; l i trong th i i ngày nay. th c d ng hơn c n tìm cách tăng quy n Nhi u h c gi cho r ng c t lõi c a m i cho ngư i s d ng t và gi m thi u ho c r c r i trong quan h t ai th i nay b t h n ch can thi p c a công quy n vào tài ngu n t quy nh v s h u t ai. Th c s n tư (mang tính lo i tr - exclusive ra, “s h u” ho c “s h u toàn dân” là rights) c a h . Ch có như v y Lu t t ai nh ng quan ni m tr u tư ng c a gi i lu t m i th c s tr thành lu t i n s n, ghi h c ư c du nh p vào ti ng Vi t t hơn nh n nh ng quy n mang tính lo i tr c a 100 năm nay, trong dân gian và gi i kinh ngư i s d ng t; các quy n ó càng rõ t h c ngư i ta nói n quy n tài s n tư ràng, càng b t kh xâm ph m thì ngư i s ho c công, công i n ho c tư i n. S h u d ng t m i yên tâm u tư, m i t lo b o toàn dân không h mâu thu n và c n tr v và s d ng hi u qu t c a mình. 26 T¹p chÝ luËt häc
  3. ®Æc san vÒ luËt ®Êt ®ai n¨m 2003 Lu t t ai năm 2003 dĩ nhiên ã k l p h sơ ô th a, ánh s , c p ch ng nh n th a nh ng quy nh t năm 1987, 1993 d dàng lưu chuy n. Ch ng thư ó càng cho n nay song ti c r ng chưa ưa ra n nh, càng áng tin c y thì t ai m i ư c gi i pháp m i mang tính sáng t o s ng t do v i cu c i riêng c a nó. gi i quy t bài toán v quy n tài s n tư Ngoài vi c là nhà , là t canh tác, là nơi này. Có th minh ho i u này b i hai ví kinh doanh..., t còn có th tr thành tài d sau: s n b o m vay v n, là cơ s cho th - Lu t t ai v n duy trì tư duy cũ v ch p, chuy n như ng, góp v n c ph n lâu cách phân chia các lo i t, tuỳ theo t ng dài. ây là d ch v công r t c p thi t, là lo i ó Nhà nư c n i l ng quy n tài s n nghĩa v c a Nhà nư c, c n t lên hàng cho ch s d ng và v n b o lưu quy n can u, càng làm nhanh càng t t, k c ph i t thi p vào h u h t các lo i t, ví d , ch s b vi c thu m t s lo i kinh phí óng góp d ng t có nhi u quy n hơn ch s t ch s d ng t hi n hành. Vi c t b d ng t nông nghi p. Nhà nư c v n có m t s ngu n thu trư c m t có an toàn quy n r ng rãi trong vi c thu h i t (t c pháp lí cho nhân dân là r t áng làm. Theo là tư c i quy n tài s n tư) trong r t nhi u tôi, i u này chưa ư c thi t k th t thành trư ng h p - v cơ b n theo ý chí Nhà công trong Lu t t ai năm 2003. Dư ng nư c. N u vi c thu h i di n ra d dàng như ngư i so n lu t m i ch quan tâm n theo ý chí c a cơ quan công l c, có nghĩa các quy n c a cơ quan công l c trong vi c là tính lo i tr c a quy n s d ng t r t can thi p vào quy n s d ng t ã ngày th p; r i ro này làm cho quy n s d ng t càng mang tính tài s n tư mà chưa nh n chưa th c s tr thành hàng hoá. m nh t i nghĩa v cung c p an toàn pháp lí - Không ch theo tiêu chí lo i t, Lu t v i n s n cho nhân dân. T cơ quan a t ai còn th hi n s phân bi t i x chính, quy trình o c, l p h sơ a theo tiêu chí ch th ; các quy n s d ng chính, th t c ăng kí, b sung ho c thay t c a cá nhân, h gia ình, c ng ng i các ch ng thư v nhà t có l c n tr dân cư... ư c quy nh tách bi t. S phân thành n i dung cơ b n c a pháp lu t i n bi t i x này v a l i th i, v a th hi n s n. Các i u 43 - 53 c n ư c xem xét s h n ch v kĩ thu t pháp i n, làm cho thêm theo các tiêu chí dư i ây: d lu t thi u tính khái quát. - ăng kí, lưu gi ch ng thư v t ai 3. Công quy n và i n s n - d ch v là th t c hành chính tư pháp c bi t c n công i v i qu n lí t ai ư c th c hi n b i cơ quan chuyên trách. t ai, khác v i m i hàng hóa khác, B i v y, nên xem xét thi t k các cơ quan c n ư c " óng gói" d dàng c m n m, ăng ki m i n s n riêng bi t v i th m trao i, nghĩa là chúng c n ư c o c, quy n c p ch ng thư v i n s n, v a gi i T¹p chÝ luËt häc 27
  4. ®Æc san vÒ luËt ®Êt ®ai n¨m 2003 phóng cho cơ quan hành chính ã quá t i quy ho ch ho c qu n lí mang tính kĩ thu t trong vi c c p gi y ch ng nh n quy n s (h sơ a gi i, b n a chính, b n d ng t, v a góp ph n hình thành cơ quan chuyên ngành v t ai) thành nh ng o chuyên trách lưu gi ch ng thư và giao lu t riêng. Lu t t ai nên i trúng m c d ch nhà t; tiêu mà ngư i s d ng t nư c ta ang - Quy trình xét c p ch ng thư v quy n quan tâm, ó là an toàn pháp lí, ư c c p s d ng t nên ư c quy nh th ng nh t, s , ư c b o h khi tranh ch p, thu n bình ng cho các ch th ; không nên phân ti n trong giao lưu, chuy n i m c ích tách thành cá nhân, h , t ch c kinh t hay s ng t. tôn giáo như hi n nay; cũng không nên Có l ngư i so n lu t ch nên gi i h n phân bi t nông thôn và thành th ( i u 50, ph m vi i u ch nh c a o lu t vào: 1) 51 Lu t t ai năm 2003). Lu t i n s n; ho c 2) Qu n lí nhà nư c v 4. X lí m i quan h gi a lu t chung t ai; các n i dung khác c n ư c d n và lu t riêng chi u ho c i u ch nh b i pháp lu t quy Vi c so n Lu t t ai có l c n tính ho ch, dân s ho c hành chính. B lu t t t i b i c nh l p pháp th i nay, trong ó ai v i lo i quy nh t quy ho ch, giá BLDS, Lu t xây d ng, quy ho ch, pháp t, mua bán nhà t, cho t i gi i quy t lu t doanh nghi p, pháp lu t v hoà gi i, tranh ch p... có l là ý tư ng pháp i n hoá tr ng tài và gi i quy t tranh ch p dân s ã v n còn theo l i cũ. và ang ư c chu n b xây d ng ho c s a 5. K t lu n i. Theo nh n xét ch quan c a tôi, Lu t Sơ lư c xem xét b i các tiêu chí k t ai có n i dung khá ôm m, m t ph n trên, có th th y Lu t t ai qu là s n i áng k c a d lu t i u ch nh các d ch v dài c a các văn b n hi n hành mà ít có công liên quan n lu t quy ho ch, qu n lí nh ng chính sách và tư duy m i mang tính a chính (b n , h sơ a gi i), các quy t phá, góp ph n tháo g các rào c n, làm nh liên quan n i u ki n kinh doanh, cho t ai th c s tr thành hàng hoá. gi i quy t khi u n i t cáo v t ai. S pha t p các n i dung k trên làm N u thi u nh ng tư tư ng ó, Lu t t ai cho Lu t t ai không ch là lu t i n s n chưa th t o ra an toàn pháp lí cho ch s mà còn là lu t v kinh doanh có liên quan d ng t, chưa gi m chi phí giao d ch cho n t ai, lu t hành chính và t t ng doanh nghi p và ti p t c t o cơ h i cho các (th c ra các v n v lu t i n s n ch t p giao d ch ng m/th trư ng ng m di n ra. Vì trung vào chương IV v i kho ng 25 i u chưa mang tính c i cách áng k , Lu t t lu t). cho d lu t cô ng, kh thi, áp ai có l chưa áp ng ư c nhu c u i ng úng nh ng b c xúc c a nhân dân m i trong b i c nh phi t p trung hoá n n hi n nay nên tách nh ng ph n v pháp lu t kinh t và h i nh p qu c t th i nay./. 28 T¹p chÝ luËt häc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản