intTypePromotion=1

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chia sẻ: ViChaelisa ViChaelisa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:212

0
10
lượt xem
0
download

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trình bày các nội dung chính sau: Việc cung cấp trang thiết bị cho đường cao tốc nối Đà Nẵng với Quảng Ngãi sẽ đáp ứng nhu cầu theo ý, cung cấp năng lực tăng cường, và phân cách giao thông khu vực với giao thông đường dài do đó góp phần phát triển khu vực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

 1. E2629 v. 1 Public Disclosure Authorized 2010 Bộ Giao Thông Vận Tải Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Đường Cao Tốc Việt Nam Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Bản dự thảo d{nh cho công bố thông tin, đang chờ thẩm định từ Ng}n h{ng thế giới) Public Disclosure Authorized DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI Th|ng 12 năm 2010
 2. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường MỤC LỤC MỤC LỤC ............................................................................................................................................................... i MỤC LỤC BẢNG............................................................................................................................................... vi MỤC LỤC HÌNH ............................................................................................................................................... ix TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH ...................................................................................................................... xi NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................................................................. xiii LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................................................. xiv GIỚI THIỆU ........................................................................................................................................................ 1 CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÍNH LẬP BÁO CÁO ĐTM ..................................................................................... 3 Phạm vi lập b|o c|o ĐTM...................................................................................................................... 4 MIÊU TẢ DỰ ÁN............................................................................................................................................... 6 Cấu trúc đường cao tốc .......................................................................................................................... 8 Nền v{ mặt đường ............................................................................................................................ 8 Hệ thống tho|t nước v{ thiết bị bảo vệ an to{n .................................................................. 11 Cầu ........................................................................................................................................................ 12 Hầm ...................................................................................................................................................... 12 Nút giao .............................................................................................................................................. 12 Đường nối .......................................................................................................................................... 13 Công trình phụ trợ.......................................................................................................................... 13 Đường tạm......................................................................................................................................... 14 Vật liệu x}y dựng, mỏ khai th|c, vị trí đổ thải v{ vận chuyển............................................... 15 Vị trí c|c b~i thải.............................................................................................................................. 19 Vị trí x}y dựng công trình tạm ................................................................................................... 19 Kế hoạch x}y dựng ......................................................................................................................... 20 PHÂN TÍCH HƯỚNG TUYẾN ..................................................................................................................... 21 Ph}n tích trường hợp không có dự |n ........................................................................................... 21 Trường hợp có dự |n đường cao tốc .............................................................................................. 21 C|c phương |n hướng tuyến được đề xuất trên phạm vi vĩ mô ................................... 22 Ph}n tích lựa chọn trên phương diện vi mô ......................................................................... 24 C|c thay đổi chính trong b|o c|o của NK so với nghiên cứu của TEDI v{ JETRO .. 28 Kết luận về lựa chọn hướng tuyến. .......................................................................................... 34 MÔI TRƯỜNG NỀN ....................................................................................................................................... 36 Môi trường tự nhiên ............................................................................................................................. 36 i
 3. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường Vị trí địa lý của tuyến đường ...................................................................................................... 36 Địa hình v{ địa mạo ....................................................................................................................... 36 Địa tầng, Địa chất v{ chuyển động kiến tạo .......................................................................... 37 Khí hậu ................................................................................................................................................ 38 T{i nguyên nước v{ chế độ thuỷ văn ...................................................................................... 39 Chất lượng môi trường ........................................................................................................................ 45 Chất lượng nước mặt .................................................................................................................... 45 Chất lượng nước ngầm ................................................................................................................. 45 Môi trường tiếng ồn ....................................................................................................................... 46 Chất lượng không khí .................................................................................................................... 48 Hệ động thực vật dọc tuyến ............................................................................................................... 49 Sự đa dạng của c|c lo{i thực vật ............................................................................................... 49 Hiện trạng ph}n bố thảm thực vật dọc tuyến lựa chọn.................................................... 50 Hệ động vật trên cạn...................................................................................................................... 51 C| nước ngọt ..................................................................................................................................... 54 Thực vật nổi Phytoplankton ....................................................................................................... 55 Động vật nổi (ĐVN) - Zooplankton .......................................................................................... 56 Động vật đ|y (ĐVĐ) tại c|c thủy vực nước ngọt................................................................. 56 Khu bảo tồn thiên nhiên Phú Ninh. ......................................................................................... 56 Điều kiện kinh tế, x~ hội ...................................................................................................................... 57 Nhóm d}n tộc thiểu số v{ cơ cấu d}n số ................................................................................ 59 Mức sống ............................................................................................................................................ 59 Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực dự |n ....................................................................... 60 Cơ sở hạ tầng .................................................................................................................................... 64 Giao thông vận tải ........................................................................................................................... 64 Hệ thống cấp điện ........................................................................................................................... 65 Hệ thống thủy lợi ............................................................................................................................ 65 Nh{ ở ................................................................................................................................................... 65 Gi|o dục, y tế..................................................................................................................................... 65 Di sản văn hóa .................................................................................................................................. 66 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ ..................................... 67 Loại v{ mức độ t|c động...................................................................................................................... 67 Giai đoạn trước v{ trong khi thi công công trình. .............................................................. 67 Giai đoạn vận h{nh ......................................................................................................................... 69 T|c động lên môi trường nước v{ biện ph|p giảm nhẹ .......................................................... 71 ii
 4. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường T|c động đến nước mặt trong giai đoạn thi công ............................................................... 71 T|c động đến nước ngầm trong giai đoạn thi công ........................................................... 72 T|c động đến môi trường nước trong giai đoạn vận h{nh ............................................. 72 Biện ph|p giảm nhẹ ....................................................................................................................... 74 T|c động đến lũ lụt ................................................................................................................................ 76 T|c động đến môi trường }m thanh v{ giải ph|p giảm nhẹ .................................................. 78 C|c nguồn ô nhiễm tiếng ồn v{ đặc điểm trong giai đoạn thi công ............................. 78 Đ|nh gi| t|c động tiếng ồn trong giai đoạn thi công ......................................................... 80 T|c động tiếng ồn trong giai đoạn vận h{nh ........................................................................ 81 Biện ph|p giảm thiểu .................................................................................................................... 81 T|c động đến chất lượng không khí xung quanh....................................................................... 87 T|c động đến chất lượng không khí xung quanh trong giai đoạn thi công .............. 87 T|c động lên không khí xung quanh trong giai đoạn vận h{nh .................................... 89 C|c biện ph|p giảm thiểu đối với t|c động ô nhiễm không khí .................................... 92 T|c động đến xói mòn đất v{ c|c biện ph|p giảm nhẹ ............................................................ 93 Tình trạng xói mòn đất ................................................................................................................. 93 Ph}n tích t|c động xói mòn đất ................................................................................................. 93 Ước tính khối lượng đất đ| thải ................................................................................................ 94 C|c biện ph|p bảo vệ đất ............................................................................................................. 94 T|c động sinh học v{ c|c biện ph|p giảm nhẹ ............................................................................ 97 T|c động đối với thực vật ............................................................................................................ 97 C|c t|c động lên động vật sống trên cạn ................................................................................ 98 C|c t|c động lên động thực vật sống dưới nước trong giai đoạn thi công................ 99 C|c t|c động lên hồ chứa Phú Ninh v{ khu vực được bảo vệ của nó ....................... 100 C|c t|c động lên c}y nông nghiệp.......................................................................................... 101 C|c biện ph|p giảm nhẹ trong giai đoạn thiết kế ............................................................ 101 C|c biện ph|p giảm nhẹ trong giai đoạn x}y dựng ......................................................... 101 C|c biện ph|p giảm thiểu trong giai đoạn vận h{nh ...................................................... 102 C|c t|c động lên môi trường kinh tế x~ hội v{ c|c biện ph|p giảm thiểu ..................... 102 C|c t|c động tích cực v{ những thay đổi sử dụng đất ................................................... 102 C|c t|c động tiềm ẩn do việc chiếm dụng đất ................................................................... 103 C|c nguy cơ đối với cộng đồng địa phương ....................................................................... 105 C|c biện ph|p giảm nhẹ ............................................................................................................ 107 C|c t|c động lên c|c nguồn văn hóa............................................................................................. 108 Cường độ t|c động ...................................................................................................................... 109 iii
 5. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường C|c giải ph|p đối với c|c địa điểm bị ảnh hưởng trực tiếp.......................................... 110 C|c giải ph|p cho những địa điểm bị ảnh hưởng gi|n tiếp.......................................... 111 C|c giải ph|p d{nh cho bờ sông Tr{ Bồng ......................................................................... 111 Giảm thiểu t|c động văn hóa trong thời gian x}y dựng v{ khai quật ...................... 111 C|c t|c động lên cảnh quan ............................................................................................................. 112 Đ|nh gi| về c|c t|c động tới thị gi|c .................................................................................... 112 C|c biện ph|p giảm thiểu.......................................................................................................... 113 C|c t|c động v{ c|c biện ph|p giảm nhẹ của c|c công trình tạm thời ............................ 114 C|c t|c động v{ sự lựa chọn b~i đổ đất đ| thải................................................................. 114 C|c biện ph|p giảm nhẹ ............................................................................................................ 115 T|c động của đường v{o công trình ............................................................................................ 115 C|c t|c động chính ....................................................................................................................... 115 C|c biện ph|p giảm nhẹ ............................................................................................................ 116 C|c t|c động của c|c đường nối v{ c|c biện ph|p giảm nhẹ .............................................. 117 C|c t|c động chính ....................................................................................................................... 117 C|c biện ph|p giảm nhẹ ............................................................................................................ 118 T|c động của c|c chất thải rắn, chất thải nguy hại v{ c|c biện ph|p Giảm thiểu ............................................................................................................................................................... 134 T|c động chính .............................................................................................................................. 134 C|c biện ph|p giảm thiểu .................................................................................................... 134 C|c t|c động do bom mìn t{n dư ............................................................................................ 134 C|c biện ph|p giảm thiểu.......................................................................................................... 135 C|c biện ph|p giảm thiểu môi trường tại công trường cụ thể cho đường cao tốc DQEP ............................................................................................................................................................... 136 HỒ CHỨA PHÚ NINH VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN: MỘT CÁCH TIẾP CẬN ĐỀN BÙ ........................................................................................................................................................................... 179 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ............................................................. 181 Ý kiến của người d}n ......................................................................................................................... 190 Ý kiến của người d}n sống hai bên lề đường dọc theo tuyến đường đề xuất....... 190 Những mối quan t}m h{ng đầu được x|c định trong việc điều tra hiện trường 192 Ý kiến từ c|c trường học dọc hướng tuyến đề xuất........................................................ 192 Ý kiến từ c|c trường học dọc c|c đường nối ..................................................................... 193 Ý kiến từ 5 bệnh viện, cơ sở y tế v{ 9 Nh{ Thờ, Chùa dọc theo 6 đường nối ........ 193 Ý kiến từ c|c ban ng{nh địa phương .................................................................................... 193 Phản hồi trước những ý kiến đóng góp của cộng đồng ................................................. 194 Việc công bố thông tin................................................................................................................ 196 iv
 6. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................................................................... 197 T|c động về mặt môi trường .......................................................................................................... 197 T|c động đến nước mặt ............................................................................................................. 197 T|c động đến môi trường }m thanh ..................................................................................... 198 T|c động đến môi trường không khí xung quanh ........................................................... 198 T|c động đến hệ sinh th|i nông nghiệp .............................................................................. 199 T|c động đến môi trường kinh tế x~ hội ............................................................................. 199 T|c động đến di tích lịch sử ..................................................................................................... 200 Tham vấn công chúng v{ công bố thông tin ............................................................................. 200 Kết luận chính ...................................................................................................................................... 201 PHỤ LỤC ........................................................................................................................................................ 202 Phụ lục 1. Kết quả nghiên cứu tầng nước mặt ................................................................................ 202 Phụ lục số 2. Kết quả ph}n tích chất lượng nước ngầm .............................................................. 203 Phụ lục 3 Kết quả quan tr|c hiện trạng tiếng ồn tại c|c khu d}n cư ...................................... 204 Phụ lục 4. Kết quả điều tra tiếng ồn tại khu vực trường học v{ chùa .................................... 207 v
 7. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường MỤC LỤC BẢNG Bảng 1. Phạm vi đ|nh gi| t|c động môi trường dự |n ...................................................................... 4 Bảng 2. C|c thông số kỹ thuật chính của tuyến cao tốc Đ{ Nẵng –Quảng Ng~i ....................... 6 Bảng 3. Miêu tả dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng –Quảng Ng~i ......................................................... 7 Bảng 4. C|c thông số điển hình của mặt cắt ngang tuyến chính ................................................... 8 Bảng 5. C|c thông số điển hình của mặt cắt ngang tuyến nối với QL1A .................................. 11 Bảng 6. Một số thông tin về c|c cầu lớn dọc tuyến cao tốc ........................................................... 12 Bảng 7. Tổng kết số liệu của hầm............................................................................................................ 12 Bảng 8. C|c nút giao ..................................................................................................................................... 13 Bảng 9. Thống kê c|c đường nối ............................................................................................................. 13 Bảng 10. Vị trí c|c mỏ đ| phục vụ x}y dựng ....................................................................................... 15 Bảng 11. Vị trí c|c mỏ c|t khu vực dự |n ............................................................................................. 16 Bảng 12. Hiện trạng c|c mỏ đất ............................................................................................................... 17 Bảng 13. C|c điểm khống chế chính trong phương |n tuyến của NK v{ phướng |n điều chỉnh của TEDI 4/2010 .............................................................................................................................. 26 Bảng 14. C|c phương |n tuyến (km21+000 - km28+000 ) .......................................................... 29 Bảng 15. C|c phương |n tuyến (km64+000 - km90+000) ........................................................... 30 Bảng 16. Nội dung điều chỉnh hướng tuyến của NIPPON KOEI .................................................. 30 Bảng 17. Thông số khí hậu chính trong vùng dự |n ........................................................................ 38 Bảng 18. Đặc điểm của c|c sông chính.................................................................................................. 40 Bảng 19. Vị trí lấy mẫu tầng nước mặt trong vùng .......................................................................... 45 Bảng 20. Vị trí lấy mẫu nước ngầm trong khu vực thực hiện dự |n.......................................... 45 Bảng 21. Kết quả nghiên cứu hiện trạng chất lượng không khí tại c|c khu d}n cư ............ 48 Bảng 22. Vùng điều tra trong dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng – Quảng Ng~i ........................... 49 Bảng 23. Một số lo{i lưỡng cư khu vực dự |n .................................................................................... 52 Bảng 24. Sự đa dạng sinh học c|c lo{i c| trong hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn................. 54 vi
 8. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường Bảng 25. Cấu trúc th{nh phần lo{i thực vật nổi (TVN) vùng dự |n năm 2007 ..................... 55 Bảng 26. Chỉ số kinh tế của vùng trực tiếp bị ảnh hưởng .............................................................. 58 Bảng 27. Cơ cấu d}n số trong vùng thực hiện dự |n ....................................................................... 59 Bảng 28. Sự kh|c nhau giữa thu nhập của nông d}n v{ d}n sống ở th{nh thị ...................... 59 Bảng 29. Hiện trạng sử dụng đất khu vực thực hiện dự |n .......................................................... 60 Bảng 30. Vị trí đất thổ cư dọc tuyến dự |n .......................................................................................... 60 Bảng 31. Ph}n bố c|c di sản phé tích văn hóa Chămpa dọc theo tuyến đường .................... 66 Bảng 32. Loại v{ mức độ t|c động lên môi trường từ dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i ...................................................................................................................................................... 68 Bảng 33. Những t|c động về mặt môi trường của dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng – Quảng Ng~i..................................................................................................................................................................... 70 Bảng 34. Tóm lược c|c Phương tiện phụ trợ v{ dòng nước thải ................................................ 73 Bảng 35. Th{nh phần nước thải từ c|c phương tiện dịch vụ ....................................................... 73 Bảng 36. Mức ồn điển hình từ thiết bị thi công ................................................................................. 79 Bảng 37. Phạm vi tiếng ồn của c|c thiết bị thi công trong giai đoạn thi công ........................ 80 Bảng 38. Mức ồn dự đo|n được tại trường học v{ chùa (DB) ..................................................... 83 Bảng 39. C|c biện ph|p giảm nhẹ tiếng ồn điển hình ..................................................................... 86 Bảng 40. Khói thải của nh{ m|y bê-tông nhựa đường 100 tấn/giờ (đơn vị: mg/m3) ........ 88 Bảng 41. Bảng tóm tắt chất thải không khí thải của xe cộ theo WHO ....................................... 89 Bảng 42. Khí thải dự b|o (2010-2025) của xe cộ trên đường cao tốc ...................................... 89 Bảng 43. H{m lượng dự đo|n của khí thải v{o năm 2010, 2020 trên đường cao tốc Đ{ Nẵng, Quảng Ng~i v{o mùa đông, hướng gió vuông góc với đường (đơn vị: mg/m3) ....... 90 Bảng 44. H{m lượng dự đo|n của khí thải v{o năm 2010, 2020 trên đường cao tốc Đ{ Nẵng, Quảng Ng~i v{o mùa hè, hướng gió vuông góc với đường (đơn vị: mg/m3) ............. 90 Bảng 45. H{m lượng dự đo|n của khí thải v{o năm 2010, 2020 trên đường cao tốc Đ{ Nẵng, Quảng Ng~i v{o mùa hè, hướng gió nghiêng 45o so với đường (đơn vị: mg/m3) .. 90 Bảng 46. H{m lượng dự đo|n của khí thải v{o năm 2010, 2020 trên đường cao tốc Đ{ Nẵng, Quảng Ng~i v{o mùa đông, hướng gió nghiêng 45o so với đường (đơn vị: mg/m3) .............................................................................................................................................................................. 91 vii
 9. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường Bảng 47. Số diện tích bị ảnh hưởng của c|c loại đất kh|c nhau ............................................... 103 Bảng 48. Tóm tắt c|c t|c động về việc chiếm dụng đất từ Km 0 tới Km 140 ...................... 104 Bảng 49. C|c đặc điểm của c|c đường nối dự |n ........................................................................... 130 Bảng 50. Biện ph|p giảm nhẹ môi trường với từng khu vực cụ thể cho dự |n đường cao tốc QDEP ........................................................................................................................................................ 138 Bảng 51. Tóm tắt tham vấn cộng đồng .............................................................................................. 182 Bảng 52. Tóm tắt c|c c}u hỏi v{ trả lời .............................................................................................. 190 Bảng 53. Tóm tắt kế hoạch công bố thông tin ................................................................................. 196 viii
 10. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường MỤC LỤC HÌNH Hình 1. Mặt cắt tuyến chính đường cao tốc .......................................................................................... 8 Hình 2. Mặt cắt tuyến nối với QL 1A ........................................................................................................ 8 Hình 3. Mặt cắt điển hình to{n tuyến cao tốc ....................................................................................... 9 Hình 4. Bản đồ vị trí địa lý to{n tuyến đường cao tốc DQEP ........................................................ 10 Hình 5. Bản đồ Mạng lưới giao thông khu vực dự |n ...................................................................... 11 Hình 6. Vị trí c|c công trình phụ trợ dọc tuyến cao tốc .................................................................. 14 Hình 7. Hệ thống đường ngang - The distribution of Access roads ........................................... 15 Hình 8. Mặt cắt ngang khu vực dự |n .................................................................................................... 22 Hình 9. Sơ đồ hướng tuyến v{ c|c đường khống chế hiện hữu, bao gồm cả đường bờ biển v{ núi ................................................................................................................................................................. 23 Hình 10. Hướng tuyến được cập nhật từ nghiên cứu NK 5/2009.............................................. 32 Hình 11. Thay đổi điều chỉnh hướng tuyến đoạn Km 0+00- Km 20+00 .................................. 34 Hình 12. Thay đổi điều chỉnh hướng tuyến đoạn Km 60 - Km 73 .............................................. 35 Hình 13. Thay đổi điều chỉnh hướng tuyến đoạn Km 107 – Km 129 ........................................ 35 Hình 14. Địa hình địa mạo khu vực dự |n ........................................................................................... 37 Hình 15. Mạng lưới sông suối khu vực dự |n ..................................................................................... 41 Hình 16. Trận lũ xảy ra v{o th|ng 11 năm 2009 ở khu vực dự |n ............................................. 43 Hình 17. Bản đồ ngập lụt trên hệ thống sông Thu Bồn .................................................................. 44 Hình 18. Tình hình ngập lụt trên hệ thống sông Tr{ Khúc............................................................ 44 Hình 19. Vị trí khu vực nhạy cảm v{ điểm lấy mẫu không khí, ồn rung, nước mặt, nước ngầm (Từ Km 0 đến Km 67) ..................................................................................................................... 47 Hình 20. Vị trí khu vực nhạy cảm v{ điểm lấy mẫu không khí, ồn rung, nước mặt, nước ngầm (Từ Km67 đến cuối tuyến) ............................................................................................................ 47 Hình 21. Ph}n bố thảm thực vật dọc tuyến ......................................................................................... 52 Hình 22. Vị trí Hồ chứa Phú Ninh v{ mói liên quan của hồ với đường cao tốc ..................... 57 Hình 23. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải tại khu dịch vụ .............................................................. 74 ix
 11. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường Hình 24. Sơ đồ xử lý nước thải trong qu| trình thi công ............................................................... 75 Hình 25. Ý tưởng thiết kế phương |n cấu trúc đối với khu vực lũ ............................................. 78 Hình 26. Vị trí c|c đối tượng tiếp nhận nhạy cảm với tiếng ồn (từ điểm bắt đầu đến Km67) ................................................................................................................................................................ 84 Hình 27. Vị trí c|c đối tượng tiếp nhận nhạy cảm với tiếng ồn (từ Km 67- cuối) ................ 85 Hình 28. Kế hoạch ph|t triển sử dụng đất của th{nh phố Đ{ Nẵng đến năm 2010 ......... 103 Hình 29. Sự ph}n bố c|c dấu tích Chăm pa ở thung lũng Chiêm Sơn T}y tại đường giao của đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i ......................................................................................... 109 x
 12. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH Tỉnh Đ{ Nẵng, Quảng Nam v{ Quảng Ng~i đang ph|t triển nhanh chóng nhưng những hạn chế của khu vực trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông đ~ góp phần thúc đẩy chi phí tăng nhanh trong nền kinh tế của khu vực. Việc mở rộng NH1A sẽ l{m tăng chi phí x~ hội, với sự ph|t triển của mật độ dải băng chữ d{y đặc suốt dọc đường cao tốc v{ khoảng c|ch giao thông ng{y c{ng xa thì giao thông khu vực cần hỗ trợ cung cấp những trang thiết bị cho những nút giao thông khoảng c|ch xa như thế n{y. Việc cung cấp trang thiết bị cho đường cao tốc nối Đ{ Nẵng với Quảng Ng~i sẽ đ|p ứng nhu cầu theo ý (i) cung cấp năng lực tăng cường, v{ (ii) ph}n c|ch giao thông khu vực với giao thông đường d{i, do đó góp phần ph|t triển khu vực. Hệ thống đường cao tốc sẽ n}ng cao mối liên kết giữa Miền trung Việt Nam với Miền Bắc v{ Miền Nam của đất nước v{ từ đó giúp cho chính phủ giảm sự chênh lệch trong việc ph|t triển khu vực. Hệ thống đường cao tốc được mong đợi sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự ph|t triển của th{nh phố Đ{ Nẵng l{ một cửa ngõ khu vực kết nối thị trường quốc tế thông qua H{nh lang kinh tế Đông-T}y nối Đ{ Nẵng với Cộng hòa d}n chủ Nh}n d}n L{o v{ Th|i Lan. Hệ thống đường cao tốc được thiết kế theo nguyên lý giảm dần lần lượt l{ tr|nh, giảm thiểu, giảm thiểu, v{ bồi thường. Tổng chiều d{i đường cao tốc l{ 131,5 km bắt đầu từ Đ{ Nẵng, ở phía Bắc, v{ kết thúc tại Quảng Ng~i, ở phía Nam. Dự |n sẽ bao gồm 8,0 km đường nối giao thông hơn được kéo d{i từ cuối đường cao tốc đến đường giao nhau với quốc lộ 1A (NH1A) về phía nam của Quảng Ng~i. Dự |n sẽ được thực hiện bởi Tập đo{n Đầu tư v{ Ph|t triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) l{ nh{ thầu chính với tổng vốn đầu tư 26578 nghìn tỷ đồng (tương đương1,363 tỷ USD). Đường cao tốc sẽ được x}y dựng với bốn l{n đường, hạn chế loại xe đi lại, đường cao tốc thu lệ phí với chín nút giao thông v{ bao gồm 132 c}y cầu, với tổng chiều d{i 15,5 km, v{ 540 m mỗi đường hầm. Đường cao tốc n{y sẽ được trang bị một hệ thống giao thông thông minh l{ một phần của quản lý giao thông v{ phương tiện thu phí. Hoạt động, quản lý, bảo trì đường cao tốc sẽ được thông qua một trung t}m kiểm so|t v{ một trung t}m bảo dưỡng, dự |n bao gồm việc cung cấp c|c trang thiết bị cần thiết cho bảo trì đường cao tốc. Hệ thống n{y cũng bao gồm việc thu hồi đất v{ t|i định cư cần thiết để x}y dựng đường cao tốc. Dự |n x}y dựng tạo dải đất cố định gi{nh cho lộ giới v{ thường dẫn đến t|c động tiêu cực quan trọng về việc sử dụng đất đặc biệt l{ đất nông nghiệp. Dự |n dẫn đến việc loại bỏ c|c c}y v{ mất đi một phần của môi trường sống (hệ sinh th|i nông nghiệp), bao gồm thảm thực vật dọc theo nguồn nước, dẫn đến việc gia tăng một số t|c động tiêu cực, nhưng không l{m ảnh hưởng tới những lo{i đang có nguy cơ tiệt chủng đang được bảo vệ hay có gi| trị n{o. T|c động của tiếng ồn v{ bụi trong suốt qu| trình x}y dựng đường, cầu, v{ hầm có thể rất lớn do hoạt động x}y dựng nói chung v{ đặc biệt l{ từ c|c hoạt động của m|y móc hạng nặng. Một số lượng lớn vật liệu đổ mượn sẽ được lấy từ mỏ đ| địa phương, hố c|t, v{ những ngọn đồi dọc theo h{nh lang x}y dựng. Nếu không được bảo vệ hoặc bị quản lý không tốt, c|c khu vực mượn bị xói mòn nghiêm trọng, g}y bồi m~n tính, tạo ra bụi, v{ trở th{nh một vết sẹo vĩnh viễn trên đất. Do lượng mưa lớn trong những th|ng cao điểm mùa x}y dựng, tỷ lệ xói mòn sẽ rất cao. C|c đường được đề xuất đòi hỏi phải có 132 c}y cầu, 26 cầu cạn bị ngập lụt h{ng năm, 23 cầu vượt qua đường địa phương v{ c|c nút giao ở cấp, 107 đường hầm cống hộp, cống tho|t nước v{ 492 cấp nước tập trung. Việc x}y dựng hệ thống nói trên yêu cầu chuyển hướng cho c|c dự |n lớn hơn, thiết bị x}y dựng trong lòng sông, v{ vận xi
 13. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường chuyển v{ sử dụng vật liệu x}y dựng trong v{ trên bề mặt nước. Ngo{i ra, có tới 1.500 người được dự kiến l{m việc to{n thời gian cho dự |n trong thời gian bốn năm v{ sẽ tạo ra khối lượng lớn nước thải / ng{y. Việc nạo vét v{ khoan lỗ tiêu thụ r|c chất thải vật liệu, hóa chất độc hại trong c|c trầm tích, đổ tr{n, xói mòn nghiêm trọng, v{ c|c chất g}y ô nhiễm kh|c có thể nhập v{o dòng nước vô tình g}y t|c động mạnh lên trên bề mặt nước v{ nước ngầm. Hệ thống tho|t nước tự nhiên của khu vực n{y sẽ được sửa đổi đ|ng kể bởi c|c con đường, m{ sẽ hoạt động như đập đất d{i, truyền dòng chảy đến c|c khu vực cụ thể nông nghiệp, lũ lụt v{ c|c con sông. Theo kết quả kiểm kê thiệt hại 6.194 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng trong phạm vi 38 x~ của 12 huyện trong tỉnh, dự |n ba. Vấn đề t|i định cư l{ mối quan t}m cấp thiết nhất thể hiện qua c|c cộng đồng địa phương trong qu| trình tham vấn công chúng. Việc đập ph| công trường cho thi công l{m mất đi truyền thống di cư của họ v{ c|c mô hình đời sống cộng đồng, tình cờ l{m rò rỉ c|c chất độc hại, ô nhiễm đất, sự gia tăng tiếng ồn xung quanh m{ người d}n phải chịu, v{ giảm chất lượng không khí cũng l{ vấn đề đ|ng lưu t}m. Với quy mô của Kế hoạch t|i định cư lớn v{ to{n diện; Kế hoạch h{nh động t|i định cư đ~ được chú ý ph|t triển. C|c liên kết DQE sẽ ảnh hưởng trực tiếp v{ gi|n tiếp đến một bộ quan trọng trong di tích Chăm. Để bảo vệ t{i sản văn hóa từ c|c t|c động bất lợi trong thời gian x}y dựng một "cơ hội tìm thấy thủ tục v{ kế hoạch" sẽ được tiến h{nh để đảm bảo rằng đảm bảo đ|p ứng c|c quy định được đặt ra trong quản lý c|c t{i sản văn hóa. Kế hoạch n{y nhằm mục đích để tr|nh vi phạm có thể xảy ra v{ liên quan đến đ|nh gi| của c|c chuyên gia chỉ định v{ đủ điều kiện sẽ x|c định c|c h{nh động cần thiết bảo vệ phù hợp với ph|p luật Việt Nam. C|c dự |n cơ sở hạ tầng lớn như đường cao tốc DQEP tạo cơ hội duy nhất để n}ng cao môi trường sống quan trọng. Đa dạng sinh học có thể bù đắp được sử dụng để bồi thường cho c|c t|c động còn sót lại để đa dạng sinh học m{ không thể được giảm nhẹ tại chỗ v{ do đó c}n bằng t|c động của dự |n. Hầu hết c|c t|c động có tính tạm thời v{ hồi phục được. Với tầm quan trọng đa dạng sinh học của khu vực hồ Phú Ninh v{ c|c dịch vụ môi trường quan trọng nó cung cấp một dự |n bồi thường được đề xuất để tạo điều kiện đề nghị n}ng cấp to{n bộ khu vực hồ chứa đến khu vực bảo vệ v{ củng cố v{ thực hiện một kế hoạch quản lý tổng hợp cho việc bảo tồn thiên nhiên Phú Ninh. C|c biện ph|p giảm nhẹ đ~ được thiết kế đặc biệt trước c|c t|c động bất lợi. Biện ph|p đó lần lượt l{ tr|nh, giảm nhẹ, giảm thiểu hoặc đền bù. Hơn nữa, một hệ thống quản lý môi trường liên quan đến quản lý môi trường v{ c|c tổ chức gi|m s|t, gi|m s|t môi trường, tăng cường thể chế, đ{o tạo nh}n viên sẽ được th{nh lập để bảo đảm thực hiện môi trường của Dự |n. Ngo{i ra, để đảm bảo thực hiện th{nh công c|c biện ph|p n{y, một EMP đ~ được ph|t triển. EMP x}y dựng một tập hợp c|c biện ph|p giảm thiểu v{ gi|m s|t để giúp giảm thiểu hoặc giảm đến mức chấp nhận được c|c môi trường v{ x~ hội t|c động xấu có thể xảy ra trong qu| trình x}y dựng v{ thực hiện thi công đường cao tốc DQEP. EMP giải quyết tất cả c|c vấn đề liên quan tới dự |n Đ|nh gi| t|c động môi trường (EIA) (i) tổ chức tất cả c|c biện ph|p để giảm thiểu t|c động môi trường trong qu| trình x}y dựng v{ hoạt động; v{ (ii) thiết lập một cơ cấu tổ chức, thủ tục, tr|ch nhiệm tổ chức thực hiện, ng}n s|ch v{ nguồn t{i chính cho từng hoạt động. xii
 14. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT BOT X}y dựng vận h{nh v{ chuyển giao CSE Kỹ sư gi|m s|t x}y dựng DONRE Sở T{i nguyên v{ Môi trường DOT Sở Giao thông vận tải DQEP Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i ECO C|n bộ kiểm so|t môi trường EMC Tư vấn gi|m s|t môi trường EIA / EA Đ|nh gi| t|c động môi trường EMP Kế hoạch quản lý môi trường FS Nghiên cứu khả thi GOV Chính phủ Việt Nam IBRD Ng}n h{ng Quốc tế T|i thiết v{ Ph|t triển IDA Hiệp hội Ph|t triển Quốc tế JETRO Tổ chức ngoại thương Nhật Bản MOLISA Bộ Lao động, Thương binh v{ x~ hội MONRE Bộ T{i nguyên v{ Môi trường MOT Bộ Giao thông vận tải NGOs Tổ chức phi chính phủ SEA Đ|nh gi| môi trường chiến lược PMU85 Ban quản quản lý dự |n 85 PPC UBND tỉnh QCVN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia SES Điều tra kinh tế x~ hội TCVN Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TOR Điều khoản tham chiếu $ US Dollar Mỹ VEC Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam VND Đồng Việt Nam WB Ng}n h{ng Thế giới xiii
 15. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường LỜI NÓI ĐẦU Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nền kinh tế Việt Nam kéo theo sự tăng trưởng nhanh chóng của hệ thống giao thông, đặc biệt l{ khu vực xung quanh TPHCM v{ H{ Nội. Mặc dù tốc độ tăng trưởng giao thông đường bộ trong cả nước ở mức khoảng 8 % / năm, nhưng gần đ}y theo nghiên cứu của chuyên gia tư vấn nghiên cho thấy tỷ lệ n{y cao hơn nhiều ở đồng bằng sông Hồng phía Bắc v{ phía Nam đồng bằng sông Cửu Long. Một nghiên cứu gần đ}y về Đồng bằng Bắc bộ cho thấy giao thông đường bộ đ~ tăng trưởng 29 % / năm. Việc mở rộng gần đ}y của đội xe quốc gia cũng tăng ấn tượng ở mức 14-20 %/ năm giữa năm 2005 đến 2008, doanh số b|n h{ng của xe ô tô tăng 41 % 2007-2008. Cho đến nay ng{nh giao thông đ~ đóng góp một phần lớn v{o sự tăng trưởng n{y chủ yếu thông qua việc phục hồi v{ mở rộng đường giao thông huyết mạch hiện thời. Mạng lưới đường bộ quốc gia đ~ mở rộng đến 17.000 km, hiện trạng giao thông tổng thể được cải thiện với 66 % mạng lưới đang trong tình trạng vận h{nh tốt v{ 84 % mạng lưới b}y giờ được l|t dải cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ có 4 % trong tổng số mạng lưới giao thông có bốn hoặc nhiều l{n đường v{ trong đó xuất hiện tình trạng hạn chế khả năng vận h{nh đặc biệt l{ xung quanh H{ Nội v{ TP HCM. Nếu giao thông tốc độ tăng trưởng tiếp tục ở mức hiện tại của họ những hạn chế bất lợi có thể t|c động đến sự ph|t triển kinh tế trong tương lai. Ngo{i ra còn có một vấn đề "đô thị hóa" gia tăng lấn chiếm không gian đường nơi d}n cư v{ khu thương mại hoạt động tr{n qua lấn chiếm đường. Sự gia tăng không ngừng của mật độ c|c dải băng băng dọc theo những con đường khiến cho mở rộng c|c tuyến đường hiện có l{ một đề xuất tốn nhiều kinh phí v{ thời gian. C|c tuyến đường phải chịu sức tải của luồng giao thông hỗn hợp, nơi người đi bộ, không có động cơ giao thông, xe m|y, v{ c|c phương tiện di chuyển chậm tất cả c|c hợp nhất với c|c xe tải v{ xe buýt tốc độ nhanh hơn. Kết quả l{ tốc độ xe trung bình l{ rất thấp v{ Việt Nam l{ một trong những nước có kỷ lục an to{n đường bộ tồi tệ nhất trên thế giới. Với đặc điểm d}n số tăng nhanh v{ mong muốn của Chính phủ để duy trì tăng trưởng kinh tế h{ng năm trên 8%1 v{ mở rộng đ|ng kể của c|c cơ sở công nghiệp, Việt Nam đ~ đạt đến giai đoạn ph|t triển, nơi có một đối số vô song nhằm tạo ra một công suất cao, kiểm so|t việc đi lại tại trục đường cao tốc m{ trên đó x}y dựng phần còn lại của mạng lưới đường bộ. Để giải quyết nhu cầu vận tải của miền Trung Việt Nam chỉ có một giải ph|p duy nhất đ|p ứng được nhu cầu n{y l{ cung cấp một cơ sở hạ tầng đường cao tốc nhằm cung cấp c|c năng lực v{ c|c cấp độ dịch vụ cần thiết. Do đó, dự kiến rằng dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng, Quảng Ng~i (DQE) sẽ mang lại nhiều lợi ích. Những người trực tiếp được lợi từ dự |n n{o bao gồm người đi lại trên dự |n đường cao tốc DQE v{ l{n đường song song dự |n NH1. Người sử dụng xe ô tô v{ c|c phương thức vận tải c| nh}n kh|c cũng như người sử dụng giao thông công cộng trên cả hai DQE v{ NH1 sẽ được hưởng lợi do giảm thời gian 1 1Cuộc khủng hoảng kinh tế to{n cầu đ~ l{m chậm lại sự tăng trưởng, nhưng dấu hiệu phục hồi l{ điều hiển nhiên v{ mục tiêu của Chính phủ l{ đạt mức tăng trưởng trở lại cao khoảng 8% đạt được trong thời gian qua. xiv
 16. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường đi lại v{ không chắc chắn v{ giảm số lượng tai nạn giao thông. Người dùng của NH1 cũng sẽ được hưởng lợi do giảm chi phí vận h{nh phương tiện giao thông. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng, Quảng Ng~i sẽ giúp tăng cường c|c mối liên kết của miền Trung Việt Nam với miền Bắc v{ c|c bộ phận phía Nam của đất nước v{ từng bước giúp Chính phủ Việt Nam trong việc giảm khoảng c|ch ph|t triển chênh lệch trong khu vực. Đường cao tốc n{y cũng sẽ đóng góp v{o sự ph|t triển của Đ{ Nẵng như l{ một cửa ngõ khu vực thị trường quốc tế thông qua c|c hoạt động kinh tế H{nh lang Đông-T}y nối Đ{ Nẵng với L{o v{ Th|i Lan. Th}n mến, Tổng Công ty Đầu tư v{ Ph|t triển Đường Cao tốc Việt Nam xv
 17. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường GIỚI THIỆU Lĩnh vực giao thông vận tải đ~ đóng góp tích cực v{o sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong suốt thập kỷ qua v{ đ~ góp phần l{m giảm đói nghèo trực tiếp thông qua sự liên kết tốt hơn với c|c thị trường, cơ sở gi|o dục v{ y tế, v{ trực tiếp thông qua sự đóng góp của nó cho sự tăng trường. Tỉ lệ đầu tư cao cho cơ sở hạ tầng của Việt Nam đ~ l{ một nh}n tố cho phép v{ thúc đẩy sự ph|t triển kinh tế n{y. Thực sự, Việt Nam l{ một trong những nước đứng đầu trên thế giới về đầu tư cho cơ sở hạ tầng với kinh phí h{ng năm chiếm khoảng 9-10% GDP, trong đó khoảng một nửa l{ cho giao thông. Sự ph|t triển kinh tế đ|ng kể đó có thể được tóm tắt như sau: - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng với tỉ lệ h{ng năm l{ 7,2% giữa năm 1995 v{ 2005 v{ đạt tới 8,2% v{o năm 2006. GDP theo đầu người tăng từ 170 USD năm 1993 đến 726 USD năm 2006 v{ được dự đo|n sẽ đạt 1.000 USD v{o năm 2010; - Nghèo đói, được đo tại ngưỡng 1 USD một ng{y đ~ giảm xuống đ|ng kể từ 51% d}n số v{o năm 1990 xuống chỉ còn 8%; - Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, gi| trị tăng lên 22% v{o năm 1996 để đạt tới 40 tỉ USD (54% GDP). S|u mặt h{ng xuất khẩu đứng đầu l{ dầu, dệt may, gi{y dép, thủy sản, đồ gỗ v{ điện tử; v{ - Đầu tư trực tiếp từ nước ngo{i vốn được coi l{ một trong những lĩnh vực cao nhất thế giới liên quan tới quy mô của nền kinh tế (chiếm gần 10% GDP) đ~ đạt 10.2 tỉ USD năm 2006, tăng 49% so với năm 2005. Tuy nhiên, sự ph|t triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng v{ dịch vụ giao thông trong thập kỷ qua đ~ tạo ra những nhu cầu v{ th|ch thức mới cho lĩnh vực giao thông vận tải. Sự bế tắc của c|c hoạt động kinh tế do sự hạn chế cơ sở hạ tầng đ~ v{ đang xuất hiện ở một số nơi. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh đ~ góp phần dẫn đến tỉ lệ đô thị hóa cao, l{m nảy sinh c|c tai nạn giao thông, sự kìm chế khả năng mới v{ sự tăng lên mạnh mẽ về c|c yêu cầu tích trữ t{i sản để đ|p ứng sự mở rộng nhanh chóng của c|c nguồn giao thông. Để giải quyết những sự bế tắc về cơ sở hạ tầng n{y, v{ dần dần loại bỏ những hạn chế giao thông trong công nghiệp, Việt Nam đang bắt tay v{o một chương trình ph|t triển đường cao tốc đầy tham vọng. Sẽ mất gần 20 năm sắp tới để x}y dựng mạng lưới đường cao tốc quốc gia m{ sau đó sẽ mang lại sự nối kết với tốc độ cao hơn, tải trọng lớn hơn từ Bắc tới Nam v{ hình th{nh c|c đường nối xuyên t}m v{ tỏa tròn xung quanh c|c đô thị lớn. Bộ Giao thông Vận tải (MOT) đ~ ph|t triển một kế hoạch lớn để ph|t triển đường cao tốc. Kế hoạch n{y tập trung v{o sự ph|t triển của h{nh lang Bắc – Nam song song với quốc lộ 1, c|c đường cao tốc tỏa ra từ c|c đô thị lớn v{ c|c đường v{nh đai nối kết chúng với nhau để hỗ trợ hơn nữa sự tăng trưởng trong c|c khu vực kinh tế lớn. Mạng lưới dự tính d{i khoảng 4.700 km với chi phí ước tính l{ 30 tỉ USD được yêu cầu v{o năm 2020. Mục tiêu ph|t triển dự |n đường cao tốc l{ để cải thiện sự nối liền giao thông ở khu vực miền Trung Việt nam thông qua sự ph|t triển tải trọng lớn, cơ sở đường cao tốc tiêu chuẩn cao để hỗ trợ sự ph|t triễn x~ hội v{ kinh tế, được đo bởi sự giảm đi về thời gian 1
 18. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường vận chuyển trên đường, thuế quan, c|c rủi ro về an to{n, v{ bởi sự quản lý v{ vận h{nh hiệu quả của hệ thống đường cao tốc quốc gia. Đoạn đường cao tốc n{y được đặt giữa th{nh phố Hồ Chí Minh v{ H{ Nội ở miền Trung Việt Nam với hơn 40% giao thông l{ giao thông đường d{i nối kết miền Bắc với miền Nam Việt Nam (H nh 1). Đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i l{ một tuyến đường quốc tế quan trọng của chính phủ Việt Nam. H{nh lang kinh tế Đông – T}y đang ph|t triển gần đ}y, một h{nh lang d{i 1500km, liên kết Đ{ Nẵng với biển Andaman của Myanma, thông qua L{o v{ Th|i Lan, đ~ khiến cho khu vực Đ{ Nẵng trở th{nh cửa ngõ dẫn ra thị trường quốc tế. Sự ph|t triển đường cao tốc sẽ kích thích sự ph|t triển của Đ{ Nẵng như một trung t}m xuất khẩu. Đ{ Nẵng có cảng biển lớn thứ 3 Việt Nam – cảng Tien Sa – có thể tiếp nhận 35000 t{u DWT. Có lẽ động lực chính cho sự ph|t triển nối kết n{y l{ khu công nghiệp Dung Quất với nh{ m|y lọc dầu đầu tiên sẽ sớm được ho{n thiện ở Việt Nam. Việc x}y dựng đoạn đường cao tốc n{y thực sự quan trọng cho sự ph|t triển Hình 1. Vị trí địa lý dự án kinh tế x~ hội v{ sự tăng trưởng khu vực miền Trung Việt Nam. Chiến lược ph|t triển kinh tế x~ hội của Việt Nam |p dụng chính s|ch ph|t triển h{i hòa giữa miền Bắc, miền Trung v{ miền Nam Việt Nam. Chiến lược ph|t triển khu vực công nghiệp tích hợp (IIADS) đ~ được lên kế hoạch v{ được thực hiện tại 3 khu vực nêu trên. Tuy nhiên, GDP theo đầu người ở khu vực miền Trung tương đối thấp hơn so với 2 khu vực còn lại. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng – Quảng Ng~i l{ một trong những dự |n cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng nhất được chính phủ Việt Nam thông qua. C|c khu vực đặc biệt sẽ được hưởng lợi từ dự |n n{y bao gồm: khu công nghiệp Lien Chieu v{ Hoa Khanh, th{nh phố Đ{ Nẵng, khu công nghiệp mở Chu Lai, khu công nghiệp Dung Quất, khu công nghiệp phía t}y – thị trấn Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), khu công nghiệp Quảng Phú v{ Phổ Phong. 2
 19. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÍNH LẬP BÁO CÁO ĐTM Th|ng 11 năm 2007, Ng}n h{ng thế giới (Ng}n h{ng -WB) đ~ thông b|o cho Bộ GTVT về kế hoạch ph}n bổ vốn vay IBRD cho dự |n. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng –Quảng Ng~i đ~ được Chính Phủ Việt Nam quyết định đầu tư với dự kiến vay vốn của IBRD. Sau c|c cuộc họp thảo luận với Bộ GTVT, dự |n sẽ được x}y dựng bằng nguồn vốn vay của Ng}n h{ng Thế giới. B|o c|o nghiên cứu tiền khả thi của Dự |n (do Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - TEDI thực hiện) theo phương thức BOT đ~ được Bộ GTVT phê duyệt theo Quyết định số 2654/QD-BGTVT ng{y 11/09/2000 v{ Quyết định số 134/QD-BGTVT ng{y 14/01/2004. B|o c|o tiền khả thi của dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i do Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI) lập đ~ được Thủ tướng phê duyệt tại công văn số 493/CP-CN ng{y 21/04/2003. Th|ng 5 năm 2005 B|o c|o nghiên cứu khả thi (F/S) do TEDI lập đ~ được PMU85 trình nộp cho Bộ GTVT theo công văn số 514/BQL-KHDA2 v{o ng{y 11/5/2005 xong chưa được phê duyệt vì vẫn chưa x|c định được nguồn vốn cho dự |n v{o thời điểm đó. Đầu năm 2007, Chính phủ Việt Nam đ~ đề nghị Liên danh Nippon Koei v{ Nippon Engineering (JETRO) thực hiện cập nhật nghiên cứu khả thi dự |n Đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i từ nguồn vốn của Bộ Kinh tế, Thương mại v{ Công nghiệp Nhật Bản (METI) v{ th|ng 4/2008 b|o c|o cập nhật đ~ được trình Bộ GTVT xem xét. Th|ng 7/2008, Ng}n h{ng về cơ bản đ~ đồng ý với những đề xuất của tư vấn JETRO trong nghiên cứu dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng –Quảng Ng~i. Tuy nhiên, Ng}n h{ng đề nghị cần phải xem xét lại một số vấn đề như sau: - Dựa trên kết quả khảo s|t hiện trạng trên to{n tuyến v{ kết quả l{m việc với c|c tỉnh Quảng Nam, Quảng Ng~i v{ Th{nh phố Đ{ Nẵng, WB yêu cầu điều chỉnh hướng tuyến để tr|nh l{m ảnh hưởng đến những điểm khống chế trong khu vực như những di sản văn hóa, khu công nghiệp v{ đường điện cao thế 500KV. Vị trí của điểm cuối phía Nam cần được chọn lựa để đường cao tốc được nối với Quốc lộ 1A thông qua đường nối với Th{nh phố Quảng Ng~i - B|o c|o đ|nh gi| t|c dộng môi trường ĐTM, b|o c|o kế hoạch giải phóng mặt bằng RAP gồm kế hoạch thu hồi đất v{ ph}n tích kinh tế, x~ hội phải được cập nhật đ|p ứng yêu cầu của Ng}n h{ng. Ng{y 10 th|ng 12 năm 2009 TEDI bắt đầu thực hiện nghiên cứu bổ sung căn cứ v{o thông b|o số 594/TB-BGTVT ng{y 25 th|ng 12 năm 2009 của Bộ GTVT về việc thống nhất điều chỉnh hướng tuyến đoạn Km 0+00-km 16+00; Km 58+00-km 68+00 v{ Km 109+00-km 129+00. B|o c|o đ|nh gi| t|c động môi trường Dự |n được cập nhật trên cơ sở b|o c|o nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến ng{y 21 th|ng 12 năm 2009 của Tư vấn ho{n thiện TEDI v{ số liệu điều tra, khảo s|t môi trường tự nhiên v{ x~ hội bổ sung từ ng{y 22/12/ 2009 đến ng{y 20/1/2010. 3
 20. Dự |n đường cao tốc Đ{ Nẵng - Quảng Ng~i Đ|nh gi| t|c động môi trường Tổng công ty Ph|t triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) th{nh lập từ th|ng 10 năm 2004 v{ hiện nay thay mặt Bộ GTVT l{m chủ đầu tư dự |n. Nhiệm vụ của VEC l{ đầu tư x}y dựng đường cao tốc, quản lý, bảo dưỡng v{ thu phí. X}y dựng, vận h{nh c|c khu dịch vụ liên quan, lập kế hoạch, phê duỵệt, thiết kế, v{ gi|m s|t x}y dựng. Dự |n Đường cao tốc Đ{ Nẵng –Quảng Ng~i l{ dự |n loại A. Ng}n h{ng yêu cầu thực hiện:10 chính s|ch cơ bản về an to{n môi trường ngay từ giai đoạn thiết kế v{ thực hiện: - Đ|nh gi| môi trường (OP4.01); - L}m nghiệp (OP4.36); - Môi trường tự nhiên (OP4.04); - An to{n đập (OP4.37); - Quản lý l{i vật có hại (OP4.09); - T|i định cư không bắt buộc (OP4.12); - Người bản địa -d}n tộc thiểu số (OP4.20); - Văn hóa vật thể (OP4.11); - Dự |n ở những vùng tranh chấp (OP7.60) - Dự |n ở những khu vực đường thủy quốc tế (OP7.50). Trong số c|c chính s|ch về an to{n môi trường , Đ|nh gi| t|c động môi trường (OP 4.01) l{ yêu cầu chủ yếu của b|o c|o. Ngo{i ra, c|c chính s|ch về T|i định cư (OP4.12), Di sản văn ho| vật thể (OP4.11) đều được |p dụng trong b|o c|o ĐTM. Dự |n không bao gồm x}y dựng đập, trong c|c khu vực tranh chấp, rừng hoặc những đối tượng g}y nhiễm bẩn được x|c định trong OP7.50, OP4.37, OP7.60, OP4.36 v{ OP4.09, v{ c|c chính s|ch liên quan đến c|c đối tượng n{y không phải |p dụng trong b|o c|o ĐTM. Môi trường sống tự nhiên (OP4.04, 2001), dự |n sẽ không g}y ảnh hưởng tới giới hạn môi trường sống tự nhiên x|c định trong OP4.04, ANNEX A nhưng một phần của vùng dự |n gần với môi trường sống tự nhiên của c|c lo{i hoang d~ (tuyến nằm c|ch xa khu vực rừng Phú Ninh khoảng 2000 m -3000m về bên phải). C|c nguyên tắc cơ bản của chính s|ch n{y sẽ được |p dụng trong b|o c|o ĐTM. Phạm vi lập báo cáo ĐTM Trên cơ sở điều kiện tự nhiên của hướng tuyến đường cao tốc v{ đặc điểm tự nhiên của tuyến lựa chọn, phạm vi đ|nh gi| của b|o c|o ĐTM được x|c định trong Bảng 1. Bảng 1. Phạm vi đánh giá tác động môi trường dự án Hạng mục - Items Phạm vi tác động - Coverage Vùng ảnh hưởng khoảng 250-300m tính từ timđường Tiếng ồn sang hai bên. Trong thời gian x}y dựng tất cả c|c vùng xung quanh c|c vị trí x}y dựng Trong khoảng 250m thượng lưu v{ khoảng 2000m phía Chất lượng nước hạ lưu công trình x}y dựng cầu Chất lượng không khí Tất cảc c|c khu vực nằm c|ch tim tuyến khoảng 200m 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2