intTypePromotion=3

Báo cáo đề tài bảo tàng chứng tích chiến tranh

Chia sẻ: Lê Hữu Lợi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

4
1.663
lượt xem
543
download

Báo cáo đề tài bảo tàng chứng tích chiến tranh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo tàng được thành lập tháng 9 - 1975, tiền thân là nhà trưng bày tội ác chiến tranh Mỹ - Ngụy. bảo tàng trưng bày một số hiện vật, hình ảnh tội ác của Mỹ - Ngụy trong chiến tranh với các chủ đề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đề tài bảo tàng chứng tích chiến tranh

 1. MÔN L CH S NG TÀI: B O TÀNG CH NG TÍCH CHI N TRANH 1
 2. Ph n 1: gi i thi u v b o tàng ch ng tích chi n tranh 1. M T S HI U BI T V B O TÀNG: V trí: 28 Võ Văn T n, qu n 3, Tp. H Chí Minh B o tàng ư c thành l p tháng 9 - 1975, ti n thân là nhà trưng bày t i ác chi n tranh M - Ng y. b o tàng trưng bày m t s hi n v t, hình nh t i ác c a M - Ng y trong chi n tranh v i các ch : lính M tàn sát nhân dân, r i ch t c hóa h c, tra t n, tù ày, chi n tranh phá ho i mi n B c. Các hi n v t như máy bay, i bác, xe tăng, máy chém và 2 ngăn chu ng c p ư c xây úng kích thư c nhà tù Côn o. Ngoài ra còn có các phòng trưng bày v chi n tranh biên gi i Tây Nam, chi n tranh b o v biên gi i phía B c, v n qu n o Trư ng Sa, âm mưu c a các th l c thù ch. Bên c nh ó còn có nh ng gian hàng trưng bày, gi i thi u s n ph m văn hóa dân t c Vi t Nam, phòng r i nư c VN.... Hơn 20 năm qua ã có g n 6 tri u lư t ngư i xem, trong ó có g n 1 tri u lư t khách nư c ngoài, ông nh t v n là các du khách ngư i M . Nh ng v t trưng bày t i ây em l i chân dung au lòng v m t t nư c trong xung t. Khách có th h c v Hi p nh Geneva 1954 t m th i phân ôi m t nhà nư c Vi t Nam c l p. Khách có th xem hình nh v cu c th m sát Sơn M . Khách có th xem máy chém hay mô hình “chu ng c p” o Côn Sơn. Hay khách có th xem video chi u c nh M s d ng ch t Da Cam và các hóa ch t khác. 2
 3. Tuy nhiên, nh ng nhà t ch c th hi n cu c chi n b ng nh ng v t không ch i di n cho n i au kh c a ngư i cách m ng Vi t Nam. Cũng có nh ng v t ph m nói v phong trào ph n chi n toàn c u, v s hòa gi i th i h u chi n, và v nh ng phóng viên nh – c ngư i Vi t và nư c ngoài – b gi t trong cu c xung t. Cũng có c m t phòng dành cho các tác ph m ngh thu t c a tr em v ch chi n tranh và hòa bình. Ph n 2 : tìm hi u v ch t c da cam trong chi n tranh Vi t Nam Ch t c da cam (C DC), (ti ng Anh: Agent Orange - Tác nhân da cam), là tên g i c a m t lo i ch t thu c di t c và làm r ng lá cây ư c quân i Hoa Kỳ s d ng t i Vi tNam trong th i kỳ Chi n tranh Vi t Nam. Ch t này ã ư c dùng trong nh ng năm t 1961 n 1971 và nhi u ngư i cho r ng ã làm t n thương s c kh e c a nh ng ngư i dân thư ng cũng như binh lính Vi t Nam, lính M cũng như lính Úc, Hàn Qu c, Canada, New Zealand có m t như quân ng minh c a M mà có ti p xúc v i ch t này, cũng như con cháu h . Trong th i kỳ Chi n tranh Vi t Nam, m c ích quân s chính th c c a C DC là làm r ng lá cây r ng quân i du kích M t tr n Dân t c Gi i phóng Mi n Nam Vi t Nam không còn nơi tr n tránh. C DC là m t ch t 3
 4. l ng trong; tên c a nó ư c l y t màu c a nh ng s c ư c v trên các thùng phuy dùng v n chuy n nó. Quân i Hoa Kỳ còn có m t s mã danh khác ch n các ch t ư c dùng trong th i kỳ này: "ch t xanh" (Agent Blue, cacodylic acid), "ch t tr ng" (Agent White, h n h p 4:1 c a 2,4-D và picloram), "ch t tím" (Agent Purple) và "ch t h ng" (Agent Pink). n năm 1971, C DC không còn ư c dùng làm r ng lá n a; 2,4-D v n còn ư c s d ng làm di t c . 2,4,5-T ã b c m dùng t i Hoa Kỳ và nhi u qu c gia khác Nói n s tàn phá c a ch t c màu da cam trư c h t là nói n s tàn phá lên b n thân ngư i b ch t c màu da cam. Th t xót xa cho nh ng a tr không có tay, có chân, và nh ng khi m khuy t v cơ th khác do ch t c màu da cam gây ra. N u khuy t t t tay, em không th c m n m nh ng th em mu n, khuy t t t chân em không th i n nh ng nơi vui chơi mà áng l ra nh ng a tr như em có th n, khi m khuy t m t không th làm cho em th y ư c th gi i xung quanh em p th nào ... Không ch d ng l i khi m khuy t b ph n c a cơ th mà ch t c màu da cam còn gây ra nh ng cơ th d d ng. Ch c n th y ư c nh ng hình nh d d ng ó, như tôi, chúng ta s th t lên “th t áng s ”. i u ó cho ta th y s tàn phá c a ch t c màu da cam như th nào, nó như m t th thu c c gi t ch t nh ng a tr y t ng gi t ng phút. Dư ng như qu c M ã quên i câu mà chính chúng ã nói trong b n tuyên ngôn “m i ngư i sinh ra u có quy n bình ng, t o hóa ã cho h nh ng quy n không ai xâm ph m ư c, trong nh ng quy n y có quy n ư c s ng, quy n t do và quy n mưu c u h nh phúc”. 4
 5. Chúng úng là nh ng con qu d ã cư p i sinh m ng và cu c s ng c a bi t bao a tr b t h nh Khi m t a bé sinh ra không lành l n, thì ngư i u tiên au kh chính là ngư i m . Ngư i m mang n ng au 9 tháng 10 ngày, ngay sau khi bé chào i, i u u tiên m mu n ó là ư c th y con, mong cho con sinh ra th t kh e m nh. M mong khi con l n lên con là m t ngư i t t trong xã h i, giúp ích cho t. Nhưng th t au lòng, nh ng ư c ao ư c th p sáng c a ngư i m ã t t khi th y a con mình không ư c như nh ng a tr khác sinh ra. i u ó có th báo cho ngư i m bi t r ng m s c c kh trong su t quãng i c a con và cũng có th báo cho ngư i m bi t r ng m s m t con vào b t c lúc nào. D u th nào i chăng n a, m không b con, v n nuôi con cho n ngày mai... S tàn phá c a ch t c màu da cam là s tàn phá c a c m t th h . Có nh ng gia ình nhi u th h b ch t c màu da cam, có nh ng gia ình t t c a con u b nhi m ch t c màu da cam. Có nh ng di ch ng c a ch t c màu da cam truy n t i này sang i khác. Sau khi cu c chi n Vi t Nam k t thúc, hai thành ph n ư c công nh n là ch u ít nhi u nh hư ng c a dioxin: ng bào Vi t Nam s ng trong các vùng b r i AO, và c u quân nhân Mĩ, nh ng ngư i tr c ti p r i hóa ch t này. Sau năm 1975, m t s c u chi n binh Mĩ và thân nhân c a h b t u phàn nàn tình tr ng suy i s c kh e, c bi t là ung thư, và tình tr ng khuy t t t trong con cái c a h . Nh ng c u chi n binh này nghi ng r ng dioxin (mà h t ng ti p xúc trong th i chi n) là th ph m c a nh ng b nh t t như th . H v n ng v i chính ph , và m t s thư ng ngh sĩ cũng kh ng nh r ng AO, hay dioxin, là c ch t gây ra b nh t t cho gi i c u chi n binh, và kêu g i chính ph ph i b i thư ng cho nh ng thi t h i này. Ti p theo ó, B c u chi n binh (Department of Veterans Affairs) b t u ti n hành th th c b i thư ng cho nh ng c u chi n binh m c b nh nh ng b nh mà h cho là có liên quan n dioxin . 5
 6. Ngoài ra, B c u chi n binh còn ch p nh n b i thư ng nh ng c u chi n binh (hay nói úng hơn là con em h ) có con b hai ch ng b nh n t t s ng (spina bifida) và các b nh mang tính d t t b m sinh. Quy t nh b i thư ng c a B c u chi n binh không d a vào b ng ch ng khoa h c, và cũng không d a vào nh ng nghiên c u trên các c u chi n binh, mà d a vào c v n c a Vi n hàn lâm khoa h c qu c gia Mĩ. Nhưng ý ki n dioxin là th ph m c a nh ng v n s c kh e trong gi i c u chi n binh b m t s nhà nghiên c u y khoa thách th c. Các nhà nghiên c u này trình bày d ki n cho th y không có m t s liên i nào gi a AO hay dioxin và ung thư. Nh n xét này cũng phù h p v i m t nghiên c u Úc, mà trong ó các nhà nghiên c u Úc không tìm th y m i liên h nào gi a dioxin và các v n s c kh e trong c u quân nhân Úc t ng tham chi n Vi t Nam. V n tr nên ph c t p hơn khi m t s nhà nghiên c u khác trình bày d ki n cho th y dioxin có th gây ra ung thư, d thai, và m t lo t tác h i khác cho s c kh e. M t cu c tranh lu n “nóng” gi a các nhà nghiên c u x y ra trên các t p san y h c. Các nhà nghiên c u y h c thư ng r t bình tĩnh, l nh lùng, và ôn hòa trong l i văn ch vi t, nhưng trong cu c tranh lu n này, ã có lúc h dùng n nh ng danh t n ng c m tính như “huy n tho i” (myth), “sai l m” (wrong, mistake) … Phân lo i tác h i dioxin K t qu làm vi c c a y ban ư c tóm lư c trong m t báo cáo trình lên Vi n hàn lâm khoa h c Mĩ và chính ph Mĩ. B n báo cáo th nh t có tên là “Veterans and Agent Orange: Update 1996” (C u chi n binh và ch t màu da cam: c p nh t thông tin 1996) ư c công b vào Tháng Ba năm 1996. Nhưng m i năm có nhi u nghiên c u liên quan n tài này, nên y ban ph i liên t c c p nh t hóa và ánh giá l i b ng ch ng. Do ó, c m i hai năm, h l i cho xu t b n m t b n báo cáo m i. Ti p theo b n báo cáo năm 1996 là b n báo cáo “Agent Orange: Update 1998”, “Agent Orange: Update 2000”, và m i nh t là “Agent Orange: Update 2002” [3]. Trong m i báo cáo h chia m i liên h gi a nh hư ng c a dioxin và s c kh e thành b n nhóm: 6
 7. Nhóm 1 là nh ng b nh mà b ng ch ng nghiên c u khoa h c ã rõ ràng trong các nghiên c u và lo i tr kh năng nh hư ng c a các y u t ph và y u t ng u nhiên. Ch ng h n như n u có nhi u nghiên c u nh nhưng t t c cùng phát hi n m t m i liên h gi a dioxin và b nh, thì các k t qu nghiên c u này ư c x p vào nhóm 1. Cho n nay, y ban nh n nh r ng ã có y b ng ch ng khoa h c k t lu n v m i liên h gi a dioxin và các b nh sau ây: • Ung thư b ch c u dòng lympho d ng mãn tính (Chronic lymphocytic leukemia, CLL) • Ung thư mô m m (Soft-tissue sarcoma) • Ung thư d ng không-Hodgkin (Non-Hodgkin''s lymphoma) • Ung thư d ng Hodgkin (Hodgkin''s disease) • Ban clor (Chloracne) Nhóm 2 là nh ng b nh mà b ng ch ng chưa m y rõ ràng. “Chưa rõ ràng” có nghĩa là có b ng ch ng v m i liên h , nhưng kh năng nh hư ng c a các y u t ph và y u t ng u nhiên không th lo i b . Ch ng h n như trong s 5 nghiên c u, có m t nghiên c u cho th y m t m i liên h , còn 4 nghiên c u khác không phát hi n m i liên h nào, thì m i liên h này ư c x p vào nhóm 2. Nh ng b nh n m trong nhóm 2 là: • Ung thư h th ng hô h p (ung thư bronchus, larynx, and trachea) • Ung thư tuy n ti n li t (Prostate cancer) • B nh a u t y (Multiple myeloma) • M t s b nh th n kinh c p tính (Acute and subacute transient peripheral neuropathy) • R i lo n chuy n hóa porphyrin trong da (Porphyria cutanea tarda) • B nh ti u ư ng d ng II (Type 2 diabetes) • Ch ng n t t s ng (Spina bifida) trong các con em c a c u chi n bình. 7
 8. Nhóm 3 là nh ng b nh mà nghiên c u khoa h c chưa ưa ra y b ng ch ng k t lu n. ây, k t qu các nghiên c u chưa nh t quán, hay công trình nghiên c u có v n v phương pháp, kém ch t lư ng, chưa t các tiêu chu n khoa h c. Ví d như nh ng nghiên c u không phân tích các y u t ph , không xem xét n các y u t ng u nhiên, hay phân tích d ki n không úng phương pháp, hay s lư ng i tư ng nghiên c u quá ít k t lu n. K t qu trong nh ng nghiên c u như th ư c x p vào nhóm 3. • Ung thư mũi (Nasal or nasopharyngeal cancer) • Ung thư xương (Bone cancer) • Ung thư da (Skin cancers, melanoma, basal, and squamous cell) • Ung thư vú (Breast cancer) • Ung thư t cung, bu ng tr ng (cervical, uterine, and ovarian) • Ung thư hòn dái (Testicular cancer) • Ung thư b ng ái (Urinary bladder cancer) • Ung thư th n (Renal cancer) • Ung thư máu (Leukemia), ngo i tr CLL • S y thai (Spontaneous abortion) • D t t b m sinh (Birth defects), ngo i tr ch ng n t t s ng • Thai nhi ch t trong b ng m (stillbirth) • Thai nhi thi u cân (Low birthweight) • Ung thư trong tr em, k c acute myelogenous leukemia • B t bình thư ng v lư ng tinh trùng và hi m mu n • Các ch ng b nh liên quan n tâm th n • R i lo n th n kinh • R i lo n ư ng tiêu hóa và n i ti t • Các ch ng b nh v mi n d ch M T S HÌNH NH V N N NHÂN NHI M CH T C MÀU DA CAM 8
 9. V KI N CH T C MÀU DA CAM “L n u tiên, m t hành ng pháp lý ã ư c ti n hành t i M nhân danh các n n nhân ngư i Vi t c a cu c chi n tranh VN. Hôm 30-1-2004, m t h sơ ki n ã ư c H i Các n n nhân ch t c da cam/dioxin n p t i m t tòa án c p qu n c a New York. Tuy ch ba công dân VN ng nguyên ơn, song phán quy t c a v ki n s ư c áp d ng cho m i công dân VN nào ã t ng là n n nhân c a ch t c da cam t ng ư c (M ) phun x t. Do l Chính ph Hoa Kỳ không th b truy t , nên v ki n nh m n m y ch c công ty M , trong ó có các công ty Dow Chemical và Monsanto, v n là ch ch t trong vi c s n xu t ch t c g i là da cam ư c quân i M s d ng trong chi n tranh. 9
 10. Theo s li u c a H i Ch th p , VN có kho ng 150.000 tr em b nh hư ng ch t da cam, trong th i chi n có kho ng 3 tri u ngư i b nhi m c và ít nh t có 1 tri u ngư i s c kh e b nh hư ng tr m tr ng. Ch t c này trong th c t ã không ch a b t c ai, quân nhân hay thư ng dân c hai mi n Nam B c, do ti p xúc tr c ti p v i ch t c trong chi n tranh hay do di truy n. Cho nên, có th nói v ki n này là v ki n c a t t c n n nhân c a ch t c da cam, “không ranh gi i”... Nhóm b o v quy n l i c a n n nhân Ch t c da cam/Dioxin i v i 37 công ty s n xu t hóa ch t c a Hoa Kỳ, nh ng ơn v ã s n xu t các ch t hóa h c phát quang cây c i có ch a ch t c da cam ư c quân i M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam, trong ó n i b t là các công ty: Dow Chemical, Montaso Ltd, Phamacia Corporation, Hercules Incorporated. Cho n nay, v ki n ã qua hai phiên tòa sơ th m Tòa án liên bang t i qu n Brooklyn và tòa phúc th m Tòa kháng án liên bang khu v c 2 New York bác ơn ki n c a nguyên ơn v i lý do chính: bên nguyên chưa có b ng ch ng khoa h c ch ng minh m i quan h gi a b nh t t c a h v i ch t dioxin, không có căn c pháp lu t qu c t , các công ty hóa ch t ch s n xu t theo ơn t hàng c a chính ph M nhưng chính ph M l i có quy n mi n t . Do ó ngày 2 tháng 3 năm 2009 tòa án T i cao M bác ơn th nh c u c a nguyên ơn Vi t Nam. V ki n ã thu hút s chú ý c a dư lu n Vi t Nam và qu c t . Vài t ch c xã h i ã kêu g i ng h n n nhân ch t c dioxin, ng h bên nguyên. Như ông Len Aldis ã l p m t trang web kêu g i ký tên vì công lý. Di n bi n Ngày 31 tháng 1 năm 2004, nhóm b o v quy n l i c a n n nhân Ch t c da cam/Dioxin là H i N n nhân Ch t c da cam/dioxin Vi t Nam (The Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin - VAVA) ã ki n 37 công ty M ph i b i thư ng do trách nhi m gây ra thương tích vì ã s n xu t ch t hóa h c này. Dow Chemicalvà Monsanto là hai công ty s n xu t ch t c da cam (C DC) l n nh t cho quân i Hoa Kỳ ã b nêu tên trong v ki n cùng các công ty khác. Trư c ây nhi u c u quân nhân Hoa Kỳ ã th ng m t v ki n tương t . H i ngh ti n xét x l n u tiên ã di n ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2004. H i ngh ti n xét x th hai di n ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2004. Ngày 13 tháng 9 năm 2004, các lu t sư c a nguyên ơn ã trình Tòa sơ th m ơn 10
 11. ki n s a i. Bên b ã trình Tòa án sơ th m b n tranh t ng c a mình ( t 1) vào ngày 3 tháng 11 năm 2004, b n tranh t ng th 2 ư c trình ngày 18 tháng 1 năm 2005. Ngày 28 tháng 2 năm 2005, hai bên b t u tranh t ng t i Tòa sơ th m. Ngày 10 tháng 3 năm 2005 quan tòa Jack Weinstein thu c Tòa án liên bang t i qu n Brooklyn ã bác ơn ki n, quy t nh r ng nh ng òi h i c a ơn ki n không có cơ s pháp lu t. Quan tòa k t lu n r ng ch t c da cam ã không ư c xem là m t ch t c dư i b c m theo lu t qu c t vào lúc Hoa Kỳ dùng nó, ngay c khi nh hư ng không c ý c a nh ng ch t này có th gây ra c t i v i i s ng c a con ngư i và môi trư ng h s ng; và r ng Hoa Kỳ không b c m dùng nó di t c ; và nh ng công ty s n xu t ch t này không có trách nhi m v cách s d ng c a chính quy n. Chính ph Hoa Kỳ, v n có quy n mi n t (sovereign immunity), không ph i là m t b cáo trong ơn ki n. Jack Weinstein cho r ng: " ơn ki n c a phía nguyên ơn không d a trên b t c cơ s nào c a lu t n i a c a m t bang, m t qu c gia hay dư i b t c hình th c gì c a lu t qu c t ". Ông cũng cho r ng nguyên ơn Vi t Nam ã không không ch ng minh ư c chính ch t c da cam ã gây ra các lo i b nh t t như li t kê trong ơn ki n c a h , vì cho n th i i m ơn ki n, h v n v n thi u các nghiên c u sâu r ng v nh hư ng c a ch t làm phát quang cây c i có tác ng x u i v i s c kh e con ngư i. Ngày 7 tháng 4, 2005 oàn lu t sư i di n cho các n n nhân Vi t Nam n p ơn yêu c u Tòa kháng án liên bang khu v c 2 New York xét x l i và ph quy t phán quy t trư c ây c a chánh án Jack Weinstein. D ki n Tòa Phúc th m s cho ý ki n có m phiên x phúc th m hay không vào mùa thu 2006. Ngày 22 tháng 2 năm 2008, Tòa phúc th m Liên bang M t i New York ã ra phán quy t bác ơn ki n c a các công dân Vi t Nam, n n nhân ch t c da cam/dioxin ch ng các công ty hóa ch t M v vi c s d ng ch t c da cam/dioxin trong chi n tranh Vi t Nam. Tòa này ã y án sơ th m. Dư lu n qu c t có nhi u ý ki n phê phán phán quy t này c a Tòa phúc th m Liên bang M . Ngày 18 tháng 3 năm 2008, oàn Lu t sư Hoa Kỳ và H i Lu t gia Dân ch qu c t g m 10 ngư i ã n Vi t Nam h tr v m t pháp lý cho các n n nhân trong v ki n s p t i lên T i cao Pháp vi n Hoa Kỳ 11
 12. Ngày 6 tháng 10 năm 2008 nguyên ơn ti p t c n p ơn th nh c u lên Tòa án T i cao M nhưng ã b tòa án T i cao M bác ơn th nh c u c a nguyên ơn vào ngày 2 tháng 3 năm 2009. Phó ch t ch y ban trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam Vũ Tr ng Kim cho là "Vi c tòa án M t ch i l i th nh c u c a các n n nhân Vi t Nam là ã b l cơ h i th hi n s công minh c a pháp lu t và tinh th n yêu chu ng công lý, tôn tr ng nhân quy n c a nhân dân M ". Theo lu t sư Lưu Văn t, ngư i theo v ki n t u cho bi t, lý do tòa án T i cao M bác ơn ki n c a n n nhân ch t c da cam Vi t Nam là theo lu t pháp M , khi m t v án ư c g i n Tòa phúc th m thì nh t nh ph i ư c xem xét gi i quy t. Nhưng cùng v vi c ó n u ư c g i lên tòa án T i cao thì không nh t nh ph i ưa ra xét x . Các nghiên c u khoa h c ph c v v ki n Các nhà khoa h c Vi t Nam ã h p tác v i các nhà khoa h c M , Canada, c và Nh t B n ã nghiên c u và th y các n n nhân dioxin có kh năng gây c c a dioxin trong máu cao g p hàng trăm ho c hàng ngàn l n m c bình thư ng. Vi n Y khoa Hoa Kỳ cũng ã k t lu n các n n nhân dioxin là các c u binh Hoa Kỳ tham gia chi n tranh Vi t Nam cũng b các căn b nh ung thư. Các lý l và d n ch ng Phía nguyên ơn Bên nguyên ưa ra l p lu n r ng các t p oàn hóa ch t ã không tuân th theo ơn t hàng c a Chính ph M mà cung c p các hóa ch t có ch t c dioxin. Các công ty cung c p ch t hóa h c phát quan cây c i bi t chúng có n ng dioxin cao và có kh năng h n ng ó xu ng nhưng h ã không làm v y vì lý do l i nhu n. Bên nguyên ơn cũng trích d n m t cu c h i ngh năm 1965 mà t i ó, i di n các hãng hóa ch t ã tuyên b r ng h bi t trong hóa ch t di t c có các ch t c dioxin. Lu t sư c a bên nguyên là Jonathan Moore cho r ng “H (các công ty s n xu t thu c di t c ) ã c s n xu t ư c càng nhanh, càng nhi u ch t c da cam càng t t vì lo ng i chính ph phát hi n, c m s n xu t s gi m kh năng sinh l i c a h ”. Lu t sư bên nguyên cũng l p lu n r ng, s lư ng 77 tri u lít ch t c da cam r i xu ng Vi t Nam là con s quá m c c n thi t di t c . Bên nguyên cũng cho r ng, chính ph M ã t hàng cho các công ty hóa ch t này v i yêu c u không gây tác h i i v i con ngư i. Do ó, vi c các công ty vi ph m quy nh như th , gây tác h i nghiêm tr ng cho thư ng dân có th coi là t i ph m chi n 12
 13. tranh. V ki n v n ang ư c ti p t c và mong r ng s t ư c k t qu như mong mu n m c dù r t khó khăn. L ik t Sau chuy n i tham quan b o tàng tôi ã bi t thêm ư c nhi u i u v chi n tranh nh ng h u qu c a nó nh ng m t mát au thương c a dân t c và th y ư c tinh th n yêu nư c c a nhân dân vi t nam như th nào nhìn nh ng hình nh ngư i tù côn o tôi t h i mình “ làm sao h có th ch u ng ư c nh ng c c hình tra t n dã man như v y” và cũng t ưa ra câu tr l i ch có lòng yêu nư c căm thù giăc sâu s c thì m i giúp h vư t qua m i au thương v xác th t quy t tâm chi n u n cùng d u có ph i hi sinh. Tôi cũng nh n ra r ng chi n tranh th t kh c li t th t au kh m t mát quá l n mong r ng s không còn chi n tranh trên qu t này n a m i ngư i ư c s ng trong hòa bình cùng xây d ng m t th gi i tươi p. 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản