intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo: Hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam 5 năm, giai đoạn 2011-201

Chia sẻ: Trần Thị Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:224

167
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo trình bài nội dung bao gồm 12 chương: Tổng quan về điều kiện tự nhiên tỉnh Hà Nam; Sức ép của Kinh tế - Xã hội với môi trường; Thực trạng môi trường nước; Thực trạng môi trường không khí; Thực trạng môi trường đất; Thực trạng đa dạng sinh học; Quản lý chất thải rắn; Tai biến thiên nhiên; Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng; Tác động do ô nhiễm môi trường; Thực trạng công tác quản lý môi trường; Các chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam 5 năm, giai đoạn 2011-201

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM<br /> SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> -------------------<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM<br /> 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2011÷2015<br /> <br /> HÀ NAM<br /> THÁNG 12, NĂM 2015<br /> <br /> ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM<br /> SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> -------------------<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM<br /> 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2011÷2015<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> <br /> ĐƠN VỊ QUẢN LÝ THỰC HIỆN<br /> <br /> HÀ NAM<br /> THÁNG 12, NĂM 2015<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................1<br /> TRÍCH YẾU 2<br /> I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁO CÁO ....................................................................2<br /> 1.1. Mục đích của báo cáo .......................................................................................2<br /> 1.2. Phạm vi của báo cáo .........................................................................................2<br /> 1.3. Cơ quan thực hiện báo cáo ...............................................................................3<br /> 1.4. Đối tượng phục vụ của báo cáo ........................................................................3<br /> 1.5. Hướng dẫn người đọc .......................................................................................4<br /> II. TÓM LƯỢC VỀ BÁO CÁO ..................................................................................6<br /> CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH HÀ NAM ............9<br /> 1.1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN........................................................................9<br /> 1.1.1. Vị trí địa lý .....................................................................................................9<br /> 1.1.2. Địa hình .......................................................................................................10<br /> 1.1.3. Hệ thống thủy văn .......................................................................................11<br /> 1.2. ĐẶC TRƯNG KHÍ HẬU ...................................................................................15<br /> 1.3. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ........................................................................16<br /> 1.4. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN .........................................................................18<br /> 1.4.1. Tài nguyên khoáng sản ................................................................................18<br /> 1.4.2. Tài nguyên rừng...........................................................................................19<br /> 1.4.3. Tài nguyên du lịch .......................................................................................19<br /> 1.4.4. Tài nguyên nước ..........................................................................................19<br /> CHƯƠNG 2. SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI ............................21<br /> ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG ...........................................................................................21<br /> 2.1. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ..............................................................................21<br /> 2.1.1. Khái quát tình hình phát triển và cơ cấu phân bố của các ngành, lĩnh vực .21<br /> 2.1.2. Tỷ lệ đóng góp và tăng trưởng GDP ...........................................................22<br /> 2.1.3. Vai trò tác động của tăng trưởng kinh tế đến đời sống xã hội và môi trường<br /> 23<br /> 2.2. SỨC ÉP DÂN SỐ VÀ VẤN ĐỀ DI CƯ ............................................................25<br /> 2.2.1. Sự phát triển dân số và biến động theo thời gian ........................................25<br /> 2.2.2. Sự chuyển dịch thành phần dân cư ..............................................................25<br /> 2.2.3. Dự báo sự gia tăng dân số của tỉnh trong thời gian tới................................26<br /> 2.2.4. Tác động của việc gia tăng dân số đến môi trường .....................................26<br /> 2.3. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG ................................................28<br /> 2.3.1. Khái quát về diễn biến các hoạt động ngành ...............................................28<br /> 2.3.2. Dự báo tốc độ phát triển của ngành công nghiệp - xây dựng khi thực hiện<br /> quy hoạch phát triển ..............................................................................................35<br /> 2.3.3. Đánh giá mức độ tuân thủ các mục tiêu của ngành (vấn đề quản lý môi<br /> trường) ...................................................................................................................37<br /> 2.3.4. Khái quát tác động của phát triển công nghiệp - xây dựng đối với môi<br /> trường ....................................................................................................................40<br /> 2.4. PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI..........................................................43<br /> 2.4.1. Khái quát diễn biến các hoạt động của ngành GTVT .................................43<br /> 2.4.2. Dự báo tốc độ phát triển của ngành GTVT trong tương lai ........................46<br /> <br /> 2.4.3. Đánh giá mức độ tuân thủ các mục tiêu trong phát triển GTVT (vấn đề<br /> quản lý môi trường) ............................................................................................... 47<br /> 2.4.4. Khái quát tác động của phát triển GTVT tới môi trường............................ 47<br /> 2.5. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ........................................................................ 48<br /> 2.5.1. Khái quát về diễn biến các hoạt động ngành .............................................. 48<br /> 2.5.2. Dự báo tốc độ phát triển của ngành nông nghiệp trong tương lai ............... 52<br /> 2.5.3. Khái quát tác động của phát triển nông nghiệp đối với môi trường ........... 53<br /> 2.5.4. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường .......................................... 55<br /> 2.5.5. Chương trình xây dựng nông thôn mới ....................................................... 56<br /> 2.6. PHÁT TRIỂN DU LỊCH ................................................................................... 56<br /> 2.6.1. Khái quát về diễn biến và các áp lực của ngành ......................................... 56<br /> 2.6.2. Dự báo tốc độ phát triển ngành du lịch ....................................................... 57<br /> 2.6.3. Đánh giá mức độ tuân thủ các mục tiêu trong phát triển du lịch (vấn đề<br /> quản lý môi trường) ............................................................................................... 57<br /> 2.6.4. Khái quát tác động của phát triển du lịch tới môi trường ........................... 57<br /> CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC ........................................... 59<br /> 3.1. NƯỚC MẶT ...................................................................................................... 59<br /> 3.1.1. Tài nguyên nước mặt ................................................................................... 59<br /> 3.1.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt ............................................................... 59<br /> 3.1.3. Diễn biến ô nhiễm nước mặt ....................................................................... 60<br /> 3.2. NƯỚC DƯỚI ĐẤT ............................................................................................ 82<br /> 3.2.1. Tài nguyên nước dưới đất ........................................................................... 82<br /> 3.2.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất ....................................................... 83<br /> 3.2.3. Diễn biến chất lượng nước dưới đất ............................................................ 85<br /> 3.3. DỰ BÁO VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LIÊN QUAN ĐẾN MÔI<br /> TRƯỜNG NƯỚC ..................................................................................................... 90<br /> 3.3.1. Dự báo nguồn ô nhiễm ngoại tỉnh đổ vào sông Nhuệ ................................. 90<br /> 3.3.2. Dự báo nước thải từ hoạt động trên địa bàn tỉnh......................................... 90<br /> CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ............................... 92<br /> 4.1. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ................................................. 92<br /> 4.1.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công<br /> nghiệp (CN-TTCN) ............................................................................................... 92<br /> 4.1.2. Nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động khai thác khoáng sản và sản<br /> xuất vật liệu xây dựng ........................................................................................... 92<br /> 4.1.3. Nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông vận tải ................. 93<br /> 4.1.4. Nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động xây dựng ............................... 93<br /> 4.1.5. Nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động chăn nuôi .............................. 93<br /> 4.1.6. Nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động xử lý chất thải rắn ................. 93<br /> 4.1.7. Nguồn gây ô nhiễm không khí từ các nguồn khác ...................................... 94<br /> 4.2. DIỄN BIẾN Ô NHIỄM ...................................................................................... 94<br /> 4.2.1. Khái quát diễn biến chất lượng không khí .................................................. 94<br /> 4.2.2. Bụi TSP ....................................................................................................... 94<br /> 4.2.3. Bụi PM10 .................................................................................................. 100<br /> 4.2.4. Chì (Pb) ..................................................................................................... 101<br /> 4.2.5. Các khí độc (CO, NOx, SO2) .................................................................... 102<br /> 4.2.6. Tiếng ồn..................................................................................................... 105<br /> 4.2.7. Đánh giá chung ......................................................................................... 107<br /> 4.3.1. Dự báo các nguồn gây ô nhiễm không khí ................................................ 108<br /> <br /> 4.3.2. Quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường không khí .......................109<br /> CHƯƠNG 5. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT .............................................112<br /> 5.1. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM SUY THOÁI ĐẤT .......................................112<br /> 5.1.1. Nguồn gây ô nhiễm từ sinh hoạt của người dân ........................................112<br /> 5.1.2. Nguồn gây ô nhiễm từ hoạt đông nông nghiệp .........................................112<br /> 5.1.3. Nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động y tế .......................................................113<br /> 5.1.4. Nguồn gây ô nhiễm từ KCN, cụm CN-làng nghề .....................................113<br /> 5.1.5. Nguồn gây ô nhiễm khác ...........................................................................114<br /> 5.2. HIỆN TRẠNG SUY THOÁI VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT...............115<br /> 5.2.1. Độ pH và các chất dinh dưỡng ..................................................................115<br /> 5.2.2. As, các kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất .........117<br /> 5.3. DỰ BÁO VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LIÊN QUAN ĐẾN MÔI<br /> TRƯỜNG ĐẤT .......................................................................................................123<br /> CHƯƠNG 6. THỰC TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC ..........................................125<br /> 6.1. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY SUY THOÁI ...................................................125<br /> 6.1.1. Khai thác đá vôi để sản xuất VLXD, thu hẹp diện tích rừng tự nhiên ......125<br /> 6.1.2. Khai thác đánh bắt quá mức các tài nguyên sinh vật ................................125<br /> 6.1.3. Kỹ thuật canh tác, chăm bón, bảo vệ thực vật nhằm tăng sản lượng cây<br /> trồng 125<br /> 6.1.4. Các nguyên nhân khác ...............................................................................125<br /> 6.2. HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN SUY THOÁI ĐA DẠNG SINH HỌC ........126<br /> 6.2.1. Hiện trạng diện tích rừng ...........................................................................126<br /> 6.2.2. Hệ sinh thái và hệ động thực vật ...............................................................126<br /> 6.3. DỰ BÁO MỨC ĐỘ DIỄN BIẾN ĐA DẠNG SINH HỌC .............................133<br /> 6.3.1. Hệ sinh thái rừng .......................................................................................133<br /> 6.3.2. Hệ sinh thủy vực ........................................................................................134<br /> 6.3.3. Dự báo diễn biến các loài và nguồn gen....................................................134<br /> CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ..........................................................135<br /> 7.1. NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN ......................................................135<br /> 7.1.1. Các nguồn phát sinh CTR đôthị, công nghiệp, nông thôn-chăn nuôi-làng<br /> nghề, xây dựng-khai khoáng và y tế ....................................................................135<br /> 7.1.2. Dự báo lượng thải và thành phần, mức độ độc hại, ô nhiễm của các chất ô<br /> nhiễm trong CTR sinh hoạt, công nghiệp, y tế và xây dựng-khai khoáng ..........141<br /> 7.2. THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN....................................................142<br /> 7.2.1. Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ..................................................142<br /> 7.2.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp .............................................145<br /> 7.2.3. Thu gom và xử lý CTR chăn nuôi, nông nghiệp .......................................146<br /> 7.2.4. Thu gom và xử lý chất thải rắn y tế ...........................................................147<br /> 7.2.5. Thu gom và xử lý chât thải rắn xây dựng ..................................................150<br /> 7.3. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI NGUY<br /> HẠI 150<br /> 8.1. TAI BIẾN THIÊN NHIÊN ...............................................................................151<br /> 8.2. SỰ CỐ Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG NHUỆ-ĐÁY CÓ NGUỒN GỐC NGOẠI<br /> TỈNH ........................................................................................................................151<br /> 8.3. SỰ CỐ Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG CHÂU GIANG .........................................153<br /> 8.4. SỰ CỐ Ô NHIỄM DO HOẠT ĐỘNG XẢ THẢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP<br /> 153<br /> 8.4.1. Sự cố ô nhiễm Công ty thép Hưng Thịnh..................................................153<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2