Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của thực tập sư phạm 1 đến lòng yêu nghề của các giáo sinh sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
96
lượt xem
20
download

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của thực tập sư phạm 1 đến lòng yêu nghề của các giáo sinh sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục tình cảm nghề nghiệp cho giáo sinh l4 một nhiệm vụ quan trọng của các khoa, tr-ờng s- phạm. Tình cảm nghề nghiệp l4 động lực mạnh mẽ giúp con ng-ời v-ợt qua đ-ợc những khó khăn, trở ngại để chiếm lĩnh những giá trị nghề, thôi thúc họ v-ơn tới những hoạt động sáng tạo nghề nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất cho xN hội v4 nâng cao đời sống tinh thần cho cá nhân (Nguyễn Quang Uẩn, 1981). Hiện nay trong ch-ơng trình đ4o tạo ch-a có một môn học riêng để giáo dục tình cảm nghề nghiệp cho giáo sinh song các nh4 giáo dục hoạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của thực tập sư phạm 1 đến lòng yêu nghề của các giáo sinh sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

  1. Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của thực tập sư phạm 1 đến lòng yêu nghề của các giáo sinh sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
  2. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 1, sè 2/2003 ¶nh h−ëng cña thùc tËp s− ph¹m 1 ®Õn lßng yªu nghÒ cña c¸c gi¸o sinh s− ph¹m kü thuËt n«ng nghiÖp Influence of practical pedagogical training exercise on attitudes of future agicultural teachers NguyÔn ThÞ Ngäc Thuý1 & §Æng ThÞ V©n1 Summary To investigate the effects of the practical training by attending classes at high schools on professional attitudes, two quick surveys using semi-structured questionnaires were carried out with 40 students in the Faculty of Agricultural Teachers' Training, Ha noi Agricultural University before and after the field trip to high schools. The results indicated that not only students' teaching skills were improved but also their professional feeeling were increased. After the field trip at high schools, 44% of the students said their self- confidence strongly increased and 74% of them affirmed that they really love their job. With the profound awareness about difficulties of teaching-learning agriculture at high schools nowadays, the students understood that the prerequisite requirement to be come an excellent agriculture-teacher is the love to the job. Keywords: Pedagogical training exercise, professional attitudes. I. Giíi thiÖu chung1 C¸c ®ît thùc tËp s− ph¹m l thêi gian Gi¸o dôc t×nh c¶m nghÒ nghiÖp cho ng−êi gi¸o sinh ®−îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi gi¸o sinh l mét nhiÖm vô quan träng cña thÕ giíi sinh ®éng cña ho¹t ®éng nghÒ c¸c khoa, tr−êng s− ph¹m. T×nh c¶m nghÒ nghiÖp nh»m gióp gi¸o sinh cñng cè, më nghiÖp l ®éng lùc m¹nh mÏ gióp con réng v n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc chuyªn ng−êi v−ît qua ®−îc nh÷ng khã kh¨n, trë m«n, kü n¨ng nghiÖp vô, kh¶ n¨ng øng ng¹i ®Ó chiÕm lÜnh nh÷ng gi¸ trÞ nghÒ, th«i xö...(NguyÔn Th¹c, 1992) TTSP1 t¹o c¬ thóc hä v−¬n tíi nh÷ng ho¹t ®éng s¸ng t¹o héi cho gi¸o sinh kiÓm nghÞªm nh÷ng tri nghÒ nh»m t¹o ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt thøc lý luËn ® tiÕp thu ®−îc trong thùc cho x héi v n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn tiÔn gi¸o dôc ë nh tr−êng. TTSP1 còng l cho c¸ nh©n (NguyÔn Quang UÈn, 1981). mét c¬ héi ®Ó c¸c gi¸o sinh tr¶i nghiÖm HiÖn nay trong ch−¬ng tr×nh ® o t¹o ch−a víi nh÷ng khã kh¨n bøc xóc cña ng−êi cã mét m«n häc riªng ®Ó gi¸o dôc t×nh gi¸o viªn ë bËc trung häc phæ th«ng c¶m nghÒ nghiÖp cho gi¸o sinh song c¸c (THPT), ®Æc biÖt l cña gi¸o viªn d¹y m«n nh gi¸o dôc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ® o kü thuËt n«ng nghiÖp (KTNN), m«n häc t¹o gi¸o viªn ph¶i t×m mäi c¬ héi ®Ó l m vÉn bÞ ®a sè häc sinh coi l m«n phô v tèt nhiÖm vô n y. th−êng kh«ng thÝch häc (néi dung thùc tËp Thùc tËp s− ph¹m 1 (TTSP1) l mét s− ph¹m 1). ViÖc ®èi mÆt víi thùc tr¹ng ®ã c«ng ®o¹n quan träng trong qu¸ tr×nh ® o ¶nh h−ëng nh− thÕ n o ®Õn lßng yªu nghÒ t¹o ng−êi gi¸o viªn, ®−îc thùc hiÖn v o cña c¸c gi¸o sinh kü thuËt n«ng nghiÖp? n¨m thø ba trong ch−¬ng tr×nh ® o t¹o. Nh×n l¹i thùc tÕ nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c ® o t¹o nghiÖp vô s− ph¹m, gi¸o dôc 1 Bé m«n T©m lý, Khoa S− ph¹m Kü thuËt 169
  3. ¶nh h−ëng cña thùc tËp s− ph¹m 1 ®Õn lßng yªu nghÒ cña gi¸o sinh 3. KÕt qu¶ lßng yªu nghÒ ë c¸c tr−êng s− ph¹m cßn cã phÇn ch−a ®¸p øng yªu cÇu thùc tiÔn, T×nh c¶m nghÒ nghiÖp cña c¸c gi¸o sinh nhiÒu gi¸o sinh sau khi tèt nghiÖp c¸c Khi thi v o ®¹i häc, cã 52,5%% c¸c tr−êng s− ph¹m ® bá nghÒ (NguyÔn TiÕn gi¸o sinh ®−îc ®iÒu tra ® chän khoa C−êng,1994). §èi víi c¸c gi¸o sinh khoa SPKT víi nhËn thøc râ r ng vÒ nghÒ S− ph¹m kü thuËt (SPKT) Tr−êng §¹i häc nghiÖp. Trong ®ã cã 50% nhËn ®Þnh r»ng N«ng nghiÖp I H néi (§H NNI), tuy ® “gi¶ng d¹y KTNN l mét viÖc quan träng qua TTSP1 ®¹t kÕt qu¶ kh¶ quan nh−ng ®èi víi mét n−íc n«ng nghiÖp nh− ViÖt chóng t«i vÉn ch−a thÓ m¹nh d¹n kh¼ng nam” nªn hä chän v theo häc khoa ®Þnh c¸c gi¸o sinh ho n to n cã ®Çy ®ñ SPKT; 30% sè gi¸o sinh chän khoa SPKT n¨ng lùc s− ph¹m, nghiÖp vô nghÒ còng v× lý do “c¸c tr−êng THPT ®ang thiÕu nh− t×nh c¶m g¾n bã víi nghÒ. Môc ®Ých gi¸o viªn d¹y KTNN”; chØ 25% thËt sù cña nghiªn cøu n y l ®¸nh gi¸ xem xÐt “thÝch trë th nh gi¸o viªn d¹y KTNN”. TTSP1 cã ¶nh h−ëng nh− thÕ n o ®Õn lßng Tuy sè l−îng gi¸o sinh xuÊt ph¸t tõ yªu nghÒ cña gi¸o sinh Khoa SPKT ®Ó tõ nguyÖn väng muèn trë th nh gi¸o viªn ®ã x©y dùng néi dung, ch−¬ng tr×nh d¹y KTNN ch−a nhiÒu nh−ng c¸c gi¸o TTSP1 v TTSP2 cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m sinh ®ã ® cã mét sù nhËn thøc râ r ng khi n©ng cao lý t−ëng nghÒ nghiÖp v nghiÖp chän nghÒ d¹y häc KTNN. Sè cßn l¹i vô s− ph¹m cho gi¸o sinh. v o häc khoa SPKT do “kh«ng ®ñ ®iÓm v o khoa kh¸c” chiÕm ®Õn 45%; cßn lý do 2. §èi t−îng v ph−¬ng ph¸p “kh«ng ph¶i ®ãng häc phÝ” hay “tèt nghiªn cøu nghiÖp khoa SPKT dÔ xin viÖc l m”, chØ cã Chóng t«i tiÕn h nh ®iÒu tra 40 gi¸o 2,5% sè gi¸o sinh lùa chän. sinh khoa SPKT kho¸ 42 vÒ thùc tr¹ng KÕt qu¶ ®iÒu tra cßn cho thÊy sau mét nhËn thøc, th¸i ®é v t×nh c¶m nghÒ thêi gian häc tËp v rÌn luyÖn t¹i khoa nghiÖp cña gi¸o sinh tr−íc v sau TTSP1 SPKT, ®Õn n¨m thø ba ® cã 95% sè gi¸o qua nh÷ng tiªu chÝ cô thÓ sau: t×nh c¶m sinh ®−îc ®iÒu tra kh¼ng ®Þnh sÏ kh«ng nghÒ nghiÖp; tù chuÈn bÞ kiÕn thøc chuyªn chuyÓn khái khoa SPKT ngay c¶ khi cã c¬ m«n v khoa häc gi¸o dôc tr−íc TTSP1; héi. Cã nhiÒu gi¸o sinh muèn tù kh¼ng nhËn thøc vÒ ®iÒu kiÖn trë th nh gi¸o viªn ®Þnh m×nh, muèn sau n y sÏ truyÒn ®¹t d¹y giái KTNN; nhËn thøc vÒ thùc tr¹ng nh÷ng kiÕn thøc khoa häc kü thuËt n«ng d¹y- häc m«n KTNN ë c¸c tr−êng trung nghiÖp cho häc sinh, ¸p dông v o thùc tÕ häc phæ th«ng. s¶n xuÊt t¹i gia ®×nh. ViÖc ®iÒu tra ®−îc tiÕn h nh theo Sau TTSP1 gÇn mét nöa sè gi¸o sinh c¸ch c¸c gi¸o sinh tù ®iÒn phiÕu ®iÒu tra 2 c¶m thÊy tù tin v o kh¶ n¨ng cña m×nh lÇn: tr−íc v ngay sau khi kÕt thóc ®ît (43,6%), trong khi tr−íc KTSP chØ cã 5% TTSP1 kÕt hîp pháng vÊn trùc tiÕp mét sè sè gi¸o sinh cã t©m tr¹ng n y. §a phÇn gi¸o sinh. PhiÕu ®iÒu tra ®−îc thiÕt kÕ c¸c gi¸o sinh cho r»ng hä “Yªu nghÒ h¬n” d¹ng b¸n cÊu tróc (Semi-structured), c¸c (74,4%), mét sè gi¸o sinh béc lé lßng c©u hái pháng vÊn l c¸c c©u hái më. nhiÖt huyÕt víi nghÒ. Nh÷ng lý do ®−îc nªu C¸c sè liÖu tõ phiÕu ®iÒu tra ®−îc ph©n ra l : kÕt qu¶ TTSP1 cao (100% gi¸o sinh ®¹t tÝch b»ng ph−¬ng ph¸p thèng kª m« t¶, lo¹i kh¸ giái); ®−îc ®¸nh gi¸ cao vÒ n¨ng lùc c¸c kÕt qu¶ pháng vÊn ®−îc tiÕn h nh v th¸i ®é tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, ph©n tÝch ®Þnh tÝnh. 170
  4. NGuyÔn ThÞ Ngäc Thuý, §Æng ThÞ V©n chiÕm lÜnh ®−îc t×nh c¶m häc sinh, gi¸o viªn thùc h nh víi gi¸o viªn, 50% gi¸o sinh ® tr−êng thùc tËp. tù tËp gi¶ng mét m×nh, 25% ® tËp gi¶ng Qua ®iÒu tra tÊt c¶ c¸c gi¸o sinh ®Òu tr−íc nhãm b¹n ®Ó nhËn ®−îc c¸c nhËn nhËn ®Þnh r»ng TTSP1 rÊt quan träng xÐt gãp ý cña b¹n bÌ vÒ kü n¨ng d¹y häc trong qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó trë cña m×nh. Kü n¨ng viÕt biªn b¶n dù giê th nh gi¸o viªn. HÇu hÕt (trªn 76%) c¸c ®−îc hä rÌn luyÖn kh¸ nhiÒu (80%), ngo i gi¸o sinh nhËn thÊy qua TTSP1 ® h×nh c¸c giê thùc h nh chÝnh kho¸ 25% sè gi¸o th nh cho hä niÒm tin v o nghÒ nghiÖp sinh cßn tù luyÖn tËp theo nhãm nhá víi trong t−¬ng lai, x©y dùng ý thøc tr¸ch c¸c b¹n cña m×nh. nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc; më réng, n©ng Tr¸ch nhiÖm víi nghÒ nghiÖp cßn thÓ cao kiÕn thøc chuyªn m«n, vËn dông lý hiÖn qua nhËn ®Þnh vÒ nh÷ng tri thøc luËn v o thùc tiÔn gi¶ng d¹y, häc hái ®−îc chuyªn m«n KTNN ng−êi gi¸o viªn d¹y kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn d¹y m«n KTNN cÇn cã v tù ®¸nh gi¸ vÒ c¸c KTNN ë tr−êng PTTH. kiÕn thøc mçi gi¸o sinh ® tÝch luü ®−îc. Sau khi KTSP gi¸o sinh cßn thÊy râ ChÝnh v× vËy chóng t«i ® tiÕn h nh ®iÒu TTSP1 ® gióp hä nh×n nhËn ra nhiÒu h¹n tra nhËn thøc cña gi¸o sinh vÒ c¸c kiÕn chÕ, ch−a ho n chØnh vÒ kiÕn thøc chuyªn thøc ® ®−îc trang bÞ t¹i khoa SPKT. Sè m«n v nghiÖp vô s− ph¹m. liÖu ®−îc thu thËp qua 2 lÇn ®iÒu tra tr−íc v sau TTSP1 (b¶ng 1). ViÖc «n luyÖn kiÕn thøc, kü n¨ng tr−íc khi ®i TTSP1 cña gi¸o sinh B¶ng 1. Gi¸o sinh tù ®¸nh gi¸ vÒ kiÕn thøc §a sè c¸c gi¸o sinh thÓ hiÖn tinh thÇn KTNN ® ®−îc trang bÞ tr−íc v sau KTSP tr¸ch nhiÖm cao tr−íc khi ®i TTSP1, hä Tù ®¸nh gi¸ cña gi¸o Tr−íc Sau ®äc l¹i c¸c gi¸o tr×nh ® häc. Cô thÓ: 85% sinh KTSP KTSP sè gi¸o sinh ®äc gi¸o tr×nh “Ph−¬ng ph¸p §Çy ®ñ 22,5% 10,3% d¹y häc KTNN”; 57,5% ®äc l¹i gi¸o tr×nh Ch−a ®Çy ®ñ 50,6% 84,6% “Ho¹t ®éng gi¸o dôc trong tr−êng §¶m b¶o tÝnh hiÖn ®¹i 10% 12,5% PHTH”; 52,5% sè gi¸o sinh ®äc l¹i c¸c §¶m b¶o tÝnh hÖ 12,5% 10,3% m«n chuyªn ng nh n«ng nghiÖp; 50% ®äc thèng l¹i gi¸o tr×nh “T©m lý häc løa tuæi v t©m §¶m b¶o tÝnh khoa 20% 15,4% häc lý häc s− ph¹m”; 37,5% ®äc l¹i gi¸o tr×nh “Gi¸o dôc häc ®¹i c−¬ng”. §Ó chuÈn bÞ ®i TTSP1, c¸c gi¸o sinh rÊt nç lùc tù rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng s− ph¹m. Kü n¨ng viÕt v tr×nh b y b¶ng cña gi¸o Sù kh¸c biÖt qua hai lÇn ®iÒu tra m sinh nh×n chung kh¸ yÕu, nhËn thøc râ gi¸o sinh ® nhËn ®Þnh cã c¬ së thùc tÕ ®iÒu n y 100% c¸c gi¸o sinh ®Òu chó qua kiÓm nghiÖm TTSP1. Cô thÓ th«ng träng tËp luyÖn, trong ®ã 75% t×m mäi c¬ qua dù giê gi¸o viªn gi¶ng d¹y KTNN ë héi tù tËp viÕt b¶ng mét m×nh, 32,5% tËp tr−êng phæ th«ng, qua thùc tËp gi¶ng d¹y theo nhãm víi b¹n bÌ. Trong néi dung v dù giê cña c¸c gi¸o sinh. So víi yªu TTSP1 yªu cÇu c¸c gi¸o sinh ph¶i thùc tËp cÇu d¹y häc ë bËc PTTH, hÇu hÕt c¸c gi¸o d¹y häc KTNN trªn líp nªn hä rÊt lo l¾ng sinh n¨m thø ba nhËn thÊy râ nh÷ng kiÕn v tËp gi¶ng rÊt tÝch cùc. Do thêi gian thùc thøc thu ®−îc l ch−a ®Çy ®ñ. C¸c kiÕn h nh chÝnh kho¸ h¹n chÕ, chØ cã 37,5% sè thøc hä häc ®−îc phÇn lín ch−a ®¸p øng gi¸o sinh cã c¬ héi tËp gi¶ng trong giê ®−îc yªu cÇu vÒ tÝnh hiÖn ®¹i, tÝnh hÖ 171
  5. ¶nh h−ëng cña thùc tËp s− ph¹m 1 ®Õn lßng yªu nghÒ cña gi¸o sinh thèng v tÝnh khoa häc l nh÷ng yªu cÇu Theo nhËn xÐt cña c¸c gi¸o sinh, ®a vÒ tri thøc KTNN rÊt ®−îc chó träng ë bËc phÇn häc sinh THPT cho r»ng KTNN l PTTH. NhËn thøc ®−îc ®iÒu n y sÏ gióp m«n phô, kh«ng quan träng nªn cßn häc c¸c gi¸o sinh cã ®Þnh h−íng ®−îc viÖc häc l¬ l , ®èi phã. ChØ cã mét sè häc sinh tÝch tËp tiÕp theo cña b¶n th©n. cùc, cã ý thøc häc tËp tèt (kho¶ng 30%) v× VÊn ®Ò trang bÞ kiÕn thøc chuyªn hä cho r»ng kiÕn thøc KTNN s¸t thùc tÕ, ng nh, kiÕn thøc khoa häc gi¸o dôc v c¸c cã thÓ øng dông v o thùc tiÔn s¶n xuÊt kü n¨ng nghiÖp vô s− ph¹m ®−îc c¸c gi¸o trong gia ®×nh cña m×nh. sinh ®¸nh gi¸ l h÷u Ých cho hä trong ®ît Trong thùc tÕ, vÉn cßn nhiÒu gi¸o viªn TTSP1. PhÇn lín (trªn 80%) gi¸o sinh cho PTTH quan niÖm KTNN l m«n phô. Tuy r»ng c¸c kiÕn thøc chuyªn ng nh ® ®¶m nhiªn phÇn lín ®Òu cã th¸i ®é nhiÖt t×nh, b¶o tÝnh khoa häc, hÖ thèng, ®Çy ®ñ. cã tr¸ch nhiÖm trong gi¶ng d¹y. Mét sè Trong c¸c m«n häc thuéc khèi kiÕn thøc gi¸o viªn giái ® thùc sù trë th nh tÊm s− ph¹m, c¸c gi¸o sinh ®¸nh gi¸ cao nhÊt g−¬ng ®Ó c¸c gi¸o sinh häc hái phÊn ®Êu l m«n t©m lý häc løa tuæi v s− ph¹m víi noi theo. §ã l nh÷ng gi¸o viªn ®−îc ® o ®iÓm trung b×nh (§TB = 4,6; theo thang t¹o chuyªn ng nh KTNN t¹i §¹i häc S− ®iÓm 5); tiÕp ®Õn l giao tiÕp s− ph¹m ph¹m I H néi tr−íc ®©y. Hä thùc sù t©m (§TB = 4,4); m«n thø ba l ®¹i c−¬ng vÒ huyÕt víi nghÒ v lu«n t×m c¸ch c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p d¹y häc KTNN ( §TB = néi dung v ph−¬ng ph¸p d¹y häc nh»m 3,9), v tiÕp ®Ðn l ho¹t ®éng gi¸o dôc n©ng cao chÊt l−îng giê lªn líp. trong tr−êng phæ th«ng, gi¸o dôc häc ®¹i "Gi¶ng d¹y KTNN trong nh tr−êng c−¬ng, t©m lý häc ®¹i c−¬ng... THPT l cÇn thiÕt, l kh«ng thÓ thiÕu" - ®ã l nhËn ®Þnh cña 97% sè gi¸o sinh ®−îc NhËn thøc cña gi¸o sinh vÒ nh÷ng ®iÒu ®iÒu tra. Theo nhËn thøc cña hä, m«n kiÖn trë th nh gi¸o viªn d¹y giái. KTNN cã môc ®Ých trang bÞ kiÕn thøc c¬ Sau thêi gian TTSP1 tiÕp xóc v t×m b¶n v khoa häc vÒ KTNN cho häc sinh, hiÓu kinh nghiÖm d¹y häc cña c¸c gi¸o h×nh th nh mét sè kü n¨ng thùc h nh, tri viªn PTTH, phÇn lín gi¸o sinh kh¼ng ®Þnh thøc cÇn cho s¶n xuÊt t¹i gia ®×nh. ®Ó trë th nh gi¸o viªn d¹y giái m«n KTNN th× ®iÒu kiÖn cÇn nhÊt l ph¶i cã Gi¸o sinh tù ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ TTSP1 “Lßng yªu nghÒ” (§TB = 7,6; thang ®iÓm VÒ c«ng t¸c chuyªn m«n, c¸c gi¸o sinh 8); tiÕp ®Õn l “Cã kiÕn thøc chuyªn m«n kh¼ng ®Þnh hä ® th nh thôc trong viÖc so¹n mét gi¸o ¸n ho n chØnh, thùc hiÖn KTNN s©u réng” (§TB = 6,1); “Ph−¬ng ®óng qui tr×nh lªn líp, thùc thi mét b i ph¸p gi¶ng d¹y tèt” (§TB = 5,7); tiÕp ®ã gi¶ng ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vÒ néi dung; l “HiÓu biÕt t©m lý häc sinh”, “Kü n¨ng s¾p xÕp kiÕn thøc hÖ thèng, logic theo thêi thÝ nghiÖm, thùc h nh tèt vÒ KTNN”, cã gian qui ®Þnh. Gi¸o sinh ® b−íc ®Çu biÕt “T− c¸ch ®¹o ®øc”, “Kh¶ n¨ng s¸ng t¹o” vËn dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp v “KiÕn thøc vÒ gi¸o dôc häc”. Nh×n víi tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh v néi chung, gi¸o sinh ®¸nh gi¸ vÒ sù cÇn thiÕt dung tri thøc cña b i d¹y, b−íc ®Çu biÕt cña c¸c ®iÒu kiÖn trªn kh¸ hîp lý ®Ó tõ ®ã c¸ch kÕt hîp c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc tiÕp tôc trau dåi, phÊn ®Êu ®Ó trë th nh nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc nhËn thøc v mét gi¸o viªn giái. høng thó häc tËp cña häc sinh. NhËn thøc vÒ thùc tr¹ng d¹y häc KTNN VÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm, c¸c gi¸o sinh trong tr−êng THPT cho r»ng hä ® biÕt lËp kÕ ho¹ch chñ 172
  6. NGuyÔn ThÞ Ngäc Thuý, §Æng ThÞ V©n nhiÖm, c¸ch qu¶n lý líp häc phï hîp víi gióp gi¸o sinh tËp d−ît, kiÓm nghiÖm tri yªu cÇu cña nh tr−êng THPT v c«ng t¸c thøc lý luËn vÒ gi¸o dôc, ph−¬ng ph¸p d¹y chñ nhiÖm líp thùc sù cã hiÖu qu¶ cao. häc... Trong qu¸ tr×nh rÌn luyÖn v häc tËp ë tr−êng ®¹i häc, bªn c¹nh viÖc trau dåi kiÕn thøc chuyªn m«n gi¸o sinh cÇn rÌn 4. KÕt luËn luyÖn c¸c kü n¨ng nghiÖp vô s− ph¹m. Do TTSP1 ® thùc sù t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ã nh tr−êng, khoa nªn tæ chøc thi nghiÖp gi¸o sinh quan s¸t, häc hái thùc tÕ, tËp vô s− ph¹m theo ®Þnh kú ®Ó gi¸o sinh cã d−ît xoay quanh vÊn ®Ò gi¶ng d¹y, c«ng c¬ héi rÌn luyÖn, n©ng cao kh¶ n¨ng gi¶ng t¸c chñ nhiÖm. §ång thêi còng t¹o ®iÒu d¹y, xö lý t×nh huèng s− ph¹m ®ång thêi kiÖn cho gi¸o sinh t×m hiÓu thùc tiÔn d¹y còng gióp c¸c gi¸o sinh n©ng cao lßng yªu häc v gi¸o dôc ë nh tr−êng PTTH. nghÒ. TTSP1 ¶nh h−ëng s©u s¾c ®Õn lßng yªu t i liÖu tham kh¶o nghÒ cña c¸c gi¸o sinh, qua ®ã m c¸c em tù tin h¬n v cñng cè quyÕt t©m g¾n bã víi NguyÔn TiÕn C−êng (1994), Thùc tr¹ng nghÒ nghiÖp cña sinh viªn khoa T©m lý gi¸o dôc nghÒ s− ph¹m. Qua TTSP1 gi¸o sinh nhËn Tr−êng §¹i häc S− ph¹m I H Néi. thøc râ h¬n vÒ tÇm quan träng cña m«n NguyÔn Th¹c (1992), T©m lý häc s− ph¹m ®¹i KTNN trong nh tr−êng THPT, vÞ trÝ, vai häc, Nxb Gi¸o dôc. trß, nhiÖm vô cña ng−êi gi¸o viªn. Cã ý NguyÔn Quang UÈn v NguyÔn C«ng Ho n thøc tr¸ch nhiÖm cao h¬n vÒ nh÷ng −u v (1981), M« h×nh nh©n c¸ch sinh viªn lóc nh−îc ®iÓm cña b¶n th©n ®Ó phÊn ®Êu rÌn tèt nghiÖp, Th«ng b¸o khoa häc sè 3, §¹i luyÖn, tu d−ìng. häc S− ph¹m I H Néi. §Ó gi¸o sinh kh¾c phôc sù bì ngì, lóng Néi dung Thùc tËp s− ph¹m 1 (2001), T i liÖu tóng khi ®i TTSP1, Khoa SPKT cÇn tæ néi bé, khoa S− ph¹m kü thuËt, Tr−êng §¹i chøc cho gi¸o sinh thùc h nh nhiÒu h¬n ®Ó häc N«ng nghiÖp I H Néi. 173

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản