intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: Một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng ở chó bị viêm ruột ỉa chảy

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

78
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây phong tr0o nuôi chó nghiệp vụ đ5 v0 đang phát triển. Nhiều trung tâm chó nghiệp vụ đ5 đ-ợc th0nh lập. Cùng với sự tăng lên của đ0n chó tình hình dịch bệnh của chó diễn ra ng0y c0ng phức tạp. Một trong những bệnh gây nhiều thiệt hại cho việc nuôi chó l0 bệnh viêm ruột ỉa chảy. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trên chó nhập nội bị bệnh có tỉ lệ chết cao (70-80%) (Hồ Văn Nam v0 cs, 1997). Để có cơ sở khoa học giúp cho việc phòng v0 điều trị bệnh có hiệu quả, chúng tôi tiến h0nh nghiên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng ở chó bị viêm ruột ỉa chảy

  1. Báo cáo khoa học: Một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng ở chó bị viêm ruột ỉa chảy
  2. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 1, sè 2/2003 Mét sè chØ tiªu l©m sµng, phi l©m sµng ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y Physiological characteristics and clinical blood indicators of dogs suffering from cartarrhalis enteritis Ph¹m Ngäc Th¹ch1 Summary Physiological characteristics and clinical blood indicators of healthy dogs and dogs affected with cartarrhalis enteritis were investigated and compared to serve as a basis for disease diagnosis. It was found that the physiological and blood characteristics were significantly changed in the diseased dogs as follows: - Fecal characteristics: Loose to watery feces that contained fat droplets, undigested food, and variable colors which suggested small intestine enteritis. Loose to semi-solid feces containing excess mucus and fresh blood (hemotochezia) was also found. - Acute form: The acute form more often affected mature dogs. Abdominal pain and screaming may be absent or reduced. Feces might first turn pasty or soft, but then became watery. The clinical course lasted from three to four days. Severe dehydration and acidosis became complicating symptoms. - Chronic form: Intermittent recurring periods of illness were observed over several weeks. The dogs had reduced appetite. Progressive weight loss with intermittent episodes of pasty or loose feces was also observed. Key words: cartarrhalis enteritis, dogs, feces, dehydration 1. §Æt vÊn ®Ò1 2. ®èi t−îng v ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y phong tr o nu«i chã nghiÖp vô ® v ®ang ph¸t triÓn. 1.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu NhiÒu trung t©m chã nghiÖp vô ® ®−îc Theo dâi 150 con chã: 50 con chã th nh lËp. Cïng víi sù t¨ng lªn cña ® n khoÎ, 65 con chã bÞ viªm ruét cÊp v 35 chã t×nh h×nh dÞch bÖnh cña chã diÔn ra con chã bÞ viªm ruét m n. Chã Øa ch¶y ng y c ng phøc t¹p. Mét trong nh÷ng trong vßng 1 tuÇn thuéc nhãm viªm ruét bÖnh g©y nhiÒu thiÖt h¹i cho viÖc nu«i chã cÊp. Chã Øa ch¶y kÐo d i trªn mét tuÇn l bÖnh viªm ruét Øa ch¶y. BÖnh x¶y ra ë thuéc nhãm viªm ruét m n tÝnh. mäi løa tuæi, ®Æc biÖt trªn chã nhËp néi bÞ Theo dâi sù thay ®æi cña mét sè chØ bÖnh cã tØ lÖ chÕt cao (70-80%) (Hå V¨n Nam tiªu l©m s ng (th©n nhiÖt, tÇn sè h« hÊp, v cs, 1997). tÇn sè m¹ch) v mét sè chØ tiªu huyÕt häc. §Ó cã c¬ së khoa häc gióp cho viÖc + C¸c chØ tiªu sinh lý m¸u phßng v ®iÒu trÞ bÖnh cã hiÖu qu¶, chóng - §Õm sè l−îng hång cÇu (triÖu/mm3 m¸u) t«i tiÕn h nh nghiªn cøu mét sè chØ tiªu v sè l−îng b¹ch cÇu (ngh×n/mm3) b»ng l©m s ng, phi l©m s ng trªn gièng chã buång ®Õm Neubauer. Becgie §øc bÞ viªm ruét Øa ch¶y. - §o h m l−îng huyÕt s¾c tè (g/%) b»ng huyÕt s¾c kÕ Shali. 1 Bé m«n Néi chÈn, Khoa Ch¨n nu«i Thó y 127
  3. Mét sè chØ tiªu l©m sµng, phi l©m sµng ë chã bÞ viªm ruét... 0,080C. Chã bÞ viªm ruét m n th× th©n - §o tû khèi hång cÇu (%) theo WinTrobe, dïng m¸y li t©m TH12 (Hematocrit). nhiÖt l¹i gi¶m xuèng 37,85 ± 0,110C. -ThÓ tÝch trung b×nh cña hång cÇu (µ m3): TÇn sè h« hÊp cña chã bÞ viªm ruét cÊp Tû khèi hång cÇu (%) tÝnh cao h¬n ë chã khoÎ : trung b×nh l Vhc = x 10 56,22 lÇn/phót, dao ®éng tõ 45- 68 Sè l−îng hång cÇu (106mm3) lÇn/phót. Chã bÞ viªm ruét m n, tÇn sè h« - L−îng huyÕt s¾c tè b×nh qu©n trong hång hÊp trung b×nh l 33,52 ± 1,03 lÇn/phót; cÇu (ηg) thÊp h¬n tÇn sè h« hÊp trung b×nh cña chã H m l−îng hemoglobin (g%) khoÎ l 4,94 lÇn/phót. LHSTBQ = x 10 TÇn sè tim m¹ch trung b×nh cña chã bÞ Sè l−îng hång cÇu (10 mm3) 6 viªm ruét cÊp l 117,53 ± 2,27 lÇn/phót, - C«ng thøc b¹ch cÇu (%) theo sù ph©n cao h¬n tÇn sè m¹ch cña chã khoÎ l 19,96 lo¹i cña Schalling. lÇn/phót. TÇn sè tim m¹ch ë chã bÞ viªm + C¸c chØ tiªu sinh ho¸ m¸u ruét m n trung b×nh l 92,80 ± 2,85 - §Þnh l−îng ®é dù tr÷ kiÒm trong m¸u lÇn/phót, thÊp h¬n so víi tÇn sè m¹ch cña (mg%) theo ph−¬ng ph¸p Nevodov. chã khoÎ 4,77 lÇn/phót - §Þnh l−îng natri, kali trong huyÕt thanh 3.2. C¸c chØ tiªu m¸u (mg%) b»ng m¸y quang phæ hÊp phô. Qua b¶ng 2 cho thÊy: - §Þnh l−îng protein tæng sè trong huyÕt - Sè l−îng hång cÇu cña chã khoÎ l thanh (g%) b»ng khóc x¹ kÕ 6,18 ± 0,13 triÖu/mm3 m¸u n»m trong - X¸c ®Þnh c¸c tiÓu phÇn protein trong kho¶ng dao ®éng tõ 5,06-8,12 triÖu/mm3 huyÕt thanh (%) b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÖn di m¸u thÊp h¬n kÕt qu¶ nghiªn cøu cña trªn phiÕn axetatcellulose. William Verman v Robert (1996). Sè - H m l−îng ®−êng huyÕt (mg%) ®o b»ng l−îng hång cÇu cña chã viªm ruét cÊp cao m¸y glucometer h¬n sè l−îng hång cÇu cña chã khoÎ (6,68 + Xö lý sè liÖu b»ng ch−¬ng tr×nh excel. ± 0,17 triÖu/mm3 m¸u so víi 6,18 ± 0,13 triÖu/mm3 m¸u). Tuy nhiªn, khi chã bÞ 3. KÕt qu¶ th¶o luËn viªm ruét kÐo d i th× sè l−îng hång cÇu 3.1. C¸c chØ tiªu l©m s ng gi¶m 0,82 triÖu/mm3 m¸u so víi chã khoÎ. Qua b¶ng 1 cho thÊy th©n nhiÖt trung - H m l−îng huyÕt s¾c tè ë chã khoÎ biÕn b×nh cña chã khoÎ l 36,16± 0,080C; dao ®éng 11,40 - 16,90g% phï hîp víi kÕt qu¶ ®éng tõ 37,29 -39,050C. Khi chã bÞ viªm nghiªn cøu cña t¸c gi¶ Ewing (1992) trªn ruét cÊp, th©n nhiÖt t¨ng lªn tíi 39,83 ± chã Becgie tõ 1-2 n¨m tuæi. B¶ng 1. Th©n nhiÖt, tÇn sè h« hÊp, tÇn sè tim m¹ch cña chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y Chã khoÎ (n=50) Chã viªm ruét cÊp (n= 65) Chã viªm ruét m n (n=35) ChØ tiªu theo dâi 8± mx BiÕn ®éng BiÕn ®éng BiÕn ®éng 8± mx 8 ± mx Th©n nhiÖt, oC 37,29 - 39,05 39,45 - 40,92 37,02-39,05 36,16 ± 0,08 39,83 ± 0,08 37,85± 0,11 TÇn sè h« hÊp, L/P 22- 45 45 - 68 18- 40 38,45± 1,43 56,22± 1,09 33,52± 1,03 TÇn sè m¹ch, L/P 72- 128 96-144 72- 120 97,57± 2,23 117,53± 2,27 92,80 ± 2,85 128
  4. Ph¹m Ngäc Th¹ch B¶ng 2. Sè l−îng hång cÇu, h m l−îng huyÕt s¾c tè, tû khèi hång cÇu ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y ChØ tiªu theo Chã khoÎ (n = 50) Chã viªm ruét cÊp (n=65) Chã viªm ruét m n (n=35) dâi 8 µ mx BiÕn ®éng 8 ± mx BiÕn ®éng 8 ± mx BiÕn ®éng Sè l−înghång 5,06 - 8,12 5,56 - 8,42 4,72- 6,85 6,18 ± 0,13 6,68 ± 0,17 5,36± 0,07 cÇu,triÖu/mm3 H m l−îng huyÕt s¾c 11,40 -16,90 15,81- 0,24 12,80 -17,60 9,00 -14,20 14,28± 0,23 11,78± 0,18 tè,g% Tû khèi hång 27,60 -42,00 30,90 -46,00 25,40 -38,50 35,34± 0,63 37,48 ± 0,80 32,26± 0,56 cÇu, % B¶ng 3. ThÓ tÝch b×nh qu©n cña hång cÇu, l−îng huyÕt s¾c tè b×nh qu©n cña hång cÇu, nång ®é huyÕt s¾c tè b×nh qu©n cña hång cÇu ë chã viªm ruét Øa ch¶y Chã khoÎ (n = 50) Chã viªm ruét cÊp (n=65) Chã viªm ruét m n (n= 35) ChØ tiªu theo dâi 8± mx BiÕn ®éng 8 ± mx BiÕn ®éng 8 ± mx BiÕn ®éng ThÓ tÝch b×nh qu©n cña hång 51,72-61,65 51,47-57,73 53,81-62,72 57,30 ±0,38 54,83±0,38 60,06±0,52 cÇu (µm3) L−îng huyÕt s¾c tè b×nh qu©n 20,81-24,52 20,90-25,16 19,06-22,60 23,17±0,14 23,23±0,27 21,93±0,14 cña hång cÇu (ηg) Nång ®é HST b×nh qu©n cña 39,20-41,78 38,26-44,07 35,43-38,73 40,45±0,93 42,34±0,32 36,54±0,19 hång cÇu %) H m l−îng huyÕt s¾c tè ë chã viªm ruét cÊp - So víi chã khoÎ, chã bÞ viªm ruét Øa tÝnh biÕn ®éng trong kho¶ng 12,80- 17,60g%, ch¶y cÊp cã thÓ tÝch b×nh qu©n cña hång trung b×nh l 15,81g%, cao h¬n so víi chã cÇu thÊp h¬n l 2,47 µm3; chã bÞ viªm ruét khoÎ l 1,53g%. Nh−ng khi chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y m n tÝnh cã thÓ tÝch b×nh qu©n cña kÐo d i th× h m l−îng huyÕt s¾c tè trung hång cÇu cao h¬n l 2,76 µm3. b×nh gi¶m xuèng cßn 11,78g%, gi¶m h¬n - L−îng huyÕt s¾c tè b×nh qu©n cña so víi chã khoÎ l 2,50g% hång cÇu ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y cÊp - Tû khèi hång cÇu trung b×nh ë chã tÝnh l 23,23 ± 0,27 ηg, dao ®éng tõ 20,90 - khoÎ l 35,34 ± 0,63% dao ®éng tõ 27,60 - 25,16 ηg cao h¬n so víi ë chã khoÎ l 42,00% thÊp h¬n so víi kÕt qu¶ nghiªn 0,06ηg. ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y m n l cøu cña c¸c t¸c gi¶ Ralston purina (1995); 21,93 ± 0,14 ηg, dao ®éng tõ 19,06 - 22,60 Lea v Febiger (1996). Khi chã bÞ viªm ηg thÊp h¬n so víi ë chã khoÎ l 1,24 ηg. ruét cÊp, tû khèi hång cÇu l 37,48 ± Tuy vËy, nÕu chã bÞ viªm ruét Øa 0,80% cao h¬n so víi chã khoÎ ch¶ytrong vßng mét tuÇn th× t×nh tr¹ng (35,34±0,63%). bÖnh lý kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn l−îng B¶ng 3 cho thÊy: hemoglobin trung b×nh trong hång cÇu. 129
  5. Mét sè chØ tiªu l©m sµng, phi l©m sµng ë chã bÞ viªm ruét... B¶ng 4. Sè l−îng b¹ch cÇu, c«ng thøc b¹ch cÇu ë chã viªm ruét Øa ch¶y Chã khoÎ (n= 50) Chã viªm ruét cÊp Chã viªm ruét m n ChØ tiªu theo dâi (n=65) (n=35) 8± mx BiÕn ®éng 8 ± mx BiÕn ®éng 8 ± mx BiÕn ®éng Sè l−îng b¹ch cÇu, 6,55 -13,95 6,91-19,35 6,82-15,69 9,71±0,34 11,34±0,60 9,96±0,52 ngh×n/mm3 C«ng thøc b¹ch cÇu, % B¹ch cÇu ¸i kiÒm 0,68±0,06 0,53±0,09 0,72±0,09 0 -1,0 0 -1,0 0 -1,0 B¹ch cÇu ¸i toan 5,73±0,19 4,23±0,26 3,92±0,21 3,0 - 8,0 2,0 -6,0 2,0 -5,0 B¹ch cÇu ®¬n nh©n lín 4,82±0,23 5,76±0,42 8,48±0,56 2,0 -7,0 3,0 -11 3,0 -12 L©m ba cÇu 25 -36 21 -30 24 -32 30,57±0,44 25,96±0,50 28,04±0,51 B¹ch cÇu trung tÝnh nh©n gËy 3,0 -7,0 3,0 -9,0 3,0 -8,0 4,62±0,17 5,66±0,34 5,24±0,31 B¹ch cÇu trung tÝnh nh©n ®èt 52 -62 47 -58 45 -59 53,55±0,53 57,83±0,60 53,60±0,63 h¬n so víi ë chã khoÎ l 1,04%. ë chã bÞ - Nång ®é huyÕt s¾c tè b×nh qu©n cña hång cÇu ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y cÊp viªm ruét Øa ch¶y m n l 5,24±0,31%, dao cao h¬n so víi ë chã khoÎ l 1,89%. ë chã ®éng tõ 3,0-8,0%, cao h¬n so víi ë chã khoÎ l 0,62%. bÞ viªm ruét Øa ch¶y m n gi¶m so víi ë B¹ch cÇu ¸i trung nh©n ®èt ë chã bÞ chã khoÎ l 3,91%. Khi chã bÞ viªm ruét viªm ruét Øa ch¶y cÊp l 57,83±0,60%, dao Øa ch¶y kÐo d i, kÕt qu¶ nghiªn cøu cho ®éng tõ 52-62%, cao h¬n so víi ë chã thÊy nång ®é hemoglobin b×nh qu©n cña khoÎ l 4,28%. ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y hång cÇu gi¶m so víi ë chã khoÎ. - Sè l−îng b¹ch cÇu ë chã khoÎ, trung m n l 53,60±0,63%, dao ®éng tõ 47-58% cao h¬n so víi ë chã khoÎ l 0,05%. b×nh l 9,71±0,43 ngh×n/mm3 m¸u, dao Trong c«ng thøc b¹ch cÇu ë chã viªm ®éng tõ 6,55 - 13,95 ngh×n/mm3 m¸u (B¶ng 4), ruét Øa ch¶y, ngo i t¨ng b¹ch cÇu trung sai kh¸c kh«ng ®¸ng kÓ so víi nghiªn cøu cña tÝnh th× b¹ch cÇu ®¬n nh©n còng t¨ng: ë Lea v Febiger (1986) v Ralston Purina chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y cÊp l (1995). 5,76±0,42%; dao ®éng tõ 3,0-11%, cao So víi chã khoÎ, chã bÞ viªm ruét Øa h¬n so víi ë chã khoÎ l 0,94%, tr−êng ch¶y cÊp tÝnh cã sè l−îng b¹ch cÇu trung hîp chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y m n l b×nh cao h¬n so víi ë chã khoÎ l 1,63 8,48±0,56%, dao ®éng tõ 3,0-12%, t¨ng so ngh×n/mm3 m¸u, cßn chã bÞ viªm ruét Øa víi ë chã khoÎ 3,66%. ch¶y m n cã sè l−îng b¹ch cÇu trung b×nh l 9,96±0,52 ngh×n/mm3 m¸u, dao ®éng tõ 3.3. C¸c chØ tiªu sinh ho¸ m¸u 6,82-15,69 ngh×n/ mm3 m¸u, t¨ng h¬n so KÕt qu¶ b¶ng 5 cho thÊy h m l−îng víi ë chã khoÎ 0,25 ngh×n/mm3 m¸u. kiÒm dù tr÷ trong m¸u thay ®æi theo møc - C«ng thøc b¹ch cÇu ¸i trung nh©n gËy ®é viªm ruét ë chã: ë chã khoÎ trung b×nh ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y cÊp l l 484,91 ±2,39 mg%, dao ®éng tõ 425 - 5,66±0,34%, dao ®éng tõ 3,0-9,0%, cao 542mg%; ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y cÊp 130
  6. Ph¹m Ngäc Th¹ch B¶ng 5. §é dù tr÷ kiÒm trong m¸u, h m l−îng Kali, Natri trong huyÕt thanh, h m l−îng ®−êng huyÕt Chã khoÎ (n=50) Chã viªm ruét cÊp (n=65) Chã viªm ruét m n (n=35) ChØ tiªu theo 8± mx dâi BiÕn ®éng BiÕn ®éng BiÕn ®éng 8 ± mx 8 ± mx §é dù tr÷ kiÒm, 425 -542 350 -486 358 -475 484,91± 2,39 377,23± 3,94 369,04 ± 4,55 mg% H m l−îng kali, 15 -24 14 -21 14 -20 18,02± 0,38 16,46± 0,37 16,24 ± 0,40 mg% H m l−îng 410 -438 368 -397 396 -430 419,22± 0,88 387,96± 1,12 411,60 ± 1,32 natri, mg% H m l−îng ®−êng huyÕt, 49 -80 40 -72 40 -66 61,95± 1,32 53,96± 1,42 49,76± 1,38 mg% B¶ng 6. H m l−îng Protein tæng sè v c¸c tiÓu phÇn Protein trong huyÕt thanh ChØ tiªu theo Chã khoÎ (n= 50) Chã viªm ruét cÊp (n=65) Chã viªm ruét m n (n=35) dâi 8 ± mx BiÕn ®éng 8 ± mx BiÕn ®éng 8 ± mx BiÕn ®éng H m l−îng protein tæng 5,68 -7,42 6,12- 7,85 5,47 -6,77 6,38 ±0,07 7,28±0,08 5,86±0,06 sè, g% C¸c tiÓu phÇn protein, % - albumin 31,10-35,90 42,50±0,81 34,10±0,75 29,80±0,92 40,20 -45,80 26,30 -32,50 20,40-25,90 -α globulin 13,80±0,64 22,80±1,00 18,50±0,74 10,90 -16,40 16,70 -20,20 14,80-18,10 -β globulin 21,30±0,49 16,80±0,55 27,20±0,76 19,20 -23,30 25,70 -29,80 21,00-29,40 -γ globulin 22,40±0,82 22,40 -25,82 26,30±1,36 24,50±1,12 22,30 -28,20 - A/G 0,45-0,56 0,67 -0,84 0,39 -0,48 0,73±0,02 0,51±0,01 0,42±0,01 H m l−îng ®−êng huyÕt ë chã bÞ viªm trung b×nh l 377,23 ± 3,94 mg%, dao ®éng tõ 350 -486mg%, gi¶m so víi ë chã ruét Øa ch¶y cÊp l 53,95 ±1,42mg%, dao khoÎ l 107,68mg%; ë chã bÞ viªm ruét Øa ®éng tõ 40 -72 mg%, thÊp h¬n so víi ë chã khoÎ l 7,99 mg%; ë chã bÞ viªm ruét m n ch¶y m n, trung b×nh l 369,04±4,55 thÊp h¬n so víi ë chã khoÎ l 12,19 mg%. mg%, biÕn ®éng tõ 358 -475 mg%. Nh− vËy, khi chã bÞ viªm ruét th× h m H m l−îng kali ë chã bÞ viªm ruét cÊp l−îng ®−êng huyÕt gi¶m so víi chã khoÎ, tÝnh, trung b×nh l 6,46 ±0,37mg%, dao ®Æc biÖt gi¶m râ ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y ®éng tõ 14 -21mg%, gi¶m so víi ë chã kÐo d i khoÎ l 1,56 mg%. ë chã bÞ viªm ruét m n gi¶m so víi ë chã khoÎ l 1,78 mg%. 3.4. H m l−îng protein tæng sè v c¸c H m l−îng natri ë chã bÞ viªm ruét cÊp, tiÓu phÇn protein trong huyÕt thanh trung b×nh l 387,96±1,12 mg%, gi¶m so KÕt qu¶ b¶ng 6 cho thÊy: víi ë chã khoÎ l 31,26mg%; ë chã bÞ H m l−îng protein tæng sè trong huyÕt viªm ruét Øa ch¶y m n, trung b×nh l thanh ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y cÊp l 411,60 ±1,32 mg%, gi¶m so víi ë chã 7,28 ±0,08g%, dao ®éng tõ 6,12 -7,85g%, khoÎ l 7,62mg%. 131
  7. Mét sè chØ tiªu l©m sµng, phi l©m sµng ë chã bÞ viªm ruét... cao h¬n so víi ë chã khoÎ l 0,9g%. H m ThÓ tÝch b×nh qu©n cña hång cÇu gi¶m l−îng protein tæng sè trong huyÕt thanh tõ 57,30 ±0,38 µm3 (chã khoÎ) cßn 54,83 chã bÞ viªm ruét m n l 5,86 ±0,06g%, ± 0,38µm3 (chã bÞ viªm ruét cÊp). dao ®éng tõ 5,47 -6,77g%, gi¶m so víi ë Khi chã viªm ruét, sè l−îng b¹ch cÇu chã khoÎ l 0,52g trong 1mm3 m¸u t¨ng lªn, ®Æc biÖt tr−êng khi chã bÞ viªm ruét kÐo d i th× tiÓu hîp chã bÞ viªm ruét cÊp (11,34 ± 0 ,60 ngh×n/mm3 m¸u). C«ng thøc b¹ch cÇu ë phÇn albumin c ng gi¶m. TiÓu phÇn chã bÞ viªm ruét cã sù thay ®æi râ rÖt. globulin, nhÊt l α, γ - globulin l¹i t¨ng v Khi chã bÞ viªm ruét ®é dù tr÷ kiÒm v t¨ng râ nhÊt trong c¸c tr−êng hîp viªm h m l−îng ®−êng huyÕt gi¶m râ rÖt so víi chã ruét cÊp (α globulin t¨ng h¬n so víi chã khoÎ t−¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ khoÎ l 9%; γ - globulin t¨ng h¬n so víi 49,76±1,38mg%; 369,04 ± 4,55mg%. chã khoÎ l 3,9%). Tû lÖ A/G ë chã khoÎ H m l−îng Na trong huyÕt thanh ë chã dao ®éng 0,67 - 0,84. Khi bÞ viªm ruét th× bÞ viªm ruét Øa ch¶y gi¶m râ so víi ë chã tû lÖ ®ã gi¶m, ®Æc biÖt trong c¸c ca viªm ruét khoÎ: tõ 419,22 ± 0,08mg% gi¶m xuèng m n tÝnh gi¶m xuèng cßn 0,42 ± 0,01. cßn 387,96 ± 1,12mg%. So víi chã khoÎ, h m l−îng protein 4. KÕt luËn tæng sè trong huyÕt thanh chã bÞ viªm ruét cÊp tÝnh t¨ng cao nh−ng l¹i gi¶m ë Khi chã bÞ viªm ruét cÊp, th©n nhiÖt, chã bÞ viªm ruét m n tÝnh. TiÓu phÇn tÇn sè h« hÊp, sè lÇn tim ®Ëp trong 1 phót albumin, tû lÖ A/G ë chã bÞ viªm ruét cao h¬n so víi chã khoÎ: th©n nhiÖt t¨ng gi¶m râ, nh−ng c¸c tiÓu phÇn α,γ globulin lªn 39,830C ±0,08 so víi 39,830C±0,08; l¹i t¨ng so víi ë chã khoÎ. tÇn sè h« hÊp t¨ng 56,22 ±1,09 lÇn/phót so víi 38,45± 1,43 lÇn/phót; tÇn sè nhÞp T i liÖu tham kh¶o tim t¨ng 117 ±2,27 lÇn/phót so víi 97,57 Ewing. P. K and Wakerlin. G. E (1992), The blood picture of the normal Dog, ± 2,23 lÇn/phót ë chã khoÎ. Proc.soc.exp. Biol. Med, 36: 667. Sè l−îng hång cÇu, h m l−îng Lea, Febiger (1996), Changes in the blood of hemoglobin trong 1 ®¬n vÞ m¸u, tû khèi the Dog with age. Anat. Rec, 94: 663. hång cÇu t¨ng lªn trong viªm ruét Øa ch¶y Hå V¨n Nam, NguyÔn ThÞ § o Nguyªn, Ph¹m cÊp, nh−ng khi viªm ruét Øa ch¶y kÐo d i, Ngäc Th¹ch (1997), Gi¸o tr×nh bÖnh néi c¸c chØ sè trªn gi¶m so víi ë chã khoÎ. khoa gia sóc, NXB N«ng NghiÖp, H Néi L−îng hemoglobin b×nh qu©n trong 1 Ralston Purina (1995), Normal blood values in the Dog, Vet. Med, 53:135 hång cÇu ë chã bÞ viªm ruét Øa ch¶y kÐo Rober M. Jacobs, John H, William verman gi¶m râ rÖt: tõ 22,17 ±0,14 ηg (chã khoÎ) (1996), Canine and feline referance gi¶m xuèng cßn 21,93ηg (chã bÞ viªm ruét values. cÊp). 132
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2