intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: Xác định hiệu quả vỡ quy mô thích hợp cho trang trại tổng hợp trên vùng đất trũng tại huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

105
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trang trại sản xuất nông nghiệp là hình thức sản xuất khá phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là hình thức tổ chức kinh tế cơ sở tất yếu của sản xuất nông nghiệp, đã và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Thực tế đã cho thấy tác dụng nhiều mặt của kinh tế trang trại trong việc góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực tự nhiên, xã hội, tạo ra khối l-ợng nông sản hàng hoá ngày càng nhiều. Trong năm 2003, giá trị hàng hóa dịch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Xác định hiệu quả vỡ quy mô thích hợp cho trang trại tổng hợp trên vùng đất trũng tại huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

  1. Báo cáo khoa học Xác định hiệu quả vỡ quy mô thích hợp cho trang trại tổng hợp trên vùng đất trũng tại huyện gia bình, tỉnh bắc ninh
  2. §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2007: TËp V, Sè 4: 76-80 X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ vµ quy m« thÝch hîp cho trang tr¹i tæng hîp trªn vïng ®Êt tròng t¹i huyÖn gia b×nh, tØnh b¾c ninh Determining economical efficiency and suitable size for mixed farms in the low-lying land area of Giabinh District, Bacninh Province Ph¹m TiÕn Dòng*, NguyÔn H÷u Thµnh** SUMMARY Agricultural farms are common form of commercial farming and play an important role in agricultural development. The present study was designed to determine the economic efficacy of transforming from traditional small-farming to commercial farms and to help arrive at correct decisions on size and investment for mixed farms in the low-lying region of Gia Binh district in Bac Ninh province. A survey was conducted on 27 mixed farms that were established spontaneously few years ago. Total farm gross and net income, total variable costs, cost-benefit ratio, etc., in relation to farm size, cropping area, pond sizes were considered in determining economic efficiency and comparing among farm groups. Economic analysis indicated that commercial mixed farming resulted in higher economic efficiency comparing to traditional wet rice production given farm size larger than 3 ha. In terms of production cost, the investment should not exceed VND 150 mil. per hectare for farming, VND 70 mil per ha for fish pond. Key word: Mixed farms, size, investment, economic efficiency. chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp võa 1. §ÆT VÊN §Ò vµ nhá, kinh tÕ trang tr¹i” (§¶ng Céng s¶n ViÖt Trang tr¹i s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ h×nh Nam, 2001). thøc s¶n xuÊt kh¸ phæ biÕn vµ ®ãng vai trß §èi víi nh÷ng vïng ®Êt tròng s¶n xuÊt lóa quan träng trong ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ë hÇu bÊp bªnh nh− ë Gia B×nh, B¾c Ninh víi trªn hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. §©y còng lµ h×nh 60% d©n sè lµm n«ng nghiÖp, b×nh qu©n diÖn thøc tæ chøc kinh tÕ c¬ së tÊt yÕu cña s¶n xuÊt tÝch ®Êt canh t¸c 500 m2 trªn khÈu, 98% lµ ®Êt n«ng nghiÖp, ®· vµ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë trång lóa, nÒn kinh tÕ chñ yÕu vÉn lµ tù cung tù ViÖt Nam. Thùc tÕ ®· cho thÊy t¸c dông nhiÒu cÊp nh−ng hÖ thèng ®−êng giao th«ng liªn x· mÆt cña kinh tÕ trang tr¹i trong viÖc gãp phÇn hÇu hÕt ®· ®−îc bª t«ng hãa (B¸o c¸o tæng kÕt khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc tù nhiªn, huyÖn §¶ng bé n¨m 2006), viÖc chuyÓn sang x· héi, t¹o ra khèi l−îng n«ng s¶n hµng ho¸ s¶n xuÊt kinh tÕ trang tr¹i cµng trë nªn cã ý ngµy cµng nhiÒu. Trong n¨m 2003, gi¸ trÞ hµng nghÜa to lín cho viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y hãa dÞch vô cña c¸c trang tr¹i lµ 4047 tû ®ång trång vËt nu«i gãp phÇn t¹o dùng nÒn s¶n xuÊt (NguyÔn Ph−îng Vü, 2007). Sù ph¸t triÓn cña hµng hãa vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cho s¶n kinh tÕ trang tr¹i ®· mang l¹i thµnh tùu hÕt søc xuÊt cña nh©n d©n. quan träng trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh HiÖu qu¶ kinh tÕ, thu nhËp cña trang tr¹i tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n theo h−íng tËp trung phô thuéc nhiÒu vµo quy m« diÖn tÝch nh− chuyªn canh, s¶n xuÊt hµng ho¸, thóc ®Èy xuÊt trang tr¹i trång trät nh−ng cã thÓ kh«ng phô khÈu c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao. V× lÏ ®ã mµ thuéc vµo diÖn tÝch nh− c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i ngay tõ khi x©y dùng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn hoÆc ngµnh nghÒ kh¸c (NguyÔn §×nh H−¬ng, kinh tÕ cho kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 §¶ng ta 2000), mµ phô thuéc nhiÒu vµo kh¶ n¨ng ®Çu ®· chØ râ: “cÇn ph¶i hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ * Khoa N«ng häc, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I- Hµ Néi. ** Së N«ng nghiÖp B¾c Ninh. 76
  3. X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ vµ quy m« thÝch hîp cho trang tr¹i tæng hîp... t−. T¹i Gia B×nh ®· xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh Tõ sè liÖu ®iÒu tra, trªn c¬ së gi¸ c¶ hiÖn trang tr¹i tæng hîp kh¸c nhau vµ c©u hái ®Æt ra hµnh cña n¨m ®iÒu tra, c¸c chØ tiªu ph©n tÝch lµ qui m« trang tr¹i bao nhiªu, møc ®é ®Çu t− hiÖu qu¶ ®−îc xö lý, tÝnh to¸n bao gåm mét sè nh− thÕ nµo ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao chØ tiªu cuèi cïng (Ph¹m ChÝ Thµnh, 1996): vµ hiÖu qu¶ ra sao th× ch−a ®−îc tr¶ lêi. Do vËy tæng thu nhËp cña trang tr¹i (TFI), tæng chi phÝ t¸c gi¶ ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu nµy nh»m môc kh¶ biÕn (TVC), thu nhËp thuÇn cña trang tr¹i tiªu: x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc chuyÓn (TGM), hiÖu qu¶ 1 ®ång chi phÝ (hq®cp), hiÖu ®æi h×nh thøc s¶n xuÊt cæ truyÒn vïng ®Êt tròng qu¶ sö dông lao ®éng gia ®×nh (hqsdl®g®), hiÖu sang kinh tÕ trang tr¹i vµ quy m« chuyÓn ®æi qu¶ sö dông vèn l−u ®éng (hqsdvl®). C¸c hiÖu còng nh− møc ®é ®Çu t− nh− thÕ nµo sÏ cho qu¶ sau khi tÝnh theo c¸c nhãm ®−îc qui ®æi hiÖu qu¶ tèt. KÕt qu¶ nghiªn cøu sÏ gãp phÇn sang hÖ sè ®Ó tÝnh trung b×nh cho c¶ 3 lo¹i hiÖu x©y dùng c¬ së khoa häc cho viÖc ®Þnh h−íng qu¶ vµ so s¸nh møc ®é hiÖu qu¶ chung cña quy m« ph¸t triÓn trang tr¹i thÝch hîp trong chóng gi÷a c¸c nhãm ®−îc ph©n lo¹i kh¸c nhau vïng vµ c¸c vïng t−¬ng tù. theo qui m« diÖn tÝch, qui m« ®Çu t− chi phÝ s¶n xuÊt,... gi¸ trÞ hiÖu qu¶ cña nhãm nhá 2. §èI T¦îNG Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N (thÊp) ®−îc coi lµ hÖ sè 1 cßn c¸c nhãm kh¸c CøU ®−îc quy theo ®Ó ph©n tÝch mang tÝnh ®ång nhÊt ®¬n vÞ. §èi t−îng ®−îc nghiªn cøu lµ c¸c trang tr¹i hiÖn cã t¹i huyÖn Gia B×nh tØnh B¾c Ninh, 3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ TH¶O LUËN víi 27 trang tr¹i ®¹i diÖn ®· ®−îc tiÕn hµnh ®iÒu tra ngÉu nhiªn, trùc tiÕp pháng vÊn chñ hé 3.1. Mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh cña c¸c trang víi c¸c chØ tiªu: ®Æc ®iÓm trang tr¹i, c¸c ho¹t tr¹i ®−îc ®iÒu tra ®éng s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña trang tr¹i trong n¨m 2006. B¶ng 1. Sö dông ®Êt cña c¸c trang tr¹i theo qui m« diÖn tÝch (ha,%) Qui m« diÖn tÝch trang tr¹i C¸c lo¹i ®Êt cña trang tr¹i(1) Nhá Trung b×nh Lín ha % ha % ha % §Êt trång trät 0,003 0,6 0,005 0,4 0,010 0,4 DiÖn tÝch ao 0,492 98,4 1,340 95,7 2,270 98,7 §Êt kh¸c 0,005 1,0 0,055 3,9 0,020 0,9 Tæng diÖn tÝch trang tr¹i (ha) 0,500 100 1,400 100 2,300 100 (1) §Êt trång trät gåm: §Êt trång c©y hµng n¨m vµ ®Êt trång c©y l©u n¨m §Êt kh¸c: gåm diÖn tÝch nhµ cöa, s©n ph¬i, nhµ kho,… C¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n ®−îc ®Ò cËp cho vïng Gia B×nh ®−îc coi nh− lµ c¸c trang tr¹i trang tr¹i bao gåm c¸c ®Æc ®iÓm vÒ nguån lùc nu«i trång thñy s¶n cßn trång trät hoÆc ch¨n ®Êt ®ai, lao ®éng vµ ®Æc tr−ng cña chñ trang nu«i kh¸c lµ phô. tr¹i. ë hÇu hÕt c¸c lo¹i trang tr¹i, tuæi chñ tr¹i C¸c lo¹i ®Êt chÝnh mµ trang tr¹i sö dông n»m trong kho¶ng tõ 30 ®Õn 60 lµ ®é tuæi sung bao gåm ®Êt trång trät, diÖn tÝch ao c¸ vµ ®Êt søc nhÊt ®ang cã chÝ lµm giµu vµ cã kinh kh¸c. HÇu hÕt c¸c lo¹i trang tr¹i tuy cã qui m« nghiÖm s¶n xuÊt. PhÇn cßn l¹i nhiÒu h¬n thuéc diÖn tÝch kh¸c nhau nh−ng ®Òu chung mét ®Æc ®é tuæi d−íi 30 vµ phÇn Ýt cã ®é tuæi trªn 60. ®iÓm lµ tû lÖ diÖn tÝch ®Êt cho trång trät rÊt PhÇn lín chñ hé cña c¸c trang tr¹i quy m« nhá nhá, biÕn ®éng tõ 0,4 ®Õn 0,6% tæng diÖn tÝch, vµ trung b×nh cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cÊp I vµ II, phÇn ®Êt kh¸c còng chiÕm tû lÖ rÊt bÐ, riªng 66% chñ hé c¸c trang tr¹i cã quy m« diÖn tÝch nhãm quy m« trung b×nh cã tû lÖ ®Êt kh¸c cao lín cã tr×nh ®é cÊp III vµ chuyªn nghiÖp (B¶ng h¬n mét chót (3,9%), phÇn cßn l¹i lµ diÖn tÝch 2). §iÒu nµy thÓ hiÖn thÕ m¹nh cña c¸c chñ ao chiÕm hÇu hÕt ë c¸c nhãm tõ 95,7% ®Õn trang tr¹i quy m« lín trong viÖc suy nghÜ kinh 98,7% (B¶ng 1). §iÒu nµy cho thÊy trang tr¹i doanh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Thµnh 77
  4. Ph¹m TiÕn Dòng, NguyÔn H÷u Thµnh phÇn xuÊt th©n cña chñ tr¹i hÇu hÕt lµ n«ng d©n trang tr¹i lín cã tíi 3 lao ®éng gia ®×nh b×nh ®óng lµ nh÷ng ng−êi cã kinh nghiÖm vµ c¸n bé qu©n, cßn l¹i hä ph¶i thuª lao ®éng bªn ngoµi h−u trÝ th−êng cã tr×nh ®é v¨n hãa cao vµ kinh trong lóc thêi vô, mét sè Ýt ®−îc thuª lµm nghiÖm tèt nªn hä m¹nh d¹n tiªn phong lËp th−êng xuyªn ®Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc còng nh− trang tr¹i. Xem xÐt vÊn ®Ò lao ®éng cho thÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ cña trang tr¹i (B¶ng 2). mçi trang tr¹i chØ cã 2 lao ®éng chÝnh, riªng B¶ng 2. §Æc ®iÓm lao ®éng vµ chñ tr¹i theo qui m« diÖn tÝch trang tr¹i Qui m« diÖn tÝch trang tr¹i ChØ tiªu Nhá Trung b×nh Lín 1.Tuæi (%) - D−íi 30 tuæi 22 11 33 - Tõ 30 - 60 tuæi 44 88 56 - Trªn 60 tuæi 33 0 11 2. Tr×nh ®é v¨n ho¸ (%) 88 22 - CÊp I 44 11 11 - CÊp II 44 0 33 - CÊp III 11 0 33 - Trªn cÊp III 0 3. XuÊt th©n (%) 33 88 11 - N«ng d©n 11 11 5 - C¸n bé x·, huyÖn 56 0 33 - H−u trÝ Lao ®éng gia ®×nh (lao ®éng) 2 2 3 nªn tæ chøc víi qui m« nµo, ®Çu t− nh− thÕ nµo 3.2. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña trang tr¹i sÏ cho hiÖu qu¶ cao h¬n? kÕt qu¶ nghiªn cøu Vai trß vµ hiÖu qu¶ cña viÖc chuyÓn ®æi tr¶ lêi cho c©u hái nµy thÓ hiÖn qua hai khÝa s¶n xuÊt cæ truyÒn sang kinh tÕ trang tr¹i c¹nh: mét lµ qui m« vÒ c¸c lo¹i diÖn tÝch cña ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua hiÖu qu¶ kinh tÕ cña trang tr¹i bao gåm qui m« diÖn tÝch trang tr¹i c¸c lo¹i h×nh nµy (B¶ng 3). KÕt qu¶ thÓ hiÖn nãi chung hay qui m« ®Êt trång trät vµ qui m« râ lµ mÆc dï kinh tÕ trang tr¹i cÇn ®Çu t− cao diÖn tÝch ao nãi riªng ®Òu cã mét qui luËt h¬n, nh−ng bï l¹i nã cho thu nhËp thuÇn cao chung: khi t¨ng diÖn tÝch lªn th× gi¸ trÞ c¸c lo¹i gÊp 3 lÇn so víi h×nh thøc s¶n xuÊt cæ truyÒn hiÖu qu¶ so s¸nh (c¶ gi¸ trÞ thùc còng nh− qui tr−íc ®©y. ra hÖ sè) ®Òu biÓu hiÖn t¨ng thuËn (B¶ng 4, 5, 6). VÝ dô theo diÖn tÝch canh t¸c hÖ sè so s¸nh B¶ng 3. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt trang tr¹i trung b×nh tõ trang tr¹i nhá ®Õn trang tr¹i lín (TT) so víi s¶n xuÊt cæ truyÒn (CTr) t¨ng dÇn tõ 1 ®Õn 2,3 vµ 2,4 hoÆc theo diÖn tÝch §vt: Tr.®/ha ®Êt trång trät lµ 1 ®Õn 1,9. §iÒu nµy cã nghÜa lµ qui m« diÖn tÝch ®èi víi c¸c trang tr¹i trong Thu nhËp Tæng chi H×nh thøc s¶n Tæng thu vïng ch−a ®¹t tíi giíi h¹n trªn cho phÐp trong thuÇn phÝ kh¶ xuÊt nhËp (TFI) biÕn (TVC) c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña vïng. Nh− vËy, ®Ó c¸c (TGM) trang tr¹i cã qui m« phï hîp ®¹t hiÖu qu¶ kinh Trang tr¹i (TT) 305,80 275,20 30,60 tÕ cao, cã thÓ më réng thªm qui m« diÖn tÝch Cæ truyÒn (CTr) 18,22 8,00 10,22 cña trang tr¹i. Bëi v× qui m« trung b×nh hiÖn So s¸nh 16,7 34,4 3,0 nay cña c¸c trang tr¹i lín t¹i Gia B×nh míi chØ (TT/CTr), (lÇn) lµ 2,3 ha, theo h−íng dÉn tiªu chÝ x¸c ®Þnh kinh tÕ trang tr¹i cña Bé NN&PTNT- Tæng côc Nh− vËy, vai trß cña kinh tÕ trang tr¹i Thèng kª th× ë miÒn B¾c mét trang tr¹i ph¶i cã trong vïng ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh. Tuy nhiªn, vÊn diÖn tÝch trªn 2ha (Côc Thèng kª, 2000). ®Ò ®−îc ®Æt ra tiÕp theo lµ s¶n xuÊt trang tr¹i 78
  5. X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ vµ quy m« thÝch hîp cho trang tr¹i tæng hîp... B¶ng 4. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña trang tr¹i theo quy m« diÖn tÝch Quy m« diÖn tÝch cña trang tr¹i HÖ sè ®Ó so s¸nh (lÇn) ChØ tiªu nghiªn cøu Nhá Trung b×nh Lín Nhá Trung b×nh Lín Hq®cp (%) 16,63 45,89 35,01 1,0 2,8 2,1 Hqsdl®g® (®ång) 14800 57600 79500 1,0 3,9 5,4 Hqsdvl® (lÇn) 1,42 1,59 1,34 1,0 1,1 0,9 HÖ sè trung b×nh 1,0 2,6 2,8 B¶ng 5. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt theo quy m« diÖn tÝch ®Êt trång trät cña trang tr¹i Quy m« diÖn tÝch ®Êt trång trät cña trang tr¹i(*) HÖ sè ®Ó so s¸nh (lÇn) ChØ tiªu nghiªn cøu Nhá Trung b×nh Lín Nhá Trung b×nh Lín Hq®cp (%) 22,34 24,54 50,62 1 1,1 2,3 Hqsdl®g® (®ång) 36732 29823 84667 1 0,8 2,3 Hqsdvl® (lÇn) 1,49 1,34 1,51 1 0,9 1,0 HÖ sè trung.b×nh 1 0,9 1,9 (*) Ghi chó: Nhá: 0,003ha; T.b×nh: 0,005ha; Lín: 0,01ha. B¶ng 6. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt theo quy m« diÖn tÝch ao Quy m« diÖn tÝch ao cña trang tr¹i(*) HÖ sè ®Ó so s¸nh (lÇn) ChØ tiªu nghiªn cøu Nhá Trung b×nh Lín Nhá Trung b×nh Lín Hq®cp (%) 31,05 28,96 37,52 1 0,9 1,2 Hqsdl®g® (®ång) 18950 41042 91224 1 2,2 4,8 Hqsdvl® (lÇn) 1,44 1,54 1,38 1 1,1 1,0 HÖ sè trung b×nh 1 1,4 2,3 (*) Ghi chó: Nhá: 0,49ha; T.b×nh: 1,34ha; Lín: 2,27ha. cao (B¶ng 7 vµ B¶ng 8). §iÒu nµy cho thÊy ®èi ë khÝa c¹nh ®¸nh gi¸ møc ®Çu t−, kÕt qu¶ víi ®Êt canh t¸c vµ ®Êt ao kh«ng nªn ®Çu t− cao nghiªn cøu ®· cho thÊy møc ®Çu t− tÝnh theo h¬n n÷a, thËm chÝ cÇn ph¶i gi¶m ®i. Cßn ®èi ®Êt canh t¸c vµ ao ®· biÓu hiÖn ®Çu t− qu¸ møc víi ®Êt trång trät vµ ch¨n nu«i lîn, gia cÇm cã v× hÖ sè hiÖu qu¶ trung b×nh cã biÓu hiÖn gi¶m thÓ t¨ng thªm møc ®Çu t− ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh khi møc ®Çu t− t¨ng lªn. Cßn ®èi víi møc ®Çu tÕ cao h¬n. t− tÝnh theo ha ®Êt trång trät vµ cho ch¨n nu«i lîn hoÆc gia cÇm ch−a ®¹t ®Õn ®Ønh hiÖu qu¶ B¶ng 7. So s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt (qui ra hÖ sè) theo møc chi phÝ trªn ha (lÇn) DiÖn tÝch trang tr¹i (1) §Êt trång trät(2) ChØ tiªu nghiªn cøu ThÊp Trung b×nh Cao ThÊp Trung b×nh Cao Hq®cp 1 1,3 0,9 1 1,1 1,4 Hqsdl®g® 1 2,2 0,9 1 1,1 1,9 Hqsdvl® 1 1,0 0,9 1 1,0 1,0 HÖ sè Trung b×nh 1 0,8 0,8 1 1,1 1,4 Ghi chó: (1): ThÊp: 115 tr/ha; T.b×nh: 153 tr/ha; Cao: 263 tr/ha (2): ThÊp: 9 tr/ha; T.b×nh: 14 tr/ha; Cao: 31 tr/ha. 79
  6. Ph¹m TiÕn Dòng, NguyÔn H÷u Thµnh B¶ng 8. So s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt (qui ra hÖ sè) theo møc ®Çu t− trªn ha ao vµ ch¨n nu«i lîn, gia cÇm (lÇn) Ha ao(1) Lîn, gia cÇm(2) ChØ tiªu nghiªn cøu ThÊp T.b×nh Cao ThÊp T.b×nh Cao hq®cp 1 1,9 1,2 1 1,0 1,5 hqsdl®g® 1 1,7 1,5 1 0,8 2,1 hqsdvl® 1 1,1 1,1 1 1,0 1,0 HÖ sè T.b×nh 1 1,6 1,3 1 0,9 1,5 Ghi chó: (1) ThÊp: 43 tr/ha; T.b×nh: 73 tr/ha; Cao: 154 tr/ha (2) ThÊp: 64 tr/tr¹i; T.b×nh: 142 tr/ tr¹i; Cao: 326 tr/tr¹i 4. KÕT LUËN Tµi liÖu tham kh¶o Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr−êng nh− Côc Thèng kª (2000). Th«ng t− liªn tÞch cña hiÖn nay t¹i vïng tròng huyÖn Gia B×nh tØnh Bé NN&PTNT - Tæng côc Thèng kª vÒ: B¾c Ninh, víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi h−íng dÉn tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh kinh tÕ hiÖn t¹i cña vïng, tr×nh ®é qu¶n lý cña chñ tr¹i, trang tr¹i (Thø tr−ëng Cao §øc Ph¸t ®· kÕt qu¶ nghiªn cøu ho¹t ®éng s¶n xuÊt trang ký, 2000) tr¹i cña huyÖn ®· chØ ra: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2001). V¨n kiÖn ®¹i (1) §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cho héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX. Nhµ vïng ®Êt tròng chØ cÊy ®−îc mét vô lóa cßn xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, tr. 321 mét vô bÊp bªnh phô thuéc nhiÒu vµo t×nh h×nh m−a b·o, óng lôt hµng n¨m, viÖc chuyÓn ®æi HuyÖn §¶ng bé B¾c Ninh (2006). B¸o c¸o sang trang tr¹i nu«i trång thñy s¶n kÕt hîp tæng kÕt cuèi n¨m vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, ch¨n nu«i lîn, gia cÇm vµ trång trät lµ ®iÒu rÊt kinh tÕ, x· héi. HuyÖn Gia B×nh n¨m cÇn thiÕt vµ ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao 2006. h¬n so víi s¶n xuÊt lóa truyÒn thèng tr−íc ®©y. NguyÔn §×nh H−¬ng (2000). Thùc tr¹ng vµ Gi¸ trÞ thu nhËp thuÇn cña trang tr¹i trªn ha ®Êt gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i canh t¸c cao h¬n gÊp 3 lÇn so tr−íc ®©y. trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i (2) VÒ quy m« diÖn tÝch trang tr¹i nh− ho¸ ë ViÖt Nam, NXB ChÝnh trÞ Quèc hiÖn nay t¹i Gia B×nh, víi tr×nh ®é qu¶n lý cña gia, Hµ Néi. c¸c chñ tr¹i nh− ®· m« t¶ lµ cßn nhá, muèn cho NguyÔn Ph−îng Vü (2007). B¸o c¸o cña Bé ho¹t ®éng cña trang tr¹i ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n NN&PTNT-Côc HTX&PTNT. B¸o c¸o cÇn cho phÐp c¸c trang tr¹i më réng quy m« ®ãng gãp cña c¸c hé gia ®×nh vµ HTX diÖn tÝch h¬n n÷a, dù kiÕn qui m« trªn 3ha. trong sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng (3) VÒ møc chi phÝ s¶n xuÊt, kh«ng nªn th«n ViÖt Nam.(Trang web cña Google, ®Çu t− v−ît qu¸ 150 triÖu ®ång cho mét ha toµn 16/7/2007) trang tr¹i, kh«ng qu¸ 70 triÖu cho ha ao. Víi Ph¹m ChÝ Thµnh, 1996. HÖ thèng n«ng nghiÖp. ®Êt trång trät, cßn kh¶ n¨ng t¨ng chi phÝ cao (Gi¸o tr×nh cao häc n«ng nghiÖp). Nhµ h¬n (trªn 30 triÖu ®ång cho ha). Còng t−¬ng tù, xuÊt b¶n N«ng nghiÖp, Hµ Néi; tr.151- viÖc ®Çu t− chi phÝ ch¨n nu«i lîn, gia cÇm cßn 160. cho phÐp cã thÓ ®Çu t− cao h¬n n÷a vÉn cã l·i. 80
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2