intTypePromotion=1

BÁO CÁO KHOA HỌC : XÁC ĐỊNH MỨC PROTEIN VÀ MỘT SỐ AXIT AMIN QUAN TRỌNG TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN NUÔI ĐÀ ĐIỂU GIAI ĐOẠN ĐẺ TRỨNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
89
lượt xem
16
download

BÁO CÁO KHOA HỌC : XÁC ĐỊNH MỨC PROTEIN VÀ MỘT SỐ AXIT AMIN QUAN TRỌNG TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN NUÔI ĐÀ ĐIỂU GIAI ĐOẠN ĐẺ TRỨNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở Việt Nam sau 10 năm nghiên cứu và phát triển, từ 150 đà điểu giống nhập từ Úc đã nhân rộng và chuyển giao ra sản xuất (SX) trên 5000 đà điểu giống ở 31 tỉnh thành. Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu (NC) khoa học về đặc điểm sinh vật học, di truyền chọn giống, các giải pháp kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, quy trình thú y phòng bệnh…góp phần hoàn thiện kỹ thuật chăn nuôi và thúc đẩy SX phát triển. Để ngành chăn nuôi đà điểu phát triển bền vững và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KHOA HỌC : XÁC ĐỊNH MỨC PROTEIN VÀ MỘT SỐ AXIT AMIN QUAN TRỌNG TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN NUÔI ĐÀ ĐIỂU GIAI ĐOẠN ĐẺ TRỨNG

  1. PHÙNG ĐỨC TIẾN – Xác định mức protein và một số axit amin ... XÁC ĐỊNH MỨC PROTEIN VÀ MỘT SỐ AXIT AMIN QUAN TRỌNG TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN NUÔI ĐÀ ĐIỂU GIAI ĐOẠN ĐẺ TRỨNG Phùng Đức Tiến*, Hoàng Văn Lộc và Nguyễn Thị Hoà, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương – Từ Liêm – Hà Nội. * Địa chỉ liên hệ: Phùng Đức Tiến – Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương – Từ Liêm – Hà Nội. Tel: (04) 38.385.622 / 0913.571.785; Fax: (04) 38.385.804; Email: pkhttncgctp@vnn.vn ABSTRACT Determination of different levels of protein and some essential amino acids in laying ostrich rations on performamce of layers An experiment aiming at investigation of possible effects of different levels of crude protein (CP) and some essential amino acids in laying ostrich rations on performance of layers was undertaken at BaVi Ostrich Farm. The experiment was a factoral design with two factors, each of 3 levels (3 protein levels: 18.5, 20 and 21.5 %; 3 amino acid levels (lysine/methionine 0.99 to 0.36, 1.16 to 0.42 and 1.34 to 0.49). Among three levels of CP, the 20% CP was the best. With the ration with 20% CP, the laying rate, egg production, fertility, hatchability/fertiled eggs and number of chicks/hen were 16.25%, 44.25 eggs/hen/year, 79.52%, 67.50% and 22.5 birds/hen/year, respectively. Among three levels of amino acids, the level with lysine/methionine of 1.16 to 0.42 gave the best results. With the ration with lysine/methionine of 1.16 to 0.42, the laying rate, egg production, hatchability/fertiled eggs and number of chicks/hen were 16.30%, 44.75 eggs/hen/year, 79.12%, and 22.5 birds/hen/year, respectively. Based on an analysis of the interaction between CP and lysine/methionine, it was recommended that the ration containing 20% protein and 2600 kcal/kg with lysine/methionine ratio of 1.16% to 0.42% should be used for ostrich layers. Key words: ostrich layers, amino acid levels, feed consumption, proetin level ĐẶT VẤN ĐỀ Ở Việt Nam sau 10 năm nghiên cứu và phát triển, từ 150 đà điểu giống nhập từ Úc đ ã nhân rộng và chuyển giao ra sản xuất (SX) trên 5000 đà điểu giống ở 31 tỉnh thành. Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu (NC) khoa học về đặc điểm sinh vật học, di truyền chọn giống, các giải pháp kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, quy trình thú y phòng b ệnh…góp phần hoàn thiện kỹ thuật chăn nuôi và thúc đ ẩy SX phát triển. Để ngành chăn nuôi đà điểu phát triển bền vững và đ ạt hiệu quả, đi đôi với việc tạo đàn giống tốt, an toàn dịch bệnh… cần NC chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi trong điều kiện ở nước ta, đặc biệt là nhu cầu p rotein và axit amin như: lyzine, methionine là cần thiết, bởi những axit amin này thường xuyên thiếu hụt ở hầu hết nguôn nguyên liệu TĂ cho gia cầm (CAB International, 1987). Bổ sung axit amin tổng hợp vào khẩu phần thức ăn (KPTĂ) cho gia cầm, cân bằng axit amin để nâng cao hiệu quả sử dụng protein, tiết kiệm các loại TĂ giàu protein đắt tiền, giảm giá thành TĂ chăn nuôi. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, nhu cầu xác đ ịnh KPTA có mức d inh dưỡng thích hợp cho từng giai đoạn là góp phần hoàn thiện quy trình nuôi d ưỡng đà điểu tại Việt Nam đang là yêu cầu của thực tiễn. Xuất phất từ đó, chúng tôi triển khai “NC mức p rotein và một số axit amin quan trọng trong khẩu phần nuôi đà điểu sinh sản ’’ nhằm xác đ ịnh mức protein, t ỷ lệ lyzine, methionine thích hợp trong KPTA nuôi đà đ iểu giai đoạn đẻ trứng và ảnh hưởng tương tác giữa protein, axit amin lên khả năng sinh sản của đ à điểu. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU Đối tượng, thời g ian và địa điểm nghiên cứu Đối tượng: Đà điểu trong giai đo ạn đẻ trứng 1
  2. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 17-Tháng 4-2009 Thời gian : Đề tài triển khai từ năm 2005 đến 2006. Địa đ iểm: Trạm nghiên cứu chăn nu ôi Đà điểu Ba Vì - Trung tâm NC Gia cầm Thụy Phương. Nội dung nghiên cứu Ảnh hưởng của mức protein đến khả năng sinh sản củ a đà đ iểu Ảnh hưởng của mức axit amin đến khả năng sinh sản của đà điểu Phương pháp nghiên cứu Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm đ ư ợc bố thí theo m ô hình 2 nhân tố, mẫu ho àn toàn ngẫu n hiên. Sơ đồ bố trí thí nghiệm như sau: Chọn 108 đà điểu thí nghiệm đ ạt tiêu chu ẩn chia làm 9 lô, mỗi lô có 12 con, trong mỗi lô đà điểu điểu được chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm có 6 con (2trống+4mái). Các lô thí nghiệm đ ảm b ảo các yếu tố đồng đ ều, chỉ khác nhau về yếu tố thí nghiệm. Thí nghiệm đ ược lặp lại 2 lần. Bảng 1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm (n = 12con/lô) Lô thí nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chỉ tiêu ME (kcal/kg) 2550 Protein thô (% ) 18,5 20 21,5 Lysine 0,99 1,16 1,34 0,99 1,16 1,34 0,99 1,16 1,34 Methionin 0,36 0,42 0,49 0,36 0,42 0,49 0,36 0,42 0,49 Ca ( % ) 2,0 2,0 2,0 P. tiêu hóa (%) 0,86 0,86 0,86 Đà điểu chăm sóc nuôi dưỡng theo quy trình nuôi đà điểu sinh sản, thức ăn tinh cho ăn tự do thức ăn xanh cho ăn theo tỷ lệ tinh/xanh là 1 /tự do. Các nguyên liệu thức ăn trước khi phối trộn được phân tích giá trị dinh d ưỡng tại phòng phân tích Viện Chăn nuôi. Lập khẩu phần cho đà điểu thí nghiệm trên máy vi tính b ằng phần mềm Uitramix. Xác định các chỉ tiêu theo dõi Số trứng của kỳ đ ẻ trứng (qu ả) x 100 Tỷ lệ đ ẻ (%) = Số mái đẻ b ình q uân trong kỳ (con) Tổng trứng của cả đàn trong năm (quả) Năng suất trứng (qu ả) = Số đ à điểu mái sinh sản b ình quân cả đàn (con) Tổng số trứng vào ấp (qu ả) x 100 Tỷ lệ trứng chọn ấp (%) = Tổng số trứng đẻ (qu ả) Tổng số trứng có phôi (qu ả) x 100 Tỷ lệ trứng có phôi (%) = Tổng số trứng vào ấp (qu ả) Tổng số đà đ iểu nở (con) x 100 Tỷ lệ nở/phô i (%) = Tổng số trứng có phôi (qu ả) Tổng số thức ăn tiêu thu trong k ỳ (kg) Tiêu tốn thức ăn/trứng (kg) = Tổng số trứng đẻ trong kỳ (quả) Tổng số TA tiêu thu trong kỳ (kg)x tỷ lệprotein Tiêu tốn p rotein /trứng (kg) = Tổng số trứng đẻ trong k ỳ (qu ả) 2
  3. PHÙNG ĐỨC TIẾN – Xác định mức protein và một số axit amin ... Xử lý số liệu : Số liệu thu được sử lý theo phương pháp thống kê sinh học trên phần mềm Minitab.13 KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN Khả năng thu nhận thức ăn của đà điểu sinh sản Khả năng thu nhận thức ăn tinh Bảng 2 . Khả năng thu nhận thức ăn tinh đà điểu sinh sản (kg/con/ngày) Mức protein (18,5%) Mức protein (20%) Mức protein(21,5%) Mức I Mức II Mức III Mức I Mức II Mức III Mức I Mức II Mức III Tháng Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9 1 1,45 1,48 1,50 1,46 1,47 1,48 1,46 1,47 1,49 3 1,69 1,73 1,75 1,64 1,69 1,62 1,69 1,75 1,76 5 1,77 1,76 1,74 1,66 1,67 1,63 1,68 1,64 1,67 7 1,77 1,75 1,77 1,71 1,72 1,80 1,80 1,80 1,69 8 1,74 1,80 1,77 1,78 1,71 1,73 1,78 1,80 1,80 1,68 1,72 1,72 1,68 1,67 1,65 1,66 1,69 1,69 TB 1,71 1,67 1,68 (mức I: lys 0,99%; met 0,36%; Mức II: lys1,16%; met 0,42%; Mức III: lys 1,34%; met 0,49%) Sử dụng KPTA có mức protein và axit amin khác nhau thì lượng thức ăn thu nhận trung bình giữa các lô đạt cao nhất là lô 2 và lô 3 (1,72kg/con/ngày), sau đó đến lô 8 và lô 9: 1,69 kg/con/ngày, cuối cùng thấp nhất là lô 6: 1,65 kg/con/ngày. Nhìn chung, đà điểu sinh sản có khả năng thu nhận thức ăn tương đối đồng đều từ (1,65 - 1,72 kg/con/ngày) Khả năng thu nhận thức ăn xanh Bảng 3. Khả năng thu nhận thức ăn xanh của đà đ iểu sinh sản (kg/con/ngày) Mức protein (18,5%) Mức protein (20%) Mức protein (21,5%) Tháng Mức I Mức II Mức III Mức I Mức II Mức III Mức I Mức II Mức III Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9 1 1,43 1,41 1,50 1,46 1,50 1,49 1,46 1,47 1,46 3 1,69 1,71 1,66 1,67 1,69 1,63 1,69 1,70 1,76 5 1,66 1,72 1,69 1,71 1,67 1,65 1,72 1,65 1,67 7 1,70 1,77 1,78 1,70 1,72 1,75 1,72 1,70 1,69 8 1,76 1,77 1,76 1,79 1,81 1,73 1,76 1,77 1,77 TB 1,67 1,71 1,69 1,68 1,68 1,66 1,69 1,68 1,68 (mức I: lys 0,99%; met 0,36%; Mức II: lys1,16%; met 0,42%; Mức III: lys 1,34%; met 0,49%) Lượng TA xanh thu nhận của đà điểu qua các tháng đẻ và tính trung bình cho cả giai đoạn thì lượng TA xanh thu nhận đạt từ (1,66 - 1,71 kg/con/ngày), tương đương với lượng TA tinh. Ảnh hưởng của mức protein và axit amin đến tỷ lệ đẻ và năng suất trứng Ảnh hưởng của mức protein đến tỷ lệ đẻ và năng suất trứng Phân tích nhân tố mức protein tác động độc lập nhận thấy ở các lô TN khi sử dụng KPTA có mức protein khác nhau cho NST trong các tháng đẻ khác nhau. Ở tháng đẻ thứ nhất NST đà đ iểu đạt đồng đều nhau giữa 3 lô tương ứng 72 quả, sau đó tăng dần từ tháng đẻ thứ 2, thứ 3 và đạt cao nhất vào tháng thứ 4. lô 18,5% protein là: 184 qu ả; lô 20% protein đạt 196 quả và lô 21,5% protein đ ạt 194 quả. NST ở lô sử dụng KP có mức protein 20% đạt cao nhất là 196 3
  4. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 17-Tháng 4-2009 quả, cao hơn lô 18,5% protein và 21,5% protein từ 2 - 12 qu ả. NST/mái/vụ đạt cao nhất (44,25 quả) ở lô đà điểu sử dụng KP có mức protein 20%, cao hơn lô đà điểu cho ăn KP 21,5% protein là 0,67 qu ả; đạt thấp nhất ở lô sử dụng KP có mức protein 18,5% protein (41,83 quả) (p0,05) và cao hơn khẩu phần có mức axit amin III là 3,42 quả (p
  5. PHÙNG ĐỨC TIẾN – Xác định mức protein và một số axit amin ... Như vậy, đã rõ ràng là bổ xung axit amin phù hợp trong KP có chứa protein thấp vẫn cho NST tương đương hoặc gần bằng với mức protein cao và axit amin phù hợp. Methionine quá cao có ảnh hưởng xấu đến NST và t ỷ lệ đẻ làm giảm số lượng TĂ ăn vào (Rober & cs, 1993). Như vậy, ở 9 lô thí nghiệm thì lô 5 sử dụng KP có mức protein 20% và mức axit amin II cho NST/mái đạt cao nhất (45,75 quả) (P
  6. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 17-Tháng 4-2009 Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein khác nhau trong KPTA có chứa 20 % protein đối với chỉ tiêu sinh sản của đà điểu cho kết quả: tỷ lệ phôi 81,2%; tỷ lệ nở đạt 69,4%). Ảnh hưởng của các mức axit amin đ ến tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở Phân tích ảnh hưởng của các mức axit amin đến tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở của đ à điểu nhận thấy KPTA có mức axit amin II cho tỷ lệ trứng có phôi đạt cao nhất 79,17% cao hơn KP có mức axit amin III là 2,19% (P0,05). Bảng 8. T ỷ lệ phôi và kết quả ấp nở đối với các mức axit amin Mức axitamin Chỉ tiêu ĐVT Mức I Mức II Mức III Tổng trứng ấp qu ả 984 996 884 Tỷ lệ trứng chọn ấp % 94,07 92,74 89,11 78,46 a 79,12a 76,92b Tỷ lệ phôi/trứng ấp % Tỷ lệ trứng chết phôi % 13,21 12,44 16,76 Số con nở ra con 502 534 436 Tỷ lệ nở/trứng có phôi % 65,03 67,77 64,12 Số con nở loại 1 con 374 406 334 Tỷ lệ nở đ à điểu loại 1/trứng ấp % 38,01 40,76 37,78 Theo Gandini và cs, (1986). Cho biết khi cho đ à điểu ăn KP có mức protein và axit amin cao mặc dù NST và khối lượng trứng không bị thay đổi, nhưng xu ất hiện khả năng giảm tỷ lệ phôi và t ỷ lệ nở. KPTA có mức axit amin III cho tỷ lệ nở/phôi; số con/mái và t ỷ lệ đà điểu loại 1 đ ạt thấp nhất (64,12%; 18,16 con; 37,78%); lô sử dụng KPTA có mức axit amin I cho tỷ lệ nở/phôi; số con/mái và đ à điểu loại 1 (65,03%; 20,91 con; 38,01%). Tỷ lệ nở/phôi; số con/mái và t ỷ lệ đà điểu loại 1 cao nhất ở KP có mức axit amin II (67,77%; 22,25 con; 38,01%). Ảnh hưởng tương tác giữa các mức protein và axit amin đến tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở Bảng 9. Ảnh hưởng tương tác giữa các mức protein và axit amin tới tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở Mức protein (18,5%) Mức protein (20%) Mức protein(21,5%) Chỉ tiêu MứcI MứcII MứcIII MứcI MứcII Mức III MứcI MứcI MứcI Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 7 Lô 7 76,97ab 78,48 ab 75,17 a 79,64 ac 80,23bc 78,62 ab 78,61ab 78,61ab 78,61 ab Tỷ lệ phôi(%) Chết phôi (%) 11,97 11,29 14,68 13,53 8,45 13,60 13,97 13,97 13,97 Con nở (con) 154 170 138 176 196 168 172 172 172 65,8 68,55 63,30ab ab ab 66,17 69,01 67,20 ac ab bc 63,24 63,24 63,24 ac ac ac Tỷ lệ nở/phôi (%) nở/mái Con 19,25 21,25 17,25 22,00 24,5 21,00 21,5 21,5 21,5 (con)nở Con 110 116 102 140 154 132 124 124 124 loại1 lys 0,99%; met 0,36%; Mức II: lys1,16%; met 0,42%; Mức III: lys 1,34%; met 0,49%) (mức I:(con) Phân tích ảnh hưởng tương tác giữa mức protein và các mức axit amin đến tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở chúng tôi thấy. Ở lô 5 (KPTA có mức protein 20% và mức axit amin II) cho tỷ lệ p hôi đ ạt cao nhất 80,23%, cao hơn lô 3 và lô 9 với KPTA có mức protein tương ứng 18,5%; 21,5% và mức axit amin III là 5,05%; 3,41%, (p < 0,05). T ỷ lệ phôi đạt tương đương ở các lô 2 ; lô 6; lô 7 và lô 8 tương ứng 78,48%; 78,62%; 78,61%; 78,53%, các lô này có ảnh hưởng 6
  7. PHÙNG ĐỨC TIẾN – Xác định mức protein và một số axit amin ... không rõ ràng (p>0,05). Tỷ lệ nở đạt cao nhất (69,01%); tỷ lệ phôi cao; tỷ lệ ấp nở cao dẫn đ ến số con nở/mái cũng cao (24,5 con). Chỉ tiêu đánh giá cuối cùng là số đà điểu nở loại 1 đạt cao nhất ở lô 5: 77 con tiếp đến là lô 8: 68 con; lô 6: 66 con… đ ạt thấp nhất là lô 9: 50 con. Như vậy, khi sử dụng KP có mức protein 18,5% - 21,5% và axit amin (lyzin: 0,99% - 1,34%; methionin: 0,36% - 0 ,49%) phân tích ảnh hưởng tương tác giữa các mức protein và axit amin nhận thấy tỷ lệ phôi; tỷ lệ nở, số con đà điểu/mái và số con đ à điểu loại 1 đạt cao nhất ở mức p rotein 20% và axit amin II (lyzin: 1,16%; methionin: 0,42%). Tiêu tốn thức ăn (TTTA) Ảnh hưởng của các mức protein và axit amin đến tiêu tốn thức ăn/trứng giống (kg/quả) Khi sử dụng KPTA với 3 mức protein (18,5;20; 21,5%) cho TTTA kg/ quả trứng giống đạt lần lượt trong các tháng là: tháng một TTTA ở cả ba mức protein đạt từ (22,84 – 24,17 kg), tại thời điểm đẻ đỉnh cao tháng thứ 4 và thứ 5 TTTA có xu thế giảm xuống từ (9,67 – 11,01 kg), sau đó lại tăng lên đến khoảng 25,67 – 31,88 kg lúc kết thúc vụ đẻ (tháng đẻ thứ 8). Kết thúc một vụ đẻ tính trung bình TTTA kg/trứng thì thấy KPTA có mức protein 20% cho TTTA đạt thấp nhất: 13,72 kg/trứng, TTTA đạt tương đương ở khẩu phần thức ăn có mức protein 18,5% và 21,5%. Bảng 10. Ảnh hưởng của các mức protein và axit amin đến tiêu tốn thức ăn (kg/quả) Mức protein Mức axit amin Tháng Mức I Mức II Mức III 18,5% 20,0% 21,5% 1 24,24 24,17 22,84 24,66 21,66 25,19 3 11,71 10,99 10,12 10,98 10,22 11,63 5 11,01 9,78 9,70 10,11 10,23 10,09 7 17,88 17,56 17,68 14,89 20,40 18,79 8 31,88 25,67 26,98 27,41 25,32 31,81 TB 14,87 14,08 13,72 14,02 13,78 14,88 Với 3 mức axit amin, tháng 1 TTTA giữa 3 lô cao (21,66 - 25,19 kg/quả) tiêu tốn TĂ giảm xuống (9,36 -11,10 kg/quả) năng suất trứng đạt đỉnh cao ở tháng 4 và 5. Khi tính TB TTTA giữa 3 mức axit amin thì mức 2 cho trung bình TTTA thấp nhất (13,78 kg/quả), thấp hơn mức 1 và mức 3 từ (0,3 - 1 ,1kg/quả) Tiêu tốn protein và axit amin (kg/ quả trứng giống) Tiêu tốn protein và axit amin (kg/quả trứng giống) Bảng 11 . Tiêu tốn protein và axit amin (kg/qu ả trứng) Protein 18,5 Protein 20% Protein 21,5% Tháng Mức I Mức II Mức III Mức I Mức II Mức III Mức I Mức II Mức III Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9 1 3,84 3,91 6,45 5,45 3,92 4,59 5,84 5,35 4,57 3 2,32 2,29 1,94 1,69 1,91 2,74 2,82 1,99 2,43 5 2,10 2,01 2,00 1,99 2,00 1,83 1,98 2,12 2,23 7 2,26 4,29 4,34 4,24 3,55 3,04 3,00 4,50 4,21 8 5,99 5,63 6,10 9,47 3,74 5,36 3,75 6,54 8,00 TB 2,72 2,69 2,84 2,79 2,66 2,79 2,88 2,91 3,32 7
  8. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 17-Tháng 4-2009 Kết quả Bảng 11 cho thấy, lô 5 tiêu tốn protein và axit amin/quả TB đạt thấp nhất 2,66 kg/qu ả, thấp hơn lô 3 và lô 9 từ 0,2- 0,6 kg/qu ả. Tiêu tốn protein và axit amin/quả đạt thấp, sản lượng trứng đạt lại cao dẫn đến chi phí một kg TĂ thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà chăn nuôi. Tiêu tốn thức ăn (kg/đà điểu con giống) Bảng 12. Tiêu tốn thức ăn (kg/đ à điểu con giống) Mức protein (18,5%) Mức protein (20%) Mức protein (21,5%) Tháng Mức I Mức II Mức III Mức I Mức II Mức III Mức I Mức II Mức III Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9 1 67,50 39,29 69,75 272,3 274,3 55,12 38,80 45,60 39,51 3 18,45 26,82 20,30 13,25 17,47 33,47 31,46 20,29 32,75 5 27,42 17,19 29,48 16,26 12,91 17,79 18,39 25,43 25,94 7 20,63 40,58 65,74 63,54 35,54 30,44 47,83 47,83 52,27 8 81,00 66,96 109,8 82,90 26,49 35,73 47,31 41,85 83,75 31,97 29,45 36,25 27,75 24,81 28,72 28,22 29,36 37,98 TB 32,32 26,98 32,32 Kết quả Bảng 1 2 nhận thấy, lô 5 có mức protein KP 20% và mức lyzin 1,16%; methionin 0,42% cho tiêu tốn TĂ TB/con đà điểu con thấp nhất: 24,81 kg/con, thấp hơn lô 3 và lô 9 có mức protein KP 18,5% và 21,5%; mức lyzin 0,99%, methionin 0,36% từ 11 -12kg. Như vậy, khi tính TTTA trong TN khi sử dụng KP có các mức protein và axit amin khác nhau. Khẩu p hần có mức protein 20% và lyzin 1,16%; methionin 0,42% cho tiêu tốn TĂ TB/đà điểu con đ ạt hiệu quả nhất. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Khẩu phần ăn với mức 20% protein cho năng suất sinh sản cao nhất: t ỷ lệ đẻ 16,25%; NS trứng 44,25 quả/mái/năm; t ỷ lệ phô i 79,52 %, tỷ lệ nở/phôi 67,50%; số con/mái 22,5 con. Khẩu phần ăn với mức lyzin 1,16 % và methionin 0,42 % cho hiêu qu ả cao: tỷ lệ đẻ đ ạt 16,30 %, NST/mái đạt 44,75 quả/mái, cao hơn KP ăn mức 1,34 % lyzin; 0,49 % methionin 3,24 quả và t ỷ lệ phôi đạt 79,12 % cao hơn KP ăn mức 1,34 % lyzin; 0,49 % methionin là 2,20 % tương ứng số con nở/mái đạt 22,25 con. Nuôi với khẩu phần TA 20 % protein; 1,16 % lyzin và 0,42 % methionin đạt hiệu quả nhất: năng suất trứng 45,75 quả/mái; tỷ lệ phôi đạt 80,23 %; tỷ lệ nở 69,01 % / tổng trứng ấp; số đà điểu con/ mái đạt 24,50 con cao nhất. Đề nghị Áp dụng khẩu phần thức ăn 20 % protein; 1,16 % lyzine và 0,42 % methionine vào sản suất cho hiệu quả kinh tế cao. TÀI LIỆU THAM KHẢO CAB International, (1987) . Manual of poultry production in the tropics, (1987). Robert F. Windeman, Bonnie, C. Ford, JuliaJ. Pitbner et (1993)- Ress pon see of laying hens to diets containing up to 2% DL - methionin (DLM) or equimolar (2,29%) levels of liquid methionin hydroxy free acid (1993). Umit Polat; Meltm cetin (2000). “Research results on the effect of dietary protein level on the performance of growing and breeding ostriches ''. 8
  9. PHÙNG ĐỨC TIẾN – Xác định mức protein và một số axit amin ... Người phản biện: TS. Mai Văn Sánh; TS. Hồ Lam Sơn 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2