intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Báo cáo " Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2005 - nhìn từ góc độ so sánh"

Chia sẻ: Mơ Mộng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
14
download

Báo cáo " Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2005 - nhìn từ góc độ so sánh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2005 - nhìn từ góc độ so sánh Trường hợp toà án kết luận quyết định của NSDLĐ vẫn đảm bảo tính xã hội, NLĐ đương nhiên không được nhận lại làm việc. Tuy nhiên, NLĐ cũng có thể xử sự theo cách: chấp nhận đề nghị của NSDLĐ (thay đổi hợp đồng) với điều kiện rằng việc thay đổi điều kiện lao động không phải không đảm bảo tính xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2005 - nhìn từ góc độ so sánh"

 1. Ph¸p luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam – Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn Ths. NguyÔn Quý Träng * S ra i c a Lu t doanh nghi p và Lu t u tư năm 2005 là bư c ti n trong vi c xây d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t nhân, công ti trách nhi m h u h n,… i u 13 Lu t doanh nghi p kh ng nh: “T ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài Vi t Nam v doanh nghi p và u tư. Nh ng có quy n thành l p và qu n lí doanh nghi p ch nh trong hai o lu t ư c xây d ng t i Vi t Nam theo quy nh c a Lu t này”. Cơ theo hư ng t p trung, góp ph n t o khung ch và m t s “rào c n” nh hư ng t i t pháp lí cho “sân chơi chung” bình ng cho ch c, qu n lí và i u hành c a nhà u tư m i lo i hình doanh nghi p, không phân bi t cũng d n ư c tháo b , như: th t c thành ch s h u và nhà u tư. Tuy nhiên, s l p, ăng kí kinh doanh cho doanh nghi p t t n t i ng th i c a Lu t doanh nghi p và hai bư c (theo cơ ch xin - cho, có quy t nh Lu t u tư v i nh ng i m khác bi t cơ b n thành l p t i u ban nhân dân c p t nh, ăng v thành l p, qu n lí và ho t ng c a các kí sau khi có quy t nh thành l p) xu ng m t doanh nghi p ã t o ra s chưa th ng nh t bư c ( ăng kí kinh doanh). c bi t, quy n trong h th ng pháp lu t v doanh nghi p; s thành l p, u tư c a nhà u tư cũng ư c phân bi t, i x gi a các nhà u tư trong m r ng, theo ó, nhi u i tư ng trư c ây nư c và nư c ngoài trên phương di n nào ó b c m quy n thành l p doanh nghi p thì nay không b c m n a, như: ngư i ang b truy là i u khó tránh kh i. c u trách nhi m hình s , ngư i b k t án tù M c tiêu xây d ng và i u ch nh ho t mà chưa ư c xoá án. Quy n t quy t nh ng c a các nhà u tư, ch y u là doanh c a ch u tư trong thành l p, ăng kí; các nghi p ph bi n trong n n kinh t th trư ng, quy t nh v lĩnh v c ngành ngh , v n cũng hư ng t i s xích l i g n nhau, t o khung luôn ư c m b o. Cán b , công ch c thu c pháp lí bình ng cho các nhà u tư trong biên ch các ơn v hành chính s nghi p có vi c l a ch n mô hình, hình th c và lĩnh v c th thành l p và qu n lí doanh nghi p ư c u tư là nhu c u t t y u trong h i nh p kinh hay không chưa ư c c p c th .(1) Tuy t toàn c u. H th ng pháp lu t v doanh nhiên, Lu t phòng ch ng tham nhũng có quy nghi p và u tư d n t ng bư c ư c c i nh rõ ràng hơn v v n này. thi n trong s nh hư ng ho t ng c a các S song hành các văn b n pháp pháp lu t, ch th kinh doanh. Các “s c màu kinh trong ó có Lu t doanh nghi p và Lu t u tư doanh” ư c các nhà u tư là t ch c, cá ã t o nên nh ng gam màu “sáng- t i” nh nhân (không phân bi t qu c t ch) l a ch n v i a hình th c s h u v tư li u s n xu t, t * Gi ng viên Khoa pháp lu t kinh t doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư Trư ng i h c Lu t Hà N i 56 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2010
 2. Ph¸p luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam – Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn hư ng không nh n quá trình th c thi pháp v i vai trò là các nhân s cao c p, ho c th c lu t, nh t là khi Vi t Nam ã tr thành thành hi n quy n ki m soát các giao d ch thương viên chính th c c a WTO, t ng bư c th c m i, u tư ho c không tr c ti p qu n lí các hi n y , tr n v n các cam k t. Lu t doanh d án u tư t i qu c gia ti p nh n u tư. nghi p và Lu t u tư có th ư c xem xét Ho t ng u tư, bao g m u tư gián ti p nh ng i m khác nhau r t cơ b n sau ây: và u tư tr c ti p thông qua các d án u Th nh t, Lu t doanh nghi p 2005 g m tư. u tư tr c ti p là hình th c u tư do nhà 10 chương và 172 i u ch y u hư ng t i xây u tư b v n u tư và tham gia qu n lí ho t d ng khung pháp lí quy chu n cho doanh ng u tư. u tư gián ti p là hình th c u nghi p hay các mô hình kinh doanh ư c tư thông qua vi c mua c ph n, c phi u, trái pháp l ât quy nh là doanh nghi p, trong ó phi u, các gi y t có giá khác, qu u tư bao g m t hình th c tên g i n qu n lí n i ch ng khoán và thông qua các nh ch tài b c a lo i ch th kinh doanh này. Doanh chính trung gian khác mà nhà u tư không nghi p là t ch c kinh t có tên riêng, có tài tr c ti p tham gia qu n lí ho t ng u tư. s n, có tr s giao d ch n nh, ư c ăng kí Nh ng quy nh trong Lu t u tư chính là kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t nh m “c m nang pháp lí” cho các nhà u tư, cái m c ích th c hi n các ho t ng kinh mà h có th th c hi n ư c khi ã i u (2) doanh. Doanh nghi p Vi t Nam ư c xem ki n là m t nhà u tư theo quy nh c a xét trên nhi u phương di n, như: ch s pháp lu t Vi t Nam v i tư cách là nư c ti p h u, tư cách ch th , ch trách nhi m hay nh n u tư và pháp lu t nư c ngoài. C t lõi t ch c qu n lí và i u hành. Doanh nghi p thành công trong ho t ng kinh doanh ph i không ch bao g m các lo i hình doanh ư c xây d ng trên m t n n qu n tr doanh nghi p ư c hình thành t ngu n v n trong nghi p hi u qu . Ho t ng u tư, kinh nư c mà còn bao g m các doanh nghi p có doanh không th t t hơn n u không có m t cơ ngu n v n nư c ngoài. ây chính là n n t ng s t ch c, qu n lí và i u hành m nh. cơ s pháp lí cho các ch th th c hi n các ây cũng chính là i u mà các nhà hoach ho t ng kinh doanh, thương m i. Lu t u nh chính sách Vi t Nam luôn quan tâm khi tư v i 10 chương và 89 i u t p trung i u xây d ng Lu t u tư và Lu t doanh nghi p. ch nh ho t ng c a các nhà u tư, bao g m Tuy có s khác nhau trong m t s quy nh nhà u tư trong nư c và nhà u tư nư c nhưng ó là v n c n thi t, bi n ch ng và ngoài. u tư, có th hi u là m t s d ch b tr l n nhau nh m hư ng t i h th ng chuy n tư b n t qu c gia này sang qu c gia pháp lu t minh b ch, hi u qu , t ng bư c i khác; là vi c nhà u tư b v n b ng các lo i vào cu c s ng. Chính các quy nh v s tài s n h u hình ho c vô hình hình thành khác nhau có tính bi n ch ng này làm “s c tài s n ti n hành các ho t ng u tư theo nét” hơn trong lĩnh v c ho t ng c a các quy nh c a pháp lu t. Thông qua các doanh nghi p, c bi t là trong lĩnh v c u phương th c u tư, nhà u tư có th tr c tư khi có s tham gia c a nhà u tư nư c ti p qu n lí, như: gi các ch c danh qu n lí ngoài. Quá trình ti p nh n h th ng pháp lu t t¹p chÝ luËt häc sè 9/2010 57
 3. Ph¸p luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam – Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn nư c ngoài c n có l trình c th , không “ t i u ch nh, bao g m: cháy giai o n” và th c hi n m t cách “t “ 1. Nhà u tư trong nư c và nhà u nhiên” phù h p v i nh ng c i m chính tr , tư nư c ngoài th c hi n ho t ng u tư kinh t , văn hoá Vi t Nam trong b i c nh h i trên lãnh th Vi t Nam và u tư t Vi t nh p kinh t khu v c và toàn c u. Nam ra nư c ngoài. Th hai, v ph m vi i u ch nh. Lu t 2. T ch c, cá nhân liên quan n ho t doanh nghi p i u ch nh nh ng v n v t ng u tư”.(4) ch c, qu n lí i u hành các lo i hình doanh Theo ó, thu t ng “nhà u tư” ư c quy nghi p, bao g m vi c thành l p, t ch c qu n nh t i Lu t u tư bao g m t ch c, cá nhân lí và ho t ng c a công ti trách nhi m h u th c hi n ho t ng u tư áp ng y các h n, công ti c ph n, công ti h p danh và i u ki n theo quy nh c a pháp lu t Vi t doanh nghi p tư nhân thu c m i thành ph n Nam, g m: Doanh nghi p thu c các thành kinh t ; quy nh v nhóm công ti. i v i lo i ph n kinh t thành l p theo Lu t doanh nghi p; hình công ti nhà nư c do Nhà nư c thành l p h p tác xã, liên hi p h p tác xã thành l p theo và qu n lí không thu c ph m vi i u ch nh c a Lu t h p tác xã; doanh nghi p có v n u tư Lu t doanh nghi p năm 2005 (thu c ph m vi nư c ngoài ư c thành l p trư c khi Lu t u i u ch nh c a Lu t doanh nghi p nhà nư c tư có hi u l c; h kinh doanh, cá nhân; t năm 2003). Lo i hình doanh nghi p này s ch c, cá nhân nư c ngoài; ngư i Vi t Nam ư c th c hi n l trình chuy n i h ng năm, nh cư nư c ngoài; ngư i nư c ngoài ch m nh t trong th i h n b n năm k t khi thư ng trú Vi t Nam và các t ch c khác Lu t doanh nghi p năm 2005 có hi u l c pháp theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Bên lu t, các công ti nhà nư c thành l p theo quy c nh ó, chính ph các nư c cũng có th tr nh c a Lu t doanh nghi p nhà nư c năm thành nhà u tư t p trung ch y u vào các d 2003 ph i chuy n i thành công ti trách án u tư theo hình th c u tư gián ti p cho nhi m h u h n ho c công ti c ph n theo quy các qu c gia ti p nh n u tư, như các d án nh c a Lu t doanh nghi p. ăng kí, t ch c ODA mà Chính ph Nh t B n dành cho Vi t và ho t ng theo quy nh c a Lu t doanh Nam xây d ng các công trình h t ng cơ s nghi p và pháp lu t có liên quan. Tuy nhiên, tr ng i m c a t nư c, ho c s tham gia c a quá trình chuy n i lo i hình công ti nhà t ch c tín d ng qu c t khi th c hi n các h p nư c theo hư ng trên còn ch m. Lu t u tư ng tín d ng qu c t . Lu t doanh nghi p quy năm 2005 xác nh ph m vi i u ch nh ch nh v các lo i hình doanh nghi p ư c xét y u v ho t ng u tư nh m m c ích kinh trên nhi u phương di n, như: s h u, t ch c doanh; quy n và nghĩa v c a nhà u tư; b o qu n lí, bao g m các lo i hình công ti, doanh m quy n, l i ích h p pháp c a nhà u tư; nghi p tư nhân, công ti c ph n nhà nư c, khuy n khích và ưu ãi u tư; qu n lí nhà công ti trách nhi m h u h n nhà nư c. M t s nư c v u tư t i Vi t Nam và u tư t Vi t ch th kinh doanh khác không ư c g i là Nam ra nư c ngoài.(3) doanh nghi p, như h p tác xã (ho t ng theo Th ba, v i tư ng i u ch nh c a lu t. Lu t h p tác xã năm 2003), cá nhân, h kinh Lu t u tư năm 2005 xác nh i tư ng doanh m c dù các ch th này cũng là nhà u 58 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2010
 4. Ph¸p luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam – Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn tư khi tham gia ho t ng u tư ư c i u không i theo hư ng i u ch nh c a lu t ch nh b i văn b n pháp lu t khác. Như v y, doanh nghi p 2005 khi t o ra s phân bi t i nhà u tư không ch bao g m các lo i hình x gi a nhà u tư nư c ngoài và nhà u tư doanh nghi p thu c i tư ng i u ch nh c a Vi t Nam. i v i các nhà u tư nư c ngoài Lu t doanh nghi p mà còn bao g m nhi u ch l n u tiên u tư vào Vi t Nam thì ph i có th kinh doanh khác khi áp ng y các d án u tư và làm th t c ăng kí ho c i u ki n c a Lu t u tư và pháp lu t liên th m tra h sơ u tư ư c c p gi y ch ng quan. Ho t ng u tư ư c th c hi n trên ba nh n u tư trong khi các nhà u tư Vi t phương di n: u tư t nư c ngoài vào Vi t Nam không ph i th c hi n công vi c này.(5) Nam, u tư t Vi t Nam ra nư c ngoài và u Gi y ch ng nh n u tư ng th i là gi y tư trong nư c. S a d ng v phương th c u ch ng nh n ăng kí kinh doanh. Chúng tôi tư d n n s a d ng ch th tham gia là i u cho r ng thu t ng “ ng th i” chưa n, vì t t y u. Vì v y, bên c nh các lo i hình doanh n u trên nhi u phương di n gi y ch ng nh n nghi p còn có các ch th v i tư cách là u tư và gi y ch ng nh n kinh doanh không thương nhân, như: cá nhân kinh doanh, h th ng nh t v i nhau ư c khi mà th t c kinh doanh tham gia vào ho t ng u tư. c p, cơ quan có th m quy n, ch s h u, th i Lu t doanh nghi p ư c coi là o lu t chung h n giá tr c a gi y phép… không ph i là i u ch nh ho t ng các lo i hình doanh m t. Suy cho cùng gi y phép u tư là m t nghi p trong n n kinh t . Do ó, v n i hàm lo i gi y t cho phép “anh” th c hi n cái mà khái ni m nhà u tư c n thi t ph i ư c quy ngư i ta g i là “ u tư”, trong khi ó gi y nh r ng hơn khái ni m doanh nghi p; theo ch ng nh n ăng kí kinh doanh là cơ s pháp ó, doanh nghi p là nhà u tư nhưng nhà u lí ch ng nh n “anh” có tư cách pháp lí c a tư không ch bao g m các doanh nghi p. T m t ch th , ư c th c hi n các ho t ng vn này có th th y rõ r ng ho t ng u kinh t , thương m i; trong khi ó u tư ch là tư không ch bao g m vi c thành l p nên các m t trong b n lĩnh v c ho t ng thương m i t ch c kinh t mà còn ư c a d ng hoá trên c a nhà u tư.(6) Khi th c hi n u tư t i nhi u lĩnh v c u tư, như: u tư theo h p Vi t Nam, nhà u tư có th tr c ti p qu n lí, ng BCC, BOT, BTO, BT; u tư mua c i u hành cũng có th thành l p các doanh phi u, trái phi u,… nghi p d án, như: doanh nghi p BOT, doanh Th tư, s b t tương thích gi a Lu t nghi p BTO v n hành công vi c ho c d án doanh nghi p và Lu t u tư th hi n vi c u tư t i Vi t Nam thông qua vi c thành l p phân bi t i x trong th t c gia nh p th t ch c kinh t . Do ó, vi c quy nh gi y trư ng dành cho các doanh nghi p trong nư c phép u tư, gi y ch ng nh n ăng kí kinh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. doanh phù h p v i các hình th c u tư c a V phương di n lí thuy t, Lu t doanh nghi p nhà u tư. Tuy nhiên, quy nh phân bi t i năm 2005 ã thành công khi áp d ng chung x gi a nhà u tư trong nư c và nhà u tư cho t t c các lo i hình doanh nghi p không nư c ngoài khi th c hi n d án u tư (ví d : phân bi t qu c h u, tư h u hay tư b n nư c các d án u tư trong nư c v i v n u tư ngoài. Tuy nhiên, Lu t u tư năm 2005 dư i 15 t VND và không thu c lĩnh v c u t¹p chÝ luËt häc sè 9/2010 59
 5. Ph¸p luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam – Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn tư có i u ki n theo i u 29 Lu t u tư thì then ch t; ng th i gi i h n này s ch m d t không ph i làm th t c ăng kí u tư) c n trong m t giai o n c n thi t. Ví d , khi u ư c d b vì nó s t o ra các rào c n thương tư vào lĩnh v c kinh doanh d ch v v n t i m i và s quan ng i cho các nhà u tư khi hàng h i thì ch ư c thành l p công ti liên th c hi n d án u tư t i Vi t Nam. doanh v n hành i tàu t năm 2009, trong ó Th năm, nhìn chung các nhà làm lu t t l góp v n c a nhà u tư nư c ngoài không Vi t Nam khi xây d ng Lu t doanh nghi p và quá 49%; ư c thành l p liên doanh cung c p Lu t u tư trên cơ s k th a ch n l c nh ng d ch v v n t i bi n qu c t trong ó t l góp giá tr “tinh hoa” các văn b n lu t trư c ó ã v n c a nhà u tư nư c ngoài không quá hư ng t i xóa b nh ng rào c n t o s phân 51%, h n ch này ch m d t vào năm 2012.(8) bi t i x gi a các nhà u tư trong nư c và Th sáu, v áp d ng Lu t t tư, Lu t u tư nư c ngoài. V n pháp nh ch ư c doanh nghi p, i u ư c qu c t và các lu t t ra i v i các nhà u tư trong m t s lĩnh có liên quan. ây là m t trong nh ng cơ s v c nh t nh như là m t i u ki n b t bu c pháp lí r t quan tr ng nh m m b o th c thi nh m m b o năng l c tài chính, h n ch t i hi u qu các chính sách c a Nhà nư c dành a hành vi vi ph m pháp lu t c a nhà u tư cho nhà u tư. ng th i, tôn tr ng quy n khi th c hi n các m c ích không trong sáng t quy t nh c a h nh m thu hút ngu n trong kinh doanh, như: l a o, chi m d ng v n u tư, c bi t là dòng ch y v n u tư v n,… Lu t doanh nghi p không quy nh t nư c ngoài vào Vi t Nam. T i i u 3 m c v n góp t i a c a các nhà u tư vào Lu t doanh nghi p quy nh: các lo i hình doanh nghi p, ch y u do s “1. Vi c thành l p, t ch c qu n lí và tho thu n gi a các ông ch doanh nghi p. ho t ng c a doanh nghi p thu c m i Quy nh này nh m “c suý” tinh th n kinh thành ph n kinh t áp d ng theo quy nh doanh cho h , ng th i tăng cư ng kh năng c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp tài chính, qu n tr và trách nhi m trong doanh lu t có liên quan. nghi p. ây cũng là ch nh khác v i xã viên 2. Trư ng h p c thù liên quan n vi c trong h p tác xã, khi góp v n vào h p tác xã thành l p, t ch c qu n lí và ho t ng c a thì m c v n góp c a xã viên không ư c th p doanh nghi p ư c quy nh t i Lu t khác hơn m c v n t i thi u do i u l h p tác xã thì áp d ng theo quy nh c a Lu t ó. quy nh và không cao hơn 30% V n i u l (Xem ti p trang 76) c a h p tác xã.(7) Tuy nhiên, theo quy nh t i Lu t u tư năm 2005 thì t l v n góp t i a (1).Xem: Lu t cán b công ch c năm 2009. (2).Xem: i u 3 Lu t doanh nghi p năm 2005. c a nhà u tư nư c ngoài s ư c kh ng ch (3).Xem: i u 2 Lu t u tư năm 2005. trong m t s ngành, lĩnh v c và gi i h n ó (4).Xem: i u 2 Lu t u tư năm 2005. ư c xoá b t i m t th i i m nh t nh. Quy (5).Xem: i u 46, i u 47 Lu t u tư năm 2005. (6).Xem: i u 3 Lu t thương m i năm 2005. nh này có l nh m h n ch “quy n l c en” (7).Xem: i u 19 Lu t h p tác xã năm 2003. hay ti n t i s th ng lĩnh th trư ng c a các (8).Xem: i u 6 Ngh nh c a Chính ph s ông ch nư c ngoài trong m t s lĩnh v c 140/2007/N -CP. 60 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2010

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản