intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2007 " Môi trường không khí đô thị Việt Nam"

Chia sẻ: Do Dai Vuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
368
lượt xem
105
download

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2007 " Môi trường không khí đô thị Việt Nam"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành xây dựng Báo cáo môi trường Quốc gia – Môi trường không khí đô thị Việt nam. Đây là một trong những vấn đề nổi cộm về môi trường tại các đô thị Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm bụi tại các thành phố lớn. Các khu vực đô thị là nơi tập trung các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đông dân cư, là khu vực có môi trường chịu tác động nhiều nhất từ các hoạt động phát triển....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2007 " Môi trường không khí đô thị Việt Nam"

 1. Báo cáo môi trường quốc gia năm 2007 "MÔI TR ƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ VIỆT NAM" Năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành xây d ựng Báo cáo môi tr ường Qu ốc gia – Môi trường không khí đô thị Việt nam. Đây là m ột trong nh ững v ấn đề nổi c ộm về môi trường tại các đô thị Việt Nam trong thời gian gần đây, đ ặc biệt là v ấn đ ề ô nhi ễm b ụi t ại các thành phố lớn. Các khu vực đô thị là nơi t ập trung các hoạt động phát tri ển kinh t ế xã h ội, đông dân cư, là khu vực có môi trường chịu tác động nhiều nhất từ các hoạt đ ộng phát tri ển. Do đó, việc đánh giá, phân tích nguyên nhân, hi ện trạng, tác đ ộng và xu h ướng các v ấn đ ề liên quan đến môi trường khí tại các đô thị sẽ giúp cho việc điều ch ỉnh và b ổ sung các chính sách, kế hoạch và giải pháp bảo vệ môi trường không khí đô th ị. Báo cáo đ ược xây d ựng trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và các khó khăn, thách thức trong thời điểm hiện nay, khi nước ta thực hiện k ế hoạch phát tri ển kinh t ế - xã h ội giai đoạn 2006 - 2010, là thành viên chính thức của WTO. Báo cáo Môi trường không khí đô thị Việt Nam phản ánh vấn đề bức xúc của các đô thị trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không khí. Báo cáo gồm 6 ch ương: - Chương I tập trung vào việc phân tích một số những yếu tố về đi ều ki ện tự nhiên và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến chất l ượng không khí (đ ộng l ực - nguyên nhân sâu xa dẫn đến những biến đổi về chất lượng không khí). - Chương II đánh giá các nguồn gây ô nhiễm không khí t ại các đô thị; ước tính th ải l ượng hi ện tại của các chất gây ô nhiễm từ các nguồn này và dự báo cho t ương lai. - Chương III cung cấp các thông tin về chất lượng môi trường không khí của Hà N ội, Tp. H ồ Chí Minh, một số đô thị loại I và một số đô thị loại II. - Chương IV đưa ra những nhận định, đánh giá và minh chứng điển hình c ủa tác h ại do ô nhiễm môi trường không khí đối với sức khỏe cộng đồng, các hoạt đ ộng phát tri ển kinh t ế - xã hội và biến đổi khí hậu. - Chương V đánh giá về công tác quản lý chất lượng không khí đô th ị ở nước ta th ời gian qua. Chương này nêu lên những việc đã làm được và các vấn đ ề đáng l ưu ý c ủa công tác qu ản lý chất lượng không khí đô thị hiện nay. Một số thành công đã đ ạt đ ược và nh ững t ồn t ại, thách thức. Dựa trên phát hiện của các chương trước. - Chương VI tập trung nêu các nhiệm vụ ưu tiên cần thực hiện đ ể bảo v ệ và nâng cao ch ất lượng môi trường không khí ở các đô thị nước ta. Báo cáo Môi trường không khí đô thị Việt Nam được xây d ựng theo ph ương pháp phân tích mô hình: “Động lực (phát triển kinh t ế - xã hội là nguyên nhân sâu xa c ủa bi ến đ ổi môi tr ường) -
 2. Áp lực (các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm và suy thoái môi tr ường) - Hi ện tr ạng (s ự bi ến đ ổi chất lượng môi trường không khí) - Tác động (tác động của ô nhi ễm môi tr ường đ ối v ới s ức khoẻ cộng đồng, hoạt động phát triển kinh t ế và xã h ội, môi trường sinh thái, bi ến đ ổi khí h ậu) - Đáp ứng (các giải pháp bảo vệ môi trường)”. Đây là mô hình do Ch ương trình Môi tr ường Liên Hợp quốc đề xuất và được nhiều nước áp dụng để xây dựng các báo cáo môi tr ường. Báo cáo được cập nhật các số liệu và thông tin có liên quan đ ến h ết tháng 12 năm 2006, m ột số vấn đề có tính thời sự được cập nhật thông tin đến tháng 10 năm 2007. Báo cáo sẽ là tài liệu rất hữu ích đối với những nhà quản lý, ho ạch đ ịnh chính sách, các nhà khoa học, nghiên cứu cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến công tác b ảo v ệ môi tr ường ở Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản