intTypePromotion=1

Báo cáo Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác QTNS tại Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội

Chia sẻ: Sapthanh Danh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:59

0
95
lượt xem
10
download

Báo cáo Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác QTNS tại Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo một số biện pháp nhằm nâng cao công tác qtns tại công ty đầu tư xây lắp thương mại hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác QTNS tại Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội

 1. Lêi më ®Çu Ngµy nay hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu nhËn thøc râ ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ yÕu tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét ®Êt níc. Thùc tÕ cho thÊy ChÝnh phñ c¸c níc Ch©u ¸ sau nhiÒu thËp kû thùc hiÖn chiÕn lîc gi¶m siªu ®· nhËn ra ®îc nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña nã, vµ ngay ®Çu thËp kû 60 ®· cã sù chuyÓn híng chiÕn lîc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt trong níc t¨ng cêng xuÊt khÈu. Víi kho¶ng thêi gian 25-30 n¨m hä ®· ®a ®Êt níc trë thµnh “Nh÷ng con rång Ch©u ¸”. ë ViÖt Nam ®Ó héi nhËp víi sù ph¸t triÓn cña khu vùc trong kho¶ng 15 n¨m trë l¹i ®©y ChÝnh phñ ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi ®ã lµ sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc. §· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc vµ ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong ®iÒu kiÖn nµy Nhµ níc khuyÕn khÝch tù do s¶n xuÊt kinh doanh, c¹nh tr¹nh trªn thÞ tr- êng, chÝnh v× vËy mµ c¸c C«ng ty xÝ nghiÖp doanh nghiÖp quèc doanh vµ c¸ thÓ ®· ®îc thµnh lËp vµ ra ®êi ngµy cµng ®«ng ®¶o, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Mçi mét tæ chøc ®îc thµnh lËp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nhÊt ®Þnh, nhng ®èi víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th× môc tiªu hµng ®Çu cña hä lµ vÊn ®Ò lîi nhuËn, kinh doanh cã l·i ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu tèi thiÓu lµ ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ m×nh. Tuy chuyÓn sang c¬ chÕ kinh tÕ míi nhng l¹i quen nÕp víi tÝnh chÊt tr«ng chê û l¹i vµo cÊp trªn, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu thö th¸ch khã kh¨n trong mäi lÜnh vùc ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tõ x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc, tuyÓn dông lao ®éng…®Õn viÖc h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tù lo liÖu tÊt c¶. §Ó c¬ quan ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch ®Ò ra th× con ngêi lµ yÕu tè con ngêi. YÕu tè con ngêi lµ quan träng nhÊt, nã quyÕt ®Þnh 1
 2. ®Õn sù thµnh b¹i cña c¬ quan ®¬n vÞ, lµ chñ thÓ cña mäi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. ChÝnh v× vËy C«ng ty, xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp lu«n lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c QTNS. Th¾ng lîi hay thÊt b¹i trong kinh doanh còng ®Òu do con ngêi t¹o nªn, con ngêi quyÕt ®Þnh hÕt thÈy. C¸c nhµ l·nh ®¹o, c¸c nhµ qu¶n lý tríc khi thµnh lËp doanh nghiÖp th× c«ng viÖc ®Çu tiªn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ó nh©n sù. VÊn ®Ò sö dông con ngêi thÕ nµo cho cã hiÖu qu¶, ®Ó khai th¸c ®îc hÕt tiÒm n¨ng vèn cã cña hä, lµ mét c«ng viÖc cã vai trß quan träng. §ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã ph- ¬ng ph¸p tiÕp cËn khoa häc, cã c¸ch thøc n¾m b¾t n¨ng khiÕu, hiÓu ®- îc t©m lý tõng ngêi …trªn c¬ së ®ã bè trÝ s¾p xÕp hä vµo nh÷ng c«ng viÖc thÝch hîp ®Ó triÖt ®Ó tËn dông ®îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng, tinh thÇn say mª vµ lßng nhiÖt t×nh cña hä. Còng gièng nh c¸c c¬ quan ®¬n vÞ kh¸c tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ Néi ®· ®Æc biÖt quan t©m chó träng ®Õn viÖc QTNS, ho¹ch ®Þnh bè trÝ sö dông con ngêi. Trong b¸o c¸o nµy, b¾ng nh÷ng kiÕn thøc khoa häc ®· nghiªn có trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp, ®i s©u vµo thùc tÕ t¹i C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ Néi, t«i muèn ®Ò cËp ®Õn vai trß to lín cña c«ng t¸c QTNS trong v¨n pnßng C«ng ty th«ng qua ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c QTNS t¹i C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ Néi ". ChÝnh c«ng t¸c QTNS khi ®· ®îc ¸p dông mét c¸ch khoa häc vµ ®óng híng cïng víi nç lùc cña toµn bé CBCNV trong c«ng ty ®· gióp cho c«ng ty tån t¹i vµ hiÖn nay ®ang tõng bíc lín m¹nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. §Ó thÊy ®îc vai trß to lín cña c«ng t¸c QTNS trong C«ng ty, trong b¸o c¸o nµy ta ph¶i ®i s©u t×m hiÓu thùc tr¹ng tæ chøc QTNS t¹i C«ng ty tõ ®ã ®a ra ®a ra c¸c biÖn ph¸p n©ng cao nh»m ph¸t huy c«ng t¸c nµy. Qua thêi gian dµi nghiªn cøu vµ häc tËp t¹i trêng §¹i häc D©n lËp Ph¬ng §«ng ®îc sù tËn t×nh d¹y b¶o mét c¸ch ch©n thµnh vµ nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« trong trêng ®· truyÒn ®¹t cho t«i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c Qu¶n trÞ V¨n phßng. §ång thêi sau khi thùc tËp t¹i C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi ®îc sù nhiÖt t×nh chØ b¶o, gióp ®ì cña c¸c c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty ®· cung cÊp nh÷ng th«ng tin v« cïng 2
 3. cÇn thiÕt gióp cho t«i hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c QTNS cña m×nh. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· b¶o ban d¹y dç trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng, ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn: Th¹c sÜ TrÇn H÷u Kh¬ng. C¶m ¬n ban Gi¸m ®èc, c¸c CBCNV cña C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò nµy. Ch¬ng I Mét sè nÐt c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ Néi I. kh¸i qu¸t Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh : C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi trùc thuéc së Th¬ng m¹i Hµ néi, tiÒn th©n tríc ®©y lµ C«ng ty söa ch÷a nhµ cöa Th¬ng nghiÖp Hµ néi, ®îc thµnh lËp ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1970 theo quyÕt ®Þnh sè 569/Q§-UB cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ néi, trªn c¬ së s¸t nhËp 3 ®¬n vÞ: XÝ nghiÖp söa ch÷a nhµ cöa cña Së l¬ng thùc, §éi x©y dùng ¨n uèng vµ ®éi C«ng tr×nh 12 cña Së Th¬ng nghiÖp. Sau nhiÒu lÇn ®æi tªn: C«ng ty söa ch÷a nhµ cöa vµ trang thiÕt bÞ Th¬ng nghiÖp- C«ng ty X©y l¾p Th¬ng nghiÖp- nay ®æi tªn lµ C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi, theo QuyÕt ®Þnh sè 2863/Q§-UB ngµy 07 th¸ng 8 n¨m 1995 cña UBND Thµnh phè Hµ néi. C«ng ty §Çu t X©y l¾p Thong m¹i Hµ néii cã tªn giao dÞch viÕt t¾t ICT. Co, cã trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 8 Gi¶ng vâ- Phêng C¸t linh-§èng §a- Hµ néi. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty: 3
 4. Thêi kú míi thµnh lËp nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ söa ch÷a, duy tu, quÐt v«i, s¬n cöa m¹ng líi kho tµng, nhµ xëng, cöa hµng phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña së Th¬ng nghiÖp Hµ néi giao. S¶n lîng hµng n¨m kho¶ng vµi chôc triÖu ®ång víi tæng sè CBCNV lµ vµi tr¨m ngêi. Sau khi ®æi tªn C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi x¸c ®Þnh l¹i nhiÖm vô cho m×nh: -§Çu t vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: Th¬ng m¹i, c«ng nghiÖp d©n dông, v¨n hãa phóc lîi vµ c«ng tr×nh x©y dùng h¹ tÇng, n«ng th«n míi. -Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, kh¸ch s¹n, du lÞch, th¬ng m¹i phôc vô mäi yªu cÇu cña kh¸ch trong vµ ngoµi níc. -S¶n xuÊt, chÕ biÕn c¸c hµng l©m s¶n, ®å méc, vËt liÖu x©y l¾p… -Lµm dÞch vô söa ch÷a, l¾p ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ, dÞch vô t vÊn, dù ¸n, luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. -§îc xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty vµ s¶n phÈm hµng ho¸ liªn doanh liªn kÕt, nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ, nguyªn liÖu vËt t, hµng ho¸ phôc vô x©y l¾p vµ tiªu dïng. -Liªn doanh liªn kÕt c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi níc ®Ó më réng c¸c ho¹t ®éng ®Çu t x©y l¾p vµ th¬ng m¹i cña C«ng ty. 3. qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ Néi : 3.1.Tõ khi thµnh lËp ®Õn n¨m 1975: C«ng ty ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thêi chiÕn tranh, s¶n phÈm chñ yÕu lµ söa ch÷a, c¶i t¹o nhµ xëng, kho tµng, cöa hµng, quÐt v«i, s¬n cöa cho ngµnh Th¬ng nghiÖp. 3.2.Tõ n¨m 1976 ®Õn n¨m 1985: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo kÕ ho¹ch hµng n¨m cña Së Th¬ng nghiÖp ë quy m« nhá, kÕt qu¶ duy tr× ë møc b×nh thêng, c¸c mÆt kh«ng ph¸t triÓn, s¶n lîng x©y dùng, söa ch÷a chiÕm 4
 5. kho¶ng 20% yªu cÇu cña toµn ngµnh. Tæ chøc nh©n sù Ýt cã sù biÕn ®éng thay ®æi. 3.3.Tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1987: C«ng ty l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng trÇm träng, mÊt tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. Vèn kh«ng cßn, c«ng nh©n nhiÒu, kh«ng cã viÖc lµm dÉn ®Õn nguy c¬ ph¸ s¶n. §Õn cuèi n¨m 1987, l·nh ®¹o Së Th¬ng m¹i Hµ Néi vµ Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ®· cã quyÕt ®Þnh t¨ng cêng c¸n bé l·nh ®¹o, s¾p xÕp tæ chøc C«ng ty. Bíc vµo kÕ ho¹ch n¨m 1988, víi quyÕt t©m cao, l·nh ®¹o C«ng ty ®· v¹ch kÕ ho¹ch vµ ®éng viªn CBCNV kh¾c phôc khã kh¨n thùc hiÖn ch- ¬ng tr×nh tæ chøc l¹i ®¬n vÞ. Víi tinh thÇn nh×n th¼ng vµo thùc tÕ, ®Æc biÖt lµ thùc tÕ yÕu kÐm, C«ng ty so¸t xÐt l¹i tiÒm n¨ng cña ®¬n vÞ, ®Þnh híng môc tiªu kinh doanh: kh«ng ph¶i chØ lµ vÊn ®Ò kinh tÕ ®¬n thuÇn mµ cßn lµ vÊn ®Ò x· héi, c«ng ¨n viÖc lµm cuéc sèng cña hµng tr¨m con ngêi, lµ b¶n chÊt cña kinh doanh x· héi chñ nghÜa, ®Ó t×m lèi ra kh¼ng ®Þnh híng ®i lªn cña mét ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh. Trong chiÕn lîc cña m×nh, C«ng ty quyÕt t©m khai th¸c tèi ®a u ®iÓm thÕ m¹nh cña nh©n tè x· héi chñ nghÜa cña nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã s½n, ®ång thêi khai th¸c triÖt ®Ó vÒ u ®iÓm c«ng t¸c qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Tõng bíc, tõng bíc nh»m x©y dùng ®¬n vÞ ®i theo t tëng kinh doanh ®óng ®¾n , x©y dùng mét tËp thÓ con ngêi cã b¶n lÜnh cã truyÒn thèng, cã môc tiªu ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao ®Ó lµm ¨n ®óng ®¹o lý, ®óng ph¸p luËt. LÊy ch÷ tÝn hµng ®Çu vµ xuyªn suèt. LÊy thêi gian, lÊy ý trÝ néi lùc con ngêi ®Ó t¹o dùng l¹i c¬ nghiÖp. 3.4. Giai ®o¹n 1988 ®Õn n¨m 1990: æn ®Þnh tæ chøc, kh«i phôc s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i, víi môc tiªu lµ phôc håi l¹i s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i. C«ng ty ®· dùa vµo søc m×nh, ®oµn kÕt mét lßng, b»ng mäi biÖn ph¸p, huy ®éng mäi tiÒm n¨ng trô l¹i víi c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó chuyÓn m×nh ®i tiÕp c¸c bíc v÷ng ch¾c sau nµy. 5
 6. 3.5. Giai ®o¹n 1991 - 1995: Ph¸t huy kÕt qu¶ bíc ®Çu, môc tiªu phÊn ®Êu gi÷ thÕ æn ®Þnh vµ t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn. Më réng thÞ trêng , më réng ngµnh nghÒ ®a d¹ng ho¸ c«ng viÖc, n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt , ®¶m b¶o chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh, c¶i tiÕn vµ n©ng cao mét bíc c«ng nghÖ, t¹o nh÷ng bíc khëi s¾c míi. 3.6. Giai ®o¹n 1996 - 2000: Ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, më réng ngµnh nghÒ t¹o bíc ®ét biÕn ®a C«ng ty vµo thÕ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c l©u dµi. C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ Néi ®îc thµnh lËp rÊt sím (1970) nhng ®Ó thùc sù ®i vµo s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn ph¶i ®Õn n¨m 1991míi thùc sù æn ®Þnh. Tr¶i qua bao th¨ng tr©m ®Õn nay (n¨m 2000) C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn vµ tån t¹i sau nµy. Sau ®©y lµ b¶ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m qua: KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tõ n¨m 1991 - 1995 §¬n 1991 1992 1993 1994 1995 DiÔn gi¶i vÞ KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH S¶n lîng Tû ® 3 3,9 4,5 11,8 12 12,8 14,5 20 22 22,5 Nép ng©n Tr.® 90 124,3 130 279, 300 407 410 433,9 550 570 s¸ch 5 Lîi nhuËn Tr.® 56,6 118, 226,7 229,5 184,5 2 Thu nhËp 1.000 100 103 150 200 250 280 320 350 400 430 BQ ng- ® êi/th¸ng KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tõ 1996-2000 DiÔn gi¶i §¬n vÞ 1996 1997 1998 1999 2000 6
 7. KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH S¶n lîng Tû ® 25 28,006 33,4 35,195 38 101 42 46,5 47 60,2 Nép ng©n s¸ch Tr.® 600 696,5 825 1141 1450 320 1850 2000 2300 3000 Lîi nhuËn Tr.® 86,2 550 360 400 500 600 Thu nhËp BQ ng­ 1.000® 450 480 600 650 700 680 750 780 800 êi/th¸ng Tãm l¹i: Qu¸ tr×nh thµnh lËp cña C«ng ty lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p ®Çy gian nan vµ thö th¸ch. Nh÷ng ®iÒu næi bËt nhÊt ®¸ng quan t©m nhÊt ë ®©y lµ mçi giai ®o¹n lÞch sö, tríc t×nh h×nh míi, nhiÖm vô míi ®ßi hái ph¶i cã bé m¸y tæ chøc nh©n sù phï hîp cã ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. II. c¬ cÊu Tæ chøc vµchøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ngty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi: 1 C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty: Còng gièng nh c¸c C«ng ty thuéc së x©y dùng kh¸c, C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi cã c¬ cÊu tæ chøc khoa häc vµ hîp lý. Bé m¸y c¬ cÊu tæ chøc cña ®¬n vÞ chñ yÕu ®îc chia thµnh 2 khèi lín: -Khèi v¨n phßng -Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt 1.1.Khèi v¨n phßng C«ng ty: gåm cã 4 phßng chÝnh -Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh. -Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n. -Phßng nghiÖp vô KÜ thuËt X©y l¾p. -Trung t©m kinh doanh nhµ §©y lµ 4 phßng ban n»m trong khèi v¨n phßng cña C«ng ty, mçi phßng ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng. Nhng môc tiªu hµng ®Çu cña c¶ khèi lµ “x©y dùng”sao cho C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. §Ó thùc 7
 8. hiÖn ®îc môc tiªu ®ã c¸c phßng ph¶i chÞu sù gi¸m s¸t trùc tiÕp cña l·nh ®¹o, ®ãng vai trß lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý ë C«ng ty. 1.2.Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt:bao gåm -XÝ nghiÖp X©y l¾p trung t©m -XÝ nghiÖp X©y l¾p sè 9 -XÝ nghiÖp X©y l¾p sè 4 -XÝ nghiÖp X©y l¾p Th¬ng m¹i sè 10 +§éi x©y l¾p sè 1 +§éi x©y l¾p sè 2 +§éi x©y l¾p sè 5 +§éi x©y l¾p sè 6 +§éi x©y l¾p sè 7 +§éi x©y l¾p sè 8 +§éi s¬n, quÐt v«i +Xëng s¶n xuÊt vËt liÖu vµ xëng méc néi thÊt Víi c¬ cÊu ®îc tæ chøc bè trÝ t¬ng ®èi hîp lý, tõ khi thµnh lËp ®Õn nay sè CBCNV cña C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ Néi lu«n cã sù thay ®æi ph¸t triÓn ngµy cµng tèt h¬n hoµn thiÖn h¬n ®¸p øng qui m« cña C«ng ty . §Õn nay (theo sè liÖu b¸o c¸o ngµy 22/2/2000) tæng sè CBCNV cña C«ng ty hiÖn cßn 184 ngêi víi tr×nh ®é häc vÊn t¬ng ®èi cao , ®¸p øng yªu cÇu kÜ thuËt ®a C«ng ty ngµy cµng v÷ng ch¾c ®i lªn chiÕm mét vÞ trÝ xøng ®¸ng trong c¬ chÕ thÞ trêng . B¸o c¸o thèng kª chÊt lîng c¸n bé (§Õn ngµy 22 th¸ng 2 n¨m 2000) C¸c chØ tiªu Tæng sè Trong ®ã n÷ - Tæng sè CBCNV 184 58 - §¶ng viªn 54 10 1. Tr×nh ®é v¨n ho¸: - CÊp 3 53 15 8
 9. - CÊp 2 17 12 - CÊp 1 2. Tr×nh ®é chuyªn m«n: - Trªn ®¹i häc 01 - §¹i häc 83 19 - Trung cÊp 30 10 - S¬ cÊp 01 3. Tr×nh ®é chÝnh trÞ: - Cao cÊp - Trung cÊp 02 - S¬ cÊp 52 10 4. Sè ®µo t¹o l¹i 5. C¸n bé qu¶n lý - Gi¸m ®èc 01 - PG§, kÕ to¸n trëng 04 - Trêng phßng vµ t¬ng ®¬ng 14 2 - Phã phßng vµ t¬ng ®¬ng 12 2 6. C¸n bé c«ng ®oµn (BCH, chñ 29 12 tÞch, P.chñ tÞch, §BP) Tãm l¹i : C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ Néi cã c¬ cÊu tæ chøc ®îc bè trÝ hîp lý trong t×nh h×nh hiÖn t¹i cña C«ng ty kÕt hîp víi ®éi ngò CBCNV lµnh nghÒ ®ang tõng bíc ®îc chuyªn m«n ho¸. 9
 10. 1.3.S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi: Ban gi¸m ® C«ng ty §Çu èc t­ x© l¾p th­¬ m¹i Hµ y ng Néi Phßng Phßng Phßng Trung Tæ Tµi nghiÖp t© m chøc chÝnh vô kü kinh hµnh kÕ to¸n thuËt doanh chÝnh x© l¾p y nhµ XN XN XN XN §éi §éi §éi §éi §éi §éi §éi X­ëng X© y X© X© X© X© X© X© X© X© X© s¬ n SXVL l¾p y y y y y y y y y v«i vµ x­ëng trung l¾p l¾p l¾p l¾p l¾p l¾p l¾p l¾p l¾p méc néi t© m sè sè sè sè sè sè sè sè sè thÊt 9 4 10 1 2 5 6 7 8 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ Néi : Nh ®· m« t¶ vµ tr×nh bµy ë phÇn trªn, C«ng ty §Çu t X©y l¾p th¬ng m¹i Hµ néi cã sù ph©n cÊp qu¶n lý l·nh ®¹o trùc tuyÕn, qu¶n lý g¾n liÒn víi tæ chøc s¶n xuÊt, th«ng qua c¸c phã gi¸m ®èc kiªm gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp vµ sù ph©n cÊp uû quyÒn cho Trëng c¸c ®¬n vÞ: kÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh, ®¶m b¶o vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn theo yªu cÇu môc tiªu cña gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®¹o. Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng môc tiªu kÕ ho¹ch kinh tÕ-x· héi, v¹ch chñ tr¬ng kÕ ho¹ch c«ng t¸c träng t©m theo thêi kú kÕ ho¹ch n¨m, quý, th¸ng. C¸c phã Gi¸m ®èc tæ chøc chØ ®¹o c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn. Víi sù ph©n c«ng nµy ®©y lµ bíc thö nghiÖm ban ®Çu yªu cÇu mäi thµnh viªn cã sù phèi hîp chÆt chÏ g¾n bã nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh. 10
 11. Ho¹t ®éng qu¶n lû hµnh chÝnh trong C«ng ty ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c mÖnh lÖnh vµ qua c¸c v¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh. Ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh cña C«ng ty chñ yÕu ®îc ho¹t ®éng th«ng qua 4 phßng nghiÖp vô: -Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh -Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n -Phßng nghiÖp vô kÜ thuËt x©y l¾p -Trung t©m kinh doanh nhµ 2.1.Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c Tæ chøc- ChÝnh s¸ch- Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ. NhiÖm vô trung cña phßng lµ x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô thuéc c¸c lÜnh vùc: -Tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng, thi ®ua khen thëng kû luËt. -Thanh tra b¶o vÖ néi bé. -Hµnh chÝnh, Qu¶n trÞ, B¶o vÖ, TiÕp d©n, YtÕ, TiÕp kh¸ch trong C«ng ty… 2.1.1.C«ng t¸c Tæ chøc Lao ®éng TiÒn l¬ng, Thi ®ua Khen th- ëng, Kû luËt: *C«ng t¸c Tæ chøc: -LËp kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n vÒ Tæ chøc vµ nh©n sù phôc vô s¶n xuÊt, lËp tê tr×nh b¸o c¸o l·nh ®¹o C«ng ty( c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn) quyÕt ®Þnh thµnh lËp, s¸t nhËp, gi¶i thÓ, bæ sung söa ®æi c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi bíc ®i m« h×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty trong tõng th¬× kú. -Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o C«ng ty. -Chñ tr× phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc x©y dùng chøc n¨ng, nhiÖm vô chÕ ®é, tr¸ch nhiÖm, mèi quan hÖ c«ng t¸c theo ho¹t ®éng cña tæ chøc trong C«ng ty. 11
 12. -Gi¶i quyÕt c¸c nghiÖp vô vÒ qu¶n lý nh©n lùc bao gåm: båi dìng, ®Ò b¹t, ph©n c«ng, c«ng t¸c, xÕp l¬ng, n©ng l¬ng, khen thëng, kû luËt… -Phèi hîp víi c¸c bé phËn cã liªn quan lËp kÕ ho¹ch, quy ho¹ch c¸n bé, tæ chøc ®µo t¹o, n©ng cao nghiÖp vô ®éi ngò CBCNV trong C«ng ty, ®¸p øng yªu cÇu cña ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. -Nghiªn cøu thùc hiÖn vµ híng dÉn thùc hiÖn tiªu chuÈn, chÝnh s¸ch c¸n bé, bè trÝ vµ sö dông hîp lý ph¸t huy n¨ng lùc, së trêng cña mäi CBCNV trong C«ng ty. -Thùc hiÖn qu¶n lý thèng nhÊt ®éi ngò c¸n bé vÒ chÊt lîng, sè lîng, lËp b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt víi l·nh ®¹o C«ng ty, Së Th¬ng m¹i Hµ néi vµ víi c¬ quan §¶ng Nhµ níc cã liªn quan. Qu¶n lý Hå s¬ CBCNV *C«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch: -Híng dÉ, thèng nhÊt tæ chøc thùc hiÖn Bé luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n cña Nhµ níc vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng cña toµn C«ng ty. -X©y dùng ®¬n gi¸ vµ kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸, kÕ ho¹ch vµ quy chÕ ®· ®îc duyÖt. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch quü l¬ng theo quy ®Þnh cña chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª. Phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng tæ chøc s¸t h¹ch thi tay nghÒ n©ng bËc l¬ng theo quy ®Þnh. -Gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®óng luËt lao ®éng, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng nh: khen thëng, kû luËt, hu trÝ, mÊt søc, th«i viÖc, thuyªn chuyÓn, tiÕp nhËn, ®iÒu ®éng vµ chÊm døt hîp ®ång lao ®éng… Nghiªn cøu ®Ò xuÊt, tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tæ chøc lao ®éng ®óng LuËt lao ®éng vµ phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. *C«ng t¸c thi ®ua, khen thëng: -N¾m b¾t kÞp thêi chñ tr¬ng chØ ®¹o cña thµnh phè, Së Th¬ng m¹i Hµ néi vÒ phong trµo thi ®ua ®Ó triÓn khai, ph¸t ®éng thi ®ua trong 12
 13. toµn C«ng ty. Thi ®ua g¾n liÒn víi s¶n xuÊt kinh doanh víi môc tiªu n¨ng suÊt- ChÊt lîng- HiÖu qu¶. Phèi hîp víi c«ng ®oµn vµ c¸c phßng ban gióp l·nh ®¹o C«ng ty chØ ®¹o tèt c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng kÞp thêi, thêng xuyªn vµ ®ét xuÊt cho ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2.1.2.C«ng t¸c thanh tra b¶o vÖ néi bé: -LËp kÕ ho¹ch vµ thêng xuyªn tæ chøc thanh tra mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh Thanh tra. -Thanh tra vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®óng thÈm quyÒn ®¬n th khiÕu tè, khiÕu n¹i cña CBCNV, ®¶m b¶o ®oµn kÕt trong toµn néi bé C«ng ty. -Tæ chøc thanh tra viÖc chÊp hµnh bé luËt lao ®éng, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng trong toµn C«ng ty. -Thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi b¸o c¸o Thanh tra, theo quy ®Þnh, gióp l·nh ®¹o C«ng ty gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ d©n chñ, quy chÕ b¶o mËt trong C«ng ty, gióp C«ng ty b¶o vÖ bÝ mËt trong kinh doanh, gióp CBCNV hiÓu râ tÇm quan träng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé. -Cã kÕ ho¹ch b¶o mËt. -Qu¶n lý chÊt lîng ChÝnh trÞ CBCNV. -Tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c Phßng ch¸y ch÷a ch¸y toµn C«ng ty. -Quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan C«ng an, Qu©n sù ®Þa ph¬ng ®Ó b¶o vÖ an toµn tuyÖt ®èi víi ®¬n vÞ ®ãng quan. 2.1.3. C«ng t¸c Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ: -ChuÈn bÞ sù kiÓm tra ®óng ®¾n vÒ mÆt néi dung, thñ tôc, thÓ thøc ph¸p lý Hµnh chÝnh cña c¸c ph¬ng ¸n, c¸c quyÕt ®Þnh, tê tr×nh…tr- íc khi tr×nh Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh hoÆc Gi¸m ®èc C«ng ty c«ng tr×nh cÊp trªn phª chuÈn( néi dung, ph¬ng ¸n, quy ®Þnh, tê tr×nh…do c¸c phßng vµ c¸c bé phËn chuÈn bÞ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm). 13
 14. -Trî lý Gi¸m ®èc C«ng ty hoµn thµnh biªn b¶n c¸c cuéc häp ®îc bè trÝ, s¾p xÕp. -Qu¶n lý nhµ lµm viÖc, nhµ ë vµ hÖ thèng nhµ xëng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty (Bao gåm c¶ viÖc qu¶n lý hå s¬, giÊy tê cã liªn quan nh giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u, biªn lai thu thuÕ sö dông ®Êt…) tham gia lËp kÕ ho¹ch x©y dùng, c¶i t¹o, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kinh tÕ cña C«ng ty. -KiÓm tra qu¶n lý viÖc mua s¾m, sö dông tµi s¶n, ph¬ng tiÖn ®å dïng vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c cña c¬ quan víi ph¬ng ch©m tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. -Gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ cña ®¬n vÞ víi c¸c ®¬n vÞ b¹n vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña thµnh phè t¹o thuËn lîi cho viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. -Thùc hiÖn c«ng t¸c kh¸nh tiÕt trang trÝ nh÷ng ngµy lÔ tÕt, héi häp, tiÕp d©n, tiÕp kh¸ch ®Õn lµm viÖc t¹i c¬ quan, ®¶m b¶o yªu cÇu trang träng, v¨n minh,lÞch sù. -Thay mÆt C«ng ty tæ chøc th¨m hái ®éng viªn gia ®×nh CBCNV khi gÆp viÖc buån khi èm ®au, tang lÔ, chóc mõng ngµy vui ph©n cÊp cña C«ng ty. *C«ng t¸c v¨n th lu tr÷: -TiÕp nhËn c«ng v¨n giÊy tê cho toµn C«ng ty, trùc ®iÖn tho¹i, chuyÓn giao c«ng v¨n giÊy tê ®i, ®Õn ®óng ®Þa chØ kÞp thêi, chÝnh x¸c. +TÊt c¶ c«ng v¨n ®i, c«ng v¨n ®Õn ®Òu ph¶i ghi vµo sæ ®Ó tiÖn theo dâi c«ng viÖc vµ t×m kiÕm c«ng v¨n ®i cÇn thiÕt. ViÖc ghi vµo sæ “sè c«ng v¨n ®Õn” vµ “sè c«ng v¨n ®i” ph¶i lµm ®óng, nhanh gän trong ngµy h«m c«ng v¨n ®îc ký hoÆc chËm nhÊt lµ ngµy h«m sau: +C«ng v¨n ®Õn ph¶i ®îc ph©n phèi ®Õn tay ngêi cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu hoÆc gi¶i quyÕt trong thêi h¹n ng¾n nhÊt. +Nh÷ng c«ng v¨n cã ®ãng dÊu “ho¶ tèc”, dÊu “thîng khÈn” ph¶i ®îc göi ®i hoÆc ph©n phèi ngay lËp tøc. 14
 15. +ViÖc göi nhËn, ph©n phèi c¸c c«ng v¨n “mËt”, “tèi mËt”, “tuyÖt mËt” ph¶i theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý cña Nhµ níc. -TÊt c¶ c«ng v¨n giÊy tê cña C«ng ty ®· ®îc gi¶i quyÕt ph¶i ®îc s¾p xÕp ph©n lo¹i ®Ó b¶o qu¶n lu tr÷ mét c¸ch khoa häc theo quy ®Þnh cña nhµ níc ®Ó tiÖn cho viÖc tra cøu, sö dông khi cÇn thiÕt. *§¸nh m¸y, in Ên: -Thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh m¸y, in Ên tµi liÖu ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®¶m b¶o ®óng thÓ thøc vµ chÝnh t¶, ng÷ ph¸p chuyÓn giao cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm. B¶o qu¶n tèt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®îcgiao. -Thùc hiÖn ®ãng dÊu, qu¶n lý con dÊu ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n- íc vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc gi÷, ®ãng dÊu. Thùc hiÖn tèt quy chÕ b¶o mËt. *C«ng t¸c Y tÕ, phôc vô. +YtÕ: S¬ cøu, ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé khèi c¬ quan, tæ chøc theo dâi vµ mua B¶o hiÓm ytÕ cho CBCNV toµn C«ng ty. +L¸i xe: S½n sµng ph¬ng tiÖn phôc vô kÞp thêi vµ an toµn tuyÖt ®èi cho ngêi, ph¬ng tiÖn trong c¸c chuyÕn c«ng t¸c theo yªu cÇu cña nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, söa ch÷a ®iÖn níc th«ng thêng. +T¹p vô: thùc hiÖn vÖ sinh thêng xuyªn n¬i lµm viÖc ®¶m b¶o yªu cÇu: n¬i lµm viÖc khang trang, s¹ch, ®Ñp. +Nhµ ¨n: tæ chøc tèt b÷a ¨n tra cho CBCNV khèi v¨n phßng c¬ quan C«ng ty. *C«ng t¸c b¶o vÖ: -Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tuÇn tra b¶o vÖ c¬ quan 24/24 giê, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi mäi ph¬ng tiÖn, tµi s¶n cña C«ng ty, ph¬ng tiÖn cña CBCNV, kh¸ch ®Õn lµm viÖc t¹i C«ng ty. -Tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y v¨n phßng C«ng ty. -Thêng trùc kiÓm tra kh¸ch ra vµo C«ng ty, b¸o c¸o l·nh ®¹o C«ng ty bè trÝ thêi gian tiÕp vµ lµm viÖc. Nghiªm cÊm t×nh tr¹ng ®Ó kh¸ch tù tiÖn lªn gÆp l·nh ®¹o C«ng ty. 15
 16. 2.2.Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n: Phßng Tµi chÝnh cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng, tÝnh to¸n kinh tÕ, kiÓm tra viÖc b¶o vÖ sö dông tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù chñ tµi chÝnh cña C«ng ty. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n cã c¸c nhiÖm vô sau: -Tæng hîp lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh daonh, c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p cho tõng kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m vµ dµi h¹n. -ChÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch Tµi chÝnh vµ tæ chøc huy ®éng c¸c nguån vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c nhu cÇu ®Çu t cña C«ng ty. -Ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh sè liÖu cã, t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, vËt t, tiÒnvèn, qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ sö dông chi phÝ hîp lý cña ®¬n vÞ. -LËp b¸o c¸o, cung cÊp c¸c sè liÖu, tµi liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh phôc vô gi¸m ®èc ®Ó chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh kÞp thêi. -LËp b¸o c¸o thèng kª tµi chÝnh theo kú kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m b¸o c¸o kÞp thêi cho Gi¸m ®èc vµ cÊp trªn theo quy ®Þnh cña nhµ níc. ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ toµn C«ng ty vÒ thu chi tµi chÝnh, kû luËt thu nép, thanh to¸n, kiÓm tra viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông cac lo¹i tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn, kinh phÝ. Ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa kÞp thêi vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é, kû luËt kinh tÕ, tµi chÝnh cña Nhµ níc. -Thùc hiÖn thèng nhÊt trong ph¹m vi toµn C«ng ty: +HÖ thèng chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu. +HÖ thèng tµi kho¶n vµ sæ s¸ch. +HÖ thèng phiÕu mÉu b¸o c¸o. +HÖ thèng vµ ph¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ, tµi chÝnh. +C¸c ®¬n vÞ ®o lêng. 16
 17. +Niªn ®é kÕ to¸n thèng kª -Qu¶n lý vµ b¶o qu¶n, sö dông sè liÖu kÕ to¸n thèng kª theo chÕ ®é b¶o mËt cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý kinh tÕ. -C¸n bé kÕ to¸n ®îc ®¶m b¶o quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô theo ®óng quy ®Þnh trong c¸c chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ níc hiÖn hµnh. 2.3.Phßng nghiÖp vô kü thuËt x©y l¾p: Phßng nghiÖp vô kü thuËt x©y l¾p cã chøc n¨ng lµm tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, qu¶n lý chØ ®¹o c«ng t¸c x©y l¾p, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, chÊt lîng vµ an toµn lao ®éng. Ngoµi chøc n¨ng trªn phßng nghiÖp vô kü thuËt x©y l¾p cßn cã c¸c nhiÖm vô: -Theo dâi tiÕn ®é x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, lµm b¸o c¸o thèng kª s¶n lîng theo tõng kú, kÕ ho¹ch ®Ó chØ ®¹o s¶n xuÊt. -Qu¶n lý thiÕt bÞ vµ lËp kÕ ho¹ch tiÕn bé khoa häc kü thuËt. -Nghiªn cøu, lËp ph¬ng ¸n sö lý kü thuËt ph¸t sinh trong thi c«ng, gióp GiÊm ®èc chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ lËp hå s¬, duyÖt c¸c ph¬ng ¸n th¸m gia ®Êu thÇu, biÖn ph¸p thi c«ng… -Tham gia héi ®ång nghiÖm thu kü thuËt c¬ së. -Thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn lao ®éng. -Tham mu xÐt duyÖt s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt. -Phèi hîp víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh gióp gi¸m ®èc trong c¸c c«ng t¸c: +§µo t¹o kü thuËt vµ tæ chøc thi n©ng bËc cho c«ng nh©n. +C«ng t¸c ®Þnh møc kü thuËt, ®Þnh møc tiªu hao vËt t… vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hµnh. +LËp tñ s¸ch chuyªn m«n lu tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p chÕ vÒ qu¶n lý, tñ s¸ch chuyªn m«n lu tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p chÕ vÒ x©y dùng c¬ b¶n vµ hå s¬ c¸c c«ng tr×nh. 17
 18. +Gióp viÖc ban Gi¸m ®èc t vÊn dÞch vô cho kh¸ch lËp c¸c dù ¸n. 2.4.Trung t©m kinh doanh nhµ: Trung t©m kinh doanh nhµ lµ ®¬n vÞ kinh tÕ thùc hiÖn nhiÖmvô kinh doanh nhµ vµ lµm t vÊn dÞch vô xin cÊp ®Êt, mua b¸n nhµ cöa, x©y dùng nhµ, lµm hå s¬, thñ tôc tríc b¹ phôc vô trong, ngoµi ngµnh vµ x· héi. Trung t©m ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng nhiÖm vô sau: -Më réng tiÕp thÞ, lµm hå s¬, thñ tôc, hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng, dù to¸n x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn, chuyÓn giao cho XÝ nghiÖp x©y l¾p trung t©m hoÆc c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, tæ chøc thi c«ng kÕ ho¹ch cña C«ng ty hoÆc tù chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi c«ng theo ®óng quy chÕ chung cña C«ng ty, lµm thñ tôc tríc b¹ cho khach hµng. Doanh thu tÝnh theo ®Çu ngêi. -Dù th¶o gi¸ c¶, tr×nh Héi ®ång mua b¸n nhµ phª duyÖt ®Ó thùc hiÖn. -C¸c c«ng tr×nh x©y nhµ b¸n cho kh¸ch hµng ph¶i lµm ®óng thiÕt kÕ,®Çy ®ñ thñ tôc, giÊy phÐp theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Tãm l¹i : Trong 4 phßng nghiÖp vô cña C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi: Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng nghiÖp vô kü thuËt x©y l¾p Trung t©m kinh doanh nhµ Th× 3 phßng nghiÖp vô lµ Tæ chøc Hµnh chÝnh, Tµi chÝnh kÕ to¸n, Kü thuËt x©y l¾p ®Òu cã chøc n¨ng chung lµm tham mu, gióp viÖc cho gi¸m ®èc, qu¶n lý chØ ®¹o c¸c nhiÖm vô cña tõng phßng ban m×nh, tõ ®ã nh»m gióp l·nh ®¹o thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô cña C«ng ty®· ®Æt ra ë tõng n¨m mét c¸ch cao nhÊt. §Ó thùc hiÖn ®îc c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô trªn c¶ 3 phßng nghiÖp vô ph¶i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, t¹o ®iÒu kiÖn 18
 19. thuËn lîi gióp ®ì hç trî nhau cïng ph¸t triÓn. Cïng víi c¸c chøc n¨ng vµ mèi quan hÖ gi÷a 3 phßng nghiÖp vô, Gi¸m ®èc chØ ®¹o ®Ò ra ph¬ng híng ®Ó C«ng ty hoµn thµnh tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. Trung t©m kinh doanh nhµ lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng t¬ng ®èi ®éc lËp so víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. Trung t©m cã nhiÖm vô kinh doanh nhµ vµ lµm t vÊn dÞch vô xin cÊp ®Êt, mua b¸n nhµ cöa, x©y dùng nhµ, lµm hå s¬ thñ tôc, tríc b¹ phôc vô trong ngoµi ngµnh vµ x· héi. §©y lµ ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh tÕ míi cña C«ng ty §Çu t X©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ néi lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng bæ sung hay cã thÓ nãi lµ ho¹t ®éng phô cña C«ng ty nhng hµng n¨m nã mang l¹i mét kho¶n lîi nhuËn t- ¬ng ®èi lín. III.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty §Çu t x©y l¾p th¬ng m¹i mét sè n¨m gÇn ®©y: Nh ®· tr×nh bµy s¬ bé vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, ë phÇn nµy ta sÏ ®i s©u h¬n vÒ nh÷ng mÆt m¹nh yÕu cña C«ng ty mét sè n¨m gÇn ®©y. Trong 10 n¨m gÇn ®©y sau khi ®îc Së Th¬ng m¹i vµ UBND Thµnh phè quan t©m t×m ra ®êng lèi ®æi míi ®· vùc C«ng ty tho¸t khái t×nh tr¹ng ph¸ s¶n, ngµy cµng ph¸t triÓn tõng bíc phôc håi vµ v÷ng ch¾c ®i lªn. Trong nh÷ng n¨m qua bªn c¹nh sù v÷ng m¹nh dÇn lªn vÒ kinh tÕ th× hµng n¨m C«ng ty cßn ®îc tÆng nhiÒu b»ng khen, cê quyÕt th¾ng, cê thi ®ua xuÊt s¾c v.v.. Sù kiÖn ®¸ng quan t©m lµ vµo n¨m 1997 cïng víi gi¸m ®èc, C«ng ty §Çu t x©y l¾p th¬ng m¹i Hµ Néi ®· ®îc nhËn thëng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty trong c¸c n¨m 1999 - 2000 : 1.1. n¨m 1999: 19
 20. Bíc vµo kÕ ho¹ch n¨m 1999, C«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi ®· thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1998 mét c¸ch xuÊt s¾c. T¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn xong c¸c dù ¸n kinh doanh nhµ cña c¸c n¨m tríc, ®· thu håi ®îc vèn. Tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc nh©n sù ®· cã nh÷ng b- íc chuyÓn ®æi, t¹o ®îc n¨ng lùc míi vît khái sù tr× trÖ b¶o thñ. ThÞ trëng x©y dùng cã bíc khëi s¾c míi, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã chÊt lîng cao ®¹t tiÕn ®é thi c«ng, ®· cã uy tÝn, ®em l¹i lßng tin víi kh¸ch hµng, t¹o ®îc thÕ vµ lùc míi. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trªn trong n¨m 1999 C«ng ty còng gÆp rÊt nhiªï khã kh¨n do sù thay ®æi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ cña Thµnh phè. §ã lµ hai luËt thuÕ míi (thuÕ VAT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) cã hiÖu lùc thi hµnh. Ngoµi ra hËu qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc vÉn tiÕp tôc ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ níc ta. §Æc biÖt lµ sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trªn thÞ trêng x©y dùng. Néi t¹i C«ng ty còng cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh nh n¨ng lùc trang thiÕt bÞ cßn yÕu, vèn cha ngang tÇm ®Ó c¹nh tranh thÞ trêng. Tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ thùc tÕ: §¶ng uû vµ Ban gi¸m ®èc víi quyÕt t©m cao, v÷ng lßng tin ®· v¹ch ra môc tiªu ph¬ng híng cho n¨m 1999 ®óng ®¾n s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ. Nªn kÕt thóc n¨m 1999 C«ng ty ®· hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o nhÞp t¨ng trëng, gi¶i quyÕt ®ñ viÖc lµm vµ gi÷ v÷ng thu nhËp cña CBCNV. Cô thÓ c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®· ®¹t ®îc trong n¨m 1999 C¸c chØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc Tû lÖ (%) hiÖn Doanh thu 42 tû 46,5 tû 111% Nép ng©n s¸ch 1,85 tû 2,063 tû 108% L·i thùc hiÖn 0,6 tû 1,2 tû 200% Thu nhËp BQ ng- 280.000 ® 750.000 110% êi/th¸ng ® T¨ng trëng vèn 6.860 10.600 154% 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2