intTypePromotion=1

Báo cáo: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại việt nam

Chia sẻ: Nguyen Bao Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:401

0
575
lượt xem
157
download

Báo cáo: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại việt nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày 02 tháng 2 năm 2000, Chính Phủ đã ra Nghị quyết số 03/2000 QĐ - CP về kinh tế trang trại, trong đó khẳng định “Nhà n-ớc khuyến khích phát triển và bảo hộ kinh tế trang trại, đặc biệt khuyến khích việc đầu t- khai thác và sử dụng có hiệu quả đất trống đồi núi trọc ở trung du miền núi, biên giới hải đảo, tăng c-ờng quản lý Nhà n-ớc để trang trại phát triển lành mạnh, có hiệu quả”....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại việt nam

 1. ®¹i häc huÕ trung t©m tµi nguyªn, m«i tr−êng vµ c«ng nghÖ sinh häc b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi cÊp nhµ n−íc m∙ sè kc 08.30 nghiªn cøu c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn nh»m ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ trang tr¹i t¹i viÖt nam chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS lª v¨n th¨ng 5948 20/7/2006 huÕ – 07-2006
 2. ®hh tt tnmt&cnsh tt tnmt&cnsh tt tnmt&cnsh ®hh ®hh ®¹i häc huÕ trung t©m tμi nguyªn, m«i tr−êng vμ c«ng nghÖ Sinh häc 01 §iÖn Biªn Phñ - HuÕ, §T: 054. 820 438 b¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vμ kü thuËt ®Ò tμi nghiªn cøu c¬ së khoa häc vμ thùc tiÔn nh»m ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ trang tr¹i t¹i viÖt nam M· Sè: kc.08.30 TS. Lª V¨n Th¨ng HuÕ, 07 - 2006 B¶n quyÒn thuéc TT TNMT&CNSH §HH §¬n xin sao chÐp toμn bé hoÆc tõng phÇn tμi liÖu nμy ph¶i göi ®Õn Gi¸m ®èc TT TNMT&CNSH §HH trõ tr−êng hîp sö dông víi môc ®Ých nghiªn cøu.
 3. Danh s¸ch t¸c gi¶ Cña ®Ò tμi kh&cn cÊp nhμ n−íc (Danh s¸ch nh÷ng c¸ nh©n ®· ®ãng gãp s¸ng t¹o chñ yÕu cho §Ò tμi ®−îc s¾p xÕp theo thø tù ®· tho¶ thuËn) 1. Tªn ®Ò tμi: Nghiªn cøu c¬ së khoa häc vμ thùc tiÔn nh»m ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ trang tr¹i t¹i ViÖt Nam. M· sè: KC.08.30 2. Thuéc Ch−¬ng tr×nh: B¶o vÖ m«i tr−êng vμ phßng tr¸nh thiªn tai. M· sè: KC.08 3. Thêi gian thùc hiÖn: Tõ th¸ng 1 n¨m 2004 ®Õn th¸ng 12 n¨m 2005 4. C¬ quan chñ tr× ®Ò tμi: Trung t©m Tμi nguyªn M«i tr−êng vμ C«ng nghÖ Sinh häc §¹i häc HuÕ 01. §iÖn Biªn Phñ, Tp HuÕ. §T: 054.820438, Fax: 054.820438 E-mail: creb@hueuni.edu.vn website: http://www.hueuni.edu.vn/moitruong/ 5. C¬ quan chñ qu¶n: §¹i häc HuÕ, Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o 6. C¬ quan qu¶n lý ®Ò tμi: Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ 7. Danh s¸ch t¸c gi¶: TT Häc hμm, häc vÞ, hä vμ tªn C¬ quan Ch÷ ký Trung t©m TNMT&CNSH 1 TS. Lª V¨n Th¨ng §¹i häc HuÕ Trung t©m TNMT&CNSH 2 CN. NguyÔn §×nh Huy §¹i häc HuÕ i
 4. Trung t©m TNMT&CNSH 3 PGS.TS. NguyÔn Khoa L©n §¹i häc HuÕ Trung t©m C«ng nghÖ M«i tr−êng t¹i Tp.HCM thuéc Héi 4 PGS.TS. Phïng ChÝ Sü B¶o vÖ Thiªn nhiªn vμ M«i tr−êng ViÖt Nam GS.TSKH. §Æng Trung 5 §¹i häc Quèc gia Hμ Néi ThuËn Trung t©m TNMT&CNSH 6 CN. NguyÔn Huy Anh §¹i häc HuÕ Trung t©m C«ng nghÖ M«i tr−êng t¹i Tp.HCM thuéc Héi 7 TS. Ph¹m M¹nh Tμi B¶o vÖ Thiªn nhiªn vμ M«i tr−êng ViÖt Nam Tr−êng §¹i häc Khoa häc, 8 ThS. NguyÔn Méng §¹i häc HuÕ Trung t©m C«ng nghÖ M«i ThS. NCS. NguyÔn §¨ng tr−êng t¹i Tp.HCM thuéc Héi 9 Anh Thi B¶o vÖ Thiªn nhiªn vμ M«i tr−êng ViÖt Nam Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ, §¹i 10 TS. NguyÔn Kh¾c Hoμn häc HuÕ Trung t©m C«ng nghÖ Th«ng 11 TS. NguyÔn Thanh B×nh tin §¹i häc HuÕ Thñ tr−ëng c¬ quan chñ tr× ®Ò tμi ii
 5. Tãm t¾t kÕt qu¶ ®Ò tμi Ngμy 02 th¸ng 2 n¨m 2000, ChÝnh Phñ ®· ra NghÞ quyÕt sè 03/2000 Q§ - CP vÒ kinh tÕ trang tr¹i, trong ®ã kh¼ng ®Þnh “Nhμ n−íc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vμ b¶o hé kinh tÕ trang tr¹i, ®Æc biÖt khuyÕn khÝch viÖc ®Çu t− khai th¸c vμ sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt trèng ®åi nói träc ë trung du miÒn nói, biªn giíi h¶i ®¶o, t¨ng c−êng qu¶n lý Nhμ n−íc ®Ó trang tr¹i ph¸t triÓn lμnh m¹nh, cã hiÖu qu¶”. Sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña kinh tÕ trang tr¹i ®· gãp phÇn khai th¸c thªm nguån vèn trong d©n, më mang thªm diÖn tÝch canh t¸c trªn vïng ®Êt trèng, ®åi nói träc, ®Êt hoang ho¸, nhÊt lμ c¸c vïng trung du, miÒn nói vμ ven biÓn; t¹o thªm viÖc lμm cho lao ®éng n«ng th«n, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; t¨ng thªm n«ng s¶n hμng ho¸. Kinh tÕ trang tr¹i ®· vμ ®ang gãp phÇn thóc ®Èy n«ng nghiÖp ph¸t triÓn vμ lμm thay ®æi diÖn m¹o kinh tÕ - x· héi n«ng th«n n−íc ta. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®−îc gi¶i quyÕt kÞp thêi, trong ®ã cã vÊn ®Ò m«i tr−êng cña c¸c trang tr¹i. V× vËy, ®Ò tμi : Nghiªn cøu c¬ së khoa häc vμ thùc tiÔn nh»m ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ trang tr¹i t¹i ViÖt Nam ®−îc triÓn khai nh»m môc tiªu: ®−a ra bøc tranh tæng thÓ vÒ hiÖn tr¹ng vμ xu thÕ diÔn biÕn m«i tr−êng mét sè lo¹i h×nh trang tr¹i phæ biÕn t¹i ViÖt Nam vμ cung cÊp c¸c c¬ së khoa häc vμ thùc tiÔn ®Ó ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ trang tr¹i t¹i ViÖt Nam. Sau khi tæng quan vÒ nh÷ng vÊn ®Ò chung liªn quan ®Õn kinh tÕ trang tr¹i, hoμn c¶nh ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña kinh tÕ trang tr¹i trªn thÕ giíi, ë ViÖt Nam còng nh− l·nh thæ nghiªn cøu. §Ò tμi ®i ®Õn nhËn xÐt mét sè vÊn ®Ò bøc b¸ch mμ kinh tÕ trang tr¹i t¹o ra, trong sè ®ã cã vÊn ®Ò m«i tr−êng sinh th¸i. Trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p luËn víi 3 c¸ch tiÕp cËn chÝnh lμ: tæng hîp - ®a ngμnh, sinh th¸i hÖ thèng vμ kinh tÕ m«i tr−êng trong nghiªn cøu, ®ång thêi dùa trªn 3 nguyªn t¾c c¬ b¶n khi nghiªn cøu c¬ së khoa häc vμ thùc thiÔn vμ 3 nguyªn t¾c ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch vμ gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng, ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ trang tr¹i t¹i ViÖt Nam, ®Ò tμi ®· lùa chän 2 vïng: DHMT vμ §BSCL ®Ó nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn trang tr¹i, ®¸nh gi¸ nh÷ng thμnh qu¶ ®· ®¹t ®−îc cña KTTT vμ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr−êng bøc xóc ph¸t sinh t¹i c¸c trang tr¹i. §Ó lμm c¬ së cho viÖc nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch vμ gi¶i ph¸p ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i, ®Æc biÖt tËp trung nghiªn cøu kinh tÕ trang tr¹i nu«i trång thuû s¶n, ®Ò tμi ®· kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tμi nguyªn thiªn nhiªn, ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi còng nh− sù t¸c ®éng cña ho¹t ®éng kinh tÕ trang tr¹i lªn søc khoÎ céng ®ång ë 2 vïng träng ®iÓm nghiªn cøu lμ DHMT vμ §BSCL. iii
 6. VÒ vÊn ®Ò m«i tr−êng trong ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i thuû s¶n, ®Ò tμi ®· ph¸c ho¹ mét bøc tranh tæng thÓ vÒ hiÖn tr¹ng m«i tr−êng, tõ ®ã, b−íc ®Çu ph©n tÝch xu thÕ diÔn biÕn m«i tr−êng cña kinh tÕ trang tr¹i vμ ®Æc biÖt lμ kinh tÕ trang tr¹i nu«i trång thuû s¶n. Dùa trªn quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®Ò tμi ®· ®Ò xuÊt mét sè tiªu chÝ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i thuû s¶n theo h−íng bÒn v÷ng. §ång thêi, ®Ò tμi còng ®· ®−a ra 4 m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i thuû s¶n ®iÓn h×nh, th«ng qua ®ã gãp phÇn lμm c¬ së thùc tiÔn cho viÖc ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch vμ gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng c¸c trang tr¹i theo h−íng bÒn v÷ng. Tõ nh÷ng c¬ së khoa häc vμ thùc tiÔn trªn, ®Ò tμi ®· ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt tÝch cùc còng nh− h¹n chÕ cña mét sè chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p ®· cã liªn quan ®Õn kinh tÕ trang tr¹i nu«i trång thuû s¶n. §ång thêi ®Ò xuÊt bæ sung c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p cô thÓ vμ h−íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr−êng c¸c trang tr¹i, ®Æc biÖt lμ kinh tÕ trang tr¹i thuû s¶n theo h−íng bÒn v÷ng. iv
 7. Summary of Project's results On February 2rd 2000, the Government issued a Resolution 03/2000 QD - CP about farm - based economy in which it affirms that "The State encourages to develop and protect farm - based economy, especially in encouraging in investing and using effectively bare land and hill in midland, highland, border and island and intensify the State's management in order that farm - based economy developes effectively and towards the State's orientation". The establishment and development of farm - based economy have partly contributed to exploit people's source of capital, enlarge cultivated surface area on bare land and hill, waste land, infertile soil especially in midland, highland and coastal; provide job for rural labors, have a hand in alleviation poverty and increase agri - products. Farm - based economy has partly contributed to foster the development of agriculture and change the socio - economic face of rural areas in our country. However, the development of farm - based economy has been posing a lot of problems included farm’s environmental issues that need solve timely. Consequently, the project: “Research on scientific and practical bases to propose environmental protection solutions and policies and sustainable development farm-based economy in Vietnam" has been carrying out to show an overall picture about the actual state and general trend of environmental happenings of some common farm - based economy's forms in Vietnam and to provide scientific and practical grounds to propose environmental protection solutions and policies and to sustainably develop farm - based economy in Vietnam. The project comes to some urgent issues that farm - based economy causes urgently environmental issues after showing backgrounds related to farm - based economy such as its establishment and development circumstances all over the world and in Vietnam as well as studied areas. Based on methodology with three major approaches to is: collective - interdisciplinary, ecological system and economic environment in studying. At once, based on three fundermental principles in researching scientific and practical grounds and three principles in proposing environmental protection solutions and policies and to sustainably develop farm - based economy in Vietnam. The project chose two regions of the Coastal Centre and the Mekong Delta to study the situation of farm - based economy development, to assess its obtained achievements and urgently posed environment issues at farms. v
 8. To lay the foundation for studying and proposing policies and solutions to the development of farm - based economy and partially focus on researching aquaculture farm - based economy, the project generalized natural conditions, natural resources, socio - economic actions as well as the effects of farm - based economy on community health at two main regions of the Coastal Centre and the Mekong Delta. As regards, environmental issues were caused by developing of aqualculture, the project outlined a general picture about the environmental state and thence analized environmental happenings of farm - based economy, first and foremost aqualculture farm - based economy. From the point of view of sustainable development, it proposed some criteria for sustainable developing’s aquaculture. Simultaneously, it showed four typical aquaculture forms to lay the foundation for practical bases of proposing environmental protection policies and solutions in farms towards sustainability. From the aboved scientific and practical bases, the project analized and assessed positive and negative aspects of some existed policies and solutions related to aquaculture. And it supplemented some specific policies and solutions in order to protect environmental farms, especially in sustainable aquaculture farm-based economy. vi
 9. Lêi c¶m ¬n §Ò tμi "Nghiªn cøu c¬ së khoa häc vμ thùc tiÔn nh»m ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ trang tr¹i t¹i ViÖt Nam" m· sè KC.08.30 thuéc Ch−¬ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ träng ®iÓm cña Nhμ n−íc giai ®o¹n 2001-2005 vÒ "B¶o vÖ m«i tr−êng vμ phßng tr¸nh thiªn tai" - KC.08 ®· ®−îc triÓn khai b¾t ®Çu tõ n¨m 2001 vμ kÕt thóc vμo n¨m 2005. Víi khu«n khæ thêi gian trong 2 n¨m (1/2004 - 12/2005), Ban Chñ nhiÖm ®Ò tμi KC.08.30 c¶m ¬n vÒ sù gióp ®ì tËn t×nh, sù chØ ®¹o th−êng xuyªn vμ kÞp thêi cña Bé KH&CN, ®Æc biÖt lμ Vô Qu¶n lý Khoa häc XH&TN, Vô KÕ ho¹ch vμ Tμi chÝnh vμ Ban Chñ nhiÖm Ch−¬ng tr×nh KC.08. §ång thêi, ®Ò tμi còng nhËn ®−îc sù quan t©m gióp ®ì cña Vô KH - CN, Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o; sù chØ ®¹o vμ gióp ®ì chu ®¸o cña Ban Gi¸m ®èc §¹i häc HuÕ, Ban Qu¶n lý KH&§N §¹i häc HuÕ. Ban Chñ nhiÖm ®Ò tμi xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù tham gia tÝch cùc vμ nhiÖt t×nh cña c¸c tæ chøc vμ c¸c chuyªn gia trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tμi. Sù thμnh c«ng cña ®Ò tμi lμ kÕt qu¶ nghiªn cøu cña tËp thÓ c¸c chuyªn gia khoa häc thuéc c¸c ViÖn nghiªn cøu, Trung t©m nghiªn cøu, c¸c tr−êng §¹i häc, c¸c c¬ quan qu¶n lý tõ Trung −¬ng ®Õn c¸c ®Þa ph−¬ng thuéc vïng Duyªn h¶i miÒn Trung vμ ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Ban Chñ nhiÖm ®Ò tμi ®Æc biÖt xin c¶m ¬n c¸c tæ chøc vμ c¸ nh©n cã tªn sau ®©y vÒ sù hîp t¸c quý b¸u trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tμi: C¸c tæ chøc: n 1. Trung t©m Tμi nguyªn, M«i tr−êng vμ C«ng nghÖ Sinh häc §¹i häc HuÕ 2. Trung t©m C«ng nghÖ M«i tr−êng t¹i Tp.HCM thuéc Héi B¶o vÖ Thiªn nhiªn vμ M«i tr−êng ViÖt Nam 3. Khoa M«i tr−êng, tr−êng §HKH, §¹i häc HuÕ 4. Trung t©m C«ng nghÖ Th«ng tin §¹i häc HuÕ 5. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ, §¹i häc HuÕ 6. Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn, §¹i häc Quèc gia Hμ Néi 7. C¸c Së TN&MT, Së KH&CN, Së Thuû s¶n, Chi côc B¶o vÖ nguån lîi Thuû s¶n cña c¸c ®Þa ph−¬ng sau ®©y: - Vïng Duyªn h¶i miÒn Trung gåm c¸c tØnh: Thanh Ho¸, NghÖ An, Hμ TÜnh, Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn HuÕ, §μ N½ng, Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh, Phó Yªn vμ Kh¸nh Hoμ. vii
 10. - Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long gåm c¸c tØnh: Long An, TiÒn Giang, BÕn Tre, VÜnh Long, Trμ Vinh, CÇn Th¬, HËu Giang, Sãc Tr¨ng, B¹c Liªu, Cμ Mau, Kiªn Giang, An Giang vμ §ång Th¸p. 8. C«ng ty TNHH §øc Th¾ng, tØnh Qu¶ng B×nh 9. C«ng ty TNHH ViÖt - Mü (Haoai), tØnh Phó Yªn 10. Chñ trang tr¹i TrÇn §×nh Quang, x· Vinh H−ng, huyÖn Phó Léc, tØnh Thõa Thiªn HuÕ 11. Chñ trang tr¹i Ch©u Thanh T©m, x· T¾c V©n, huyÖn Gi¸ Rai, tØnh B¹c Liªu 12. Chñ trang tr¹i TrÇn Hoμng Minh, x· Ph−íc Long, huyÖn Ph−íc Long, tØnh B¹c Liªu C¸c chuyªn gia: n 1. PGS.TS. Phïng ChÝ Sü: Trung t©m ENTEC t¹i Tp. Hå ChÝ Minh 2. GS.TSKH. §Æng Trung ThuËn: §¹i häc Quèc gia Hμ Néi 3. TS. Ph¹m Quang Anh: §¹i häc Quèc gia Hμ Néi 4. TS. Ph¹m M¹nh Tμi : Trung t©m ENTEC t¹i Tp. Hå ChÝ Minh 5. ThS. NguyÔn Méng: Khoa M«i tr−êng, tr−êng §HKH, §¹i häc HuÕ 6. ThS. NguyÔn §¨ng Anh Thi: Trung t©m ENTEC t¹i Tp. Hå ChÝ Minh 7. ThS. TrÇn Anh TuÊn: Khoa M«i tr−êng, tr−êng §HKH, §¹i häc HuÕ 8. TS. NguyÔn Kh¾c Hoμn: Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh, tr−êng §HKT, §¹i häc HuÕ 9. TS. NguyÔn Thanh B×nh: Trung t©m C«ng nghÖ Th«ng tin §¹i häc HuÕ 10. CN. NguyÔn B¾c Giang: Khoa M«i tr−êng, tr−êng §HKH, §¹i häc HuÕ 11. ThS. Lª ThÞ Kim Liªn: Khoa KÕ to¸n Tμi chÝnh, tr−êng §HKT, §¹i häc HuÕ Vμ nhiÒu chuyªn gia kh¸c,... §ång thêi trong qu¸ tr×nh triÓn khai nghiªn cøu, Ban chñ nhiÖm ®Ò tμi còng nhËn ®−îc sù ®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn qu¸ b¸u cña c¸c nhμ khoa häc: GS.TSKH.Tr−¬ng Quang Häc, PGS.TSKH. NguyÔn V¨n C−, GS.TS. TrÇn §×nh Hîi, GS.TS. §−êng Hång DËt, GS.TS. Lª V¨n Khoa, PGS.TS. Hoμng §øc Triªm, PGS.TS. §Æng Kim Chi, TS. TrÇn V¨n ý, TS. T« §×nh HuyÕn, ThS. Lª Quang Thμnh, KS. Ng« V¨n §¾c, KS. D−¬ng Quang San. Nh©n ®©y Ban Chñ nhiÖm ®Ò tμi xin ch©n thμnh c¸m ¬n vÒ sù gióp ®ì nãi trªn. viii
 11. Môc Lôc Trang Danh s¸ch t¸c gi¶ i Tãm t¾t ®Ò tμi iii Lêi c¶m ¬n vii Môc lôc ix Danh môc c¸c b¶ng xiii Danh môc h×nh xvii Danh môc ch÷ viÕt t¾t xix Danh c¸c tæ chøc c¸ nh©n tham gia xxii Më ®Çu 1 1. §Æt vÊn ®Ò 1 2. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tμi 1 3. Môc tiªu cña ®Ò tμi 3 4. Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tμi 3 5. Nguån tμi liÖu vμ sè liÖu sö dông 7 6. Nh÷ng kÕt qu¶ míi cña ®Ò tμi 8 7. Tæ chøc thùc hiÖn 8 8. CÊu tróc cña ®Ò tμi 9 9. C¬ së cña viÖc lùa chän ®èi t−îng vμ giíi h¹n nghiªn cøu 9 10. Thêi gian vμ ®Þa bμn nghiªn cøu 10 11. C¸c c«ng viÖc ®· thùc hiÖn 10 Ch−¬ng 1. Tæng quan vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 11 1.1. Kh¸i niÖm vÒ trang tr¹i vμ kinh tÕ trang tr¹i 11 1.1.1. Kh¸i niÖm, tiªu chÝ x¸c ®Þnh vμ ph©n lo¹i trang tr¹i 11 1.1.2. Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ trang tr¹i 16 1.2. Hoμn c¶nh ra ®êi vμ sù ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i trªn ThÕ giíi vμ ë ViÖt Nam 22 1.2.1. Trªn ThÕ giíi 22 1.2.2. ë ViÖt Nam 25 1.3. Mét sè nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë n−íc ta 34 1.4. Ph−¬ng ph¸p luËn vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 36 ix
 12. 1.4.1. Ph−¬ng ph¸p luËn 36 1.4.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 42 Ch−¬ng 2. Ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë duyªn h¶i miÒn Trung 43 2.1. Kh¸i qu¸t ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tμi nguyªn thiªn nhiªn vμ kinh tÕ - x· héi vïng duyªn h¶i miÒn Trung 43 2.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 43 2.1.2. Tμi nguyªn thiªn nhiªn 49 2.1.3. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi 55 2.2. HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i t¹i DHMT 56 2.2.1. C¸c lo¹i h×nh KTTT ë DHMT 56 2.2.2. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë c¸c tØnh duyªn h¶i miÒn Trung 58 2.3. T¸c ®éng cña kinh tÕ trang tr¹i nu«i trång thuû s¶n lªn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, m«i tr−êng sinh th¸i vμ søc kháe céng ®ång 77 2.3.1. T¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi 77 2.3.2. T¸c ®éng ®Õn m«i tr−êng sinh th¸i 79 2.3.3. T¸c ®éng lªn søc khoÎ cña con ng−êi 81 Ch−¬ng 3. Ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long 82 3.1. Kh¸i qu¸t ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tμi nguyªn thiªn nhiªn vμ kinh tÕ - x· héi vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long 82 3.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 82 3.1.2. Tμi nguyªn thiªn nhiªn vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long 84 3.1.3. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi 92 3.2. HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn trang tr¹i t¹i §BSCL 94 3.2.1. C¸c lo¹i h×nh KTTT 94 3.2.2. T×nh h×nh ph¸t triÓn KTTT ë §BSCL 97 3.2.3. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña c¸c trang tr¹i ë §BSCL 102 3.3. T¸c ®éng cña kinh tÕ trang tr¹i lªn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, m«i tr−êng sinh th¸i vμ søc khoÎ céng ®ång 105 3.3.1. T¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi 105 3.3.2. T¸c ®éng ®Õn m«i tr−êng sinh th¸i 109 3.3.3. T¸c ®éng lªn søc khoÎ cña con ng−êi 111 Ch−¬ng 4. VÊn ®Ò m«i tr−êng trong ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i 113 x
 13. 4.1. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng kinh tÕ trang tr¹i 113 4.1.1. Vïng duyªn h¶i miÒn Trung 113 4.1.2. Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long 133 4.2. Kh¶ n¨ng diÔn biÕn m«i tr−êng kinh tÕ trang tr¹i nu«i trång thuû s¶n 145 4.2.1. Môc tiªu cña dù b¸o diÔn biÕn m«i tr−êng 145 4.2.2. C¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ diÔn biÕn m«i tr−êng 145 4.2.3. Kh¶ n¨ng diÔn biÕn m«i tr−êng 148 4.3. NhËn xÐt chung vÒ t¸c ®éng cña sù ph¸t triÓn trang tr¹i ë ViÖt Nam ®Õn m«i tr−êng vμ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng 160 4.3.1. Nh÷ng thμnh tùu cña KTTT 160 4.3.2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ vμ bÊt cËp cÇn gi¶i quyÕt 163 Ch−¬ng 5. Ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i theo h−íng bÒn v÷ng 165 5.1. Quan niÖm vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng 165 5.2. TiÕp cËn ®èi víi ph¸t triÓn bÒn v÷ng 166 5.2.1. TiÕp cËn mang tÝnh ®¹o ®øc 166 5.2.2. TiÕp cËn kinh tÕ 166 5.2.3. TiÕp cËn sinh th¸i 166 5.3. Ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i theo h−íng bÒn v÷ng 167 5.3.1. Tiªu chÝ ph¸t triÓn KTTT theo h−íng bÒn v÷ng 167 5.3.2. Nh÷ng tæn thÊt trong ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i 169 5.3.3. Sù cÇn thiÕt thay ®æi ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i 172 5.4. Lùa chän vμ hoμn thiÖn mét sè m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i theo h−íng bÒn v÷ng 173 5.4.1. Quan ®iÓm 173 5.4.2. C¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 174 5.4.3. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu hoμn thiÖn m« h×nh trang tr¹i 174 Ch−¬ng 6. §Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ trang tr¹i nu«i trång thuû s¶n ë ViÖt Nam 212 6.1. §¸nh gi¸ nh÷ng mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ cña mét sè chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn kinh tÕ trang tr¹i nu«i trång thuû s¶n 212 xi
 14. 6.1.1. ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai 212 6.1.2. ChÝnh s¸ch tÝn dông, huy ®éng vèn ®Çu t− hç trî ph¸t triÓn KTTT 215 6.1.3. ChÝnh s¸ch thuÕ, thÞ tr−êng vμ tiªu thô s¶n phÈm 217 6.1.4. VÒ ®μo t¹o nh©n lùc vμ chuyÓn giao khoa häc - c«ng nghÖ - kü thuËt 218 6.1.5. VÒ khuyÕn n«ng - khuyÕn ng− 220 6.1.6. Gi¶m thiÓu, phßng ngõa vμ xö lý « nhiÔm m«i tr−êng 221 6.1.7. ChÝnh s¸ch liªn kÕt "bèn nhμ" 223 6.2. §Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i nu«i trång thñy s¶n theo h−íng bÒn v÷ng 224 6.2.1. VÒ ®Êt ®ai 224 6.2.2. Huy ®éng vèn ®Çu t− ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i 227 6.2.3. ChÝnh s¸ch Quü hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i 229 6.2.4. ChÝnh s¸ch thuÕ 231 6.2.5. ChuyÓn giao khoa häc - c«ng nghÖ vμ kü thuËt 233 6.2.6. KhuyÕn n«ng - khuyÕn ng− 235 6.2.7. Gi¶m thiÓu, phßng ngõa vμ xö lý « nhiÔm m«i tr−êng 238 6.2.8. §Ò xuÊt bæ sung vÒ ChÝnh s¸ch liªn kÕt "bèn nhμ" ®èi víi kinh tÕ trang tr¹i (Nhμ n−íc, Chñ trang tr¹i, Nhμ doanh nghiÖp vμ Nhμ khoa häc) 246 6.3. H−íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng kinh tÕ trang tr¹i nu«i trång thñy s¶n 249 6.3.1. Môc ®Ých 249 6.3.2. C¸ch tiÕp cËn ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p 239 6.3.3. Ph−¬ng h−íng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p 251 6.3.4. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p 254 6.3.5. §¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn 258 6.3.6. Phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn 260 KÕt luËn vμ kiÕn nghÞ 263 I. KÕt luËn 263 II. KiÕn nghÞ 265 Tμi liÖu tham kh¶o 266 xii
 15. Danh s¸ch c¸c biÓu b¶ng Ch−¬ng 1 B¶ng 1.1. Tiªu chÝ ph©n lo¹i trang tr¹i cña Héi Kinh tÕ häc ViÖt Nam n¨m 1994 B¶ng 1.2. §Æc ®iÓm chung cña kinh tÕ trang tr¹i B¶ng 1.3. Sù kh¸c nhau vÒ mét sè ®Æc tr−ng c¬ b¶n gi÷a KTTT vμ kinh tÕ hé gia ®×nh n«ng d©n B¶ng 1.4. Sù ph¸t triÓn KTTT qua c¸c n¨m cña mét sè n−íc trªn thÕ giíi B¶ng 1.5. Sè l−îng trang tr¹i trong c¸c lo¹i h×nh kh¸c nhau ë ViÖt Nam ph©n theo c¸c vïng B¶ng 1.6. Sè l−îng trang tr¹i thay ®æi qua c¸c thêi kú B¶ng 1.7. C¬ cÊu chñ trang tr¹i theo chøc n¨ng x· héi B¶ng 1.8. CÊu thμnh quü ®Êt b×nh qu©n cho 1 trang tr¹i theo h−íng s¶n xuÊt (trong sè 3.044 trang tr¹i mÉu ®iÒu tra) B¶ng 1.9. B×nh qu©n sö dông ®Êt trong 1 trang tr¹i ph©n theo c¸c lo¹i h×nh B¶ng 1.10. Tû lÖ theo quy m« diÖn tÝch cña tõng lo¹i h×nh trang tr¹i B¶ng 1.11. Quy m« diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cho 1 trang tr¹i B¶ng 1.12. Vèn s¶n xuÊt cña c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i B¶ng 1.13. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i B¶ng 1.14. Quy m« lao ®éng b×nh qu©n cña c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i ë ViÖt Nam Ch−¬ng 2 B¶ng 2.1. DiÖn tÝch c¸c ®ång b»ng mét sè tØnh vïng DHMT B¶ng 2.2. Mét sè yÕu tè khÝ hËu vïng DHMT B¶ng 2.3. Mét sè ®Æc tr−ng h×nh th¸i l−u vùc s«ng chÝnh ë DHMT B¶ng 2.4. TiÒm n¨ng ®Êt phôc vô NTTS ë vïng DHMT B¶ng 2.5. DiÖn tÝch tiÒm n¨ng ®Êt c¸t ë DHMT B¶ng 2.6. DiÖn tÝch NTTS cña c¸c tØnh DHMT qua c¸c n¨m B¶ng 2.7. DiÖn tÝch rõng vμ tr÷ l−îng gç vïng DHMT B¶ng 2.8. Thμnh phÇn vμ sè l−îng loμi ë biÓn vμ ven biÓn c¸c tØnh DHMT B¶ng 2.9. Tμi nguyªn sinh vËt ë vïng ®ång b»ng DHMT B¶ng 2.10. Sè l−îng c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i cña c¸c tØnh ë DHMT B¶ng 2.11. C¬ cÊu cña mét sè lo¹i h×nh trang tr¹i ë DHMT xiii
 16. B¶ng 2.12. Vèn ®Çu t− b×nh qu©n cña c¸c trang tr¹i c¸c tØnh DHMT B¶ng 2.13. C¬ cÊu nguån vèn cña tØnh Qu¶ng Ng·i vμ Kh¸nh Hoμ B¶ng 2.14. Thu nhËp cña c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i ë vïng DHMT B¶ng 2.15. Lîi nhuËn cña c¸c trang tr¹i ë Qu¶ng Ng·i B¶ng 2.16. Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸c trang tr¹i ®iÒu tra ë Qu¶ng Ng·i B¶ng 2.17. Lîi nhuËn b×nh qu©n cña c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i ë Kh¸nh Hoμ B¶ng 2.18. Thu nhËp cña c¸c lao ®éng trang tr¹i ë T.T. HuÕ B¶ng 2.19. C¸c gi¸ trÞ b×nh qu©n cña mét trang tr¹i trång trät ë DHMT B¶ng 2.20. Mét sè chØ tiªu b×nh qu©n cña mét trang tr¹i ch¨n nu«i ë DHMT B¶ng 2.21. Mét sè chØ tiªu b×nh qu©n cña trang tr¹i l©m nghiÖp ë DHMT B¶ng 2.22. Mét sè chØ tiªu b×nh qu©n cña mét trang tr¹i NTTS ë DHMT B¶ng 2.23. DiÖn tÝch nu«i t«m n−íc lî ë c¸c tØnhDHMT B¶ng 2.24. DiÖn tÝch NTTS ë c¸c tØnh DHMT ph©n theo m«i tr−êng n−íc ngät, lî vμ mÆn B¶ng 2.25. LÞch thêi vô NTTS ë c¸c tØnh DHMT B¶ng 2.26. Tæng thu, thu nhËp b×nh qu©n cña c¸c nhãm trang tr¹i ë Kh¸nh Hßa B¶ng 2.27. C¬ cÊu c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña trang tr¹i ë tØnh Qu¶ng Ng·i B¶ng 2.28. C¬ cÊu c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i ë Thõa Thiªn HuÕ B¶ng 2.29. Tuæi t¸c, tr×nh ®é v¨n ho¸, nguån gèc xuÊt th©n cña c¸c chñ trang tr¹i ë Qu¶ng Ng·i B¶ng 2.30. B×nh qu©n lao ®éng ë c¸c trang tr¹i vïng DHMT Ch−¬ng 3 B¶ng 3.1. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ë mét sè tØnh, thμnh phè thuéc khu vùc §BSCL B¶ng 3.2. DiÖn tÝch ®Êt cã rõng ph©n bè theo c¸c tØnh thuéc §BSCL B¶ng 3.3. DiÖn tÝch NTTS c¸c tØnh thuéc khu vùc §BSCL qua c¸c n¨m B¶ng 3.4. S¶n l−îng c¸ ph©n bè theo mét sè tØnh thuéc khu vùc §BSCL B¶ng 3.5. Sè l−îng c¸c lo¹i h×nh KTTT ë c¸c tØnh §BSCL B¶ng 3.6. Lo¹i h×nh KTTT ë §BSCL theo c¬ cÊu kinh tÕ s¶n xuÊt - kinh doanh vμ nguån gèc tÝch tô ruéng ®Êt B¶ng 3.7. Sè l−îng trang tr¹i ë c¸c tØnh §BSCL qua mét sè n¨m B¶ng 3.8. T−¬ng quan gi÷a sù suy gi¶m diÖn tÝch rõng ngËp mÆn vμ sù më réng diÖn tÝch nu«i t«m n−íc lî ë mét sè tØnh §BSCL n¨m 2002 xiv
 17. B¶ng 3.9. T−¬ng quan diÖn tÝch NTTS vμ diÖn tÝch rõng ngËp mÆn bÞ mÊt qua mét sè n¨m Ch−¬ng 4 B¶ng 4.1. ChÊt l−îng n−íc biÓn ven bê tØnh Thanh Ho¸ (trung b×nh qua c¸c n¨m) B¶ng 4. 2. ChÊt l−îng n−íc biÓn t¹i mét sè cöa s«ng ë NghÖ An (gi¸ trÞ trung b×nh tõ n¨m 1998 - 2004) B¶ng 4.3. ChÊt l−îng n−íc mÆt cña c¸c s«ng ë Qu¶ng B×nh B¶ng 4.4. ChÊt l−îng n−íc biÓn ven bê t¹i mét sè vÞ trÝ cöa s«ng ë Qu¶ng B×nh B¶ng 4.5. ChÊt l−îng n−íc ë s«ng H−¬ng vμ ®Çm ph¸ Thõa Thiªn HuÕ (gi¸ trÞ trung b×nh tõ n¨m 1998 -2003) B¶ng 4.6. ChÊt l−îng n−íc biÓn ven bê t¹i mét sè vÞ trÝ ë §μ N½ng B¶ng 4.7. ChÊt l−îng n−íc mÆt mét sè ®iÓm t¹i Qu¶ng Ng·i B¶ng 4.8. ChÊt l−îng n−íc t¹i c¸c ao NTTS vïng DHMT B¶ng 4.9. ChÊt l−îng n−íc th¶i NTTS vïng DHMT B¶ng 4.10. ChÊt l−îng n−íc ngÇm ë DHMT B¶ng 4.11. ChÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ ven biÓn mét sè tØnh vïng DHMT B¶ng 4.12. KÕt qu¶ ph©n tÝch m«i tr−êng kh«ng khÝ t¹i vïng nu«i t«m c«ng nghiÖp ë Thõa Thiªn HuÕ B¶ng 4.13. Tæng hîp chÊt l−îng m«i tr−êng ®Êt ®¸y mét sè ao nu«i thñy s¶n ven biÓn tØnh Kh¸nh Hoμ B¶ng 4.14. ChÊt l−îng m«i tr−êng ®Êt ë mét sè ®iÓm nu«i trång thñy s¶n Kh¸nh Hßa B¶ng 4.15. Tæng hîp kÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc mÆt ë mét sè tØnh §BSCL B¶ng 4.16. KÕt qu¶ quan tr¾c N-NH3 th¸ng 12 n¨m 2003 ë tØnh Kiªn Giang B¶ng 4.17. ChÊt l−îng n−íc ngÇm ë BÕn Tre B¶ng 4.18. ChÊt l−îng n−íc ngÇm ë mét sè giÕng khoan ë tØnh Trμ Vinh (mÉu lÊy vμ ph©n tÝch vμo th¸ng 3/2004 do trung t©m BVMT ph©n tÝch) B¶ng 4.19. KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc ngÇm tØnh §ång Th¸p B¶ng 4.20. KÕt qu¶ ph©n tÝch mét sè chØ tiªu chÊt l−îng n−íc ngÇm ë HËu Giang B¶ng 4.21. KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc th¶i nu«i thuû s¶n mét sè trang tr¹i ë BÕn Tre B¶ng 4.22. Mét sè chØ tiªu m«i tr−êng t¹i trang tr¹i nu«i t«m th©m canh TuÊn Tμi tØnh Cμ Mau B¶ng 4.23. ChÊt l−îng n−íc ë tr¹i nu«i t«m b¸n th©m canh (trang tr¹i cña phßng N«ng nghiÖp, huyÖn §Çm D¬i) xv
 18. B¶ng 4.24. ChÊt l−îng n−íc ë trang tr¹i nu«i qu¶ng canh (LNT Tam Giang 1) B¶ng 4.25. ChÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ t¹i khu vùc §BSCL B¶ng 4.26. ChÊt l−îng kh«ng khÝ ë tØnh §ång Th¸p B¶ng 4.27. Quy m« diÖn tÝch ®Êt bÞ nhiÔm mÆn trong tØnh B¹c Liªu B¶ng 4.28. KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng m«i tr−êng ®Êt NTTS tØnh BÕn Tre B¶ng 4.29. Ma trËn diÔn biÕn m«i tr−êng KTTT theo kÞch b¶n 1 B¶ng 4.30. Ma trËn diÔn biÕn m«i tr−êng KTTT theo kÞch b¶n 2 Ch−¬ng 5 B¶ng 5.1. L−îng v«i khö ®é chua cña ao nu«i t«m (trang tr¹i §øc Th¾ng) B¶ng 5.2. Thêi ®iÓm vμ l−îng thøc ¨n mçi lÇn cho t«m ¨n hμng ngμy (trang tr¹i §øc Th¾ng) B¶ng 5.3. L−îng thøc ¨n viªn sö dông hμng ngμy tÝnh theo khèi l−îng cña t«m (trang tr¹i §øc Th¾ng) B¶ng 5.4. C¸c biÖn ph¸p xö lý b»ng ho¸ chÊt ®Ó c¶i thiÖn chÊt l−îng n−íc ao (trang tr¹i §øc Th¾ng) B¶ng 5.5. Mét sè hiÖn t−îng th−êng gÆp cña t«m nu«i, nguyªn nh©n vμ c¸ch xö lý (trang tr¹i §øc Th¾ng) B¶ng 5. 6. ChÊt l−îng n−íc ngÇm t¹i khu vùc xung quanh cña trang tr¹i (trang tr¹i §øc Th¾ng) B¶ng 5.7. ChÊt l−îng n−íc th¶i cña trang tr¹i (trang tr¹i §øc Th¾ng) B¶ng 5.8. ChÊt l−îng n−íc biÓn ven bê gÇn trang tr¹i (trang tr¹i §øc Th¾ng) B¶ng 5.9. ChÊt l−îng m«i tr−êng ®Êt t¹i trang tr¹i (trang tr¹i §øc Th¾ng) B¶ng 5.10. ChÊt l−îng kh«ng khÝ t¹i khu vùc trang tr¹i (trang tr¹i §øc Th¾ng) B¶ng 5.11. ChÊt l−îng n−íc th¶i cña trang tr¹i ë x· Vinh H−ng B¶ng 5.12. ChÊt l−îng n−íc cÊp cña thuû vùc tiÕp nhËn n−íc th¶i tõ c¸c trang tr¹i ë Vinh H−ng xvi
 19. Danh s¸ch c¸c h×nh vÏ Ch−¬ng 1: H×nh 1.1: Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong nghiªn cøu ®Ò tμi KC.08.30 H×nh 1.2: S¬ ®å triÓn khai nghiªn cøu §Ò tμi KC.08.30 H×nh 1.3: T−¬ng t¸c gi÷a hÖ sinh th¸i vμ hÖ x· héi H×nh 1.4: TÝnh hÖ thèng cña KTTT Ch−¬ng 4: H×nh 4.1: Møc ®é « nhiÔm n−íc mÆt ë DHMT H×nh 4.2a: So s¸nh chÊt l−îng n−íc cÊp vμ n−íc th¶i t¹i ao NTTS vïng DHMT H×nh 4.2b: So s¸nh chÊt l−îng n−íc cÊp vμ n−íc th¶i t¹i ao NTTS vïng DHMT H×nh 4.3: M« h×nh "¸p lùc - hiÖn tr¹ng - ®¸p øng" sö dông cho c¸c nghiªn cøu ®¸nh gi¸ vÒ diÔn biÕn m«i tr−êng KTTT Ch−¬ng 5: H×nh 5.1: Mèi quan hÖ gi÷a m«i tr−êng - kinh tÕ - x· héi H×nh 5.2: HiÖn tr¹ng m« h×nh trang tr¹i §øc Th¾ng tr−íc khi hoμn thiÖn H×nh 5.3: M« h×nh hoμn thiÖn trang tr¹i nu«i t«m §øc Th¾ng H×nh 5.4: HiÖn tr¹ng m« h×nh trang tr¹i nu«i t«m dùa vμo céng ®ång (¤ng TrÇn §×nh Quang, x· Vinh H−ng, Phó Léc) tr−íc khi hoμn thiÖn. H×nh 5.5: MÆt c¾t ngang ao nu«i H×nh 5.6: M« h×nh hoμn thiÖn trang tr¹i nu«i t«m qu¶ng canh c¶i tiÕn ë x· Vinh H−ng HuyÖn Phó léc, Thõa Thiªn HuÕ H×nh 5.7: HÖ thèng c«ng nghÖ s¶n xuÊt vμ b¶o vÖ m«i tr−êng trang tr¹i Ch©u Thanh T©m tr−íc khi hoμn thiÖn H×nh 5.8: M« h×nh hoμn thiÖn b¶o vÖ m«i tr−êng trang tr¹i Ch©u Thanh T©m H×nh 5.9: HÖ thèng c«ng nghÖ s¶n xuÊt vμ b¶o vÖ m«i tr−êng trang tr¹i Ph−¬ng Th¶o tr−íc khi hoμn thiÖn H×nh 5.10: M« h×nh hoμn thiÖn b¶o vÖ m«i tr−êng trang tr¹i Ph−¬ng Th¶o xvii
 20. Ch−¬ng 6: H×nh 6.1: M« h×nh chÝnh s¸ch ®Êt ®ai H×nh 6.2: M« h×nh chÝnh s¸ch huy ®éng vèn H×nh 6.3: ChÝnh s¸ch thμnh lËp Quü hç trî ph¸t triÓn H×nh 6.4: M« h×nh chÝnh s¸ch −u ®·i H×nh 6.5: ChÝnh s¸ch chuyÓn giao KHKT - CN H×nh 6.6: M« h×nh chÝnh s¸ch chÝnh s¸ch khuyÕn n«ng, l©m, ng− H×nh 6.7: M« h×nh xö lý n−íc th¶i nu«i t«m H×nh 6.8: Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vμ gi¶i ph¸p H×nh 6.9: Ph−¬ng h−íng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p H×nh 6.10: TiÕn tr×nh thùc thi c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p theo c¸ch tiÕp cËn ®¸p øng dùa vμo nhu cÇu xviii
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2