intTypePromotion=1

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Bài 3

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
882
lượt xem
187
download

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Bài 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT CỦA CỐT LIỆU DÙNG CHO TÍNH TOÁN CẤP PHỐI BÊTÔNG v Làm quen với phương pháp và thao tác thí nghiệm xác định đường cấp phối hạt của đá dăm và cát vàng; xác định Dmax của đá; xác định môđul độ lớn của cát. v So sánh đường cấp phối hạt đã vẽ được từ thực nghiệm với vùng cấp phối hạt cho phép ( của tiêu chuẩn ); từ đó; ta kết luận loại đá và cát đó có thích hợp với việc chế tạo bêtông hay không. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Bài 3

  1. BAØI 3: PHAÂN TÍCH THAØNH PHAÀN HAÏT CUÛA COÁT LIEÄU DUØNG CHO TÍNH TOAÙN CAÁP PHOÁI BEÂTOÂNG MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM:  Laøm quen vôùi phöông phaùp vaø thao taùc thí nghieäm xaùc ñònh ñöôøng caáp phoái haït cuûa ñaù daêm vaø caùt vaøng; xaùc ñònh Dmax cuûa ñaù; xaùc ñònh moâñul ñoä lôùn cuûa caùt.  So saùnh ñöôøng caáp phoái haït ñaõ veõ ñöôïc töø thöïc nghieäm vôùi vuøng caáp phoái haït cho pheùp ( cuûa tieâu chuaån ); töø ñoù; ta keát luaän loaïi ñaù vaø caùt ñoù coù thích hôïp vôùi vieäc cheá taïo beâtoâng hay khoâng.  Xaùc ñònh ñöôøng caáp phoái haït, Dmax cuûa ñaù, moâñul ñoä lôùn cuûa caùt cho pheùp chuùng ta döï ñoaùn möùc ñoä chaët sít cuûa hoãn hôïp beâtoâng, löôïng duøng ximaêng, löôïng duøng nöôùc cho hoãn hôïp beâtoâng v..v. 1. THÍ NGHIEÄM XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN HAÏT CUÛA ÑAÙ DAÊM: 1.1.1: Duïng cuï, thieát bò vaø nguyeân vaät lieäu caàn coù trong thí nghieäm:  Boä raây saøng tieâu chuaån coù ñöôøng kính maét saøng nhö sau: 32 – 25 – 20 – 15 - 12.5 – 10 – 5 mm  Caân kyõ thuaät ñoä chính xaùc 1 g.  Roå ñöïng ñaù, giaù xuùc ñaù.  Ñaù daêm khoâ. 1.1.2: Trình töï thí nghieäm :  Caân G = 15 kg ñaù daêm.  Ñem 15 kg ñaù daêm saøng qua boä saøng tieâu chuaån vöøa keå treân.  Caân löôïng ñaù soùt treân moãi saøng, kyù hieäu Gi ( i =32; 25; 20; 12,5; 10; 5 ).  Tính löôïng soùt rieâng bieät treân moãi saøng, theo coâng thöùc : Gi ai  *100% G  Tính löôïng soùt tích luõy treân saøng i ( i =32; 25; 20; 12,5; 10; 5 )theo coâng thöùc: Ai  a 32  a 25  ...  ai  Xaùc ñònh Dmax cuûa ñaù vaø Dmin cuûa ñaù (Dmax laø ñöôøng kính maét saøng cuûa saøng coù löôïng soùt tích luõy nhoû hôn vaø gaàn 10% nhaát; Dmin laø ñöôøng kính maét saøng cuûa saøng coù löôïng soùt tích luõy lôùn hôn vaø gaàn 90% nhaát).  Veõ ñöôøng caáp phoái haït cuûa ñaù daêm töø soá lieäu thöïc nghieäm. So saùnh ñöôøng caáp phoái haït töø thöïc nghieäm vôùi vuøng caáp phoái haït cho pheùp cuûa tieâu chuaån. Vuøng caáp phoái haït cho pheùp cuûa ñaù daêm duøng cho beâtoâng laø : Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 14
  2. Dmin 0,5(Dmax + Dmin ) Dmax 1,25Dmax Löôïng soùt tích luõy Ai (%) 90 - 100 40 - 70 0 - 10 0 2. THÍ NGHIEÄM XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN HAÏT CUÛA CAÙT: 2.1: Duïng cuï, thieát bò vaø nguyeân vaät lieäu caàn coù trong thí nghieäm:  Boä raây saøng tieâu chuaån coù ñöôøng kính maét saøng nhö sau: 5 – 2.5 – 1.25 – 0.63 – 0.315 – 0.16 mm  Caân kyõ thuaät ñoä chính xaùc 0,1g.  Roå ñöïng ñaù, giaù xuùc caùt.  Caùt vaøng ñaõ röûa saïch vaø saáy khoâ. 2.2: Trình töï thí nghieäm:  Ñem caùt saøng qua saøng 5 mm.  Caân G = 1000 g caùt vöøa saøng qua saøng 5 mm.  Ñem 1000 g caùt saøng qua boä saøng tieâu chuaån vöøa keå treân.  Caân löôïng ñaù soùt treân moãi saøng, kyù hieäu Gi (i =5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16).  Tính löôïng soùt rieâng bieät treân moãi saøng, theo coâng thöùc: Gi ai  *100% G  Tính löôïng soùt tích luõy treân saøng i (i =5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16) theo coâng thöùc: Ai  a 5  a 2 , 5  ...  ai  Veõ ñöôøng caáp phoái haït cuûa caùt vaøng töø soá lieäu thöïc nghieäm. So saùnh ñöôøng caáp phoái haït töø thöïc nghieäm vôùi vuøng caáp phoái haït cho pheùp cuûa tieâu chuaån. Vuøng caáp phoái haït cho pheùp cuûa caùt vaøng duøng cho beâtoâng laø: di (mm) 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 Ai (%) 0 0 - 20 1 5 – 45 35 – 70 70 – 90 90 - 100  Tính moâ ñul ñoä lôùn cuûa caùt theo coâng thöùc: A2 , 5  A1, 25  A0 , 63  A0, 315  A0 , 16 Mdl  100  Theo moâñul ñoä lôùn, ta chia caùt laøm 4 nhoùm: 2,5  Mdl  3,3  caùt haït to 2,0  Mdl  2,5  caùt haït vöøa 1,0  Mdl  2,0  caùt haït nhoû 0,7  Mdl  1,0  caùt haït raát nhoû 3. TÍNH TOAÙN KEÁT QUAÛ 3.1: Xaùc ñònh thaønh phaàn haït cuûa ñaù: Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 15
  3. Côõ saøng Löôïng soùt rieâng % löôïng soùt Löôïng soùt tích % löôïng soùt tích (mm) bieät (kg) rieâng bieät luõy (kg) luõy 32 950 6.4 950 6.4 25 5000 33.5 5950 40 20 5700 38.2 11650 78.1 12,5 2800 18.8 14450 96.9 10 350 2.3 14800 99.3 5 60 0.4 14860 99.7 Ñaùy saøng 50 0.3 14910 100 ∑ 14910 Sai số thí nghiệm: 15  14,910 x100%  0, 6%  1% %  15 Dmax = 32 mm Dmin = 12,5 mm 1 (Dmax +Dmin)= 22,25 mm 2 1,25Dmax = 40 mm ÑÖÔØNG BIEÅU DIEÃN CAÁP PHOÁI HAÏT CUÛA ÑAÙ Löôïng soùt tích luyõ(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kích thöôùc loã 100 saøng(mm) 12.5 20 22.5 32 40 Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 16
  4. 3.2: Xaùc ñònh thaønh phaàn haït cuûa caùt: Löôïng soùt % löôïng soùt Löôïng soùt tích % löôïng soùt Côõ saøng (mm) rieâng bieät (g) rieâng bieät luõy (g) tích luõy 5 0 0 0 0 2,5 3.4 0.34 3.4 0.34 1,25 90.6 9.06 94 9.4 0,63 345.4 34.54 439.4 43.94 0,315 351.5 35.15 790.9 79.09 0,16 183.4 18.34 974.3 97.43 Ñaùy saøng 18 1.8 992.3 99.23 ∑ 992.3 Sai số thí nghiệm: 1000  992.3 x100%  0.77%  1% %  1000 Moâñul ñoä lôùn: 0.34  9.4  43.94  79.09  97.43 M  2.302 100 Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 17
  5. ÑÖÔØNG BIEÅU DIEÃN CAÁP PHOÁI HAÏT CUÛA CAÙT ĐƯỜNG BIỂU DIỄN CẤP PHỐI HẠT CÁT Löôïng soùt tích luyõ(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kích thöôùc loã saøng(mm) 0 0.16 0.315 0.63 0.125 2.5 5 Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 18
  6. 4. NHAÄN XEÙT : T haønh phaàn caáp phoái haït cu ûa ñaù: Ñöôøn g bieåu dieãn caáp phoái haït cuûa ñaù hoaøng toaøn naèm trong phaïm vi cho pheùp do ñoù loaïi ñaù ñem thí nghieäm ñöôïc duøng laøm coát lieäu cho beâtoâng. T haønh phaàn caáp phoái haït cuûa caùt : Keát quaû thí nghieäm cho moâñul ñoä lôùn: M dl = 2.302  [2;2,4] neân caùt ñem thí nghieäm laø caùt haït vöøa. Ñöôøn g bieåu dieãn caáp phoái haït cuûa caùt coù phaàn naèm ngoaøi phaï m vi cho pheùp neân loaïi caù t ñem thí nghieäm khoâng ñöôïc duøng laøm coát lieäu cho beât oâng. Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2