intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập - Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung

Chia sẻ: Nguyen Van Quyen Quyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:45

0
321
lượt xem
132
download

Báo cáo thực tập - Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở nước ta hiện nay cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường là sự ra đời của nhiều thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Với xu hướng hội nhập quốc tế (AFTA, APEC) và trong tương lai là việc xoá bỏ hàng rào thuế quan thì việc cạnh tranh gay gắt để tồn tại của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế là điều không thể tránh khỏi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập - Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung

 1. Báo cáo th c t p LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Hoàn thi n công tác k toán NVL, CCDC t i Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung” 1
 2. Báo cáo th c t p M CL C L I NÓI U ........................................................................................................... 3 CHƯƠNG II: GI I THI U V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG. ..................... 5 1. Quá trình phát tri n c a công ty ........................................................................... 5 2. Công tác t ch c qu n lý và t ch c b máy k toán c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. .......................................................................... 6 2.1 c i m t ch c s n xu t kinh doanh ................................................................... 6 2.2 c i m t ch c b máy qu n lý .......................................................................... 7 2.3 c i m t ch c b máy k toán c a công ty........................................................ 8 PH N II: QUY TRÌNH T CH C CÔNG TÁC K TOÁN C A CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG .................................. 9 Ch c năng nhi m v c a b máy k toán trong công ty ............................................... 9 2. Th c tr ng công tác t ch c k toán NVL, CCDC t i công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung ................................................................................ 10 2.1. Phân lo i, NVL, CCDC trong công ty ................................................................. 10 ánh giá NVL, CCDC .............................................................................................. 11 Ch ng t k toán s d ng và th t c nh p-xu t kho................................................... 12 Hình th c s k toán áp t i công ty ............................................................................ 13 PH N III: NH N XÉT VÀ KI N NGHI V CÔNG TÁC K TOÁN NVL, CCDC T I CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG ..................................................................................................................... 16 Nh n xét chung v công tác k toán k toán NVL, CCDC t i công ty. ....................... 16 Nh ng ưu i m và k t qu t ư c ........................................................................ 16 1.2. Nh ng khó khăn t n t i ..................................................................................... 17 M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán NVL,CCDC t i công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung ......................................................... 18 K T LU N ............................................................................................................... 21 2
 3. Báo cáo th c t p L I NÓI U nư c ta hi n nay cùng v i vi c chuy n i n n kinh t t cơ ch t p trung bao c p sang n n kinh t th trư ng là s ra i c a nhi u thành ph n kinh t và các lo i hình doanh nghi p khác nhau. V i xu hư ng h i nh p qu c t (AFTA, APEC) và trong tương lai là vi c xoá b hàng rào thu quan thì vi c c nh tranh gay g t t n t i c a các doanh nghi p và các thành ph n kinh t là i u không th tránh kh i. t n t i và phát tri n các doanh nghi p ph i thi t l p m t cơ ch qu n lý ch t ch và h th ng thông tin có hi u qu . Vì v y các doanh nghi p ã s d ng m t trong các công c quan tr ng nh t, hi u qu nh t là h ch toán k toán. trong ó k toán NVL, CCDC ư c xác nh là kh u tr ng y u trong toàn b công tác k toán c a m i doanh nghi p s n xu t. Nguyên li u, v t li u là y u t chính c a quá trình s n xu t có tác ng tr c ti p n ch t lư ng s n ph m c a doanh nghi p. ây còn là ch tiêu ch t lư ng t ng h p quan tr ng ph n ánh trình s d ng v t tư và t ch c công ngh s n xu t s n ph m, là cơ s k toán giá thành tính úng chi phí s n xu t cho t ng ơn v s n ph m và t ng giá v n hàng bán. Công tác k toán NVL, CCDC th c hi n khoa h c h p lý, phù h p v i c i m t ch c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là m t m c tiêu quan tr ng giúp doanh nghi p h giá thành s n ph m và nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng. Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t doanh nghi p s n xu t, NVL óng vai trò quan tr ng trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Nh n th c ư c v n này cùng v i nh ng ki n th c ã h c v k toán NVL, CCDC và s giúp c a phòng tài chính-k toán t i ơn v th c t p em ã l a ch n tài “Hoàn thi n công tác k toán NVL, CCDC t i Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung” làm báo cáo t t nghi p c a mình. Do trình còn h n ch nên không tránh kh i sai sót, em r t 3
 4. Báo cáo th c t p mong nh n ư c s ch b o và góp ý c a th y cô và các cô chú phòng tài chính- k toán. Báo cáo th c t p g m ba ph n chính: Ph n I: Gi i thi u v t ch c và ho t ng c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. Ph n II: Quy trình t ch c công tác k toán NVL, CCDC c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. Ph n III: Nh n xét và ki n ngh v công tác k toán NVL, CCDC c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. 4
 5. Báo cáo th c t p CHƯƠNG II: GI I THI U V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG. 1. Quá trình phát tri n c a công ty Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t doanh nghi p ho t ng kinh t c l p tr c thu c t ng công ty máy và thi t b công nghi p- B CN nh (cũ). Ti n thân là nhà máy Cơ Khí Quang Trung, ư c thành l p theo Q 95/BCN ngày 27/04/1962. B công nghi p nh , d a trên cơ s sát nh p hai ơn v xư ng cơ khí 3/2- B n i thương và xư ng cơ Khí Tây ô. T năm 1962 n nay, tr i qua 43 năm thành l p và phát tri n công ty ã tr i qua nhi u bi n ng l n và ã i thành nhi u tên khác. Hi n nay theo quy nh m i nh t c a B công nghi p Q s 84/2004/Q -BCN c a B trư ng BCN ngày 31/08/2004 v vi c chuy n tên công ty Cơ Khí Quang Trung thành Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. Tên ơn v : Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung Thành l p: ngày 31/08/2004 Tr s chính: S 360km6- ư ng Gi i Phóng- Thanh Xuân- Hà N i Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t trong nh ng công ty s n xu t cơ khí l n nh t Vi t Nam. T ngày thành l p công ty ã cung c p cho ngành công nghi p trong và ngoài nư c hàng nghìn s n ph m máy móc có giá tr l n như: máy xén gi y, máy nghi n ĩa, cánh qu t hút m, n i hơi các lo i... có ư c v trí như hi n nay trong ngành cơ khí nói riêng và trong ngành công nghi p nói chung Công ty ã tr i qua m t quá trình hình thành và phát tri n y khó khăn cùng v i s n l c h t mình c a cán b công nhân viên trong công ty. Qua nhi u bi n i, hi n nay công ty ã i vào n nh s n xu t, t o công ăn vi c là cho kho ng 300 công nhân viên v i m c lương bình quân kho ng 1.300.000/ngư i/tháng. Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t doanh nghi p có tư cách pháp nhân, h ch toán kinh t c l p, s d ng con d u riêng theo quy nh c a nhà nư c. 5
 6. Báo cáo th c t p 2. Công tác t ch c qu n lý và t ch c b máy k toán c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. 2.1 c i m t ch c s n xu t kinh doanh S v n kinh doanh c a công ty kho ng 10 t . Ngoài v n t có do ngân sách nhà nư c c p và v n t b sung thì ơn v có vay v n ngân hàng (vay ng n h n và trung h n). Ngu n v n có ư c ch y u s d ng vào: s n xu t, kinh doanh v t tư hàng hoá, kinh doanh d ch v , u tư cơ s h t ng máy móc thi t b và góp v n liên doanh. Nhi m v chính c a công ty là chuyên s n xu t máy móc thi t b ph c v s n xu t kinh doanh. Hình th c ho t ng c a công ty là s n xu t kinh doanh và cung c p d ch v , ngành ngh kinh doanh ch y u g m: - Ch t o l p t chuy n giao công ngh dây chuy n s n xu t b t gi y v i công su t 5000 t n/năm - Ch t o l p t s a ch a n i hơi các lo i công su t 25 t n/gi , áp su t làm vi c 22kg/cm3 - Ch t o l p t k t c u thép, nhà xư ng, k t c u phi tiêu chu n - S n xu t ng thép hàn các lo i - Tư v n h tr k thu t an toàn, ki m tra siêu âm X quang các thi t b áp l c, s a ch a ki m nh các lo i ng h áp su t theo u quy n nh c p nhà nư c - S n xu t các lo i bao bì cactông Các s n ph m c a công ty r t a d ng v ch ng lo i và ư c s n xu t theo ơn t hàng. Vi c th c hi n t ch c ư c b trí theo các phân xư ng có ch c năng riêng bi t, quy trình công ngh riêng bao g m: - Xư ng thi t b áp l c: chuyên gia công s n ph m áp l c - Xư ng cơ khí: là xư ng s n xu t chính, chuyên gia công các chi ti t bán l r i ráp thành máy móc và các ph ting thay th - Xư ng thi t b công ngh : chuyên gia công t o hình cho s t thép, ng gang t phôi sau ó hàn thành các s n ph m k t n i 6
 7. Báo cáo th c t p 2.2 c i m t ch c b máy qu n lý T ch c b máy c a công ty theo cơ c u tr c tuy n ch c năng, b máy qu n lý v n hành linh ho t theo ch m t th trư ng. Công vi c qu n tr kinh doanh ư c chia làm các phòng ban hình thành lên nh ng ngư i lãnh o qu n tr th c hi n m t hay nhi u công vi c theo ph n s trách nhi m ư c giao. Sơ : c i m t ch c b máy qu n lý công ty T ng G Phó t ng ph trách Phó t ng ph trách Phó t ng ph trách s n xu t kinh doanh, XNK n i chính Chi XN PX PX PX Phòng Phòng Văn Phòng nhánh kinh cơ thi t thi t b k tài phòng b ov t i TP doanh khí b áp công ho ch chính- t ch c quân s HCM XNK l c nghi p SX,K k toán lao t ng thu t,K ng h p CS T ng giám c là ngư i ng u c a công ty ch huy toàn b ho t ng c a ơn v và là ngư i ch u m i trách nhi m trư c cơ quan qu n lý c p trên v pháp lu t,v i u hành s n xu t kinh doanh. Các phó t ng có trách nhi m ngang nhau cùng i u hành các phòng ban c p dư i. Chi nhánh t i TPHCM là i lý giao d ch, gi i thi u s n ph m c a công ty. Phòng tài chính k toán ch u trách nhi m trư c t ng giám c v qu n lý và phát tri n v n c nh, v n lưu ng ng th i ki m tra vi c qu n lý s d ng tài s n và ngu n hình thành tài s n trong doanh nghi p. 7
 8. Báo cáo th c t p Phòng k ho ch s n xu t k thu t KCS có nhi m v tìm ki m h p ng kinh t , tìm ki m các nhà cung c p NVL, các i tác làm ăn và th trư ng tiêu th . ng th i ch u m i trách nhi m v k thu t và ch t lư ng s n ph m. Theo dõi quy trình công ngh s n xu t k t h p v i phòng t ch c ào t o nghi p v chuyên môn k thu t, tham gia nghiên c u và ưa vào s n xu t các m t hàng m i. Phòng t ch c lao ng ch u m i trách nhi m theo dõi và nghiên c u xây d ng hoàn thi n b máy qu n lý c a công ty. L p k ho ch ào t o và nâng b c tuy n d ng lao ng trong công ty, gi i quy t các ch lương b ng, hưu trí i v i ngư i lao ng. Xí nghi p s n xu t kinh doanh XNK t ng h p là xí nghi p chuyên mua bán XNK các m t hàng phôi thép c a công ty, và s n xu t ng thép hàn. 2.3 c i m t ch c b máy k toán c a công ty B máy k toán c a công ty ư c t ch c theo hình th c t p trung. K toán trư ng tr c ti p i u hành các nhân viên k toán ph n hành thông qua khâu trung gian nhân l nh. Phòng tài chính k toán ch u trách nhi m trư c t ng giám c v qu n lý và phát tri n v n, th c hi n ch c năng th ng kê k toán, phân tích thông tin, s li u k toán, tham mưu xu t các gi i pháp ph c v yêu c u qu n tr và các quy nh k toán tài chính c a doanh nghi p. ng th i ki m tra giám sát tình hình tài chính, các kho n thu chi tài chính, các nghĩa v thu n p NSNN thanh toán n c a doanh nghi p, theo dõi các nghi p v v ti n lương, nh p xu t NVL và vi c qu n lý nhân s . Phòng k toán tài chính g m 5 ngư i: k toán trư ng, nhân viên k toán 1 ( phó phòng k toán), nhân viên k toán 2 (thành ph m, ngân hàng, giá thành, ph i thu khách hàng), nhân viên k toán 3 (k toán ti n m t, NVL,CCDC, thu ), nhân viên k toán 4 (th qu t m ng ph i thu khác). V i i ngũ cán b có thâm liên làm vi c lâu năm cùng v i nhân viên k toán có nghi p v v ng vàng công ty ã ngày m t phát tri n và có v th trong ngành công nghi p nói chung, ngành cơ khí nói riêng, i s ng cán b công nhân viên 8
 9. Báo cáo th c t p ngày m t n nh. M i năm công ty ã n p cho NSNN hàng t ng, năm 2004 doanh thu c a công ty t 299.255.030.148 (xem ph l c). PH N II: QUY TRÌNH T CH C CÔNG TÁC K TOÁN C A CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG Ch c năng nhi m v c a b máy k toán trong công ty B máy k toán c a công ty ư c t ch c theo quan h tr c tuy n, nghĩa là k toán trư ng tr c ti p i u hành các nhân viên k toán ph n hành. Hình th c t ch c b máy k toán Sơ : Phòng K Toán K Toán Trư ng NVK toán1: NV K toán 2: NV K toán 3: NV K toán 4: phó phòng k thành ph m, ti n m t, NVL, th qu , t m toán NH, Giá thành CCDC, thu ng, ph I thu khác -------------------------------------------------------------------------- Gi a các nhân viên k toán có quan h i chi u v i nhau K toán trư ng là ngư i ng u b máy k toán, qu n lý và i u hành các ho t ng kinh t tài chính, theo dõi s li u trên s sách và ch u trách nhi m v i ban giám c. NV k toán 1: phó phòng k toán ( k toán t ng h p, k toán tài s n c nh, k toán ti n lương) ph trách k toán t ng h p các ph n hành, nh n k t qu t các k toán viên. K toán t ng h p s t p h p s li u và vào s t ng h p, ngoài ra còn ph trách k toán t p h p chi phí s n xu t, giá thành, xác nh k t qu tiêu th , ti n lương và thanh toán cho ngư i bán. 9
 10. Báo cáo th c t p NV k toán 2: ph trách tiêu th và thanh toán v i khách hàng ch u trách nhi m theo dõi giá tr hàng hoá tiêu th và các kho n n ph i thu c a khách hàng. Ph trách các kho n ti n g i và ti n vay ngân hàng, các kho n thu ph i n p NSNN. NV k toán 3: ph trách k toán v t tư kiêm k toán ti n m t, nh n các ch ng t v nh p xu t v t tư, căn c vào ó tính giá thành, vào s chi ti t, s nh p xu t NVL và cu i kỳ chuy n chi k toán t ng h p vào s . ng th i là ngư i ch u trách nhi m viêt các phi u thu, phi u chi. NV k toán 4: ch u trách nhi m lưu tr , qu n lý s lư ng ti n m t hi n có t i công ty theo s chi và thu hàng ngày. 2. Th c tr ng công tác t ch c k toán NVL, CCDC t i công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung Công ty TNHH Nhà nư oc m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t ơn v mang tính ch t s n xu t, chuyên s n xu t máy móc thi t b cho ngành công nghi p nh cho nên nhu c u v NVL, CCDC là r t l n, s n ph m c a công ty cũng r t a d ng, công ty s d ng hàng nghìn lo i v t li u khác nhau như: thép, s t, inox, các lo i ng cơ... ó là nh ng NVL chính chi m t tr ng cao và r t nhi u lo i CCDC ph c v cho nhu c u s n xu t. V m t chi phí thì NVL chi m 70-80% giá thành s n ph m và toàn b chi phí s n xu t, cho nên ch c n m t s bi n ng nh v chi phí NVL chính cũng s làm cho giá thành s n ph m bi n ng. Vì th công ty ph i qu n lý ch t ch NVL, s d ng ti t ki m có hi u qu , nh t là NVL chính có th gi m t ng chi phí s n xu t và giá thành s n ph m, góp ph n tăng l i nhu n. 2.1. Phân lo i, NVL, CCDC trong công ty Công ty ã ti n hành phân lo i NVL trên cơ s công d ng kinh t và vai trò c a t ng lo i NVL i v i quá trình s n xu t s n ph m. Nh có s phân lo i này mà k toán NVL có th theo dõi tình hình bi n ng c a t ng lo i NVL do ó có th cung c p thông tin chính xác và k p th i cho vi c l p k ho ch thu mua và d tr NVL. Công ty phân lo i NVL thành các lo i ch y u sau: - NVL chính: s t, thép, Inox, các ng cơ i n, vòng bi, ĩa, con lăn... 10
 11. Báo cáo th c t p - NVL ph : d u, m , các lo i sơn, t èn... - CCDC: m t n hàn, á mài, á ánh bóng, ch i sơn... - Nhiên li u: xăng, d u, gá, than... - Ph tùng thay th : là các lo i ph tùng chi ti t ư c s d ng thay th , s a ch a máy móc, thi t b phương ti n v n t i. ánh giá NVL, CCDC NVL c a công ty ch y u t ngu n mua ngoài ( trong và ngoài nư c), mua t nhi u ngu n khác nhau nên chi phí mua hàng là khác nhau. thu n l i cho công tác k toán, công ty ch s d ng giá th c t h ch toán. i v i NVL nh p kho Giá th c t Giá mua trên Các lo i thu Chi phí Các kh an Mua ngoài = hoá ơn + không ư c + mua th c + gi m giá Nh p kho (chưa VAT) hoàn l i t chi t kh u (n u có) Trong ó chi phí mua g m: chi phí b c d , v n chuy n v t tư t nơi mua n ơn v , ti n thuê kho bãi, chi phí c a b ph n thu mua c l p, công tác chi phí cho cán b thu mua, giá tr v t li u hao h t (n u có). Vì v y công ty t ch c thu mua NVL là tr n gói, chi phí mua ã tính trong giá mua c a NVL nên khi NVL v nh p kho là k toán có th tính ngay ư c giá tr th c t c a s NVL ó. i v i NVL xu t kho: tr giá th c t c a NVL xu t kho ư c tính theo phương pháp ích danh. Theo phương pháp này khi xu t kho v t tư thì căn c vào s lư ng xu t kho thu c lô hàng nào và ơn giá th c t c a lô hàng ó tính tr giá v n th c t c a v t tư xu t kho. VD: Tình hình nh p xu t ng cơ i n 3 pha trong tháng 3/2004 như sau: Ngày Tình hình NX SL(cái) ơn giá Thành ti n 1/3 T n 8 3.200.000 25.600.000 10/3 Nh p 4 3.200.000 12.800.000 20/3 Xu t 4 11
 12. Báo cáo th c t p Ngày 20/3/2004 xu t 4 ng cơ i n 3 pha t n t u tháng s n xu t Ta có tr giá xu t 4 ng cơ này là : 4*3.200.000 = 12.800.000 Ch ng t k toán s d ng và th t c nh p-xu t kho 2.3.1 Quá trình nh p Công ty s d ng các lo i ch ng t và tài li u sau: Hoá ơn bán hàng; hoá ơn GTGT; Phi u nh p kho(m u s 01-VTBB); Th kho (m u s 06- VTBB); phi u báo v t tư còn l i cu i kỳ (m u s 07-VTHD); Biên b n ki m nghi m(m u s 05- VTHD); Biên b n ki m kê v t tư s n ph m hàng hoá(m u s 08-VTBB); ngoài ra còn có gi y báo nh n hàng... T i công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung vi c cung ng v t li u ch y u là do mua ngoài, căn c vào ơn t hàng phòng k thu t xem kh i lư ng s n ph m chuy n lên phòng v t tư, phòng v t tư căn c vào nh m c k thu t mua v t li u.Theo th t c nh p kho c a công ty thì t t c các v t li u mua v u ph i qua ki m nghi m trư c khi nh p kho. Trong ó hoá ơn bán hàng ã quy nh ghi rõ các ch tiêu v ch ng lo i, s lư ng, ơn giá, thành ti n hình th c thanh toán... Căn c vào hoá ơn này ti n hành ki m nghi m. Biên b n ki m nghi m ư c ti n hành xem xét n i dung hoá ơn, n u n i dung ghi trong hoá ơn úng v i h p ng ã ký thì l p biên b n ki m nghi m và ng ý cho nh p s v t li u ó. Sau ó b ph n cung ng s l p phi u nh p kho trên cơ s các hoá ơn, gi y báo nh n và biên b n ki m nghi m r i trao cho phòng kinh doanh ký phi u nh p kho chuy n cho th kho. Th kho s ghi s v t li u th c nh p vào phi u r i chuy n cho phòng k toán là căn c ghi s . Phi u nh p kho ư c chia thành 3 liên: Liên 1: Phòng k toán lưu l i Liên 2: Th kho ghi vào th kho sau ó chuy n lên phòng k toán Liên 3: Giao cho ngư i mua v t li u thanh toán 2.3.2 Quá Trình Xu t Các ch ng t có liên quan: 12
 13. Báo cáo th c t p Phi u xu t kho (m u s 02-VTBB) Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b Phi u v t tư theo h n m c (m u s 04-VTHD), Th kho (m u s 06- VT) V t li u ch y u xu t cho s n xu t kinh doanh, ngoài ra còn xu t bán, xu t góp v n liên doanh. Căn c vào phi u lĩnh v t tư theo nh m c( i v i nh ng v t tư s d ng thư ng xuyên không n nh) và phi u lĩnh v t tư không nh m c( i v i nh ng v t tư s d ng không thư ng xuyên) phòng k ho ch căn c vào k ho ch s n xu t và nh m c s d ng NVL. ng th i giao cho các phân xư ng khi xu t kho, th t c xu t kho ph i căn c vào phi u lĩnh v t tư (Trên phi u lĩnh v t tư có ghi rõ ơn v s d ng, tên v t li u, s lư ng lĩnh và y ch ký c a ngư i có trách nhi m) và cùng v i ngư i nh n v t tư ph i ki m tra và ký xác nh n. Phi u kĩnh v t tư ư c tính theo phương pháp ích danh, hàng ngày phân xư ng lên lĩnh v t tư sau khi ư c xét duy t phòng k ho ch s n xuât kinh doanh, sau ó căn c vào k ho chu lĩnh v t tư k toán s xu t kho cho ngư i lĩnh v t tư xu ng lĩnh, th kho căn c vào phi u xu t kho và th c hi n ghi s lư ng v t tư th c lĩnh và th kho. Phi u xu t kho ư c chia thành 3 liên: Liên 1: Phòng k toán lưu Liên 2: Th kho gi Liên 3: Giao cho ngư i lĩnh v t tư Hình th c s k toán áp t i công ty Doanh nghi p áp d ng hình th c nh t ký ch ng t , hình th c này bao g m các lo i s sau: Nh t ký ch ng t , B ng kê, s cái, s ho c th k toán chi ti t. Hình th c nh t ký ch ng t có 10 nh t ký ch ng t , ư c ánh s t 1 n 10. T i doanh nghi p s d ng c 10 lo i ch ng t này và các b ng kê tương ng. Căn c ghi chép vào các nh t ký ch ng t các ch ng t g c, các s th chi ti t, các b ng kê và các b ng phân b . H th ng s k toán: 13
 14. Báo cáo th c t p + Nh t ký ch ng t s 1: Ghi có tài kho n 111-Ti n m t + Nh t ký ch ng t s 2: Ghi có tài kho n 112- Ti n g i NH + Nh t ký ch ng t s 5: Ghi có tài kho n 331- ph I tr ngư i bán + Nh t ký ch ng t s 7: Ghi có các tài kho n 142, 153, 214, 334, 621, 622, 627... t p h p chi phí s n xu t kinh doanh toàn doanh nghi p. + Nh t lý ch ng t s 8: Ghi có các tài kho n 155, 156, 159, 131, 511, 512, 521, 531, 632, 641, 642, 711, 811, 911... + Nh t ký ch ng t s 9: Ghi có tài kho n 221, 212, 213... + Nh t ký ch ng t s 10: Ghi có tài kho n 121, 129, 141... B ng kê: b ng kê s 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11... Hàng ngày căn c vào các ch ng t ,k toán ki n tra nh kho n và ghi vào s chi ti t có liên quan ( s chi tiêt thành ph m; s chi ti t thanh toán v i ngư i mua, ngư i bán; th kho...) Cu i tháng, trên cơ s s li u t ng h p c a các s chi ti t, ch ng t k toán vào các b ng kê, nh t ký ch ng t có liên quan, s li u ch ng t các nh t ký ch ng t ư c ưa vào s cái, tính ra s dư cu i kỳ c a các tài kho n trên s cái . ng th i l p b ng t ng h p chi ti t t các s chi ti t. S li u s cái và m t s ch tiêu chi ti t trong nh t ký ch ng t và các b ng t ng h p chi ti t dùng l p BCTC. 14
 15. Báo cáo th c t p Sơ : H ch toán k toán theo hình th c nh t ký ch ng t S qu Ch ng t g c S (th ) h ch Toán chi ti t B ng kê B ng phân b Nh t ký ch ng t B ng t ng h p chi ti t S cái Báo cáo t i chính : Ghi cu i tháng : Ghi hàng ngày : Quan h i chi u Báo cáo tài chính là báo cáo t ng h p nh t v tình hình tài s n v n và công n cũng như tình hình tài chính và k t qu kinh doanh trong kỳ (kỳ k toán năm) . Ch k toán áp d ng trong công ty: Th c hi n theo quy t nh s 1141-TC/Q /C KT ngày 01/11/1995 c a b trư ng b tài chính v vi c ban hành ch k toán doanh nghi p, niên k toán b t u ngày 01/11/2004 n31/12/2004. Th c hi n theo lu t k toán và các quy nh v qu n lý tài chính c a Nhà nư c hi n hành. 15
 16. Báo cáo th c t p PH N III: NH N XÉT VÀ KI N NGHI V CÔNG TÁC K TOÁN NVL, CCDC T I CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG Nh n xét chung v công tác k toán k toán NVL, CCDC t i công ty. Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t trong nh ng doanh nghi p nhà nư c có quá trình phát tri n g n li n v i ti n trình phát tri n kinh t c a t nư c. Công ty ã g p r t nhi u khó khăn trư c s chuy n i c a n n kinh t t nư c. Tuy nhiên công ty ã n l c h t mình có ư c v trí như ngày hôm nay, các s n ph m c a công ty ã chi m lĩnh ư c th trư ng trong nư c và th gi i. có ư c thành công các cán b công nhân viên c a công ty ã ph i c g ng r t nhi u c bi t ó là s óng góp c a công tác t ch c k toán. Trư c s h i nh p kinh t Qu c t òi h i công ty ph i ngày càng hoàn thi n hơn n a, kh c ph c d n nh ng h n ch còn t n t i. Nh ng ưu i m và k t qu t ư c V b máy k toán phù h p v i c i m t ch c và quy mô s n xu t kinh doanh c a công ty, b máy k toán ư c t ch c theo hình th c t p trung, toàn b công tác k toán ư c t p trung t i phòng tài chính k toán. Vi c v n d ng hình th c này có ưu i m là m b o s lãnh o t p trung, m b o ch c năng cung c p thông tin y , k p th i, chính xác, ph c v cho ho t ng c a doanh nghi p. M i nhân viên k toán ph trách m t s ph n hành công vi c khác nhau, t o i u ki n cho vi c i sâu tìm hi u công vi c ư c giao và nâng cao nghi p v , phát huy h t kh năng c a mình. i u ó m b o nguyên t c hi u qu , ti t ki m, và h p tác hoá trong lao ng. V phương pháp trình t h ch toán và h th ng s sách ch ng t Công ty ã áp d ng hình th c ghi s nh t ký ch ng t h ch toán. Ưu i m là phù h p v i quy mô c a công ty, m b o tính chuyên môn hoá cao. Các b ng bi u, s sách k toán ư c công ty th c hi n tương i y , ghi chép c n th n rõ ràng, có h th ng tuân th úng ch k toán do B tài chính và Nhà nư c quy nh. c bi t, thu n l i cho công vi c ghi chép k toán, công 16
 17. Báo cáo th c t p ty ã s d ng thêm m t s lo i s ngoài hình th c nh t ký ch ng t như: B ng t ng h p nh p xu t t n NVL, CCDC, B ng t ng h p chi ti t ph i tr ngư i bán... V tài kho n k toán s d ng: Công ty ã s d ng úng các tài kho n do ch k toán hi n hành quy nh. V công tác h ch toán NVL, CCDC Công tác thu mua NVL, CCDC: phòng k ho ch và phòng k toán v n luôn k t h p ch t ch ra k ho ch thu mua h p lý, không có tình tr ng t n ng hay thi u h t NVL ph c v cho s n xu t, t o i u ki n thu n l i h p lý cho vi c qu n lý và luân chuy n ch ng t m t cách thông su t, h n ch sai sót, tăng cư ng ki m tra giám sát l n nhau gi a các b ph n. M t khác công ty ã thi t l p ư c m i quan h lâu năm v i các ơn v cung ng v t tư nên giá c tương i n nh, t ó tránh ư c tình tr ng thi u h t, gián o n s n xu t. Công vi c k toán t i kho ư c th c hi n khá nghiêm túc và thư ng xuyên ư c ki m tra i chi u v i k toán NVL, CCDC t i phòng k toán. V khâu s d ng NVL, CCDC: phòng k ho ch s n xu t và phòng k thu t ph i h p ra m c s d ng v t li u căn c vào tình hình s n xu t th c t và các yêu c u v v t li u c a t ng lo i s n ph m hàng hoá, t ng ơn t hàng. Vì v y ã ti t ki m áng k chi phí NVL, h giá thành s n ph m. V t ch c k toán chi ti t NVL, CCDC: các th t c nh p-xu t kho ư c th c hi n tương i ch t ch , các ch ng t ư c thi t l p y . Giá NVL nh p kho ư c xác nh theo giá th c t xu t kho ư c tính theo ơn giá ích danh. Hàng t n kho c a công ty ư c b o qu n trong i u ki n hi n i và khoa h c, thu n l i cho vi c nh p xu t kho và ki m tra. Bên c nh nh ng ưu i m và k t q a t ư c, trong công tác k toán nói chung và k toán NVL, CCDC nói riêng c a công ty còn nhi u v n t nt i c n kh c ph c hoàn thi n hơn n a b máy k toán. 1.2. Nh ng khó khăn t n t i V phân lo i k toán NVL, CCDC 17
 18. Báo cáo th c t p Vì kh i lư ng NVL, CCDC công ty r t l n v i nh ng tính ch t công d ng, quy cách khác nhau. Nên vi c phân lo i NVL, CCDC m t cách khoa h c là r t c n thi t. Tuy nhiên công vi c này công ty chưa t ư c hi u qu như như yêu c u ó là chưa l p s danh I m v t tư s p x p các lo i v t li u d n n khó khăn trong công tác qu n lý và công tác k toán. VD như: m i lo i NVL thép bao g m các lo i thép ng, thép t m, thép tròn...m i lo i thì l i có nhi u kích c khác nhau... V h th ng tài kho n k toán s d ng Chưa th hi n tính linh ho t trong vi c s d ng các tài kho n NVL, CCDC. ó là vì công ty chưa m tài kho n c p 3, c p 4 thu n ti n cho vi c theo dõi t ng lo i t ng nhóm, t ng th NVL,CCDC... V hình th c s k toán áp d ng t i công ty Vi c s d ng hình th c nh t ký ch ng t tuy có nhi u ưu i m và thu n l i nhưng ây là m t hình th c khá ph c t p nên c n nhân viên có trình chuyên môn cao và tính c n th n trong công vi c. Công ty ã m m t s lo i s theo dõi tình hình thanh toán v i ngư i bán...nhưng không mang l i hi u qu công vi c. V t ch c b máy k toán Các nhân viên k toán còn ph i kiêm nhi m nhi u ph n hành k toán, gây khó khăn trong vi c th c hi n các ch chính sách k toán và không mb o ư c tính chuyên môn hoá trong lao ng, có th làm gi m hi u qu công vi c. M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán NVL,CCDC t i công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung K toán là b ph n c u thành c a h th ng qu n lý i u hành ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p ng th i là công c c l c c a Nhà nư c trong vi c ch o n n kinh t qu c dân. Vì v y em xin m nh d n ưa ra m t s ý ki n hoàn thi n hơn công tác k toán NVL ,CCDC t i công ty: M t là: Xây d ng h th ng danh i m v t li u hoàn ch nh và th ng nh t h p lý gi a kho và phòng k toán cũng như các phòng liên quan là vi c c n thi t. Có s danh i m v t li u s giúp ch vi c qu n lý v t li u ư c t t hơn, h ch toán s 18
 19. Báo cáo th c t p chính xác hơn, t o i u ki n thu n l i cho vi c vi tính hoá k toán v t li u, góp ph n gi m b t kh i lư ng công vi c, cung c p thông tin k p th i ph c v yêu c u qu n lý, ch o s n xu t kinh doanh. Mu n l p ư c s danh I m v t li u thì i u trư c tiên ph i làm t t công tác phân lo i v t li u không ch phân lo i v t li u, mà ph i phân ra chi ti t hơn trong t ng lo i ó. V t li u ph i ư c phân lo i trên vai trò, công d ng c a t ng v t li u trong quá trình s n xu t kinh doanh, trong m i lo i l i ư c căn c vào tính ch t, c I m khác nhau phân lo i. M i lo i v t li u s ư c theo dõi chi ti t trên s k toán... Ngoài ra vi c phân lo i dư c th c hi n t t s l p dư c s danh i m v t li u, t o i u ki n thu n l i cho công tác qu n lý và h ch toán nguyên li u, v t li u, CCDC. Hai là: V hình th c s k toán áp d ng t i công ty. Hi n nay công ty ang áp d ng hình th c s nh t ký ch ng t ph n ánh và theo dõi các nghi p v kinh t phát sinh là h p lý. Tuy nhiên, k toán NVL ã s d ng thêm m t s lo i s theo dõi quá trình thanh toán v i ngư i bán và tình hình bi n ng c a NVL, CCDC như: B ng t ng h p chi ti t ph i tr ngư i bán, B ng kê nh p xu t t n NVL,CCDC tình hình thanh toán v i ngư i bán(nhà cung c p v t tư) ...Nhưng theo em vi c l p b ng t ng h p ph i tr ngư i bán là không c n thi t vì th c ch t vi c vào b ng t ng h p này g n gi ng như vào nh t ký ch ng t s 5. Ba là: Vi c t ch c b máy k toán. Hi n nay các nhân viên k toán c a công ty còn ph i kiêm nhi u ph n hành.(VD như Nhân viên k toán 2 k toán thành ph m , ngân hàng, giá thành, ph i thu khách hàng) Vi c kiêm nhi m này không m b o ư c tính chuyên môn hoá trong lao ng có th làm gi m hi u qu làm vi c. B n là: H th ng tài kho n s d ng. Công ty chưa th hi n ư c tính linh ho t trong vi c s d ng tài kho n k toán liên quan n NVL, CCDC Công ty nên m thêm m t s tài kho n c p 3, 4 t o i u ki n thu n l i cho vi c áp d ng k toán máy sau này.( VD: Công ty có th theo dõi NVL chính TK152 như: TK 1521 g m có thép, s t, Inox...thì có th m thêm tài kho n c p 3 như: TK15211- thép g m có: TK152111- Thép t m 2m*4m*1,5m 19
 20. Báo cáo th c t p TK152112- thép t m 2m*4,25m*2,5m TK152113- Thép tròn 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản