intTypePromotion=1

Báo cáo thực tập "Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng, đánh giá thị trường"

Chia sẻ: Lương Thị Thương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
120
lượt xem
34
download

Báo cáo thực tập "Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng, đánh giá thị trường"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở nước ta, đói, nghèo vẫn đang là vấn đề kinh tế và xã hội bức xúc. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng ven đô thị. Trên cơ sở học đi đôi với hành bằng những kiến thức nghề đã được trang bị tại trường, nhóm chúng em tiến hành điều tra thực tế về tình hình sản xuất: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp… của các nông hộ tại Xóm Cây Xanh, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu tình hình, kỹ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập "Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng, đánh giá thị trường"

 1. Phần I: Mở Đầu 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Ở nước ta, đói, nghèo vẫn đang là vấn đề kinh t ế và xã h ội b ức xúc. Đ ời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng ven đô thị. Trên cơ sở học đi đôi với hành bằng những kiến thức nghề đã được trang bị tại trường, nhóm chúng em tiến hành điều tra th ực tế về tình hình s ản xu ất: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp… của các nông hộ tại Xóm Cây Xanh, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu th ủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng. 1.2. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghi ệp, ti ểu th ủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng, đánh giá thị trường. 1.3. Mục đích - Giúp sinh viên củng cố kiến thức, nâng cao khả năng tiếp cận với môi trường thực tế. - Trang bị kiến thức, khả năng phân tích, xử lý, liên quan đến kiến th ức chuyên ngành mà sinh viên đang theo học. - Phát huy tinh thần sáng tạo và tinh thần làm việc theo nhóm của t ừng sinh viên. 1.4. Mục tiêu - Điều tra để nắm được tình hình phát triển kinh tế xã hội, sản xuất chung của địa phương. - Xác định mức độ tác động của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể ở địa phương tới các hộ nông dân. Đánh giá thực trạng tình hình phát tri ển kinh tế - xã hội của người dân xóm Cây Xanh - Đề xuất các giải pháp chính sách, dự án nhằm tăng thu nh ập, nâng cao đời sống cho người dân - Đề xuất các giải pháp chính sách, dự án nhằm tăng thu nh ập, nâng cao đời sống cho người dân II. Tổng quan tài liệu
 2. 1. Một số khái niệm Quy hoạch là quá trình lý thuyết về tư tương, có quan h ệ với từng sự vật, sự việc được hình thành và thể hiện qua một quá trình hành động thực tế. Qúa trình này giúp cho các nhà quy hoạch tính toán và đề xuất những hoạt động cụ thể để đạt được mục tiêu (tài liệu: giáo trình Quy Hoạch Và Phát Triển Nông Thôn của PGS.TS. Vũ Thi Bình – PGS.TS Nguyễn Thị Vòng – THS.Đỗ Văn Nh ạ. Chủ Biên: PGS.TS. Vũ Thị Bình trường Nông Nghiệp I HN) Quy hoạch phát triển nông thôn là sự sắp xếp cân nhắc tính toán tìm ra giải pháp tối ưu để nhằm đạt kết quả cao (mục đích đặt ra) hay chính là một hệ thống các biện pháp về tổ chức, các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, các chính sách pháp luật, nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao điều kiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân (tài liệu: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên) Dự án: Là tập hợp các hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định với những tiêu phí về tài chính và tài nguyên đã được xác định trước Dự án phát triển nông thôn là một loại dự án để giải quy ết một hay m ột số vấn đề của cộng đồng với sự tham gia tích cực của nhi ều l ực l ượng xã hội ( bên trong, bên ngoài) nhằm mục đích cuối cùng là t ạo ra nh ững chuyển biến xã hội theo hướng tích cực tại cộng đồng, th ể hiện bằng một chương trình hạnh động với nhiều tiêu phí về tài chính và tài nguyên đã được định trước (tài liệu: Theo giáo trình lập và phân tích dự án của PGS.TS Đinh Th ị Ngọc Lan trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên) 2. Cơ sở lý luận - Là những kiến thức học trên lớp - Tổng hợp kiến thức từ 2 môn học trên lớp: “ Quy Ho ạch Phát tri ển Nông Thôn , Lập Và Phân Tích Dự Án” 3. Cơ sở thực tiễn - kĩ năng của từng sinh viên - Hoạt động của nhóm tại địa phương II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 2.1. Giới thiệu về địa bàn thực tế 2.1.1 Giới thiệu chung về Xã Quyết Thắng
 3. 2.1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý X· QuyÕt Th¾ng thuéc Thµnh phè Th¸i Nguyªn lµ x· míi t¸ch, thµnh lËp l¹i tõ th¸ng 01/2004, sau khi t¸ch mét phÇn diÖn tÝch chuyÓn sang ph- êng ThÞnh §¸n míi. VÞ trÝ cña x· n»m vÒ phÝa T©y B¾c cña thµnh phè Th¸i Nguyªn, víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn 1.292,78 ha, ranh giíi hµnh chÝnh x· ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - PhÝa B¾c gi¸p x· Phóc Hµ, phêng Qu¸n TriÒu; - PhÝa §«ng B¾c gi¸p phêng Quang Vinh; - PhÝa Nam gi¸p x· ThÞnh §øc; - PhÝa Nam, T©y Nam gi¸p x· Phóc Tr×u; - PhÝa §«ng gi¸p phêng ThÞnh §¸n; - PhÝa T©y gi¸p x· Phóc Xu©n. 2.1.1.2. §Þa h×nh, dieen m¹o So víi mÆt b»ng chung c¸c x· thuéc thµnh phè Th¸i Nguyªn, x· QuyÕt Th¾ng cã ®Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, d¹ng ®åi b¸t óp, xen kÏ lµ c¸c ®iÓm d©n c vµ ®ång ruéng, ®Þa h×nh cã xu híng nghiªng dÇn tõ T©y B¾c xuèng §«ng Nam. §é cao trung b×nh tõ 5 - 6 m. Nh×n chung ®Þa h×nh cña x· kh¸ thuËn lîi cho ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 2.1.1.3. KhÝ hËu Theo sè liÖu quan tr¾c cña Tr¹m khÝ tîng thñy v¨n Th¸i Nguyªn cho thÊy x· QuyÕt Th¾ng n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, thêi tiÕt chia lµm 4 mïa; Xu©n - Ha - Thu - §«ng, song chñ yÕu lµ 2 mïa chÝnh; Mïa ma vµ mïa kh«. Mïa ma tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10, mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau, cô thÓ: - ChÕ ®é nhiÖt: NhiÖt ®é trung b×nh n¨m kho¶ng 22 - 230C. Chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a ngµy vµ ®ªm kho¶ng 2 - 50C. NhiÖt ®é cao tuyÖt ®èi lµ 37oC, nhiÖt ®é thÊp tuyÖt ®èi lµ 3oC. - N¾ng: Sè giê n¾ng c¶ n¨m lµ 1.588 giê. Th¸ng 5 - 6 cã sè giê n¾ng nhiÒu nhÊt (kho¶ng 170 - 180 giê).
 4. - Lîng ma: Trung b×nh n¨m kho¶ng 2007 mm/n¨m, tËp trung chñ yÕu vµo mïa ma (th¸ng 6, 7, 8, 9) chiÕm 85% lîng ma c¶ n¨m, trong ®ã th¸ng 7 cã sè ngµy ma nhiÒu nhÊt. - §é Èm kh«ng khÝ: Trung b×nh ®¹t kho¶ng 82%. §é Èm kh«ng khÝ nh×n chung kh«ng æn ®Þnh vµ cã sù biÕn thiªn theo mïa, cao nhÊt vµo th¸ng 7 (mïa ma) lªn ®Õn 86,8%, thÊp nhÊt vµo th¸ng 3 (mïa kh«) lµ 70%. Sù chªnh lÖch ®é Èm kh«ng khÝ gi÷a 2 mïa kho¶ng 10 - 17%. - Giã, b·o: Híng giã thÞnh hµnh chñ yÕu vµo mïa nãng lµ giã mïa §«ng Nam vµ mïa l¹nh lµ giã mïa §«ng B¾c. Do n»m xa biÓn nªn x· QuyÕt Th¾ng nãi riªng vµ thµnh phè Th¸i Nguyªn nãi chung Ýt chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp cña b·o. 2.1.1.4. Thuû v¨n QuyÕt Th¾ng kh«ng cã s«ng lín ch¶y qua ®Þa bµn do vËy chñ yÕu chÞu ¶nh hëng chÕ ®é thuû v¨n hÖ thèng kªnh ®µo Nói Cèc, Suèi vµ hå, ao trªn ®Þa bµn, phôc vô c¬ b¶n cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng sinh ho¹t cña nh©n d©n. 2.1.1.5. C¸c nguån tµi nguyªn a. Tµi nguyªn ®Êt QuyÕt Th¾ng cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 1.292,78 ha, trong ®ã nhãm ®Êt n«ng nghiÖp 894,52 ha, chiÕm 69,19%, nhãm ®Êt phi n«ng nghiÖp 394,44 ha, chiÕm 30,51%, ®Êt cha sö dông lµ 3,82 ha, chiÕm 0,3%. §Êt ®ai cña x· QuyÕt Th¾ng ®îc h×nh thµnh do hai nguån gèc: §Êt h×nh thµnh t¹i chç do phong ho¸ ®¸ mÑ vµ ®Êt h×nh thµnh do phï sa båi tô. Do ®ã cã thÓ chia thµnh c¸c nhãm ®Êt chÝnh sau: *. Nhãm ®Êt phï sa ChiÕm tû lÖ Ýt, lµ nhãm ®Êt ë ®Þa h×nh b»ng, ®îc båi ®¾p bëi s¶n phÈm phï sa cña dßng ch¶y cña c¸c suèi vµ do thêi tiÕt, thêi gian ®îc chia thµnh:
 5. - §Êt phï sa kh«ng ®îc båi hµng n¨m trung tÝnh Ýt chua, thµnh phÇn c¬ giíi chñ yÕu lµ thÞt trung b×nh, lo¹i ®Êt nµy thÝch hîp cho viÖc trång lóa, rau mµu. - §Êt phï sa Ýt ®îc båi hµng n¨m trung tÝnh Ýt chua, thµnh phÇn c¬ giíi c¸t pha thÞt nhÑ, h¬i nghÌo mïn, ®¹m tæng sè trung b×nh, l©n vµ kali tæng sè nghÌo. Ph©n bè ë ®Þa h×nh vµn cao nªn kh¸ t¬i xèp, tho¸t níc tèt, thÝch hîp víi c©y khoai t©y, rau, ng«, ®Ëu... *. Nhãm ®Êt x¸m b¹c mµu - §Êt b¹c mµu ph¸t triÓn trªn ®Êt phï sa cæ cã s¶n phÈm Feralitic trªn nÒn c¬ giíi nÆng, ®©y lµ ®Êt b¹c mµu cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ, dÔ bÞ sãi mßn, röa tr«i. - §Êt b¹c mµu ph¸t triÓn trªn phï sa cæ cã s¶n phÈm Feralitic, trªn thµnh phÇn c¬ giíi trung b×nh, ®Êt cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ, hµm lîng c¸c chÊt dinh dìng nghÌo. *. Nhãm ®Êt Feralitic Ph©n bè chñ yÕu ë ®Þa h×nh ®åi nói, ®îc ph¸t triÓn trªn phï sa cæ, d¨m cuéi kÕt vµ c¸t kÕt, c¸c ®¬n vÞ ®Êt chÝnh gåm: - §Êt Feralitic biÕn ®æi do trång lóa, ®Êt Feralitic n©u tÝm ph¸t triÓn trªn phiÕn th¹ch sÐt, ®Êt Feralitic vµng ®á ph¸t triÓn trªn sa th¹ch, r¨m kÕt, ®Êt Feralitic n©u vµng trªn phï sa cæ, lo¹i ®Êt nµy diÖn tÝch kh¸ lín thÝch hîp víi c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m lµ c©y ChÌ.... b. C¸c nguån tµi nguyªn kh¸c * Tµi nguyªn níc - Nguån níc mÆt: Nguån níc chÝnh cung cÊp cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ kªnh ®µo Nói Cèc vµ mét sè con suèi, hÖ thèng m¬ng tíi, tiªu vµ ao, hå víi tr÷ lîng kh¸ tr¶i ®Òu trªn ®Þa bµn x·. - Nguån níc ngÇm: §· ®îc ®a vµo sö dông cho nhu cÇu sinh ho¹t cña nh©n d©n trong x·. Mùc níc ngÇm xuÊt hiÖn s©u tõ 23 - 25 m, ®îc nh©n d©n trong x· khai th¸c vµ sö dông.
 6. *. Tµi nguyªn nh©n v¨n Lµ mét x· cã 7 d©n téc sinh sèng gåm; Kinh, Tµy, Nïng, Dao, Hm«ng, S¸n D×u, Hoa, trong ®ã cã 83 hé theo ®¹o Thiªn chóa gi¸o, tuy nhiªn tËp trung chñ yÕu lµ ngêi kinh, víi 9.782 khÈu, tõ nhiÒu miÒn quª héi tô, do vËy phong tôc tËp qu¸n rÊt ®a d¹ng. Tr×nh ®é d©n trÝ so víi c¸c x· cña thµnh phè ë møc cao, giµu truyÒn thèng c¸ch m¹ng, ngêi d©n cÇn cï chÞu khã, cã ®éi ngò c¸n bé trÎ, cã tr×nh ®é, n¨ng ®éng nhiÖt t×nh, l·nh ®¹o c¸c mÆt ChÝnh trÞ, Kinh tÕ - x· héi, x©y dùng x· QuyÕt Th¾ng trë thµnh mét x· giµu m¹nh. 2.1.1.6.. Thùc tr¹ng m«i trêng X· QuyÕt Th¾ng diÖn tÝch ®Êt cha sö dông chiÕm tû lÖ nhá. Trong c¸c khu d©n c cã rÊt nhiÒu c©y xanh cïng víi nhËn thøc cña ng - êi d©n cho nªn m«i trêng «n hoµ, trong s¹ch ®¶m b¶o søc khoÎ cho nh©n d©n. Nh×n chung m«i trêng sinh th¸i ë x· QuyÕt Th¾ng kh¸ trong lµnh, tµi nguyªn ®Êt ®ai vµ nguån níc ®· cã dÊu hiÖu bÞ « nhiÔm, tuy nhiªn cÇn cã biÖn ph¸p tÝch cùc trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng c¶nh quan, b¶o vÖ hÖ sinh th¸i. 2.1.1.7. §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tµi nguyªn vµ m«i trêng a. Nh÷ng thuËn lîi - Lµ mét x· vÖ tinh n»m gÇn trung t©m thµnh phè, cã ®êng Hå Nói Cèc (tØnh lé 260) ch¹y qua ®· t¹o ®iÒu kiÖn t¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc giao lu kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi víi c¸c, x· kh¸c trong thµnh phè, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo híng hµng ho¸. - §Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®Êt ®ai mµu mì, ®iÒu kiÖn khÝ hËu phï hîp víi nhiÒu lo¹i c©y trång thuËn lîi cho viÖc th©m canh t¨ng vô vµ bè trÝ c¬ cÊu c©y trång, lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng ho¸ theo híng tËp trung thµnh c¸c vïng chuyªn canh lín, s¶n xuÊt l¬ng thùc, thùc phÈm, c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy vµ rau mµu, hoa c©y c¶nh cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. - HÖ thèng giao th«ng n«ng th«n t¬ng ®èi hoµn chØnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc lu th«ng hµng ho¸ vµ ®i l¹i cña nh©n d©n.
 7. §îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o cña §¶ng uû, UBND x·, nh©n d©n x· QuyÕt Th¾ng cÇn cï, chÞu khã, ham häc hái, s¸ng t¹o vµ ®oµn kÕt, cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, cã tr¸ch nhiÖm, vËn dông s¸ng t¹o ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 2.1.4.2. Nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ - Ảnh hëng cña yÕu tè khÝ hËu ph©n ho¸ theo mïa cã nh÷ng n¨m g©y nªn hiÖn tîng lò vµo mïa ma ë mét sè khu vùc thÊp, dèc vµ thiÕu níc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n vÒ mïa kh«. - Nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai cha ®îc ®¸nh gi¸ phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp chuyªn canh, c¸c ngµnh, nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp. - DiÖn tÝch ®Êt canh t¸c thÊp, diÖn tÝch kh«ng tËp trung do ¶nh h- ëng cña ®Þa h×nh h¹n chÕ ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ vïng chuyªn canh 2.1.1.8 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2.1.1.8.1. T¨ng trëng kinh tÕ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kinh tÕ cña QuyÕt Th¾ng ph¸t triÓn m¹nh, ®êi sèng nh©n d©n ngµy mét n©ng cao, c¬ cÊu kinh tÕ cã xu híng chuyÓn dÞch ®óng híng, chÝnh s¸ch kinh tÕ cô thÓ cña x· ®· thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ kinh tÕ hé gia ®×nh. QuyÕt Th¾ng lµ mét x· cã nÒn s¶n xuÊt chÝnh lµ n«ng nghiÖp bao gåm c¶ trång trät vµ ch¨n nu«i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh nghÒ kinh doanh dÞch vô trªn ®Þa bµn x· kh¸ ph¸t triÓn, ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho mét lîng lín lao ®éng mang l¹i thu nhËp cho ngêi d©n. 2.1.1.8.2. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ HiÖn t¹i c¬ cÊu kinh tÕ cña x· vÉn nÆng vÒ n«ng nghiÖp. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cßn diÔn ra chËm, c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp cha ph¸t triÓn, th¬ng m¹i vµ dÞch vô cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu giao th¬ng, mua b¸n cña nh©n d©n trong x·. Trong nh÷ng n¨m tíi x· phÊn ®Êu ®Èy nhanh tèc ®é chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng t¨ng dÇn tû träng ngµnh c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i, dÞch vô.
 8. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ gãp phÇn quan träng trong viÖc ®a nÒn kinh tÕ cña x· ph¸t triÓn, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n vµ gi÷ v÷ng chÝnh trÞ quèc phßng an ninh. 2.1.1.8.3. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ a. Khu vùc kinh tÕ n«ng nghiÖp *. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp -. Trång trät: Ngµnh trång trät chiÕm mét tû lÖ lín trong c¬ cÊu kinh tÕ kÓ tõ khi cã LuËt §Êt ®ai n¨m 1993 ra ®êi. ViÖc giao ®Êt cho ngêi d©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi ®îc thùc hiÖn, ®· t¹o c¬ së lßng tin cho ngêi d©n yªn t©m s¶n xuÊt. Ngêi d©n ®Çu t khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt ®ai mét c¸ch ®óng møc, hîp lý vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y díi sù híng dÉn chØ ®¹o cña §¶ng uû, UBND x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña QuyÕt Th¾ng ®· ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng. + VÒ c©y lóa: DiÖn tÝch lóa chiªm xu©n cã 168,40 ha, n¨ng suÊt ®¹t 42,42 t¹/ha, lóa mïa 279,3 ha, n¨ng suÊt ®¹t 42,38 t¹/ha. Tæng diÖn tÝch lóa c¶ n¨m 447,70 ha, n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t 42,40 t¹/ha, tæng s¶n lîng l¬ng thùc c¶ n¨m lµ 1.906,42 tÊn. + VÒ diÖn tÝch ng« lµ 35,00 ha, n¨ng suÊt 40 t¹/ha, diÖn tÝch trång tre b¸t bé 1,25 ha, diÖn tÝch chÌ 110,90 ha, diÖn tÝch trång cá 3,50 ha. - Ch¨n nu«i Toµn x· cã tæng ®µn tr©u 579 con, ®µn bß sinh s¶n vµ bß thÞt 172 con, ®µn lîn thÞt 9.500 con, lîn n¸i 500 con. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè lîng vµ chÊt lîng ®µn gia sóc t¨ng m¹nh theo tõng n¨m, ®iÒu ®ã cho thÊy ®îc sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i trªn ®Þa bµn x·, ®èi víi ®µn gia cÇm, còng nh t×nh tr¹ng chung cña c¶ níc do ¶nh hëng cña dÞch cóm gµ nªn ph¸t triÓn chËm, trong n¨m 2005 x· ®· tæ chøc tiªm phßng dÞch cóm gµ 2 ®ît víi sè lîng 34.141 con. *. C¸c ngµnh nghÒ dÞch vô kh¸c
 9. TiÓu thñ c«ng nghiÖp ®· vµ ®ang cã sù ph¸t triÓn ®a ngµnh nghÒ ë tõng quy m« kh¸c nhau, mét sè ngµnh nghÒ cã tèc ®é t¨ng trëng kh¸ nh: chÕ biÕn chÌ kh«, c¬ khÝ, gß hµn, méc, x©y dùng, söa ch÷a xe m¸y, xay x¸t, … gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng t¹i chç cña x·. DÞch vô th¬ng m¹i còng ®ang tõng bíc ph¸t triÓn tèt, nh©n d©n tËp trung vµ chñ ®éng më nhiÒu cöa hµng võa vµ nhá, tæng møc lu©n chuyÓn hµng ho¸ trªn ®Þa bµn vµ tæng møc b¸n lÎ hµng n¨m ®Òu t¨ng, hµng ho¸ phong phó, ®a chñng lo¹i, gi¸ c¶ æn ®Þnh gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, tiªu dïng cña nh©n d©n. C¸c dÞch vô vËt t n«ng nghiÖp, dÞch vô bao tiªu s¶n phÈm n«ng nghiÖp, dÞch vô ¨n uèng…, ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm. 2.1.1.8.4. D©n sè - lao ®éng vµ viÖc lµm a. D©n sè D©n sè n¨m 2005 cña x· lµ 10.474 khÈu víi 1.994 hé (trong ®ã cã 84 hé theo ®¹o Thiªn chóa gi¸o), bao gåm nhiÒu d©n téc anh em chung sèng: Kinh, Tµy, Nïng, Dao, Hm«ng, S¸n D×u, Hoa…Trong ®ã chñ yÕu lµ d©n téc kinh, víi 9.782 khÈu. C«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®îc xem lµ mét trong nh÷ng ch¬ng tr×nh kinh tÕ - x· héi quan träng cña x· nãi riªng vµ toµn thµnh phè nãi chung, ®îc triÓn khai tÝch cùc. b. Lao ®éng, viÖc lµm vµ thu nhËp QuyÕt Th¾ng cã mét lùc lîng lao ®éng kh¸ dåi dµo, nÒn kinh tÕ cña x· phô thuéc vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, theo tÝnh chÊt chung cña ngµnh n«ng nghiÖp lµ mang tÝnh thêi vô nªn t×nh tr¹ng lao ®éng thiÕu viÖc lµm khi mïa vô xong, mét sè bé phËn ®i lµm ¨n n¬i kh¸c, cßn l¹i mét lîng lín lao ®éng d thõa kh«ng cã viÖc lµm. PhÇn lín lao ®éng cña x· cha ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n, do ®ã dï sè lîng lao ®éng dåi dµo, nhng sè lîng lao ®éng ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc cã øng dông trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i l¹i thÊp. ViÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cho ngêi lao ®éng trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o t¹i chç ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh. MÆt kh¸c, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chñ
 10. tr¬ng cña x· lu«n khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho lao ®éng t¹i x·, gãp phÇn t¨ng thu nhËp n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh tinh thÇn cña nh©n d©n trong x·. 2.1.1.8.5. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn khu d©n c n«ng th«n Do tÝnh chÊt cña ®Þa h×nh, d©n c ph©n bè kh«ng tËp trung, n»m tr¶i kh¾p trªn toµn diÖn tÝch ®Êt ®ai cña x·, xen kÏ víi ®ång ruéng vµ nh÷ng qu¶ ®åi. MËt ®é d©n sè ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c xãm. D©n c ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh÷ng n¨m tríc ®©y theo tÝnh tù ph¸t, do vËy nhu vÒ cÇu diÖn tÝch ®Êt ë trong c¸c khu d©n c lín ph¸t triÓn theo h×nh thøc tù ph¸t, ®iÒu ®ã t¹o nªn nhiÒu ®iÓm d©n c ph©n t¸n nhá lÎ, chia c¾t diÖn tÝch ®Êt canh t¸c, g©y khã kh¨n còng nh h¹n chÕ ®Õn hiÖu qu¶ sö dông ®Êt trong s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n. 2.1.1.8.6. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng a. Giao th«ng Tæng diÖn tÝch ®Êt giao th«ng theo kiÓm kª 2005 cã 159,04 ha, trªn ®Þa bµn x· cã kho¶ng 4 km trôc ®êng Hå Nói Cèc (TØnh lé 260) ®îc r¶i nhùa, ®©y lµ mét lîi thÕ vÒ giao th«ng, giao lu hµng ho¸ cña nh©n d©n víi c¸c vïng l©n cËn. Bªn c¹nh ®ã, x· cßn cã hÖ thèng ®êng liªn th«n, liªn x· ®· c¬ b¶n ®îc r¶i cÊp phèi, bª t«ng ho¸ trong khu d©n c thuËn lîi cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña nh©n d©n. b. Thuû lîi DiÖn tÝch ®Êt thuû lîi cña x· hiÖn t¹i lµ 31,89 ha, víi hÖ thèng dµy ®Æc kªnh m¬ng phôc vô tíi tiªu cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, trong nh÷ng n¨m qua nhiÒu tuyÕn ®· ®îc cøng ho¸, ®Æc biÖt lµ tuyÕn N7A, tuy nhiªn, ®Ó ®¸p øng tèt h¬n cho s¶n xuÊt, trong thêi gian tíi x· sÏ tiÕp tôc n©ng cÊp më réng, më míi, n¹o vÐt kÕt hîp víi cøng ho¸ nh÷ng tuyÕn m¬ng chÝnh ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt ®îc thuËn lîi h¬n. c. Y tÕ X· cã tr¹m y tÕ n»m trong khu©n viªn cña UBND x·, víi ®éi ngò c¸n bé nhiÖt t×nh. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n lu«n ®îc duy tr× thêng xuyªn, liªn tôc vµ chÊt lîng ngµy cµng ®- îc n©ng cao, ®· ®îc ®Çu t trang thiÕt bÞ phôc vô nhu cÇu ch¨m sãc, b¶o
 11. vÖ søc khoÎ cña nh©n d©n. Tr¹m lu«n lµm tèt chÕ ®é thêng trùc, kh¸m vµ ®iÒu trÞ bÖnh nh©n t¹i tr¹m vµ t¹i gia ®×nh bÖnh nh©n. Thùc hiÖn tèt tiªm chñng më réng, qu¶n lý c¸c bÖnh x· héi, phßng ngõa kh«ng ®Ó dÞch bÖnh ph¸t sinh vµ l©y lan. N¨m 2005 kh¸m bÖnh t¹i tr¹m 5.319 lît ngêi, ®iÒu trÞ cho 3.129 lît bÖnh nh©n, c«ng t¸c tiªm chñng më réng hµng n¨m ®Òu hoµn thµnh kÕ ho¹ch, c¸c ch¬ng tr×nh vÒ y tÕ cho hé nghÌo vµ ch¬ng tr×nh thùc hiÖn xo¸ mï loµ ®îc quan t©m chØ ®¹o kÞp thêi, s©u s¸t, ®óng ®èi tîng theo quy ®Þnh, c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng d©n sè, gia ®×nh trÎ em, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai ®îc ®Èy m¹nh. C«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®· ®îc thêng xuyªn quan t©m chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn do ®ã ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, x· ®· tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh cho ngêi cao tuæi, c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch vµ c¸c ®èi tîng thuéc hé nghÌo. Bªn c¹nh ®ã, tr¹m cßn phèi hîp víi nhµ trêng lµm tèt c«ng t¸c y tÕ häc ®êng. C¸n bé y tÕ cña tr¹m ®îc tham gia häc tËp c¸c líp ®µo t¹o tËp huÊn n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô. d. Gi¸o dôc - §µo t¹o DiÖn tÝch ®Êt gi¸o dôc cña x· hiÖn t¹i lµ 56,87 ha. Trªn ®Þa bµn x· cã trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn. Trong nh÷ng n¨m qua, do nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ngµnh gi¸o dôc, chÝnh quyÒn x· ®· ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc, x©y dùng trêng líp khang trang, trang thiÕt bÞ ®å dïng gi¶ng d¹y tõng bíc ®¸p øng ®îc nhu cÇu d¹y vµ häc. Trêng mÇm non duy tr× 3 líp häc, víi 81 ch¸u, trêng tiÓu häc cã 462 häc sinh, trêng trung häc c¬ së cã 387 häc sinh. C¸c phong trµo cña nhµ tr- êng ®Òu ho¹t ®éng tèt, ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua nh©n kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín ®¹t kÕt qu¶ cao, huy ®éng 100% trÎ em ®Õn ®Õn trêng ®óng ®é tuæi. d. V¨n ho¸ - thÓ dôc thÓ thao N¨m 2005 x· QuyÕt Th¾ng ®îc Chñ tÞch níc phong tÆng danh hiÖu "Anh hïng LLVTND thêi kú kh¸ng chiÕn chèng mü cøu níc". Phong trµo
 12. ho¹t ®éng v¨n ho¸ - v¨n nghÖ, TDTT lu«n ®îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn, c¸c c©u l¹c bé v¨n thÓ ho¹t ®éng ®Òu, h×nh thøc ho¹t ®éng ®a d¹ng, phong phó. Phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c” ®îc toµn d©n hëng øng. Thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n ph¸t triÓn v¨n ho¸, träng t©m lµ x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸, lµnh m¹nh ho¸ viÖc hiÕu hû, lÔ héi, bµi trõ mª tÝn dÞ ®oan, sè hé ®îc c«ng nhËn gia ®×nh v¨n ho¸ n¨m 2005 lµ 1.121 hé. X©y dùng quy íc ho¹t ®éng cña xãm v¨n hãa, ®îc thµnh phè c«ng nh©n 10/10 xãm v¨n hãa. C«ng t¸c v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc, thÓ thao, th«ng tin truyÒn thanh ngµy cµng ®æi míi, ph¸t triÓn më réng phong trµo v¨n nghÖ quÇn chóng, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, x· ®· tæ chøc thµnh c«ng ®¹i héi thÓ dôc, thÓ thao lÇn thø 2, c¸c m«n thÓ thao ®îc duy tr× ph¸t triÓn m¹nh lµ bãng ®¸, bãng chuyÒn, cÇu l«ng. C¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ quÇn chóng, c©u l¹c bé th¬ ®îc duy tr× tæ chøc, thêng xuyªn tham gia tèt trong c¸c ®ît héi diÔn, giao lu mõng §¶ng, mõng xu©n, kû niÖm nh÷ng ngµy lÔ lín, nh÷ng ngµy tæng kÕt héi häp cña ®oµn thÓ, ban ngµnh, c¸c ho¹t ®éng lÔ héi truyÒn thèng cña x· ®îc kh«i phôc, qu¶n lý, duy tr× thêng xuyªn. C«ng t¸c th«ng tin truyÒn thanh ®· ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn tèt c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ níc. e. N¨ng lîng - Bu chÝnh viÔn th«ng Bu chÝnh viÔn th«ng: X· ®· x©y dùng ®iÓm bu ®iÖn v¨n ho¸, ®¶m b¶o nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c, sè hé cã ®iÖn tho¹i nhµ riªng t¨ng lªn, cung cÊp s¸ch, b¸o phôc vô th«ng tin cho nh©n d©n ngµy mét tèt h¬n. N¨ng lîng ®iÖn: X· ®· cã nhiÒu cè g¾ng phèi hîp víi ngµnh ®iÖn trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÖn, ®iÒu tiÕt nguån ®iÖn tõ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®¸p øng nhu cÇu sö dông cña nh©n d©n. 2.1.1.8.7. An ninh quèc phßng Thùc hiÖn ph¸p lÖnh vÒ d©n qu©n tù vÖ - dù bÞ ®éng viªn vµ c«ng an nh©n d©n, lùc lîng quèc phßng an ninh cña x· thêng xuyªn ®îc cñng cè ®ñ vÒ sè lîng, chÊt lîng. Hµng n¨m tæ chøc huÊn luyÖn, tËp huÊn chuyªn m«n, n©ng cao nghiÖp vô, lùc lîng dù bÞ ®éng viªn, d©n
 13. qu©n tù vÖ. §©y lµ lùc lîng nßng cèt trong gi÷ g×n an ninh trËt tù an toµn x· héi. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ phßng chèng téi ph¹m, phßng chèng ma tuý, t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, tæ chøc liªn kÕt: C«ng an + Cùu chiÕn binh + Thanh niªn; C«ng an + Thanh niªn + Nhµ trêng ®Ó phßng chèng téi ph¹m ma tuý. X· ®· tiÕn hµnh qu¶n lý tèt c«ng t¸c hµnh chÝnh, nh©n khÈu gi÷ g×n an ninh trËt tù trªn ®Þa bµn, ph¸t ®éng quÇn chóng tham gia phong trµo phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, phong trµo an toµn giao th«ng, kÕ ho¹ch phßng ch÷a ch¸y, chèng b·o lôt… C«ng t¸c tuyÓn qu©n cña x· lu«n lu«n ®¹t vµ vît chØ tiªu (n¨m 2005 cã 14/13 thanh niªn nhËp ngò, vît chØ tiªu). §Ó chuÈn bÞ cho c¸c ®ît tuyÓn qu©n x· ®· tiÕn hµnh rµ so¸t, lËp danh s¸ch thanh niªn trong ®é tuæi nhËp ngò, ph©n lo¹i c¸c ®èi tîng ®îc miÔn, ho·n, t¹m ho·n c«ng bè c«ng khai ®¶m b¶o d©n chñ ®óng ph¸p luËt. 2.1.1.8.8. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, x· QuyÕt Th¾ng cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh vÒ kinh tÕ, tæng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng, n¨m 2000 thu nhËp b×nh qu©n 150.000®/ngêi/th¸ng, ®Õn n¨m 2005 thu nhËp b×nh qu©n 370.000®/ngêi/th¸ng. Thùc hiÖn chñ tr¬ng giao ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n cña §¶ng vµ Nhµ níc, ®ßi hái ph¶i t¨ng cêng viÖc qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ h¬n khi ®Êt ®ai ®îc coi lµ hµng hãa cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt. Cïng víi sù gia t¨ng d©n sè, viÖc ®Èy m¹nh c¸c ngµnh kinh tÕ, x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt; giao th«ng, thuû lîi, ®Êt ë, c¸c khu trung t©m v¨n ho¸ - thÓ thao vµ th¬ng m¹i - kinh doanh dÞch vô tÊt yÕu ph¶i lÊy vµo ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Áp dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gi¶m lao ®éng trùc tiÕp cña con ngêi. lµm cho nguån lao ®éng n«ng nghiÖp ngµy cµng gi¶m, ®ßi hái cã sù bè trÝ viÖc lµm cho lîng lao ®éng d thõa. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ ph¸t triÓn cña x· héi sÏ g©y ¸p lùc trùc tiÕp ®èi víi viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. Trong khi
 14. ®Êt ®ai cã h¹n, sù gia t¨ng d©n sè, ph¸t triÓn ngµnh, nghÒ ®Òu ®ßi hái ph¶i cã quü ®Êt ®Ó x©y dùng. §øng tríc nh÷ng yªu cÇu ph¸t triÓn chung cña x· ®ßi hái §¶ng bé vµ chÝnh quyÒn ph¶i cã chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi mét c¸ch hîp lý nhÊt, khai th¸c sö dông hiÖu qu¶ tµi nguyªn ®Êt ®ai, nh»m x©y dùng ®êi sèng nh©n d©n c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn, x©y dùng x· QuyÕt Th¾ng thµnh mét x· giµu ®Ñp - v¨n minh. 2.1.2 Giới thiệu về xóm Cây Xanh Về Điều kiện tự nhiên: - vị trí địa lý: Thuận lợi, đường giao thông chạy ngang qua xóm , tiếp giáp với xóm Trung Thành, Bắc Thành, Nam Thành , Thái Sơn 1, Thái sơn 2, Gò Móc. - Có tổng diện tích là 198 ha Về điều kiện kinh tế: - Thu nhập bình quân đầu người 18 triệu đồng/người/năm. - Cơ cấu kinh tế của xóm đa dạng: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, trong đó dịch vụ được chú trọng. - Xóm chủ yếu trồng lúa, chè,ngô, lạc, keo,…..Diện tích đất cho trồng trọt tương đối rộng diện tích đất nông nghiệp là 158.4 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 69 ha, diện tích trông chè là 10ha, diện tích trồng lúa, ngô và các loại cây hoa màu khác 79.4 ha. - Các dịch vụ thương mại đang được chú trọng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nhưng chưa được hoàn thiện, mới có khoảng 50% là kênh mương hóa, và khoảng 60% là bê tông nhưng chưa đạt chuẩn nông thôn mới Về điều kiện xã hội: - Xóm có 236 hộ với 789 nhân khẩu phân bố không đồng đều - An ninh xã hội chưa ổn định, có nhiêu tệ nạn xã hội như: trộm cắp, ma túy,.. 2.2 Đối tượng điều tra Các hộ nông dân tại xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên 2.3 Địa điểm điều tra - Địa điểm: tại Xóm Cây Xanh, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. - Thời gian: từ ngày 21/04 đến hết ngày 29/04 năm 2012.
 15. 2.4 Nội dung điều tra - Một số thông tin chung về nông hộ - Tìm hiểu về trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp tại địa phương. - Tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi từ hoạt động sản xuất của người dân - Tình hình sử dụng đất đai, vốn sản xuất của các hộ gia đình. - Những kiến nghị và nguyện vọng của các hộ nông dân để nâng cao đời sống. - Các nguồn thu nhập khác ngoài nông nghiệp - Doanh thu của các hộ gia đình - Chi phí của các hộ gia đình - Thu nhập của các hộ gia đình - Đánh giá về y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng cuả địa phương 2.5 Phương pháp điều tra 2.4.1 Thu thập số liệu thứ cấp - Số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội. - Số liệu hiện trạng sử dụng đất. - Báo cáo tổng kết của Xóm Cây Xanh 2.4.2 Thu thập số liệu sơ cấp Để tiến hành điều tra nội dung trên, chúng tôi sử dụng ph ương pháp PRA (phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của ng ười dân) v ới những nội dung sau: 2.4.2.1 Chọn mẫu điều tra - Chọn thôn điều tra: chúng tôi được phân về Xóm Cây Xanh, điều tra đại diện các mặt: địa lý, dân trí và các hoạt động sản xuất. - Chọn nhóm điều tra phỏng vấn: nhóm chúng tôi chia làm 3 tổ, mỗi t ổ điều tra 6 hộ trở lên, tại Xóm Cây Xanh. 2.4.2.2 Phỏng vấn - Lập phiếu điều tra phản ánh đầy đủ các nội dung cần điều tra. - Nhóm đi phỏng vấn trực tiếp tại gia đình và thực địa sản xuất.
 16. 2.5 Phương pháp xử lý số liệu - Từ nguồn số liệu điều tra thu thập được trên địa bàn, nhóm chúng tôi tiến hành tổng hợp và phân tích: - Số liệu thu thập được trong phiếu điều tra tổng hợp theo từng nội dung. - Sử dụng các công cụ của PRA để xử lý và phân tích các thông tin để đưa ra kết quả. -Xử lý các thông tin trên word, excel, powerpoint. 2.6.Công cụ nhóm đã dùng - Bảng hỏi - Công cụ PRA: + Sơ đồ lát cắt + Sơ đồ ven + Một số công cụ PRA khác 2.7 Quá trình nghiên cứu và thảo luận - Thường xuyên xuống thăm hỏi người dân - Đi thu thập số liệu về tình hình sản xuất của 20 trong tổng s ố 236 h ộ trong thôn Cây Xanh - Nhóm cùng nhau thảo luận, tổng hợp số liệu và viết báo cáo. III. Kết Quả Và Thảo Luận. Sau 10 ngày thực tế tại địa phương nhóm chúng tôi thu thập được những kết quả sau 3.1. Thông tin chung về nông hộ 3.1.1 tỷ lệ nam nữ Hiện tại xóm có tổng dân số: 789 người Trong đó có : Nam: 355 người chiếm 45% Nữ : 434 người chiếm 55%
 17. Biểu đồ c ơ c ấu dân s ố Xóm Cây Xanh Nam Nữ 45% 55% Nam Nữ 3.1.2. Cơ cấu lao động xóm Cây Xanh - Số người trong tuổi lao động: 320 người - Số người ngoài độ tuổi lao động: 469 người Biểu đồ c ơ cấu dân số Xóm Cây Xanh 320 Trong độ tuổi lao động Ngoài độ tuổi lao động 469 Qua biểu đồ ta thấy rằng tỷ lệ trong độ tuổi lao động chiếm (40,56%) và ngoài độ tuổi lao động 59,44%, tỷ lệ người ngoài độ tuổi lao động lớn hơn người trong độ tuổi lao động 18,88% . Qua đó ta thấy nguồn nhân lực của xóm Cây xanh ít. 3.1.3. Hiện trạng sử đất Xóm Cây Xanh STT Mục đích sử dụng Diện tích (ha ) Tỷ lệ ( % ) Tổng diện tích tự nhiên 198 100% 1 Đất nông nghiệp 158,4 80% 2 Đất phi nông nghiệp 35,64 18%
 18. 3 Đất chưa sử dụng 3,96 2% Với đặc trưng là một xóm thuần nông nên diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn gần 80% chủ yếu là trồng các loại cây ngắn ngày như lúa, ngô, đỗ tương, lạc và các loại cây hoa màu khác. Đất phi nông nghiệp lớn, và đất chưa sử dụng chiếm tỷ lệ ít. 3.2. Tình hình về trồng trọt năm 2011 xóm có diện tích lúa mùa là khoảng 60 mẫu, (216.000m2). Gần đây người dân đã tìm được một số giống lúa mới có năng suất cao như: Sim 6, TH33 vào gieo cấy, ngắn ngày bình quân đạt 1.3 tạ/sào. Trong đó về lúa chiêm khoảng 45 mẫu. do thời tiết khắc nghiệt, giá rét,.. nên rất vất vả trong gieo cấy cũng như chăm sóc, xong bà con nhân dân đã hết sức cố gắng. Vậy lúa chiêm năm 2011 là một năm được đánh giá là năm đạt năng suất cao bình quân 1,8 tạ/sào. Năm 2011 do thời tiết khắc nghiệt nên diện tích ngô có hạn chế, toàn xóm có được 3 mẫu, nhưng năng suất không cao, các cây khoai sắn, lạc đỗ, rau, các loại đều giảm. *Tình hình trồng cây cảnh mang lại hiệu quả kinh tế cao như nhà ông Hoàng Lương Anh, nguyễn Văn Tuyên, nhưng quy mô trồng cây cảnh của xóm còn ít *Về cây lâm nghiệp: tổng diện tích là 69 ha năm 2011 do yêu cầu kĩ thuật toàn xóm có 1 hộ trồng được 0,4 ha cây keo. *Cây chè: toàn xóm có khoảng 25,5 ha trồng chè, và có 85 họ trồng. Năm 2011 có 10 hộ trồng mới có khoảng 22000 cây, chè lai DP1, phúc vũ tuyên và kim tuyền. có 1 số hộ có năng suất cao đạt 1.6 tạ/ sào. Đặc điểm về tiêu thụ chè tại xóm Cây Xanh Do tâm lý làm ăn nhỏ lẻ, thiếu sự hợp tác giữa người trồng chè và c ơ sở chế biến nên tình trạng người dân bán chè cho các tư thương trở nên ph ổ bi ến nên đầu ra tiêu thụ thường bấp bênh, thiếu ổn định. Do sản xuất nhỏ lẻ, thiếu công nghệ và máy móc chế biến nên các họ thường bán sản phẩm là chè tươi . Mà chè tươi là sản phẩm mang tính thời vụ và khó bảo quản nếu không ch ế biến kịp thời. Các tư thương nắm bắt tâm lý này của người dân nên liên k ết với nhau để ép giá mua sản phẩm với giá th ấp. Ngược l ại, các cơ s ở ch ế bi ến chè tại địa bàn TP Thái Nguyên, lại đi thu mua chè từ nh ững nơi khác v ề ch ế biến. Điều này làm ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín, chất lượng chè của người dân ở đấy, làm giảm thu nhập của người dân trồng chè tại địa phương. * Khó khăn về trồng trọt: + Thiếu vốn: Hầu như các nông hộ ở xóm đều thiếu vốn sản xuất, cho nên quy mô sản xuất kinh tế của các hộ gia đình không lớn, thẩm chí
 19. không có sự đầu tư cao, chủ yếu sản xuất lẻ tẻ theo chiều hướng tư cung tự cấp. Nguyên nhân thiếu vốn là: người dân không giám vay vốn, không giám đầu tư cao, do thủ tục vay vốn phức tạp, và tâm lý của người dân là sợ rủi ro, lãi suất cao. Nên hầu như những người dân ở đây không vay vốn + Thiếu kỹ thuật: trình độ người dân chưa cao, qua điều tra cho biết mỗi năm có 23 lần tập huấn, nhưng số lượng người dân tham gia ít, vì họ quan điểm rằng: yêu cầu kỹ thuật quá cao nên khó sản xuất, ,và đòi hỏi phải đầu tư cao, và họ nghĩ rằng sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống dễ dàng hơn, không cần phải đầu tư cao + Thiếu nước: nguồn nước được cung cấp nhưng không đủ dể tưới tiêu trong mùa khô, kênh mương bê tông chưa được hoàn thiện, chưa được đảm bảo, không có hồ chứa nước. + Đất xấu: chủ yếu là đất cát pha, nên không đa dạng được các loại cây, và năng suất cây trồng không cao. + Thiếu nhân lực: Vì không có nhân lực nên người dân thường làm 2 vụ/năm. Không muốn khai hoang thêm đất, không muốn làm ăn lớn, không mở trộng quy mô sản xuất + Sâu bệnh: do thời tiết thay đổi thất thường trong năm nên rất khó kiểm soát, thuốc phun sâu bệnh thì đắt 3.3. Tình hình chăn nuôi Người dân chủ yếu chăn nuôi là tự cung tự cấp, ph ục vụ cho gia đình nên số lượng ít, quy mô nhỏ, không có đầu tư cao, chăn nuôi ở đây ch ủ y ếu là gia cầm. Về thực trạng toàn xóm có 46 hộ, nuôi 69 con trâu, 85 hộ nuôi lợn nái với số lượng 113 con có 16 hộ, nuôi từ 2 con trở lên. Các hộ tiêu bi ểu nh ư anh Trịnh Văn Long, ông Hạnh. Ông Khang. + Đàn thịt lợn ước đật 340 của các hộ như: chị Nga Thành, ông +Thêm…… + Đàn vịt để khoảng 200 con như hộ : Kiều Văn Tuấn. và còn lại là các h ộ nuôi nhỏ lẻ. + Đàn gà ước đạt 4500 con, có hộ anh Kiểm là nuôi mô hình có số lượng lớn Năm 2011 xóm có nhận và tham gia chương trình nuôi gà thí điểm nông thôn mới với số lượng 1300 cho 21 nhà giao cho phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh. + Đàn chó: toàn xóm có khoảng 150 con chó các loại + Ngoài ra trong xóm còn có các mô hình chăn nuôi mang l ại hiểu qu ả kinh t ế cao như: nuôi bồ câu bán giống và thịt + Diện tích nuôi thuỷ sản của xóm ta khoảng 1 mẫu, c ơ b ản là nuôi đ ể ăn, có một số hộ có diện tích tương đối lớn, năng suất cao gấp 5-6 lần so với cây lúa. - Khó khăn:
 20. Qua điều tra cho thấy khó khăn chăn nuôi cuả người dân chủ yếu là: + Dịch bệnh: trong năm vừa rồi ở xóm Cây Xanh, Xã Quyết Th ắng có xuất hiện dịch bệnh trong chăn nuôi, đã làm cho số lượng chăn nuôi trong xóm giảm mạnh. Người dân mất tự tin không chăn nuôi nữa, các loại dịch bệnh như: tụ huyết trùng, newcatxo. +Thiếu kĩ thuật: trong 1 năm có 2 đợt tấp huấn kĩ thuật về chăn nuôi, nhưng người dân lại không tham gia đầy đủ, nên trình độ kĩ thuật chưa cao, người dân thường thường sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống nên năng suất đạt được chưa cao, chất lượng chăn nuôi chưa tốt +Thiếu vốn: người dân ở xóm hầu như không vay vốn để s ản xu ất, nên sản xuất với quy mô còn nhỏ, chăn nuôi ph ải cần đ ầu tư cao nên ng ười dân sợ rủi ro. + Giá thành mua, bán bấp bênh: giá thành sản phẩm th ường bấp bênh, người dân hay hoang mang, nên sản xuất còn lẻ tẻ, không có quy mô lớn. 3.4. Tình hình dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp tại địa phương Trong xu hướng của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xã đã chú trọng phát triển ngành dịch vụ thương mại và ph át huy đa dạng các mặt hàng ngành tiểu, thủ công nghiệp nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu tai chỗ và lao động nông nghiệp khi nông nhàn. Một số ngành tiểu, thủ công nghiệp của địa phương như: đan lát, làm gạch, ngói... góp ph ần làm tằng thu nh ập cho các hộ gia đình trong xã. Đồng thời với sự chỉ đạo của UBND Xã Quy ết Th ắng chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn nhân dân phát huy thế m ạnh v ốn có của địa phương phối hợp với các công ty mở các lớp dạy nghề cho nhân dân. Các hoạt động của ngành dịch vụ như: cung ứng vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, dịch vụ khuyến nông... chủ yếu là phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của địa phương. - khó khăn: + Trình độ sản xuất hạn chế + Quy mô sản xuất nhỏ lẻ + Thiếu nguyên liệu cho sản xuất + Thị trường tiêu thụ hạn chế + Cở sở hạ tầng chưa đáp ứng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản