intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thực tập: Nhà lên men hệ thống rác thải

Chia sẻ: Phan Minh Hoan | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:9

108
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây la ̀ giai đoaṇ đâù tiên cuả quá triǹ h xư ̉ ly ́ rác thaỉ .Rać tư ̀ cać nơi đưa về sau khi cân đo sẽ được đưa đến đây để sàng lọc phân loại rác hữu cơ và rác phi hữu cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Nhà lên men hệ thống rác thải

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT NAM ĐỊNH KHOA ĐIỆN -ĐIỆN TỬ ---  --- BÁO CÁO THỰC TẬP SCADA NHÀ LÊN MEN HỆ THỐNG RÁC THẢI ( ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ) Nhóm sinh viên : Phan Minh Hoàn Vũ Đức Hoà : Tô Văn Hiếu : Giáo viên hướng dân : ̃ Th.s Trần Hiếu Lớp : ĐL-ĐĐT4 Page 1
  2. Nam Định 28/3/2011 PhÇn I : Më ĐÇu ---------   --------- - R¸c th¶i sinh ho¹t lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi ®èi víi toµn x· héi, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp hãa ®ang diÔn ra nhanh chãng nh hiÖn nay. - ë c¸c ®« thÞ lín cña ViÖt Nam, r¸c th¶i ®· vµ ®ang g©y « nhiÔm m«i tr êng trÇm träng. Xö lý r¸c lu«n lµ vÊn ®Ò lµm ®au ®Çu c¸c nhµ qu¶n lý m«i tr êng ®« thÞ. Kh«ng riªng g× ®èi víi c¸c ®« thÞ ®«ng d©n c, viÖc chän c«ng nghÖ xö lý r¸c nh thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao, kh«ng g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ xÊu vÒ m«i tr êng trong t¬ng lai vµ Ýt tèn kÐm chi phÝ lu«n lµ nçi bøc xóc cña c¸c ngµnh chøc n¨ng. - Víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ sù gia t¨ng d©n sè trong thêi gian qua, bé mÆt cña n«ng th«n ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng vïng ®ång b»ng cã nhiÒu thay ®æi s©u s¾c. N«ng th«n ViÖt Nam hiÖn nay cßn rÊt Ýt nhµ tranh v¸ch ®Êt, hÇu hÕt nhµ ®· ® îc lîp ngãi hoÆc ®æ bª t«ng. DiÖn tÝch ë cña ngêi n«ng d©n còng kh«ng cßn réng r·i nh tríc kia, vên, s©n ®· bÞ thu hÑp l¹i vµ còng ®îc x©y g¹ch, l¸ng xi m¨ng. Song song víi viÖc ®êi sèng cña ngêi d©n ®îc n©ng cao th× ë n«ng th«n ViÖt Nam hiÖn nay còng gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ « nhiÔm m«i trêng do r¸c th¶i sinh ho¹t g©y ra. ë c¸c thµnh phè, vÊn ®Ò xö lý r¸c th¶i ®· ® îc Nhµ níc ®Çu t gi¶i quyÕt. Tr¸i l¹i, ë n«ng th«n, do ®Æc ®iÓm d©n ë ph©n t¸n, c¸c lµng x· trong c¶ níc nhiÒu v« kÓ. Do vËy, Nhµ níc cha thÓ gióp c¸c ®Þa ph¬ng gi¶i quyÕt xö lý r¸c th¶i sinh ho¹t. R¸c vøt ë bÊt cø n¬i nµo cã thÓ vøt, c¸c ®èng r¸c r¶i r¸c kh¾p lµng, kh«ng ® - îc xö lý ®· trë nªn bÊt tiÖn cho sinh ho¹t ®ång thêi còng lµ nguån dÞch bÖnh cho ngêi d©n. - Còng gièng nh r¸c th¶i cña thµnh phè, r¸c th¶i ë n«ng th«n còng cã ®ñ c¸c thµnh phÇn dÔ ph©n hñy vµ khã ph©n hñy sinh häc: l¸ rau, l¸ c©y, vá qu¶, tói nilon, chai lä nhùa, thñy tinh, g¹ch, ngãi, vá hÕn, vá sß… - Nh vËy kh«ng riªng ë thµnh phè hay c¸c khu ®« thÞ mµ ngay c¶ ë n«ng th«n nhu cÇu xö lý r¸c th¶i lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o mét m«i trêng xanh s¹ch ®Ñp. Page 2
  3. Sau thêi gian nghiªn cøu, häc tËp t¹i trêng vµ thêi gian thùc tËp díi nhµ m¸y nhóm em ®· ®îc nhËn đề tai:" Nghiªn cøu thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t cho nhµ lªn men ̀ trong nhµ m¸y xö lý r¸c th¶i sö dông PLC S7-300 ". Phần II :Quy Trinh Công Nghệ ̀ Page 3
  4. trinh công nghệ cua nhà lên men hệ thông sử lý rac thai bao gôm 4 ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̀  Quy ̣ giai đoan Giai đoan I : Xử lý phân loai rac ̣ ̣́ - Đây là giai đoan đâu tiên cua quá trinh xử lý rac thai.Rac từ cac nơi đưa về sau khi ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ́ cân đo sẽ được đưa đên đây để sang loc phân loai rac hữu cơ và rac phi hữu cơ ́ ̀ ̣ ̣́ ́ Giai đoan II: Ủ lên men (ủ thô) ̣ - Sau khi rac được phân loai xong thì ta tiêp tuc tiên hanh ủ men.Thời gian ủ men diên ́ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ra trong 25 ngay kể từ khi dưa rac vao lò u.Giai đoan nay cung được chia lam 4 giai ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̃ ̀ đoan ứng với cac khoang nhiêt độ khac nhau ̣ ́ ̉ ̣ ́ Giai đoan đâu: nhiêt độ ủ men ở mức 53-570 C trong 7 ngay ̣ ̀ ̣ ̀ + Giai đoan hai: nhiêt độ ủ men ở mức 47-53 C trong 6 ngay ̣ ̣ ̀ 0 + Giai đoan giữa: nhiêt độ ủ men ở mức 42-47 C trong 6 ngay ̣ ̣ ̀ 0 + Giai đoan cuôi: nhiêt độ ủ men ở mức 38-42 C trong 6 ngay ̣ ́ ̣ ̀ 0 + Ở giai đoan nay rac ta cân phai ủ rac ở nơi kin đao để thuân tiên cho viêc lên men.Cụ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ thể ở nhà may nay đã thực hiên là ủ rac trong cac vach ngăn có lợp mai che để tranh ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ mưa.Ta cân phai hêt sức chú ý khi tiên hanh ủ ,bởi nhiêt độ ứng với từng giai đoan ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̣ khac nhau sẽ quyêt đinh trực tiêp đên chât lượng cua phân bon vi sinh sau nay. ́ ̣́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ Giai đoan III: Ủ chin ̣ ́ - Sau khoang 25 ngay để ủ men luc nay ta sẽ chuyên rac sang môt nơi thoang mat ,có ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ mai che để ủ chin.Thời gian nay diên ra trong khoang 30 ngay,trong thời gian nay rac ́ ́ ̀ ̃ ̉ ̀ ̀ ́ cua chung ta cân phai tranh tiêp xuc với nước và phai thường xuyên đao trôn rac để ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ cho quá trinh ủ chin diên ra đông đêu ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ ́ Giai đoan IV: Đong goi - Rac sau khi ủ chin xong sẽ được chuyên đên xưởng đong goi để đong goi lai sau đó ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣́ xuât đi nơi khac tiêp tuc qua chế biên để tao ra phân vi sinh ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ Page 4
  5. Phân III:Xac Đinh Nguyên Lý ̀ ́ ̣ Mô Hinh Phân Câp Chức Năng ̀ ́ I. Page 5
  6. II. Lựa Chon Thiêt Bị Cho Hệ Thông ̣ ́ ́ • PT100: goi là nhiêt điên trở hoăc RTD (36 cai) ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̃ Chung loai: E52MY-hang OMRON ̉ 0 Dai đo: 0-400 C • RELAY: MY 2DC24 ́ (38 cai) ̀ Nguôn: 24VDC ,Ith=3-5A ̉ Tai: 220VAC ,5A 24VDC ,3A • RELAYTIMER: H3JA-8CDC2410S (1 cai)( ́ ̀ Nguôn: 24VDC ̀ ́ ̉ Đâu ra tiêp điêm: 250VAC ,5A ́ 8 chân căm • MAY BƠM (pumps): CM52-160C ́ ́ (1 cai) Pđm : 2,3KW Iđm : 4A F=50Hz/380V/2900rpm • QUAT (fan): 230/400V:DB-HF-A4 (18 cai) ̣ ́ Pđm : 18,5KW Iđm : 30A Page 6
  7. ̀ F=50Hz/380V/2900 vong/phut́ • CÔNG TĂC TƠ(meter switch): HIMC40(2 cai) ́ ́ Pđm = 18,5KW Iđm = 40A U= 220/380V Tiêp điêm phụ : 2NO+2NC ́ ̉ • PLC S7-300 CPU314C - 2DP ́ (1 cai) Đâu vao số ̀ ̀ : 24 Đâu ra số ̀ : 16 Đâu vao tương tự : 4+1 ̀ ̀ Đâu ra tương tự : 2 ̀ Chức năng công nghệ đi kem:4 bộ đêm và 1 kênh cho vị trí ̀ ́ • PC (Personal computer) ́ (1 cai) CPU: 2cue2.5 RAM: 2G CAM BIÊN MỨC NƯỚC 61F-G4 AC110/220(1 cai) ̉ ́ ́ • ̀ Nguôn: 110/220 Bộ tiêp điêm rơle đâu ra: 250VAC/5A ́ ̉ ̀ Đôi với may bơm ta dung dây dân có S= 1,5mm2 ,Iđm= 10A ́ ́ ̀ ̃ • Đôi với quat ta dung dây dân có S= 6 mm2 ́ ̣ ̀ ̃ ,Iđm= 40A • Con lai cac kêt nôi khac ta dung dây dân loi đôi có S= 1,5 mm2 ,Iđm=10A ̣̀́ ́ ́ ́ ̃ ̃ • Viêc chon dây ta ap dung công thức:  ̣ ̣ ́ ̣ • Page 7
  8. ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ Phân IV: Cac Phân Mêm Biên Soan Lâp Trinh Ở đây ta sử dung phân mêm Simatic S7 300 để lâp trinh cho PLC ,đông ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ - thời sử dung ngôn ngữ để lâp trinh là LAD. ̣ ̣ ̀ - Bên canh đó ta cung sử dung phân mêm Simatic WinCC để tao giao diên ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́́ kêt nôi trên may tinh - Vẽ lưu đồ giai thuât cua chương trinh ̉ ̣̉ ̀ Page 8
  9. Page 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2