intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty Dệt 8/3

Chia sẻ: Nguyên Giao Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

334
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp "Quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty Dệt 8/3" trình bày đặc điểm công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp, mục tiêu của công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp, nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất và tác nghiệp trong công ty. Tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty Dệt 8/3

  1. Qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp trong C«ng ty dÖt 8/3 I.§Æc ®iÓm C«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp cña C«ng ty dÖt 8/3. C«ng ty DÖt 8/3 lµ mét trong nhiÒu tæ chøc kinh tÕ tham gia c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ trêng vµ thu vÒ cho m×nh mét kho¶n lîi nhuËn nhÊt ®Þnh. C«ng ty cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi m«i trêng bªn ngoµi vµ cã cÊu tróc bªn trong gåm nhiÒu ph©n hÖ kh¸c nhau. §Ó thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh, C«ng ty ®· tæ chøc tèt c¸c bé phËn cÊu thµnh nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n. S¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng ph©n hÖ chÝnh cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc t¹o ra s¶n phÈm hoÆc cung cÊp dÞch vô, lµ chøc n¨ng, nhiÖm vô c¬ b¶n cña C«ng ty. H×nh thµnh ph¸t triÓn vµ tæ chøc ®iÒu hµnh tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ c¬ së lµ yªu cÇu thiÕt yÕu ®Ó C«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng. C«ng ty x¸c ®Þnh qu¶n trÞ t¸c nghiÖp lµ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, ho¹ch ®Þnh, tæ chøc ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t vµ kiÓm tra theo dâi hÖ thèng s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu s¶n xuÊt ®· ®Ò ra. YÕu tè trung t©m cña qu¶n lý s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi. §ã lµ qu¸ tr×nh chÕ biÕn, chuyÓn ho¸ c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ h×nh thµnh hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mong muèn ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty phô thuéc rÊt lín vµo viÖc thiÕt kÕ, tæ chøc vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh biÕn ®æi nµy. TËp thÓ Ban l·nh ®¹o C«ng ty DÖt 8/3 lu«n x¸c ®Þnh ®óng ®¾n tÇm quan träng cña c«ng t¸c Qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp cña m×nh. Víi ph¬ng tr©m “ChØ huy ®iÒu hµnh liªn tuc, kiÓm tra gi¸m s¸t thêng xuyªn” ®· vµ ®ang ph¸t huy t¸c dông trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÖt 8/3 trong thêi gian qua.
  2. Ii. Môc tiªu cña c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp trong c«ng ty dÖt 8/3 - §¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm Sîi, v¶i vµ hµng may mÆc theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Rót ng¾n thêi gian chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm, t¨ng vßng quay cña vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. - X©y dùng hÖ thèng s¶n xuÊt cña C«ng ty cã ®é linh ho¹t cao thÝch øng tèt víi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. C¸c môc tiªu cô thÓ nµy g¾n bã chÆt chÏ víi nhau t¹o ra søc m¹nh tæng hîp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh can C«ng ty DÖt 8/3 trªn thÞ trêng. iII. Néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp trong c«ng ty dÖt 8/3 1. Dù b¸o nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Dù b¸o nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc C«ng ty x¸c ®Þnh lµ mét néi dung quan träng ®Çu tiªn, lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt. Sau khi t×m hiÓu nghiªn cøu t×nh h×nh thÞ trêng, c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm, c¨n cø vµo s¶n lîng s¶n xuÊt cña C«ng ty so víi toµn ngµnh, C«ng ty ®· ®a ra dù b¸o nhu cÇu s¶n phÈm trong n¨m 2002 nh sau: BiÓu 28: Dù b¸o nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 2002 MÆt hµng §¬n vÞ Sè lîng 1. Sîi toµn bé TÊn 6950 2. Sîi b¸n - 5593 3. V¶i méc 1000m 13.507 4. V¶i T.PhÈm - 16.268 5. SP may 1000 SP 587 Trong ®ã: XK - 499 2. Bè trÝ s¶n xuÊt trong C«ng ty. Bè trÝ mÆt b»ng s¶n xuÊt lµ mét c«ng viÖc cÇn thiÕt vµ quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp cña C«ng ty DÖt 8/3.
  3. C«ng ty DÖt 8/3 lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng sîi, v¶i vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc phôc vô cho ngêi tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ chuyªn m«n ho¸ theo kiÓu liªn tôc. C¸c nguyªn liÖu ®îc xö lý theo tõng bíc c«ng nghÖ kh¸c nhau vµ ®îc kÕt hîp l¹i ®Ó cho ra s¶n phÈm cuèi cïng. C«ng ty DÖt 8/3 víi tæ chøc s¶n xuÊt bao gåm c¸c d©y chuyÒn Sîi-DÖt-Nhuém - May: Bé phËn Sîi gåm XN Sîi A, XN Sîi B, XN Sîi II víi tæng diÖn tÝch 22.000 m2, 1650 c«ng nh©n víi nhiÖm vô s¶n xuÊt sîi ®Ó b¸n vµ cung cÊp cho bé phËn dÖt. Bé phËn DÖt lµ XN DÖt víi diÖn tÝch 14.600 m 2, 800 c«ng nh©n víi nhiÖm vô s¶n xuÊt v¶i méc dïng ®Ó xö lý hoµn tÊt b¸n hoÆc b¸n v¶i méc. Bé phËn nhuém cã mét XN Nhuém, diÖn tÝch 14.800 m 2, 350 c«ng nh©n víi nhiÖm vô ®ãng kiÖn v¶i méc b¸n hoÆc nhuém sîi, nhuém v¶i, in hoa, tÈy tr¾ng v¶i cho may hoÆc b¸n. Bé phËn may cã mét XN May víi 500 m¸y, 500 c«ng nh©n (®i mét ca), nhiÖm vô may c¸c s¶n phÈm ®Ó b¸n vµ phôc vô xuÊt khÈu. Víi môc tiªu lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho dßng di chuyÓn vËt liÖu lao ®éng vµ s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trªn c¬ së tiÕt kiÖm diÖn tÝch, thêi gian di chuyÓn cña tõng yÕu tè, C«ng ty ®· c¨n cø vµo diÖn tÝch mÆt b»ng vµ quy m« s¶n xuÊt cña m×nh ®Ó thiÕt kÕ vµ lùa chän ph¬ng ¸n bè trÝ nhµ xëng, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ nh sau:
  4. BiÓu 29: MÆt b»ng s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8/3 XN C¬ §iÖn Kho Nguyªn XÝ nghiÖp May LiÖu(B«ng- X¬) Kho V¶i Kho V¶i Méc Hoµn tÊt XÝ nghiÖp Sîi II XÝ XÝ Kho thµnh XÝ nghiÖp nghiÖp nghiÖp phÈm cuèi Sîi A cïng DÖt Nhuém XÝ nghiÖp Sîi B XÝ nghiÖp N¬i DÞch vô lµm viÖc cña bé phËn qu¶n lý Phßng Phßng b¶o vÖ trùc Cöa hµng gtsp Cæng vµo
  5. 3. LËp kÕ ho¹ch c¸c nguån lùc : C«ng ty DÖt 8/3 x©y dùng kÕ ho¹ch c¸c nguån lùc bao gåm viÖc x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch tæng hîp vÒ nhu cÇu s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm Sîi, v¶i vµ hµng may mÆc, trªn c¬ së ®ã ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt nãi chung vµ cã kÕ ho¹ch chi tiÕt cho viÖc mua s¾m nguyªn vËt liÖu B«ng x¬, ho¸ chÊt… cÇn thiÕt trong tõng thêi ®iÓm nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty diÔn ra thêng xuyªn liªn tôc, víi chi phÝ thÊp nhÊt. Nhu cÇu vÒ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt ®ñ sè lîng s¶n phÈm ®· dù b¸o hoÆc ®¬n hµng trong tõng giai ®o¹n ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tæng hîp. ChÝnh v× vËy C«ng ty DÖt 8/3 ®· kÕt hîp c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ riªng lÎ víi nhau ®Ó t¹o nªn mét kÕ ho¹ch tæng hîp phôc vô tèt cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch c¸c nguån lùc cña C«ng ty. Lîng nguyªn vËt liÖu cÇn mua trong tõng thêi ®iÓm cña C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p ho¹ch ®Þnh lîng nhu cÇu vËt t, chi tiÕt, b¸n thµnh phÈm cÇn mua hoÆc s¶n xuÊt trong tõng thêi ®iÓm. 4. §iÒu ®é s¶n xuÊt : XÐt vÒ tr×nh tù c¸c néi dung cña qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh v× ®©y lµ bíc tæ chøc thùc hiÖn nh»m biÕn c¸c kÕ ho¹ch thµnh hiÖn thùc. V× vËy, ho¹t ®éng nµy phô thuéc rÊt lín vµo chÊt lîng cña c¸c néi dung thiÕt kÕ ho¹ch ®Þnh, hÖ thèng s¶n xuÊt bªn trªn. §iÒu ®é s¶n xuÊt lµ nh÷ng ho¹t ®éng x©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt trong tõng tuÇn cô thÓ vµ ph©n giao c«ng viÖc theo tõng c«ng viÖc c¬ së, tõng bé phËn, tõng ngêi lao ®éng trong hÖ thèng s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng ®iÒu ®é cã quan hÖ chÆt chÏ víi lo¹i h×nh bè trÝ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Æc biÖt lµ c¸c kh©u nh dù b¸o, thiÕt kÕ s¶n phÈm, lùa chän vµ thiÕt kÕ qu¸ tr×nh, ®µo t¹o c«ng nh©n. Thùc chÊt ®iÒu ®é s¶n xuÊt lµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng x©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt, ®iÒu phèi, ph©n giao c¸c c«ng viÖc cho tõng ngêi, tõng nhãm ngêi, tõng m¸y vµ s¾p xÕp ký tù c¸c c«ng viÖc ë tõng n¬i lµm viÖc nh»m ®¶m b¶o hoµn toµn ®óng tiÕn ®é ®· x¸c ®Þnh ®óng chÕ ®é trong lÞch tr×nh s¶n xuÊt trªn c¬ së sö dông cã
  6. hiÖu qu¶ kh¨ n¨ng s¶n xuÊt hiÖn cã cña C«ng ty. §iÒu ®é s¶n xuÊt gi¶i quyÕt tæng hîp c¸c môc tiªu tr¸i ngîc nhau nh gi¶m thêi gian chê ®îi. 5. KiÓm so¸t hÖ thèng s¶n xuÊt : Trong chøc n¨ng kiÓm so¸t hÖ thèng s¶n xuÊt C«ng ty x¸c ®Þnh hai néi dung quan träng nhÊt lµ kiÓm so¸t chÊt lîng vµ qu¶n trÞ hµng tån kho. Hµng dù tr÷ tån kho lu«n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè chiÕm tû träng chi phÝ kh¸ lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. NÕu dù tr÷ kh«ng hîp lý sÏ dÉn ®Õn ø ®äng vèn, gi¶m hÖ sè sö dông vµ vßng quay cña vèn vµ g©y ra phÐp t¾c trong s¶n xuÊt do kh«ng ®ñ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, v× vËy C«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng qu¶n trÞ hµng dù tr÷ . §iÒu nµy ®îc ®Ò cËp ®Õn víi nh÷ng m« h×nh cô thÓ øng dông trong tõng trêng hîp, hoµn c¶nh cña C«ng ty sao cho t×m cho ®îc ®iÓm c©n b»ng tèi u gi÷a chi phÝ hµng tån kho vµ lîi Ých cña dù tr÷ tån kho mang l¹i. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ tiªu thô vµ dù tr÷ cña C«ng ty, C«ng ty ®· ®a ra kÕ ho¹ch dù tr÷ cho n¨m 2002 nh sau: BiÓu 6: kÕ ho¹ch dù tr÷ c¸c mÆt hµng cña C«ng ty trong n¨m 2002 S¶n phÈm §¬n vÞ Tån ®Çu kú S¶n xuÊt trong kú Tiªu thô trong kú Tån kho cuèi kú Sîi toµn bé TÊn 200 6950 6930 220 Sîi b¸n - 150 5593 5563 180 V¶i méc 1000 m 250 13.507 13.497 260 V¶i thµnh phÈm - 370 16.268 16.248 390 SP may 1000 sp 5 587 586 6 (Nguån phßng: KÕ ho¹ch - Tiªu thô) Qu¶n lý chÊt lîng trong s¶n xuÊt lµ mét yÕu tè mang l¹i ý nghÜa chiÕn lîc cña C«ng ty DÖt 8/3 trong giai ®o¹n ngµy nay. §Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra víi chi phÝ s¶n xuÊt thÊp, chÊt lîng cao ®¸p øng ®îc nh÷ng mong ®îi cña kh¸ch hµng th× hÖ thèng s¶n xuÊt cña C«ng ty ph¶i cã chÊt l-
  7. îng cao vµ thêng xuyªn ®îc kiÓm so¸t. Ban l·nh ®¹o C«ng ty lu«n thÊy ®îc tÇm quan träng cña chÊt lîng s¶n phÈm vµ lu«n tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh, lªn kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó triÓn khai nh»m c¶i tiÕn thiÕt bÞ m¸y mãc, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®¸p øng mäi nhu cÇu cña thÞ trêng. Qu¶n lý chÊt lîng chÝnh lµ n©ng cao chÊt lîng cña c«ng t¸c qu¶n lý c¸c yÕu tè, c¸c bé phËn trong toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. Trong qu¶n lý chÊt l- îng C«ng ty DÖt 8/3 cÇn tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nhËn thøc vÒ quan ®iÓm chÊt lîng vµ vÒ qu¶n lý chÊt lîng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2