Báo cáo thực tập tốt nghiệp: "QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH"

Chia sẻ: Vuong Phi Phung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:126

1
2.177
lượt xem
580
download

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: "QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam có điều kiện rất thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản với bờ biển dài và khí hậu nhiệt đới gió mùa đã góp phần tạo nên nguồn nguyên liệu thuỷ hải sản rất phong phú ở nước ta.Thủy sản Vịêt Nam rất đa dạng với khoảng 2000 loài cá trong đó có 40 loài có giá trị kinh tế, trên 70 loài tôm, khoảng 32 loài có giá trị kinh tế, mực có khoảng100 loài và khoảng 30 loài được khai thác....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: "QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH"

 1. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “QUY TRÌNH CÔNG NGH S N XU T TH C PH M TH Y S N ÔNG L NH” SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 1
 2. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh C ng Hoà Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam c lâp - T do - H nh phúc ƠN XIN XÁC NH N Kính g i: Ban giám c Công Ty C Ph n Th c Ph m Xu t Kh u Tân Bình Chúng tôi tên: B o Quý Phương – Hà Văn i p Hi n ang là sinh viên khoá 05 khoa th y s n trư ng Cao ng Công Nghi p Th c Ph m TP HCM. Trong th i gian qua ư c s giúp c a nhà trư ng và ban giám c Công Ty C Ph n Th c Ph m Xu t Kh u Tân Bình, tôi ã hoàn thành th c t p t t ngh êp. Nay tôi làm ơn này kính mong ban giám c công ty xác nh n cho tôi ã th c t p t i công ty trong th i gian qua. Kính mong s giúp c a ban giám c công ty. Tôi xin chân thành c m ơn ! Xác nh n c a: Công Ty C Ph n Th c Ph m Xu t Kh u Tân Bình ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………. TP HCM, Ngày…. Tháng 06 Năm 2008 Ngư i vi t ơn: B o Quý Phương Hà Văn i p SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 2
 3. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh M CL C L I C M ƠN.......................................................................................................................... 5 L IM U.......................................................................................................................... 6 CHƯƠNG I: T NG QUAN V NHÀ MÁY ........................................................................ 7 1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a công ty c ph n th c ph m xu t kh u Tân Bình : .... 7 1.1.1 Gi i thi u sơ lư c v công ty:........................................................................................ 7 1.2.Sơ t ch c – b trí nhân s t i xư ng s n xu t – m t b ng nhà máy : ........................ 11 1.3 An toàn lao ng và phòng cháy ch a cháy : ................................................................... 17 1.4 X lý ph th i – nư c – khí th i và v sinh công nghi p : ............................................... 18 CHƯƠNG II: CÁC S N PH M CHÍNH .......................................................................... 21 2.1 S n ph m :......................................................................................................................... 21 2.2. NĂNG SU T C A NHÀ MÁY V I T NG LO I S N PH M................................. 24 CHƯƠNG III: NGUYÊN LI U S N XU T ..................................................................... 26 3.1 B ch tu c: ........................................................................................................................ 26 3.2 Nhi m v c a nguyên li u : .............................................................................................. 26 3.3 Các phương pháp b o qu n nguyên li u: .......................................................................... 28 CHƯƠNG IV: QUY TRÌNH CÔNG NGH S N XU T ................................................ 30 4.Quy trình s n xu t b ch tu c c t ông l nh block: .............................................................. 30 4.1Sơ quy trình s n xu t b ch tu c c t ông l nh block: .................................................. 30 4.2 Máy và thi t b : ................................................................................................................. 47 4.3 Các s c trong s n xu t và cách kh c ph c s c trong t ng công an : ...................... 51 CHƯƠNG V: KI M TRA S N PH M ............................................................................. 54 Các s n ph m chính, ph ,ph ph m c a nhà máy: ................................................................. 54 Phương pháp ki m tra s n ph m và x lý ph ph m: ............................................................. 55 Các th t c c n tuân th :......................................................................................................... 57 Giám sát và hành ng s a ch a: ........................................................................................... 58 QUY PH M S N XU T (GMP) ...................................................................................... 101 SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 3
 4. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh 1.Quy trình: ......................................................................................................................... 101 2. Gi i thích /lý do: .............................................................................................................. 101 3. Các th t c c n tuân th : ............................................................................................... 101 4.Phân công trách nhi m và bi u m u giám sát: ............................................................. 101 K T LU N VÀ KI N NGH ............................................................................................ 119 SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 4
 5. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh L I C M ƠN Chúng em xin chân thành cám ơn quý th y, quý cô khoa Th y S n ã t o i u ki n cho chúng em v cơ s v t ch t cũng như truy n t cho em nh ng ki n th c v chuyên ngành. Và th y cô ã h t lòng ch b o chúng em trong su t quá trình h c t p t i trư ng, th y cô ã t o i u ki n cho chúng em n m v ng lý thuy t và t ng bư c ti p c n th c t . c bi t em xin c m ơn th y Nguy n Công B nh, ngư i ã t n tình hư ng d n và giúp em hoàn thành t t bài báo cáo này. Chúng em xin chân thành c m ơn ban lãnh o Công ty c ph n xu t kh u th c ph m Tân Bình và các cô chú, anh ch công nhân ã t o i u ki n cho em hoàn thành t t chuyên th c t p này. Các cô chú, anh ch ã b nhi u th i gian c a mình gi i áp t t c nh ng câu h i c a chúng em. Và các cô chú, anh ch luôn ng viên nh c nh em, giúp em có th vư t qua các tr ng i trong su t th i gian th c t p và xây d ng tài. Trong quá trình hoàn thành tài này chúng em ã c g ng r t nhi u, nhưng do th i gian có h n nên tài c a chúng em không th nào tránh kh i nh ng sai sót. Vì v y em r t mong th y cô, ban lãnh o công ty cùng toàn th các cán b công nhân viên trong công ty và các b n óng góp ý ki n tài c a chúng em ư c hoàn thành t t hơn. Xin chân thành c m ơn TP.HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2008 SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 5
 6. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh L IM Đ U Vi t Nam có i u ki n r t thu n l i phát tri n ngành thu s n v i b bi n dài và khí h u nhi t i gió mùa ã góp ph n t o nên ngu n nguyên li u thu h i s n r t phong phú nư c ta.Th y s n V êt Nam r t a d ng v i kho ng 2000 loài cá trong ó có 40 loài có giá tr kinh t , trên 70 loài tôm, kho ng 32 loài có giá tr kinh t , m c có kho ng100 loài và kho ng 30 loài ư c khai thác. Bi t t n d ng nh ng ưu th ó, nư c ta ang ngày càng khuy n khích phát tri n ngành ch bi n thu s n em l i ngu n l i kinh t cho t nư c ngày càng phát tri n. Mu n phát tri n ngành ch bi n thu s n òi h i ph i có m t l c lư ng ư c ào t o bài b n, n m b t ư c các quy trình công ngh ch bi n tiên ti n và hi n i nh m áp ng nhu c u c a ngư i tiêu dùng và tham gia xu t kh u s n ph m ra nư c ngoài. Các s n ph m thu h i s n ư c ch bi n t tôm, cá, m c ã tr nên r t quen thu c v i ngư i tiêu dùng trong cũng như ngoài nư c. Hi n nay có các s n ph m m i ư c ngư i tiêu dùng yêu thích và c bi t là s n xu t xu t sang các th trư ng như Nh t, M …và các nư c Châu Âu ó là s n ph m ư c ch bi n t b ch tu c ư c c t và em ông block. Do v y vi c tìm hi u v quy trình và h th ng qu n lý ch t lư ng s n ph m b ch tu c ông block là m t tài h u ích giúp trang b thêm nh ng ki n th c b ích cho sinh viên ngành thu s n, nh ng ngư i chu n b góp s c mình phát tri n ngành thu s n nư c nhà. SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 6
 7. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh CHƯƠNG I: T NG QUAN V NHÀ MÁY 1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a công ty c ph n th c ph m xu t kh u Tân Bình : 1.1.1 Gi i thi u sơ lư c v công ty: • Tên giao d ch: Công ty c ph n th c ph m xu t kh u Tân Bình. • Tên giao d ch qu c t : Tan Binh Food Export Joint Company. • Tr s giao d ch : 1/1 Trư ng Chinh – phư ng Tây Th nh – qu n Tân Phú – TP.HCM • i n tho i : (84.8)8496042 – (84.8)8105401 • Fax: (84.8)8496091 • Emai: Tafoco@hvm.fpt.vn • Website : www.tafoco.com.vn 1.1.2 L ch s hình thành và phát tri n: Công ty c ph n th c ph m xu t kh u Tân Bình là m t doanh nghi p nhà nư c tr c thu c t ng Công ty rau qu nông s n, v i ch c năng chính là kinh doanh ch bi n rau qu óng h p, ông l nh và nư c gi i khát. Công ty t a l c t i s 1/1 ư ng Trư ng Chinh – Phư ng Tây Th nh – Qu n Tân Phú – TP.HCM v i t ng di n tích m t b ng là 19.371m2, có a th r t thu n l i cho vi c kinh doanh, ch bi n và v n chuy n. Trư c gi i phóng Công ty là m t xí nghi p nh s n xu t cơm x y khô v i thi t b cũ k và l c h u. Năm 1976 ư c k t h p v i nhà máy h p Bông Sen, nhà máy s n xu t m t hàng chính là d a óng h p và d a ông l nh. Năm 1979 nhà máy ư c i tên thành nhà máy h p Tân Bình và g n ây nh t theo quy t nh s 1639 NN-CCB/Q c a B trư ng B nông nghi p và phát tri n nông thôn ký ngày 11/7/1979 nhà máy ư c i tên thành Công ty th c ph m xu t kh u Tân Bình. Hi n nay Công ty th c ph m xu t kh u Tân Bình v i v n i u l là 12.121.200.000 ng. SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 7
 8. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh Công ty th c ph m xu t kh u Tân Bình v i ch c năng chính là s n xu t rau qu óng h p, hi n nay i v i ngành rau qu nông s n xu t kh u Vi t Nam thì Công ty ư c xem là ơn v u àn. S n ph m c a Công ty ư c tiêu th nhi u nư c như Tây Ban Nha, Nh t, Nga, Indonêxia, Malayxia, M , Pháp, ài Loan, Hàn Qu c… Bên c nh vi c tìm ki m th trư ng ngoài nư c thì Công ty còn y m nh vi c tiêu th s n ph m trong nư c, tích c c gi i thi u s n ph m v i th trư ng n i a. T năm 2004 Công ty ã th c hi n c ph n hóa bán c ph n b sung v n cho h at ng s n xu t kinh doanh. Ngoài vi c s n xu t chính là m t hàng rau qu óng h p Công ty còn s n xu t m t hàng th y s n. M t dù m i i vào s n xu t m t hàng th y s n ư c g n 4 năm nhưng ã thu hút ư c nhi u i tác, em l i l i nhu n cao và ã t o m t kh i lư ng công vi c cho ngư i lao ng. 1.1.2.1. c i m s n xu t, k thu t quy trình s n xu t : Ch c năng chính c a Công ty th c ph m xu t kh u Tân Bình là kinh doanh ch bi n rau qu óng h p, ông l nh và nư c gi i khát. T 9/2002 Công ty m thêm s n xu t m t hàng th y s n. •Các s n ph m óng h p c a Công ty bao g m : chôm chôm nhân d a, u hà lan óng h p, nha am (lô h i) óng h p, cooktail, măng thùng 5galon, măng s i óng h p,chôm chôm hương v i, d a mía óng h p. •Các s n ph m rau qu ông l nh c a Công ty bao g m : d a ông l nh, chôm chôm ông l nh, u ông l nh. •Các s n ph m th y s n ông l nh c a Công ty ư c s n xu t t tháng 9/2002 bao g m : m c, b ch tu c, cá, tôm, cua… dư i d ng ông block và ông IQF. SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 8
 9. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh 1.1.2.2. Tình hình trang b máy móc và cung c p nguyên li u : Trư c gi i phóng Công ty là m t xí nghi p nh v i trang b cũ k l c h u. Hi n nay máy móc thi t b c a Công ty khá hi n i và ng b v i hơn 30 lo i máy móc, 6 phương ti n v n t i truy n nhiêt, 29 thi t b d ng c qu n lý. T năm 2000 n nay công ty ã u tư 12 t ng mua thêm thi t b máy móc nâng c p và xây d ng thêm nhà xư ng. 1.1.2.3 K t qu s n xu t kinh doanh t ư c: B ng s n lư ng s n xu t : Tháng S n lư ng 2006 (kg) S n lư ng 2007 (kg) 01 81.642,69 124.454,35 02 95.166,86 49.301,57 03 118.993,04 144.689,1 04 155.744,5 175.351,8 05 156.627,84 151.033,35 06 156.950,13 119.835,56 07 036.932,26 133.386,65 08 107.167,98 101.801,33 09 116.480,83 134.952,78 10 95.026,6 159.085,34 11 123.036,71 111.449,07 12 115.538,58 55.122,04 T ng 1.459.308,02 (kg) 1.460.463,3 (kg) 1.1.2.4 Nh ng thu n l i, khó khăn và phương hư ng phát tri n s n xu t kinh doanh c a công ty trong th i gian t i : a. Thu n l i : Hi n nay i v i ngành rau qu nông s n xu t kh u c a Vi t Nam thì Công ty th c ph m xu t kh u Tân Bình là ơn v i u v công ngh s n xu t và chi m lĩnh th trư ng, sau khi m t th trư ng Liên Xô và kh i ông Âu thì công ty chuy n hư ng SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 9
 10. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh sang th trư ng khu v c 2 g m các nư c như Nh t B n, Tri u Tiên, Pháp, Canada, ý… S n ph m c a công ty ư c ngư i tiêu dùng các nư c tin dùng vì a d ng hóa m t hàng, hình th c m u mã bao bì ư c c i ti n, ng th i s n ph m c a công ty không ng ng nâng cao và hoàn thi n ch t lư ng c a s n ph m áp ng nhu c u cao c a ngư i tiêu dùng. Ngoài th trư ng xu t kh u nêu trên, s n ph m c a Công ty cũng ư c tiêu th r ng rãi trong nư c, ã ư c bày bán trong các siêu th lón như h th ng Sài Gòn Coop Mart, khách s n Caravel… Cán b công nhân viên trong công ty là nh ng ngư i có trình chuyên môn, ã có nhi u năm kinh nghi m s n xu t ch bi n các lo i s n ph m rau qu , nông s n và có tinh th n oàn k t c n cù ch u khó y nhi t tình quý m n khách hàng, ó là m t ng l c l n giúp Công ty phát tri n. T ng s lao ng Công ty th c ph m xu t kh u Tân Bình năm 2008 là 503 ngư i, trong ó : ♥ S nhân viên qu n lý : 34 ngư i ( chi m 6,75%) ♥ S lao ng tr c ti p : 469 ngư i (chi m 93,24%) ♥ Trình i h c : 28 ngư i (chi m 5,56%) ♥ Trình cao ng : không có ♥ Trình trung c p : 5 ngư i (chi m 0,9%) ♦ S công nhân k thu t b c 1 n b c 2 : 151 ngư i (chi m 30% s lao ng tr c ti p s n xu t). ♦ S công nhân k thu t b c 3 n b c 7 : 319 ngư i (chi m 63,41% s lao ng tr c ti p s n xu t). Qua s li u trên ta nh n th y s công nhân k thu t b c 3 tr lên chi m m t t l khá cao (3,41%), trình c a cán b qu n lý c a công ty cao, i u ó cho th y ch t lư ng c a cán b công nhân viên trong công ty r t phù h p v i n n kinh t th trư ng, v i m t l c lư ng lao ng như v y s t o nên m t th m nh giúp công ty phát tri n hơn n a. SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 10
 11. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh b. khó khăn : Ngành ch bi n th y s n trong nư c luôn g p khó khăn và Công ty không ph i ng ai l , s n ph m u ra luôn g p c nh tranh gay g t kh c li t v i các nư c cùng khu v c có l i th hơn ta nhi u m t. Giá bán s n ph m gi m lien t c do c nh tranh giá bán v i các nư c khác. Nguyên li u u vào c a Công ty thì th t thư ng không n nh, giá thu mua nguyên li u năm 2007 cũng tăng so v i nh ng năm trư c ây là do nh hư ng c a lũ l t mi n Tây Nam B d n n năng xu t cây tr ng gi m. M t dù t năm 2000 n nay ã u tư thêm hơn 12 t ng mua máy móc thi t b , xây d ng thêm nhà xư ng nhưng cơ s h t ng v n chưa áp ng ư c yêu c u s n xu t c nh tranh v i các nư c trong khu v c. c. Phương hư ng phát tri n s n xu t kinh doanh c a Công ty : kh c ph c ư c khó khăn trên công ty có hư ng a d ng hóa s n ph m, gi m b t và d n d n b các m t hàng có s c c nh tranh kém, tăng cư ng các m t hàng có s c c nh tranh và làm thêm các m t hàng m i. Ngoài ra công ty s vay v n Ngân hàng và t năm 2004 công ty ã th c hi n c ph n hóa bán c ph n b sung v n chho ho t ng s n xu t kinh doanh. 1.2.Sơ đ t ch c – b trí nhân s t i xư ng s n xu t – m t b ng nhà máy : Giám c 1.2.1Sơ t ch c : P.G nhân s P.G k thu t P. K Toán P.Kinh doanh P.K thu t P.Cung ng P.TCHC PX. h p Kho nhiên li u PX.B o qu n Kho thành ph m PX.Th y s n T T T T T T T T T T s n s n s n s n s n s n s n s n s n s n xu t xu t xu t xu t xu t xu t xu t xu t xu t xu t SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 11
 12. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh 1.2.2. Ch c năng cơ c u t ch c: ♠ Giám c Công ty : • Là ngư i ng u công ty ,có quy n quy t nh t t c các v n liên quan n h at ng h ng ngày c a công ty. • T ch c th c hi n k h ach kinh doanh và k h ach u tư c a công ty. • Ban hành quy ch qu n lý n i b công ty,quy t nh tăng lương,thư ng,ký h p ng lao ng. • B nhi m ,mi n nhi m ,cách ch c các ch c danh qu n lý trong công ty,tr c ti p ch o các phòng ban h at ng theo úng k h ach ã nh. ♠ Phó Giám c Công ty : • Là ngư i ư c giám c b nhi m tr giúp giám c trong vi c i u hành các h at ng kinh doanh c a công ty. • Phó giám c ưa ra các xu t giúp Giám c th c hi n ch c năng qu n lý và là ngư i thay th giám c quy t nh các công vi c chung khi giám c i công tác ho c ngh t xu t. ♠ Phòng t ch c hành chính : • L p các k h ach và th c hi n qu n lý các m t hàng. • T ch c công tác ph c v ti p tân cũng như các bu i h i ngh ,h i th o s p x p l ch trình cho các l p ào t o hu n luy n nghi p v trong công ty theo yêu c u c a ban giám c. • T ch c nghiên c u th trư ng,tìm ki m m t hàng m i,k t h p v i phòng k thu t l p k h ach s n xu t các m t hàng m i. • L p k h ach tuy n d ng ngư i lao ng,b trí ngư i lao ng trong xí nghi p. • Xây d ng k h ach h c tâp nâng cao tay ngh cho ngư i lao ng . • Lưu tr và n m v ng các s li u v s lư ng lao ng ,năng su t lao ng t ng công an s n xu t. SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 12
 13. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh ♠ Phòng k toán tài v : • Th c hi n ch c năng qu n lý tài chính c a công ty. • Tr lương cho ngư i lao ng,thanh tóan v i khách hàng. • Qu n lý n và t n kho cua công ty. • Có trách nhi m báo cáo v i Giám c v tình hình tài chính c a công ty. ♠ Phòng k thu t: • Xây d ng các chương trình qu n lý ch t lư ng c a ngư i lao ng trong công ty. • K t h p v i phòng máy xây d ng quy trình s n xu t ,b trí dây chuy n công ngh . • Ch u trách nhi m trư c Giám c và ngư i lao ng v ch t lư ng c a s n ph m. • ư c quy n yêu c u ngư i lao ng th c hi n úng các chương trình qu n lý ch t lư ng mà công ty ang áp d ng. ♠ Phòng cung ng : • Tham mưu cho giám c công ty xây d ng k ho ch cung ng nguyên v t li u, u tư phát tri n vùng nguyên li u ng n h n, trung h n và dài h n. • T ch c qu n lý, cung ng y k p th i nguyên v t li u cho k ho ch s n xu t kinh doanh c a công ty. • Xây d ng k ho ch nguyên v t li u v t tư theo k ho ch s n xu t kinh doanh c a công ty trình lên giám c phê duy t. • L p ch ng t s sách qu n lý nguyên, nhiên v t li u, v t tư. Th c hi n vi c nh p xu t nguyên nhiên v t li u, v t tư theo úng ch quy nh. • Th c hi n công tác i u hành nhân viên trong phòng. ♠ Phòng kinh doanh xu t nh p kh u : • Tham mưu cho giám c công ty xây d ng k ho ch kinh doanh ng n h n. • T ch c qu n lý, th c hi n qu n lý kinh doanh tiêu th s n ph m theo k ho ch ã xây d ng. SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 13
 14. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh • Xây d ng k ho ch và phương án s n xu t kinh doanh theo t ng tháng, quý, năm giám c phê duy t. • So n th o l nh s n xu t giám c ký, sau ó báo cáo cho các ơn v s n xu t th c hi n. • Th c hi n các bi n pháp Maketing, y m nh t c mua bán hàng hóa, tiêu th s n ph m tăng m nh vòng v n. • Qu n lý hàng hóa s n ph m và th c hi n vi c xu t, nh p hàng hóa theo úng ch quy nh. • T ch c th c hi n th ng kê, ph n ánh k p th i tình hình s n xu t c a công ty. • Th c hi n qu n lý i u hành nhân viên trong phòng. ♠ Sơ cơ c u t ch c: QU N C PHÓ QU N C CÁC T CH BI N • Qu n c có trách nhi m theo dõi vi c s n xu t t i phân xư ng s n xu t ra s n ph m úng ch t lư ng mà phòng kinh doanh và ban lãnh o ưa ra. • Phó qu n c ki m tra thư ng xuyên v ch t lương s n ph m sao cho phù h p v i yêu c u ra. • Các t ch c ch bi n:th c hi n vi c tham gia s n xu t và ch u s giám sát c a QC. 1.2.3 B trí m t b ng c a công ty : Sơ b trí m t b ng công ty : SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 14
 15. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh ♣ Nh ng ưu – khuy t i m v m t b ng t ng th c a công ty : • Công ty c ph n xu t kh u th c ph m Tân Bình Tafoco có di n tích m t b ng khá r ng 19.371m2 thu n l i cho vi c thi t k và s p x p cho các phân xư ng, kho d tr , khu làm vi c, nhà ăn… • Do công ty n m ngay trên tuy n giao thong chính ư ng Trư ng Chinh n i li n v i xa l i Hàn, qu c l 1A nên r t thu n l i cho vi c v n chuy n hàng hóa, nguyên li u. • Toàn b m t b ng công ty ư c bao b c b i vách tư ng cao ngăn cách bên ngoài, có m t c ng chính và m t c ng ph thông ra ư ng chính là Trư ng Chinh r t thu n ti n cho xe ra vào x p gi hàng hóa và v n chuy n nguyên li u. L i i trong công ty r ng rãi nên xe t i có th ch nguyên li u tr c ti p n khu ti p nh n nguyên li u. L i i xu ng nhà ăn và phòng ngh thoáng s ch và ư c xây d ng tách bi t so v i xư ng s n xu t. mb ov n sinh ho t, ngh ngơi cho công nhân thu n ti n sau gi s n xu t. • D c theo các khu v c s n xu t là các ư ng ng thoát nư c ư c t ng m bên trong lòng t m c an toàn d dàng cho vi c giao thông i l i trong công ty nhưng không gây khó khăn cho vi c ki m soát h th ng c p nư c cho toàn b phân xư ng. • Ngoài ra công ty còn xây d ng h th ng thoát nư c ho t ng t t không gây tình tr ng nư c trong các khu v c s n xu t. N n có d c thích h p nên mb ot t cho vi c thoát nư c trong khu v c s n xu t. ♣ S s p x p m t b ng c a công ty có nhi u ưu i m, song bên c nh ó v n còn m t s như c i m : • Do m t b ng c a công ty n m xa c ng Sài Gòn và các c ng khác nên tăng chi phí v n chuy n cho vi c xu t hàng. • Công ty không n m trong khu công nghi p nên ph n nào cũng nh hư ng n công vi c h p tác và liên k t v i các công ty xí nghi p khác. SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 15
 16. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh • Chi phí xây d ng h th ng c p nư c b ng nư c máy cao mà nư c thì ư c s d ng trong t t c các khâu trong quá trình s n xu t. Hi n t i công ty s d ng h th ng nư c ư c c p t gi ng khoan. • Công ty có khuôn viên r ng nhưng lư ng cây xanh thì l i h n ch nên nh hư ng n v mĩ quan và không khí thoáng mát. ♣ Nh ng ưu i m v m t b ng phân xư ng s n xu t th y s n : • Phân xư ng s n xu t th c ph m n m phía bên tay ph i t c ng chính i vào, di n tích khá r ng thu n ti n cho vi c b trí các phòng s n xu t, kho ch a hàng và phòng i u hành h th ng máy móc thi t b . • Phòng ti p nh n ư c b trí khá r ng luôn mb o di n tích khi ưa ngu n nguyên li u vào và chuy n ph li u ra ngoài. các c a ra vào u có màn ph và c a kính nh m ch n côn trùng và ngăn không khí nóng t ngoài xâm nh p vào. Trong phòng ti p nh n nguyên li u trang b y các d ng c : b n ch a, các khay ng, cân, r , bàn ti p nh n và các b n r a tay v i xà phòng, c n y … Toàn b tư ng ư c lát g ch men và n n xi măng có d c thích h p nên r t thu n ti n cho vi c công tác v sinh n n và tư ng. Trư c khi vào phân xư ng s n xu t toàn b công nhân trong công ty ph i l i qua b nhúng ng 200ppm. • Trong khu v c s n xu t toàn b ư c cách ly v i bên ngoài b ng kính tr ng nên r t d v sinh n n và d quan sát quá trình làm vi c c a công nhân, cũng như t n d ng ư c ngu n ánh sáng t nhiên, ng th i cũng tránh ư c ti n n và b i b m t bên ngoài. • Có hai ư ng i vào khu v c s n xu t, m i khu v c u có phòng thay b oh lao ng riêng c a nam và n . Trư c khi vào s n xu t công nhân ph i r a tay và thao tác úng yêu c u c a b ng n i quy v b o h lao ng và an toàn v sinh trong công ty. • Phòng máy thi t b ư cl p t g n kho b o qu n và kho c p ông nên có th rút ng n ư ng i c a môi ch t, ti t ki m ư c nhi u chi phí cho h th ng d n ch t th i l nh và m t s máy móc khác nên gi m ư c s hao h t c a ch t th i l nh. SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 16
 17. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh • Trong kho c p ông có 3 t c p ông và các t c p ông này ư c làm v sinh s ch s m t ngày m t l n. • Kho bao gói khô thoáng s ch s , mái hiên không d t, khô ráo. • Các khâu trong dây chuy n s n xu t ư c thi t k liên t c t khâu ti p nh n nguyên li u n khâu thành ph m nên ti t ki m chi phí v n chuy n và nhân công, cũng tránh ư c lây nhi m chéo các vi sinh v t do nguyên li u i m t chi u t khâu ti p nh n n khâu b o qu n. • Quanh khu v c s n xu t có t các r nh thoát nư c nên khu v c s n xu t khô ráo m b o v sinh. • Nhìn chung m t b ng ch bi n th c ph m ư c b trí và ho t ng theo tiêu chu n m b o ch t lư ng và v sinh an toàn th c ph m. 1.3 An toàn lao đ ng và phòng cháy ch a cháy : 1.3.1 An toàn lao ng trong ch bi n : Th y s n là nh ng lo i th c ph m r t d b ươn th i nhưng nó ch b t p nhi m khi có s ti p xúc v i con ngư i và môi trư ng xung quanh. Vì v y nên công nhân b t u ca s n xu t ph i mang b o h lao ng. Trong khi s n xu t tránh ch ng ch t v t li u như : khuôn, mâm quá cao s gây tai n n lao ng cho ngư i công nhân, tránh nói chuy n gây ti ng n. Nhà xư ng ư c phân b các khu ch bi n riêng bi t theo t ng dây chuy n s n xu t tương i phù h p. Trong các khu ch bi n ư c trang b èn, h th ng máy l nh y . Dư i n n có rãnh thích h p cho vi c thoát nư c nhanh chóng, ư ng ng nư c ch y tt s n ph m ch y ngư c v khâu nguyên li u. thu n l i trong quá trình ch bi n ngư i ta thư ng kê bàn inox cách n n 7-8 t c, ư c trang b d ng c y th t, dao, thau, r l n nh , nhíp, ki m nh xương… áp ng cho vi c s n xu t theo t ng quy trình công ngh . SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 17
 18. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh 1.3.2 An toàn v phòng cháy – ch a cháy : Phòng cháy ch a cháy là nghĩa v c a toàn th công nhân viên, m i ngư i ph i tham gia tích c c vào công tác phòng cháy ch a cháy (PCCC). C m khách hàng và công nhân viên s d ng b p i n, hút thu c nơi c m l a. Dư i m i hình th c c m khách hàng và cán b công nhân viên t ý s a ch a ư ng dây i n, không các thi t b d cháy g n ngu n i n. Phương ti n phòng cháy ch a cháy ph i ư c t úng quy nh, ch d th y, d l y. Các cán b công nhân viên ph i có nghĩa v tham gia h c phòng cháy ch a cháy. C m nhân viên mang ch t d cháy vào nơi làm vi c. Khi phát hi n cháy ph i báo ngay cho i phòng cháy ch a cháy. 1.4 X lý ph th i – nư c – khí th i và v sinh công nghi p : `1.4.1 X lý ph th i : Các lo i ph th i ư c th i ra t quá trình ch bi n s ư c công nhân quét d n thu gom l i và di chuy n vào khu v c ph th i, sau ó s ư c bán cho các nhà ch bi n th c ăn gia súc, ph th i ư c bàn cho các xí nghi p tư nhân. 1.4.2 X lý nư c th i : a. H th ng x lý nư c th i : Là m t d ng b ngang, m t b ng hình ch nh t, làm b ng g ch và bê tông c t thép g m ba b : - B x lý sơ b và trung hòa. - B kh mùi b ng bùn vi sinh. - B l ng. b. Quy trình x lý nư c th i trong nhà máy : Do nư c th i có lư ng ch t h u cơ nhi u nên nhà máy s d ng bi n pháp sinh h c x lý. Nư c th i t khâu s n xu t ư c t p trung v m t h l n, sau khi lư ng SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 18
 19. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh nư c ã chi m nhi u, nư c ư c em x lý. u tiên nư c th i s ư c l c sơ b b ng cách cho ch y qua các song ch n rác, các song này có tác d ng c n các v t có kích thư c l n như bao nilon… Ph n nư c g m các t p ch t n ng như s n, cát và các t p ch t lơ l ng s ch y vào b x lý sinh h c. Trong b x lý sinh h c dư i tác d ng c a bùn vi sinh thì màu và mùi c a nư c th i s b x lý. Khi th y bùn l ng màu vàng là ư c. S n ph m ch y u c a quá trình phân h y là các ch t ơn gi n CO2, H2O lư ng bùn là rác và vi sinh v t còn s ng tương il ns ư c l ng l c và tách riêng làm phân bón. Nư c sau khi x lý s không có mùi hôivà t tiêu chu n v ch tiêu hóa lý s ư c bơm th i ra song. (CHO)NNS + O2 + CO2 + H2O + sinh kh iVSV Nư c th i Lo i t p ch t thô L ng l c Nư c th i ã x lý 1.4.3 X lý khí th i : Khí th i phát sinh do t d u Fo trong n i hơi, lư ng khí này ư c th i ra kh i nhà máy qua ng khói cao 3m. 1.4.4 V sinh công nghi p : a. V sinh môi trư ng : • Các lo i ph ph m, rác th i nên x lý k p th i tránh sinh ra ru i, nh ng và th i r a gây hôi th i. • Ph i có rãnh thoát nư c gi cho m t sàn không ng nư c. • Nh ng ch tr ng và ư ng i trong phân xư ng nên d n s ch, m t sàn nên tráng xi măng tránh b i bay. • Thùng ch a rác và nhà v sinh cách xa phân xư ng và ph i d n m i ngày. SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 19
 20. Báo cáo th c t p t t nghi p GVHD: Nguy n Công B nh b. V sinh công nghi p : - V sinh cá nhân : • Công nhân làm trong phân xư ng ph i v sinh s ch s , qu n áo b o h y (găng tay, kh u trang), ngư i làm vi c trong phòng thí nghi m ph i m c áo blue tr ng. Tuy t i không hút thu c xã rác trong phân xư ng. • T t c công nhân làm vi c trong nhà máy ph i ki m tra s c kho m i năm ít nh t 1 l n, n u m c các ch ng b nh: lao ph i, b nh truy n nhi m… thì ph i ngh vi c ngay. • Công nhân ph i thư ng xuyên c t móng tay, u tóc ph i luôn g n gàng. - V sinh trong phân xư ng s n xu t : • Thi t b d ng c ph i v sinh s ch s sau m i ca s n xu t, sau khi làm vi c ph i d n d p g n gàng, s ch s . • Trong phân xư ng có y ánh sáng, có ô c a ki ng, 3 c a kính, có 10 dãy èn, m i dãy có 10 bóng èn neon, có qu t hút gió, có qu t treo tư ng không có ru i nh ng, côn trùng bay vào phân xư ng. Tr n nhà, tư ng, n n, nơi nguyên li u hàng ngày ph i v sinh s ch s . • Xung quanh nhà xư ng ph i v sinh s ch s , thoáng mát, ư ng ng d n nư c th i ph i có n p y không nh hư ng n môi trư ng làm vi c. • S n ph m hư h ng sau khi ch bi n ph i b vào thùng ngay. SVTT: B o Quý Phương Hà Văn i p Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản