intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập Vai trò của Công tác tuyên giáo tại huyện Mường Ảng

Chia sẻ: Ho Xuan Kien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
222
lượt xem
29
download

Báo cáo thực tập Vai trò của Công tác tuyên giáo tại huyện Mường Ảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Vai trò của Công tác tuyên giáo tại huyện Mường Ảng gồm các nội dung: khái quát về huyện Mường Ảng và công tác tuyên giáo tại huyện Mường Ảng, vai trò của công tác tuyên giáo của Đảng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Ảng, một vài kiến nghị trong quá trình thực hiện công tác tuyên giáo tại huyện Mường Ảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập Vai trò của Công tác tuyên giáo tại huyện Mường Ảng

 1. MỤC LỤC MỤC LỤC ........................................................................................................1 MỞ ĐẦU.......................................................................................................... 2 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................2 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ..................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................3 5. Đóng góp của đề tài .....................................................................................3 6. Kết cấu của báo cáo thực tập – thực tế .....................................................3 NỘI DUNG....................................................................................................... 5 CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN MƯỜNG ẢNG VÀ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TẠI HUYỆN MƯỜNG ẢNG........................................5 1.1. Khái quát chung về Huyện Mường Ảng ..................................................5 1.2. Sơ lược về công tác tuyên giáo tại Huyện Mường Ảng. ........................6 1 .2.1. Khái quát chung về Công tác Tuyên giáo ................................................6 1 .2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tuyên giáo huyện trong việc thực hiện Công tác Tuyên giáo .........................................................................................7 CHƯƠNG 2. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN MƯỜNG ẢNG............................................................................................... 10 2.1. Những điều kiện tác động đến quá trình thực hiện Công tác Tuyên giáo tại Huyện Mường Ảng ..................................................................................10 2 .1.1. Bối cảnh thế giới .................................................................................. 10 2 .1.2. Bối cảnh trong nước và khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ ........10 2 .1.3. Bối cảnh của tỉnh Điện Biên ................................................................ 11 2.2. Vai trò của Công tác Tuyên giáo đối với quá trình phát triển của Huyện Mường Ảng ....................................................................................................12 2 .2.1. Góp phần nâng cao hiệu quả trong việc đưa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn tại địa bàn huyện ........................................12 2 .2.2. Tham mưu cho Huyện ủy trong các vấn đề xã hội ............................. 13 2.3. Góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ................................................................................................. 17 2 .3.1. Củng cố sự đoàn kết trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân 17
 2. 2 .3.2. Tăng cường Công tác Tuyên truyền Chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng ................................................18 CHƯƠNG 3. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TẠI HUYỆN MƯỜNG ẢNG...............20 3.1. Những khó khăn, vướng mắc .................................................................20 3.2. Một số giải pháp cụ thể .........................................................................21 KẾT LUẬN..................................................................................................... 23 Tài liỆu tham khẢo ........................................................................................ 25 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Là một sinh viên đang theo học chuyên ngành khoa h ọc chính tr ị năm thứ ba. Để đủ điều kiện hoàn thành chương trình học theo kế hoạch của nhà trường cũng như có thêm kinh nghiệm làm việc trong thực tế. Tôi đã tiến hành thực hiện quá trình thực tập - thực tế tại Ban Tuyên giáo huy ện Mường Ảng. Và trong quá trình công tác tại cơ quan này, tôi nhận thấy đề tài “Vai trò của Công tác tuyên giáo của Đảng tại huyện Mường Ảng ” là phù hợp để cá nhân tôi hoàn thành khóa học thực tập – thực tế của mình. Đồng thời, đề tài này cũng giúp tôi hiểu rõ và nắm chắc hơn sự phát triển về kinh tế - xã hội cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng tại huyện Mường Ảng. Đó cũng chính là những lí do mà tôi thực hiện đề tài này. 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của báo cáo thực tập – thực tế này là phân tích, làm rõ vai trò của công tác tuyên giáo đối với sự phát triển của huy ện Mường Ảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đồng thời, thông qua đề tài này, tôi muốn tìm hiểu vai trò, ch ức năng cũng như cách thức hoạt động của Công tác tuyên giáo tại huyện, mà c ụ thể ở đây là nhiệm vụ của Ban tuyên giáo huyện. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Trong báo cáo thực tập – thực tế này, tôi tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về vai trò của Công tác tuyên giáo tại huy ện Mường Ảng, trong khoảng thời gian chủ yếu là từ khi thành lập huyện (2006) cho đ ến nay (2011). 2
 3. 4. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp cụ thể tiến hành nghiên cứu chủ yếu trong khi thực hiện báo cáo này là: Phân tích, tổng hợp tài liệu, phương pháp phân tích và xử lý tình huống, phương pháp quan sát thực tế. Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: Phân tích các nguồn tài liệu có sẵn về địa bàn huyện Mường Ảng và công tác tuyên giáo t ại huy ện. Các công văn, báo cáo tổng kết, các văn quy phạm pháp luật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện qua các giai đoạn. Phương pháp phân tích và sử lý tình huống: Việc phân tích và xử lý tình huống để có cái nhìn khách quan về vấn đề đã được sử d ụng trong đ ề tài. Hay khi trong quá trình thực hiện đề tài, với s ự giúp đ ỡ tận tình c ủa c ơ quan nơi tôi thực tập – thực tế, tôi đã có được những tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc viết báo cáo, cũng như trong những tình huống bất ngờ cần xử lý. Phương pháp quan sát thực tế: Ngoài việc sử dụng các phương pháp kể trên, tôi cũng đã tiên hành quan sát thực tế công việc tại cơ quan, các cách thức làm việc tại cơ quan như: triển khai nghị quyết của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên giáo trong địa bàn huyện Mường Ảng – Điện Biên. 5. Đóng góp của đề tài Cùng với việc giúp cho tôi hoàn thành tốt chương trình h ọc tập hiện tại, thì việc thực hiện đề tài này cũng giúp tôi có được nhận th ức sâu sắc hơn về vai trò của Công tác tuyên giáo của Đảng nói riêng và vai trò c ủa Đảng Cộng Sản Việt Nam nói chung đối với sự phát triển về mọi m ặt c ủa đời sống – xã hội của một huyện nghèo như huyện Mường Ảng. Để qua đó, thấy được sự đúng đắn kịp thời của chính sách, đường lối của Đảng đối với các tỉnh thuộc khu vực miền núi vùng cao như Điện Biên. 6. Kết cấu của báo cáo thực tập – thực tế Sau khi hoàn thiện, ngoài phần mở đầu, kết luận, tài li ệu tham kh ảo và phần phụ lục, bài báo cáo thực tập – thực tế của tôi có kết cấu như sau: Chương 1. Khái quát về Huyện Mường Ảng và công tác tuyên giáo tại Huyện Mường Ảng 3
 4. Chương 2. Vai trò của Công tác Tuyên giáo của Đảng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Huyện Mường Ảng Chương 3. Một vài kiến nghị trong quá trình thực hiện Công tác Tuyên giáo tại Huyện Mường Ảng 4
 5. NỘI DUNG CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN MƯỜNG ẢNG VÀ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TẠI HUYỆN MƯỜNG ẢNG 1.1. Khái quát chung về Huyện Mường Ảng Huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên được thành lập theo Nghị định 135 của Chính phủ ban hành ngày 14/11/2006 trên cơ sở điều ch ỉnh m ột phần diện tích và dân số của huyện Tuần Giáo cũ. Huyện Mường Ảng nằm ở phía đông của tỉnh Điện Biên. Phía đông giáp huyện Tuần Giáo, phía tây giáp huyện Điện Biên, phía nam giáp huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) và huyện Điện Biên Đông, phía Bắc giáp huy ện Tuần Giáo và huy ện Mường Chà. Mường Ảng nằm giữa huyện Tuần Giáo và Thành phố Điện Biên Phủ. Trung tâm huyện là thị trấn Mường Ảng (nằm dọc theo quốc lộ 279). Mường Ảng có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh t ế và xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh Điện Biên, có tiềm năng phát tri ển kinh tế, đặc biệt là cây công nghiệp. Hiện nay, Mường Ảng đã và đang giữ một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của các huyện lân cận nói riêng và của cả tỉnh Điện Biên nói chung. Đây là vùng đất màu mỡ, phù h ợp v ới vi ệc phát tri ển nhiều loại cây trồng vật nuôi, đặc biệt là các loại cây công nghi ệp dài ngày cùng đàn gia súc và gia cầm các loại. Mặt khác, đây cũng là vùng n ằm trong khu vực quy hoạch để phát triển phát triển đàn đại gia súc và các cây công nghiệp của tỉnh như: Cà phê, cao su, cây nguyên liệu phục v ụ cho công nghiệp chế biến nông lâm sản thuộc khu vực phía đông của tỉnh Điện Biên. Hơn nữa, Khí hậu Mường Ảng mang đầy đủ những đặc điểm cơ bản của khí hậu vùng núi Tây Bắc Việt Nam, đó là khí hậu nhi ệt đới núi cao, có hai mùa rõ rệt đó là mùa khô và mùa mưa. Điều kiện khí h ậu ở Mường Ảng thích hợp với một số loại cây trồng như: Lúa, ngô, đậu tương, lạc, bông, cà phê, cao su, trầm hương…. và một số vật nuôi khác như: Trâu, bò, l ợn, gà, dê ngựa và các loại thuỷ sản khác như tôm càng xanh, cá.... Đây là m ột trong những điều kiện thuận lợi để huyện đẩy mạnh phát triển sản xuất đa dạng các loại các loại sản phẩm hang hoá khác nhau. Đất đai của Mường Ảng khá phong phú về chủng loại, thích h ợp với nhi ều loại cây tr ồng khác nhau, đặc biệt là các loại cây công nghiệp và cây lâm nghiệp. Đặc biệt là 5
 6. cây cà phê, với tổng diện tích hiện thời hơn 2.300 ha và còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cây cà phê được xem là cây mũi nhọn trong phát tri ển kinh tế của huyện và đã đem lại sự “thay da đổi thịt” cho đ ời s ống c ủa người dân trong huyện và mặt bằng phát triển kinh tế toàn huy ện trong thời điểm hiện nay. Huyện Mường Ảng có 9 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích đất t ự nhiên là 443 ha. Dân số gần 39 nghìn người (tính đến tháng 12-2008). Huyện Mường Ảng có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái (73,18%), H’Mông (10,72%), Kinh (9,75%), Khơ – mú (3,63%), và còn lại là các dân tộc khác. Là một huyện miền núi, lại có nhiều thành phần dân tộc. Trình độ phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã h ội còn th ấp, trình đ ộ dân trí chưa cao. Với tỷ lệ hộ nghèo khoảng 53%, Mường Ảng là một trong bốn huyện nghèo nhất tỉnh Điện Biên. Trong khi đó, lực lượng lao động trên địa bàn huyện lại tập trung chủ yếu vao hoạt động sản xuất nông nghiệp (83%). Tuy nhiên, kể từ khi tách khỏi huyện Tuần Giáo năm 2006, Mường Ảng đã có những bước phát triển mới. Đặc biệt, ngày 20/06/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên đã ra quyết định số 799 về việc quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Ảng – Huyện Mường Ảng. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có những thay đổi mang tính tích c ực nhất định. Hơn 5 năm kể từ ngày thành lập, mặc dù vẫn còn nh ững khó khăn nhất định. Nhưng với sự đoàn kết toàn dân, với sự lãnh đạo của Huy ện ủy, UBND, Hội đồng nhân dân (HĐND) huy ện cùng với sự quan tâm c ủa ban, ngành, các cấp lãnh đạo. Tin rằng trong tương lai không xa, Huy ện M ường Ảng sẽ đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 1.2. Sơ lược về công tác tuyên giáo tại Huyện Mường Ảng. 1.2.1. Khái quát chung về Công tác Tuyên giáo “Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là một trong ba bộ phận cơ bản của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đ ảng v ững m ạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức”. Đó là lời khẳng định của nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truy ền 6
 7. thống Công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2010). Thật vậy, trong suốt hơn 80 năm qua, Công tác Tuyên giáo của Đảng đã góp ph ần r ất quan trọng vào thành tựu cách mạng của Đảng và toàn dân tộc, cũng nh ư nh ững thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước. Công tác Tuyên giáo của Đảng được hiểu là công tác tuyên truy ền, vận động và giáo dục của Đảng đối với Đảng viên và toàn dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực kinh t ế, chính tr ị, văn hóa, xã hội. Trong thời chiến, Công tác Tuyên giáo đã hoàn thành t ốt nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong thời bình, Công tác Tuyên giáo của Đảng thực hiện nhi ệm v ụ tham mưu cho lãnh đạo Đảng, nhà nước trong công tác xây dựng Đảng về lĩnh vực văn hóa – tư tưởng, chính trị - xã hội. Tuyên truy ền ch ủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự đổi mới đường lối của Đảng, góp ph ần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh trong cả nước nói chung và Ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên nói riêng đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của ngành Tuyên giáo. Thể hiện rõ vai trò quan trọng của Công tác Tuyên giáo đ ối vói s ự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung. 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tuyên giáo huyện trong việc thực hiện Công tác Tuyên giáo 1.2.2.1. Giới thiệu chung về Ban Tuyên giáo Huyện Mường Ảng a. Chức năng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ban Tuyên giáo Huyện Mường Ảng được thành lập năm 2006, sau khi Huyện Mường Ảng được thành lập. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các ban Đảng, có chức năng tham mưu giúp Huyện uỷ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra các lĩnh vực công tác tư tưởng văn hoá, khoa giáo, dư luận xã hội, biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện; đồng thời, là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực này cho đảng ủy, huyện ủy. b. Sự chỉ đạo và mối quan hệ công tác - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chịu sự lãnh đạo trực ti ếp c ủa Huy ện u ỷ và BTV Huyện uỷ. Trưởng ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của ban trước Huyện uỷ và Ban Thường Vụ Huyện uỷ. 7
 8. - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. - Đối với các ban Đảng và Văn phòng Huyện uỷ: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có mối quan hệ phối hợp trong việc th ực hiện ch ức năng nhi ệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ thẩm định các đề án, báo cáo của các ban, ngành trong kh ối tư tưởng - văn hoá, khối khoa giáo trước khi trình hội nghị huyện uỷ, Ban Thường Vụ Huyện uỷ. Dự thảo và hoàn chỉnh các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ về lĩnh vực tư tưởng văn hoá, lịch sử và khoa giáo khi được cấp uỷ phân công. - Đối với các ngành trong khối tư tưởng - văn hoá, khối khoa giáo và các đoàn thể: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có mối quan h ệ phối h ợp hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá, khoa giáo, tuyên truy ền đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhi ệm v ụ chính tr ị c ủa đ ịa phương. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng và ban hành quy ch ế v ề hoạt động và mối quan hệ công tác với các nghành thuộc khối khoa giáo và t ư tưởng- văn hoá. - Đối với các cấp uỷ cơ sở: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có mối quan hệ phối hợp trong quá trình triển khai và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đ ến công tác tư tưởng- văn hoá, công tác khoa giáo, công tác biên soạn lịch sử đảng ở địa phương, đơn vị. Có mối quan hệ chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của công tác tuyên giáo. - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ làm việc theo ch ế độ th ủ trưởng, trưởng ban lãnh đạo chung các hoạt động của ban. Phó trưởng ban giúp việc cho trưởng ban và trực tiếp phụ trách các bộ phận công tác tuyên truyền, khoa giáo, hành chính, lịch sử đảng, theo dõi cán bộ của ban phụ trách lĩnh vực công tác do trưởng ban phân công. 1.2.2.2. Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện Mường Ảng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có những nhiệm vụ sau đây: a. Giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ: - Chuẩn bị các Quyết định lãnh đạo về công tác Tư tưởng - Văn hoá, Khoa giáo và Biên soạn Lịch sử đảng bộ. 8
 9. - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch về công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truy ền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, nghị quyết của Huyện uỷ, chính sách, pháp luật của nhà nước ở địa phương. - Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc th ực hiện các chủ trương đường lối của Đảng ở các cấp, các ngành, các đoàn th ể nhân dân về lĩnh vực công tác tư tưởng- văn hoá, khoa giáo và biên so ạn lịch sử đảng bộ. - Chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn những vấn đề về tư tưởng, quan đi ểm, đường lối của Đảng trong hoạt động của các ngành thuộc khối Tư tưởng văn hoá, khối khoa giáo, các đoàn thể nhân dân và các cấp uỷ cơ sở. - Biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện, chỉ đạo, hướng dẫn biên soạn lịch sử đảng bộ các địa phương trong huyện. b. Nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng ở các cấp, các ngành và dư luận xã hội trong các tầng lớp dân cư để báo cáo kịp thời với Huyện uỷ, đồng thời đề xuất chủ trương biện pháp giải quyết. c. Trực tiếp tham mưu, thẩm định các dự án, báo cáo của các ban, ngành trong khối khoa giáo, khối tư tưởng văn hoá trước khi trình Ban Thường vụ Huyện uỷ và Huyện uỷ. d. Tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Huyện uỷ, phòng Lao đ ộng – Thương binh và xã hội, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về công tác tổ chức cán bộ trong khối Tư tưởng -Văn hoá, Khoa giáo. Tham gia việc bố trí cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của các cấp uỷ cơ sở trực thuộc. f. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn với cán bộ phụ trách công tác tư tưởng của các cấp uỷ cơ sở trực thuộc. Tham m ưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo và kiểm tra việc th ực hiện quy ch ế t ổ ch ức và hoạt động của Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện, giúp cấp u ỷ qu ản lý điều hành đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức của Huyện uỷ theo quy chế đã ban hành. g. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với cấp uỷ huy ện và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo quy định và theo yêu cầu. 9
 10. CHƯƠNG 2. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN MƯỜNG ẢNG 2.1. Những điều kiện tác động đến quá trình th ực hi ện Công tác Tuyên giáo tại Huyện Mường Ảng 2.1.1. Bối cảnh thế giới Hoà bình, hợp tác vẫn là xu hướng lớn của sự phát triển. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế chi phối tất cả các quốc gia, tạo nên các thời cơ và thách thức cho mỗi nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. Tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc khó lường. Chiến tranh giữa các nước lớn ít có khả năng xảy ra, nh ưng căng thẳng tôn giáo, dân tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn chính tr ị, can thiệp lật đổ, khủng bố quốc tế vẫn diễn ra nhiều nơi. Điên hình là những cuộc bạo loạn tại Nga, Bắc Phi, Trung Á, ... Các cu ộc tranh ch ấp lãnh th ổ, biển đảo tiếp tục diễn ra gay gắt. (ở Đông Á, Đông Nam Á, … là nh ững thí dụ) Việt Nam cũng như những nước đang phát triển khác trên th ế giới, đã và đang chịu những tác động không nhỏ từ cuộc khủng hoảng tài chính và sự suy giảm kinh tế toàn cầu kéo dài. Cuộc khủng hoảng này đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, không những của nhiều nước trên thế giới mà cả ở nước ta. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có khu v ực Đông Nam Á, là một khu vực phát triển năng động, có vai trò và vị th ế ngày càng lớn trên trường quốc tế. Tuy nhiên, ở khu vực này vẫn tiềm ẩn nh ững nguy cơ, nhân tố đe dọa đên nền hòa bình, sự hợp tác và phát triển. 2.1.2. Bối cảnh trong nước và khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ a. Trong nước: Sau 25 năm tiến hành đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã h ội. Nh ững thành tựu đó đã t ạo ra sức mạnh tổng hợp, thế và lực của nước ta lớn mạnh h ơn nhi ều so với trước. Việc thoát khỏi tình trạng của một nước kém phát triển đã làm cho vị thế của nước ta tăng lên trên trường quốc tế, chính trị - xã hội ổn định, 10
 11. khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững ch ắc, an ninh – qu ốc phòng được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng; đất nước đứng trước nhiều cơ hội lớn đê đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Mục tiêu đến năm 2020 nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghi ệp theo hướng hiện đại. Tuy vậy, nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, những nguy cơ không thể xem thường. Ngoài việc chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, chất lượng phát triển kinh tế - xã h ội còn thấp, đời sống của người dân còn chưa cao; chưa đảm bảo được sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự di ễn bi ến” trong Đảng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần phải có những chính sách, chủ trương cụ thể, đúng đắn để gi ải quy ết tình hình. Trong đó, đáng quan tâm hơn cả là vấn đề cải thi ện đời s ống cho người dân ở vùng nông thôn, vấn đề cắm mốc biên giới trên đất liền, vấn đề Biển Đông, cùng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo tại các khu vực Tây Nguyên, Tây Nam và Tây Bắc. b. Khu vực Trung du miền núi phía Bắc: Trong giai đoạn thực hiện Nghị Quyết 37 của Bộ Chính Trị về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh trung du và mi ền núi phía Bắc, với ưu thế địa lý và tiềm lực kinh tế được tăng cường, các tỉnh trong khu vực sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một thách thức lớn, đòi hỏi Điện Biên và các tỉnh nghèo miền núi khác ph ải có nh ững bước đi phù hợp để từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển so với cả nước và các tỉnh khác trong khu vực. Đồng th ời, để đảm b ảo cho chi ến lược an ninh – quốc phòng tại khu vực trung du và mi ền núi phía B ắc v ững chắc, góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Trên đây là những thách thức vô cùng to lớn đối với s ự phát tri ển c ủa tỉnh Điện Biên và Huyện Mường Ảng trong những năm tới. B ối cảnh trong nước và thế giới thường xuyên tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân theo hai chiều thuận nghịch, đặt ra trước cho Công tác Tuyên giáo những yêu cầu ngày càng cao, các nhiệm vụ tại địa phương ngày càng nặng nề. Đặc biệt là đối với Công tác tuyên giáo tại cơ sở. 2.1.3. Bối cảnh của tỉnh Điện Biên Điện Biên là một tỉnh nghèo thuộc khu vực Tây Bắc, Việt Nam. Là tỉnh có địa thế chính trị - kinh tế quan trọng, là c ực tây c ủa T ổ Qu ốc. Đi ện 11
 12. Biên là một trong những tỉnh nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc. Cũng như chiến lược an ninh – quốc phòng của đất nước. Với 21 dân tộc cùng chung s ống, Điện Biên đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc th ực hiện các ch ương trình kinh tế - xã hội. Nhất là trong vấn đề đảm bảo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở những khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Hiện nay, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh sự phát triển về mọi mặt tại khu vực mi ền núi phía B ắc, trong đó có tinh Điện Biên. Do vậy, trong những năm g ần đây, n ền kinh t ế của tỉnh cũng như đời sống của người dân trong tỉnh đã được nâng lên rõ rệt, công nghiệp và dịch vụ được đẩy mạnh, sản xuất nông nghiệp được chú trọng, nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung đã được hình thành. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, vẫn còn nhiều điêm nóng về chính trị, như khu vực Mường Nhé, khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh – nơi tiếp giáp với Trung Quốc, … Ở đó, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự nghèo khó, trình độ dân trí thấp của đồng bào dân tộc ít người hòng kích đ ộng, lôi kéo bà con vào con đường chống phá Đảng, Nhà nước. Tình hình trên đòi hỏi Công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh phải được nâng cao, đẩy mạnh hơn nữa để đồng bào các dân tộc hiểu, tin và đi theo đường lối của Đảng và Nhà nước. Song song với việc tuyên truyền, vận động bà con, thì vi ệc chú trọng đến miếng cơm, manh áo của bà con, tức là chú trọng đ ến đời sống thực tế của bà con thì Công tác tuyên truy ền mới có hi ệu qu ả. Đ ể có được sự phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị - xã hội như hiện nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các cấp huyện, xã đã tích cực hoạt động, và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc năng của mình. Góp phần vào s ự ổn định và phát triển chung của toàn huyện. 2.2. Vai trò của Công tác Tuyên giáo đối với quá trình phát tri ển của Huyện Mường Ảng 2.2.1. Góp phần nâng cao hiệu quả trong việc đưa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn tại địa bàn huyện Trong suốt hơn 80 năm qua, ngành tuyên giáo, mà cụ thể là ban tuyên giáo trung ương đã tham mưu, cung cấp những luận cứ khoa học, góp ph ần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, ch ủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cụ thể, đó là những lĩnh vực tuyên giáo nh ư: phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân l ực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo những con người có kiến thức văn hóa, khoa học, có kỹ 12
 13. năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái. Qua đó, công tác tuyên giáo đã góp phần tham m ưu cho Đàng và Nhà nước trong việc hình thành những đường lối, chủ trương mới, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm đảm bảo sự phát triển của xã hội, đất nước. Cụ thể, tại địa bàn Huyện Mường Ảng, Ban Tuyên giáo huyện cùng với các cơ quan, ban, ngành liên quan đẫ tham mưu giúp Huy ện ủy t ổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa, dư luận xã h ội, thẩm định các đề án, báo cáo của các ban, ngành trong khối tư t ưởng – văn hóa, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục và tri ển khai các ngh ị quyết, nghị định, chỉ thị của Tỉnh ủy, trung ương Đảng và Nhà nước tại địa phương. Đồng thời, Công tác Tuyên giáo tại huyện cũng góp phần vào vi ệc đưa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh ủy vào thực ti ễn trên địa bàn huyện. Như việc thực hiện các chính sách xây dựng, phát tri ển cơ sở hạ tầng - giao thông tại huyện, các chính sách phát trine văn hóa, giáo dục tại huyện, cũng như việc thực hiện chương trình 135 và nghị định 37 vào thực tiễn tại địa bàn huyện. Chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của Công tác Tuyên giáo trong việc tiếp tục khẳng định, vận dụng, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Huyện Mường Ảng trong giai đoạn hiện nay. Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội và kh ối đại đoàn k ết dân t ộc t ại khu vực các tỉnh miền núi như Điện Biên. Trong quá trình thực hiện Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo huyện đã phối hợp cùng với các phòng, ban, ngành, đoàn th ể, nh ất là với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nhằm tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị đối với các cán bộ, viên chức trong huyện, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm công chức của huyện ủy. 2.2.2. Tham mưu cho Huyện ủy trong các vấn đề xã hội a. Trong vấn đề chính trị Mường Ảng là một trong bốn huyện nghèo nhất của tỉnh Điện Biên. Tình hình chính trị - xã hội tại địa bàn huyện về cơ bản là có s ự ổn đ ịnh, an ninh, trật tự được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho s ự phát tri ển kinh tế, ổn định đời sống của người dân. 13
 14. Việc thực hiện “Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huy ện nghèo trên cả nước”, trong đó có huyện Mường Ảng với 7 chỉ tiêu. Việc thực hiện đề án này của chính phủ không những góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ của huyện mà còn tăng thêm sự sáng tạo, đổi mới trong quá trình lãnh đạo và công tác của các cán bộ tại huyện. Cùng với đó, là việc triển khai nghị quyết 30a của chính phủ về “Việc hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” trong cả nước, trong đó có huyện Mường Ảng. Khi mà đời sống của người dân được ổn định về vật ch ất cũng như về tinh thần thi đồng nghĩa với việc giảm bớt các nguy c ơ v ề diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Nhằm tăng cường hơn nữa sự ổn định về chính trị - xã hội tại huyện, Công tác tuyên truyền, giáo dục tại huyện được đẩy mạnh. Bằng việc thực hiện những chính sách, chủ trương của Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển của huyện trong thời gian tới, tạo điều kiện thu hút v ốn đ ầu t ư vào huy ện, t ập trung chủ yếu vào các vùng sản xuất cây công nghiệp, lương th ực, th ực phẩm vốn là thế mạnh của huyện. Đồng thời, ban tuyên giáo huy ện cũng tiến hành tham mưu cho huyện ủy, UBND, HĐND huyện trong các lĩnh vực văn hóa, công tác tư tưởng. Phối hợp với các phòng, ban trong vi ệc th ực hiện công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng cán bộ về bản lĩnh chính trị, cũng như tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Vi ệc tổ chức thực hiện, triển khai những nghị quyết, chỉ thị của ban tuyên giáo tỉnh, và các ban, ngành cấp trên về lĩnh vực tuyên giáo. Cùng với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ, viên chức trong huyện, các lớp bồi dưỡng Đảng viên, các lớp Cảm tình Đảng cho những Đoàn viên ưu tú, các tầng lớp nhân dân. b. Trong vấn đề văn hóa Quan điểm của Đảng về vấn đề văn hóa được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng. Đảng cũng xã định văn hóa là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hóa mà Đảng ta cần ph ải lãnh đ ạo. Văn ki ện Đ ại h ội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng nhấn mạnh vị trí vai trò của văn hóa. Bước chuyển quan trọng trong đổi mới tư duy về vai trò, vị trí c ủa văn hóa trong Cương lĩnh “Xây dựng đất nước thời kỳ quá đ ộ lên ch ủ nghĩa xã hội” được thông qua tại Đại hội VII năm 1991 đã xác định “có n ền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thú 4 đã tiếp tục phát triển quan điểm: “Văn hóa là n ền t ảng tinh 14
 15. thần của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh t ế, đ ồng th ời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội”. Trong lĩnh vực văn hóa tại địa bàn huyện thì công tác tuyên giáo góp phần tích cực vào việc tuyên truyền đời sống mới, lành mạnh trong nhân dân. Từ việc phát động phong trào thi đua xây dựng “gia đình văn hóa”, khối dân cư văn hóa, cho đến các hoạt động kỷ niệm cá ngày l ễ lớn c ủa đát nước, của tỉnh và huyện. như ngày quốc khánh 2-9, ngày quốc tế lao động 1-5, ngày chiến thắng điện biên phủ 7-5, ngày thành lập huyện, … Và cũng nhân dịp những ngày lễ đó, huyện ủy mà cụ thể là ban tuyên giáo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân nh ững hiểu biết về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Đồng thời công tác tuyên giáo cũng tiến hành tuyên truy ền v ận đ ộng bằng cách phối hợp với công tác văn hóa, công tác dân v ận và các công tác của các phòng, ban khác có liên quan nhằm giúp đồng bào các dân t ộc thi ểu số như : Thái, H’Mông. Khơ-mú,… từ bỏ các hủ tục xấu, lạc h ậu. Ti ếp cận với trình độ văn minh hiện đại, tiếp thu và nâng cao trình đ ộ dân trí trong nhân dân. Song song với quá trình vận động, tuyên truy ền bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thì việc tuyên truy ền nh ững nếp s ống văn hóa m ới, tiên tiến cho bà con. Như việc mở thư viện nhỏ, xây các nhà văn hóa tại các xã trên địa bàn huyện, tổ chức các buổi liên hoan, giao l ưu văn hóa, văn nghệ trong huyện và với các huyện lân cận cũng là dịp để nâng cao thêm tinh thần đoàn kết trong nhân dân, nâng cao trình độ dân trí, … Tóm lại, trong vấn đề chính trị, công tác tuyên giáo đã tham m ưu cho Huyện ủy, UBND, HĐND huyện trong việc thực hiện nh ững chính sách, chủ trương từ tỉnh ủy, TW Đảng tại địa bàn huyện. c. Trong vấn đề giáo dục – đào tạo Giáo dục và đào tạo là quốc sác hàng đầu của Đảng và Nhà n ước, Nghị quyết Trung ương bốn khóa VII của Đảng (1/1993) “Về việc tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, trong quan điểm th ứ hai đã nêu rõ: “Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài…” Theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và trực tiếp từ Ban Tuyên giáo tỉnh, Ban tuyên giáo huyện đã tham mưu cho huy ện ủy, và tích cực phối hợp với các phòng, ban chức năng, đặc biệt là phòng giáo dục huyện để đưa chủ trương đó của Đảng vào thực tiễn trên địa bàn huyện. 15
 16. Trong quá trình phát triển nền giáo dục, huyện luôn chú trọng đ ến vấn đề phổ cập giáo dục cho con em đồng bào dân tộc ở nh ững xã khó khăn. Trên địa bàn huyện, đã có đầy đủ các hệ thống trường từ mầm mon cho đến cấp phổ thông trung học, đều đạt chuẩn quốc gia. Trong nh ững năm gần đây, huyện cũng thực hiện tốt phong trào “hai không” trong giáo dục. Chất lượng đào tạo trong các trường được nâng lên một cách rõ rệt. Do đó, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp bậc phổ thông trung học trong những năm gần đây là khá cao, cùng với số học sinh đỗ vào các trường cao đ ẳng, đại học cũng tăng lên đáng kể so với trước đây. Trong quá trình th ực hi ện, Ban Tuyên giáo huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục huyện tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự h ọc và sáng tạo"; Triển khai sâu rộng trong các trường mầm non, phổ thông phong trào thi đua mới: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" với 5 nội dung chủ yếu: - Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; - Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của h ọc sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập; - Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; - Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh; - Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học. Là một huyện mới thành lập, do vậy việc thu hút được nguồn nhân lực có trình độ về huyện làm việc cũng đặt ra nh ững yêu cầu b ức thi ết. Hiện nay, với việc thực hiện “ Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ t ịch UBND xã thu ộc 62 huyện nghèo trên cả nước”, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện Mường Ảng có 7 chỉ tiêu tuyển chọn trí thức trẻ về làm cán bộ xã tại huyện. Ngoài ra, huyện ủy cũng như các cơ quan, phòng, ban khác tạo đi ều 16
 17. kiện giúp đỡ những sinh viên tại địa bàn huyện sau khi đi học về có thể làm việc tại huyện, nếu có nhu cầu. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là y ếu t ố quan trọng quyết định thắng lợi của quá trình xây dựng và phát tri ển c ủa huy ện Mường Ảng trong giai đoạn hiện nay. 2.3. Góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 2.3.1. Củng cố sự đoàn kết trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân Một trong những vai trò không thể nhắc đến của công tác tuyên giáo ở Trung ương nói chung cũng như ở Huyện Mường Ảng nói riêng là công tác dự báo, phát hiện, tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề bức xúc về tư tưởng, củng cố đoàn kết trong Đảng ủy huyện, trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Dự báo, phát hiện, tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề bức xúc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là một nhiệm vụ thường xuyên của công tác tuyên giáo. Có nh ững vấn đề gây bức xúc v ề t ư tưởng đến toàn xã hội, tác động đến mọi tầng lớp nhân dân nh ư v ấn đ ề ổn định kinh tế, trật tự xã hội, xóa đói giảm nghèo, một số vấn đề về đoàn kết dân tộc, tự do tôn giáo. Một số vấn đề gây bức xúc v ề t ư t ưởng mang tính cục bộ trong một xã nào đó, nếu không giải quyết kịp thời nó sẽ lan rộng ra các xã khác trong huyện hoặc sang các huyện khác trong tỉnh. Một số vấn đề lại xuất phát từ các huyện khác, gây ra những bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nếu như không kịp thời tuyên truyền, vận động thì sẽ gây mất ổn định xã hội như các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, tranh chấp đất đai, gi ải phóng mặt bằng, … Sẽ đặc biệt nghiêm trọng khi các vấn đề bức xúc nói trên bị các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, kích động làm cho nhân dân hoang mang, dễ dẫn đến những việc làm không có lợi. ( mà bài h ọc t ừ huyện Mường Nhé là một ví dụ) Ban Tuyên giáo huyện đã tiến hành tuyên truy ền, ph ổ bi ến nh ững tài liệu mà các cơ quan cấp trên đã ban hành, để nhân dân trong huy ện hi ểu được chính sách của Đảng, Nhà nước về các vấn đề dân tộc, tôn giáo tại các huyện nghèo miền núi như Mường Ảng. Đồng th ời, Ban Tuyên giáo huyện cũng biên soạn các tài liệu, văn bản nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng tới nhân dân, phối hợp với Đài truyền hình huy ện trong công cuộc xây dựng huyện Mường Ảng trong tình hình hiện nay. 17
 18. 2.3.2. Tăng cường Công tác Tuyên truyền Chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng Nằm trong một tỉnh ở cực tây của Tổ quốc, Mường Ảng nói riêng và Điện Biên nói chung là nơi mà các thế lực thù địch thường xuyên l ợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số hòng chống l ại s ự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bằng nhiều thủ đoạn, ph ương tiện khác nhau với nhiều thủ đoaạn chính trị khác nhau, bọn chúng xuyên t ạc, ph ủ định chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Chúng thường xuyên tập trung xuyên tạc, phủ định một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau: - Phủ định những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin. - Phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh và xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng. - Xuyên tạc lịch sử, tình hình thực tế ở Việt Nam, vu cáo ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, dựng chuyện Việt Nam đàn áp tôn giáo, kỳ th ị, phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số, nhất là đ ồng bào thi ểu s ố ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ. - Bịa đặt, dựng chuyện có phái cấp tiến, phái bảo th ủ trong cán b ộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đẻ chia rẽ nội bộ, gây s ự hoài nghi lẫn nhau, làm sút giảm lòng tin của nhân dân đối với sự nghi ệp đ ổi mới. Trước những luận điệu phủ định, xuyên tạc ấy, ngành tuyên giáo đã nghiên cứu, chủ động, tích cực phản bác lại. Chúng ta đã t ổ ch ức nghiên cứu các đề tài khoa học, tổ chức các hội thảo khao học, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên đài truy ền hình; tổ chức các đợt tuyên truy ền mi ệng; tham m ưu cho Đ ảng phát đ ộng và tổ chức triển khai cu ộc v ận đ ộng “H ọc t ập và làm theo t ấm g ương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhi ều ho ạt đ ộng khác đ ể làm th ất b ại m ọi âm mưu của các thế lực ph ản động. Do có nhiều cố gắng của ngành tuyên giáo trong việc phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng mà xã hội vẫn ổn định về chính trị tư tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững; toàn đảng, toàn quân, toàn dân huyện Mường Ảng đều nhất trí cao và cố gắng thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 18
 19. 19
 20. CHƯƠNG 3. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TẠI HUYỆN MƯỜNG ẢNG 3.1. Những khó khăn, vướng mắc Trong quá trình triển khai, thực hiện Công tác Tuyên giáo trên địa bàn. Ban Tuyên giáo huyện đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi ti ến hành công tác tuyền truyền, vận động trong nhân dân. Mường Ảng vốn là một huyện nghèo, trình độ nhận thức của phần lớn đồng bào các dân tộc còn chưa cao. Đời sống kinh tế của bà con còn chưa thực sự ổn định. Công tác Tuyên giáo được thực hiện chủ yếu là tuyên truyền miệng, dù cho đã có những hiệu quả nhất định, song v ề cơ bản vẫn còn những khó khăn nhất định. Là một huyện có nhiều thành phần dân tộc, trong đó ph ần đông là dân tộc Thái, H’mông, … đồng bào các dân tộc này vẫn còn tồn đọng nhi ều phong tục tập quán lạc hậu. Để vận động đồng bào bỏ được các tập tục này là điều không phải đơn giản, bởi đó là những tập tục lâu đời của họ. Thêm nữa, trong những năm gần đây, các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách chống phá công cuộc xây dựng ch ủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm xao động tình hình tư tưởng trong nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, biên giới của tỉnh. Một số ít người nhẹ dạ, cả tin vào những lời bịa đặt, vu khống chính sách về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, đất đai của Đảng và Nhà nước; một bộ ph ận người dân t ộc thiểu số đã lén lút vượt biên trái phép, tin theo luận điệu tuyên truy ền của kẻ xấu, gây khó khăn và phức tạp mới trong công tác an ninh chính tr ị, tr ật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội của tỉnh. Ngoài ra, trong việc thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cũng gặp nhiều khó khăn. Một phần bởi trình độ c ủa các báo cáo viên, lực lượng quần chúng cốt cán còn nhiều hạn chế, một phần vì sự phức tạp trong thực tiễn công việc có diễn biến phức tạp, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực dân cư thưa thớt, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản